برچسب پست ها "دوره فشرده جمعه ها"

کلاس فرانسه جمعه ها

کلاس فرانسه جمعه ها کلاس فرانسه جمعه ها در آموزشگاه زبان ایران کمبریج با شرایطی خاص برگزار میگردد.این کلاس ها با تاکید بر روی مهارت مکالمه برگزار میشوند.وهمچنین مطابق استانداردهای سال 2017 ارایه میگردند. با توجه در دسترس نبودن زمان...
بیش تر بخوانید