اعداد در زبان اسپانیایی (به همراه فیلم و فایل صوتی تلفظ)

اعداد در زبان اسپانیایی , چطور در اسپانیایی بشماریم ، همراه با فیلم و فایل صوتی تلفظ : اعداد در زبان اسپانیایی دارای قاعده ی پیچیده ای نمی باشند. در ادامه اعداد 0 الی 22 و بعد دهگان اعداد را تا 100 و 1000 به شما عزیزان آموزش میدهیم.

در مطلب قبل اعداد اسپانیایی با تلفظ را منتشر نمودیم که بسیار مورد اقبال شما عزیزان قرار گرفت.حالا برای تکمیل این آموزش ، در این مطلب با توضحیحات کاملتری در خدمت شما خواهیم بود.

اعداد در زبان اسپانیایی

لازم به ذکر است فایل صوتی تلفظ این اعداد در همین بخش برای شما عزیزان قرار داده شده است. بنابراین میتوانید براحتی تلفظ های خود را تلفظ استاندارد تطبیق دهید.

اعداد در زبان اسپانیایی

در این جدول اعداد آموزش زبان اسپانیایی ، نوشتار آنها ، فونتیک تلفظ نیز به شما ارائه داده شده است. همچنین اعداد ترتیبی نیز در سمت دیگر این جدول برای یادگیری بیشتر شما عزیزان قرار داده شده است.

0 cero say-roh
1 uno oo-noh اول primero
2 dos dohs دوم segundo
3 tres trays سوم tercero
4 cuatro kwah-troh چهارم cuarto
5 cinco seen-koh پنجم quinto
6 seis says ششم sexto
7 siete see-ay-tay هفتم séptimo
8 ocho oh-choh هشتم octavo
9 nueve new-ay-vay نهم noveno
10 diez dee-ays دهم décimo
11 once ohn-say یازدهم undécimo
12 doce doh-say دوازدهم duodécimo
13 trece tray-say سیزدهم décimo tercero
14 catorce kah-tor-say چهاردهم décimo cuarto
15 quince keen-say پانزدهم décimo quinto
16 diez y seis dee-ays ee says شانزدهم décimo sexto
17 diez y siete dee-ays ee see-ay-tay هفدهم décimo séptimo
18 diez y ocho dee-ays ee oh-choh هجدهم décimo octavo
19 diez y nueve dee-ays ee new-ay-vay نوزدهم décimo noveno
20 veinte bayn-tay بیستم vigésimo
21 veinte y uno bayn-tay ee oo-noh بیست و یکم vigésimo primero
22 veinte y dos bayn-tay ee dohs بیست و دوم vigésimo segundo
30 treinta trayn-tah سی ام trigésimo
40 cuarenta kuar-ain-tah چهلم cuadragésimo
50 cincuenta seen-kuain-tah پنجاهم quincuagésimo
60 sesenta say-sain-tah شصتم sexagésimo
70 setenta say-tain-tah هفتادم septuagésimo
80 ochenta oh-chain-tah هشتادم octogésimo
90 noventa noh-bain-tah نودم nonagésimo
100 cien(to) see-ain-(toh) صدم centésimo
1000 mil meel هزارم milésimo

نکات تکمیلی پیرامون آموزش اعداد در زبان اسپانیایی

  • اگر شما میخواهید بگویید “100” میتوانید از cien استفاده نمایید. اگر از صد رد میشوید میبایست از ciento استفاده کنید.
  • بنابراین برای بیان عدد 101 از ciento uno استفاده میکنیم . همچنین عدد 156 را ciento cincuenta y seis می گوییم.
  • همچنین برای اعداد 16 ، 17 ، 18 و 19 از dieciséis ، diecisiete ، dieciocho ، diecinueve استفاده میکنیم.
  • به علاوه اعداد 21 الی 29 به شکل یک لغت واحد نوشته می شوند : veintiuno ، veintidós ، veintitrés و … . اما برای دیگر اعداد میبایست از ” y ” استفاده نمایید.
  • همچنین کلمات ” Primero ” و ” tercero ” وقتی قبل از اسم می آیند ” –o ” را از دست می دهند.

شما با دنبال نمودن پیج اینستاگرام ایران کمبریج میتوانید از کلیه اخبار و اطلاعات مرکز زبان ایران کمبریج آگاه باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.