نمرات American English File 1

در این بخش به بررسی نمرات American English File 1 خواهیم پرداخت.

نمرات American English File 1

نمرات American English File 1

نمرات ترم های ذیل را می توانید در این بخش مشاهده نمایید:

  • ترم های فوق فشرده 1 / Intensive 1
  • ترم های بخش اول کتاب 1 / AEF 1A
  • ترم های بخش دوم کتاب 1 / AEF 1B

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم 1a استاد رضایی – تاریخ آزمون 17 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
84 10 15 10 15 8 26 مهروانی 14094 1
81 11 15 13 14 5 23 اخمدی 14069 2
ab 0 10 0 0 0 0 علی محمدی 14055 3
73 10 15 10 14 6 18 موسوی 14054 4
ab 0 10 0 0 0 0 کریمی 12893 5
86 15 10 12 14 8 27 غفاری 13998 6
97 14 15 14 15 10 29 سبزه 13999 7

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد حیدری -د تاریخ آزمون 15 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده
81 10 15 14 11 5 26 ابراهیمی 14230
91 14 15 15 11 7 29 کرمانی 13088
81 13 15 14 10 4 25 گرجی رینه 14172
76 10 15 11 7 8 25 صبائی 14212
90 15 15 13 13 7 27 احمدی 14211
ab 0 13 0 0 0 0 صحرائیان 14192
88 10 15 15 12 7 29 پاک نژاد 14182
91 12 15 15 15 9 25 یزدان پور 14141
76 8 15 13 10 6 24 گرجی رینه 14134
95 13 15 15 15 9 28 بساکی 14121
ab 0 15 0 0 0 0 حسینی 14042

نمرات ترم 1a استاد سلطانی – تاریخ آزمون 14 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 12 14 5 10 7 22 محسن زاده کوهساره 11269 1
ab 0 13 0 0 0 0 باقری 14154 2
86 14 14 12 10 10 26 کردجمشیدی 14048 3
ab 0 12 0 0 0 0 علی کرمی 13984 4
84 14 15 5 13 10 27 عطائی 13982 5

نمرات ترم 1b استاد خادم – تاریخ آزمون 10 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 13 13 10 12 10 24 مهابادیان 14079 1
AB 0 2 0 0 0 0 غرنفلی 14037 2
87 13 14 13 12 10 25 سیدی 14016 3
88 12 14 12 13 9 28 ملکی 14015 4
78 11 10 11 15 8 23 جانی 12529 5
72 9 14 9 11 8 21 نصیری 12031 6
82 14 14 11 7 8 28 سلطان 11485 7
94 12 14 14 15 10 29 گردابی 11486 8
AB 0 12 0 0 0 0 نیکبخت 13972 9
88 15 14 12 10 10 27 جعفری 2426 10
88 14 14 10 14 10 26 هاشمی 13962 11
91 13 15 13 13 10 27 نظری پور 13961 12
86 14 15 13 10 7 27 صباغ 13957 13

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد نیک راه – تاریخ آزمون 28 مرداد 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
AB 0 10 0 0 0 0 پیروتی 14112 1
96 15 15 14 13 10 29 نیک رو 14090 2
79 14 13 11 8 8 25 شمس 3365 3
63 11 9 6 4 8 25 میرزامحمدتفرشی 14030 4
85 14 14 11 10 9 27 کرمیان 14005 5
AB 0 14 0 0 0 0 توجه 13986 6
AB 0 1 0 0 0 0 محب علی 13965 7
80 13 12 12 12 8 23 سرمدی 13934 8
AB 0 1 0 0 0 0 شمسی کوشکی 13932 9

نمرات ترم 1b استاد شیخی – تاریخ آزمون 27 مرداد

نمره نهایی گفتاری نمره کلاسی نوشتاری خواندنی شنیداری گرامر و لغت نام خانوادگي کد پرونده
60 6 10 7 8 5 24 بیاتی 12424
85 13 14 13 9 10 26 حدادی فر 13947
71 11 11 4 13 6 26 انواری 12262
90 14 15 12 13 9 27 محسنی دستجردی 13901
90 12 14 14 14 10 26 مددی 13883
AB 0 12 0 0 0 0 رحیمی 11626
AB 0 12 0 0 0 0 قیصری 13871
AB 0 13 0 0 0 0 عبدلی 13870
56 8 13 5 7 6 17 سامع 12076
AB 0 14 0 0 0 0 الوندی 6970
88 15 13 11 13 10 26 پورغریب شاهی 13847
60 8 5 7 9 6 25 بدری 12274
74 12 14 11 9 6 22 زاهدی 12761
72 14 14 6 10 6 22 لهراسبی 13834
79 9 14 13 12 5 26 امین زاده 12480
87 15 15 10 12 10 25 سیادت 13768

