برچسب پست ها "دوره کاربردی مکالمه انگلیسی"

دوره کاربردی مکالمه انگلیسی

دوره کاربردی مکالمه انگلیسی دوره کاربردی مکالمه انگلیسی دوره کاربردی مکالمه انگلیسی در آموزشگاه زبان ایران کمبریج در جریان است.این دوره ها با تأکید برروی مکالمه برگزار میگردد.علی رقم اینکه به مهارت های دیگرهم پرداخته میشود.همچنین این دوره هابااستفاده از...
بیش تر بخوانید