نمرات American English File 2

نمرات American English File 2 نمرات مربوط به ترم های کتاب 2 شامل ترم های ذیل در ای بخش ارایه داده میشوند: ترم فوق فشرده 2 / Intensive 2 بخش اول کتاب 2 / AEF 2A بخش دوم کتاب 2 … ادامه خواندن نمرات American English File 2