نمرات ترم 1a استاد بخشی – تاریخ آزمون 22 مرداد 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي  Listening  Speaking  Reading  Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 795 خدادادي 8 11 14 9 14 26 82
2 851 داودپور 0 0 0 0 2 0 AB
3 704 مهرآئين 7 11 14 9 13 24 78
4 938 يزدان 7 12 14 11 13 26 83
5 788 يزداني 10 12 15 13 13 26 89
6 787 يوسفي 10 13 8 8 14 28 81

نمرات ترم 1a استاد شیخی – تاریخ آزمون 20 مرداد 99

نمره نهایی گفتاری نمره کلاسی نوشتاری خواندنی شنیداری گرامر و لغت نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 8 13 13 15 9 27 رهگذر 14019 1
93 13 15 13 14 9 29 الیاسی 13995 2
96 14 15 13 15 10 29 لطیفی 13993 3
77 10 14 9 14 6 24 توکلی اصل 13952 4
71 9 13 7 13 9 20 محمداکبری 13939 5
13 0 13 0 0 0 0 نفریه 13666 6
10 0 10 0 0 0 0 مرادی 12496 7
70 11 14 4 12 7 22 النچری هج 12822 8
5 0 5 0 0 0 0 اقبال 13863 9
90 14 14 11 15 9 27 قاسمی 13854 10
87 11 14 11 15 10 26 درویشیان 6855 11
5 0 5 0 0 0 0 کریمی 13849 12
93 10 15 15 15 9 29 صدیق فراستی 13765 13

نمرات ترم 1b استاد نیک راه – تاریخ آزمون 18 مرداد 99

نمره نهایی گفتاری نمره کلاسی نوشتاری خواندنی شنیداری گرامر و لغت نام خانوادگي کد پرونده رديف
81 15 14 10 12 7 23 مقدسی 12370 1
78 13 13 8 12 10 22 حیدری تجن 12371 2
77 13 15 10 11 5 23 فیروزبخت 11060 3
97 15 15 14 15 10 28 فراهانی فرد 13994 4
91 14 14 14 13 10 26 نعیمی 13958 5
91 15 15 12 12 10 27 هدایتی 13956 6
77 13 14 8 11 8 23 غمامی 13021 7
94 15 15 14 14 10 26 اسدی 13873 8
70 5 14 11 11 5 24 عبداللهی 12253 9
77 13 12 4 14 6 28 قندهاری 6480 10
73 13 14 4 5 10 27 سموئی 12898 11
70 15 14 6 9 7 19 یزدان پناه 12936 12
74 14 14 10 11 5 20 ملکی 12320 13

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد مهدیپور – تاریخ آزمون 13 مرداد 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 886 حيدريان 9 12 11 13 13 27 85
2 905 رضائي 6 13 11 12 13 26 81
3 870 شعباني آذين 7 14 10 15 13 29 88
4 885 علي محمدي اصفهانچي 0 0 0 0 4 0 AB
5 908 محمديان 6 11 10 11 13 28 79
6 920 مهديان 0 0 0 0 10 0 AB
7 930 نوروزي 8 13 13 12 13 29 88
8 937 واحدي 9 13 12 13 14 29 90
9 916 يعقوبي جاني 8 12 14 13 13 29 89

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد بخشی – تاریخ آزمون 11 مرداد 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 909 توکلي وردوم 0 0 0 0 13 0 ab
2 900 روحي 5 11 13 14 15 25 83
3 910 سپهرنيا 3 13 11 15 14 27 83
4 784 عسکري 7 11 14 12 14 22 80
5 890 غديري 7 12 9 13 13 25 79
6 892 مخلصي 5 12 13 14 14 26 84
7 754 نعمتي 4 12 12 14 15 27 84
8 913 کلانتري 9 14 11 12 14 28 88

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد برات – تاریخ آزمون 5 مرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
14001 مشعلچیان 84
14000 غیاثیان 89
7479 غیاثیان 96
13990 روحی امینی 90
13989 حیدری 95
13964 اسکندرپور خرمی 91
13954 میرزائی نیا 88
13940 شجاع عراقی 88
13933 نژاد 93
13875 نادری 77
13872 گودرزی 12
13869 محمودوند 90
13858 جابری fail
13857 معزی نژاد 77
13819 کبودی 12
13804 کردی 90
13757 عبداللهی 88

نمرات ترم فوق فشرده 1 – ترم های خرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
13141 محجوب صفت 79
13133 صفری 84
13130 گودرزی 83
13128 فراهانی 88
13595 فریدونی می آبادی 77
13592 ذهابی 91
13590 معماریان 93
12980 مسکینی 77
12904 رفیعی 89
12899 خلیلی چمنانی 76
13607 دریس محمد 87
13606 گونه 90
13206 اخوان صدیقی 88
13603 حدادی گیوی 81