استاد کامبیز قلیخانی

آغاز همکاری با آموزشگاه ایران کمبریج :

نام و نام خانوادگی : کامبیز قلیخانی

سابقه تدریس :

تحصیلات :

زبان تخصصی :

بیوگرافی :