نوشته‌ها

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی | آموزش زمان حال کامل زبان

/
موارد استفاده از زمان حال کامل در زبان انگلیسی (ماضی نقلی) :…