آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :

نام و نام خانوادگی : علی برات

سابقه تدریس :

تحصیلات :

زبان تخصصی :

بیوگرافی :