زمانبندی کلاس ها

خانه زمانبندی کلاس ها

زمانبندی کلاس ها

آموزشگاه زبان ایران کمبریج در این بخش به ارایه زمانبندی کلاس ها برای سهولت در کار تصمیم گیری و ثبت نام شما عزیزان می پردازد. در این بخش شما برخی از کلاس های زبان را مشاهده می کنید و روز و ساعت های آنها را نیز می بینید. اما نکته مهم این است که باید بدانید ظرفیت کلاس ها با توجه به ازدیاد تقاضا برای شما عزیزان قابل دیدن نمی باشد.

برای اطلاع از ظرفیت کلاس ها می توانید با آموزشگاه تماس حاصل نمایید و یا بشکل حضوری مراجعه نمایید.

زمانبدی کلاس های زبان انگلیسی

لازم به ذکر است زمانبندی کلاس های زبان انگلیسی به 3 شکل می باشند:

فوق فشرده ( 5 روز در هفته )

فشرده ( آخر هفته )

نیمه فشرده ( 2 الی 3 روز در هفته )

زمان کلاس های زبان انگلیسی

کلاس های فوق فشرده به شکل 5 روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه می باشند. شهریه هر ترم 250000 تومان است. در کل 4 ترم اصلی و یک ترم پایه ای می باشد. طول هر ترم 3 هفته است.

کلاس های فشرده به شکل تکروز فقط جمعه و یا فقط پنجشنبه می باشند. شهریه هر ترم 175000 تومان می باشد. طول هر جلسه 4.5 ساعت می باشد. طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد و یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد. طول هر ترم در حدود 1 ماه می باشد.

کلاس های نیمه فشرده زبان نیز هفته ای 2 الی 3 روز می باشد. شهریه این دوره ها ترمی 125000 تومان است. طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد و یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد. طول هر ترم در حدود 1 ماه می باشد.

نوع کلاس حدود تاریخ تشکیل کلاس روزها ساعت سطح
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 9-12 starter
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 12-15 starter
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 15-18 starter
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 17:30-20:30 starter
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 16-17:30 starter
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 16-17:30 starter
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد جمعه 10-14:30 starter
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد پنج شنبه 9-13:30 starter
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 9-12 Book 1
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 12-15 Book 1
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 15-18 Book 1
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 17:30-20:30 Book 1
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 16-17:30 1A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 19-17:30 1A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 20:30-19 1A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 16-17:30 1A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-17:30 1A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-20:30 1A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 17-19 1A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 21-19 1A
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد جمعه 10-14:30 1A
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد پنج شنبه 9-13:30 1A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 16-17:30 1B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 19-17:30 1B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 20:30-19 1B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 16-17:30 1B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-17:30 1B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-20:30 1B
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد جمعه 10-14:30 1B
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد پنج شنبه 9-13:30 1B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 17-19 1B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 21-19 1B
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 9-12 Book 2
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 12-15 Book 2
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 15-18 Book 2
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 17:30-20:30 Book 2
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 16-17:30 2A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 19-17:30 2A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 20:30-19 2A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 16-17:30 2A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-17:30 2A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-20:30 2A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 17-19 2A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 21-19 2A
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد جمعه 10-14:30 2A
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد پنج شنبه 9-13:30 2A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 16-17:30 2B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 19-17:30 2B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 20:30-19 2B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 16-17:30 2B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-17:30 2B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 17-19 2B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 21-19 2B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-20:30 2B
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد جمعه 10-14:30 2B
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد پنج شنبه 9-13:30 2B
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 9-12 Book 3
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 12-15 Book 3
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 15-18 Book 3
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 17:30-20:30 Book 3
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 16-17:30 3A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 19-17:30 3A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 20:30-19 3A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 16-17:30 3A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-17:30 3A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-20:30 3A
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد جمعه 10-14:30 3A
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد پنج شنبه 9-13:30 3A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 17-19 3A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 21-19 3A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 16-17:30 3B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 19-17:30 3B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 20:30-19 3B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 16-17:30 3B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-17:30 3B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-20:30 3B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 17-19 3B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 21-19 3B
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد جمعه 10-14:30 3B
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد پنج شنبه 9-13:30 3B
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 9-12 Book 4
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 12-15 Book 4
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 15-18 Book 4
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد هرروز 17:30-20:30 Book 4
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 16-17:30 4A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 19-17:30 4A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 20:30-19 4A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 16-17:30 4A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-17:30 4A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-20:30 4A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 17-19 4A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 21-19 4A
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد جمعه 10-14:30 4A
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد پنج شنبه 9-13:30 4A
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 16-17:30 4B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 19-17:30 4B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد فرد 20:30-19 4B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 16-17:30 4B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-17:30 4B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد زوج 19-20:30 4B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 17-19 4B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 21-19 4B
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد جمعه 10-14:30 4B
فشرده نیمه دوم اردیبهشت و نیمه اول خرداد پنج شنبه 9-13:30 4B

 

بدلیل بالا بودن و تنوع زیاد ترم ها زمان های کتاب های 4 و 5 و همچنین دیگر دوره ها را در این بخش نیاوردیم.

امید است با ارایه این برنامه برای زمانبندی کلاس ها ی زبان شما عزیزان بتوانید راحت تر تصمیم گیری های لازم را به عمل آورید.

برای اطلاع از زمانبندی کلاس ها در دیگر سطوح و دیگر دوره های آموزش زبان به زودی اطلاع رسانی های لازم از همین طریق انجام میشود.