آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی

 آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی  – یادگیری گرامر زبان اسپانیایی به روشی آسان

 • از پایه ای ترین گرامر های زبان اسپانیایی می توان به آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی پرداخت.
 • این زمان از پر کاربردترین زمان در همه ی زبان ها میباشد.

۱. صرف  زمان حال ساده زبان اسپانیایی افعال بی قاعده ar

درصورتی‌که مصدر فعل اسپانیایی به ar ختم شود، آن فعل به گروه اول صرف افعال تعلق دارد؛ برای مثال: hablarlavarllamar.

 

 • برای تشخیص گروه صرف افعال در زبان اسپانیایی، شما باید اول ریشه آن فعل را در نظر گرفته و با توجه به آن پسوند صرف فعل را اضافه کنید.
 • برای افعال با قاعده‌ای که به ar ختم می‌شوند، ریشه زمان حال ساده آن‌ها را می‌توان از طریق حذف ar از مصدر فعل بدست آورد.

 

آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی

 

مصدر فعل

ریشه (بدون ar)

hablar (صحبت کردن)

habl-

lavar (شستن)

lav-

 

 • حالا که شما می‌دانید که چگونه ریشه یک فعل را بدست آورید، می‌توانید پسوند صرف فعل مناسب آن را به ریشه آن اضافه کنید.
 • پسوندهای صرف فعل بسته به کننده فعل متفاوت هستند.
 • در زبان اسپانیایی پسوند صرف فعل معمولاً نشان می‌دهد که چه کسی یا چه چیزی کننده عمل است.
 • بنابراین، این افعال اغلب نیازی به ضمایر فاعلی مثل yo (من) و tú  (تو) ندارند.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد ضمایر فاعلی به بخش ضمایر مراجعه کنید.
 • در جدول زیر پسوندهای صرف فعل زمان حال ساده برای افعال با قاعده که به ar ختم می‌شوند آورده شده‌اند:

 

پسوندهای صرف زمان حال ساده

صرف فعل hablar

به زمان حال ساده

معنی: صحبت کردن

-o

(yo) hablo

من صحبت می‌کنم

-as

(tú) hablas

تو صحبت می‌کنی

-a

(él/ella) habla

او (مؤنث / مذکر)، آن صحبت می‌کند

(usted) habla

شما صحبت می‌کنید

-amos

(nosotros/nosotras) hablamos

ما صحبت می‌کنیم

-áis

(vosotros/vosotras) habláis

شما صحبت می‌کنید

-an

(ellos/ellas) hablan
(ustedes) hablan

آن‌ها صحبت می‌کنند
شما صحبت می‌کنید

 

 • زمانی که شما می‌خواهید فقط درمورد یک شخص، حیوان یا شی‌ء صحبت کنید،
 • باید از فرم él/ella (سوم شخص مفرد) فعل و اسم حیوان، شیء و فرد استفاده کنید.

Lydia estudia medicina.

لیدیا مطالعه می‌کند یا در حال گذراندن دوره تحصیلی پزشکی است.

Mi profesor me ayuda mucho.

معلم من خیلی به من کمک می‌کند.

 

 • اگر می‌خواهید درمورد چند فرد، حیوان یا شی‌ء صحبت کنید،

 • باید از فرم ellos/ellas (سوم شخص جمع) فعل و اسامی حیوان‌ها، اشیاء و افراد استفاده کنید.

Lydia y Carlos estudian medicina.

لیدیا و کارلوس مطالعه می‌کنند یا در حال گذراندن دوره تحصیلی پزشکی هستند.

Mis profesores me ayudan mucho.

معلم‌های من خیلی به من کمک می‌کنند.

 

 • تذکر: حتی با این‌که شما از فرم‌های él/ella و ellos/ellas فعل در زبان اسپانیایی استفاده می‌کنید تا به چیزهای دیگر اشاره کرده یا درمورد آن‌ها صحبت کنید
 • هرگز نباید ضمیرهای élellaellos یا ellas را در جمله بکار ببرید.

Funciona bien.

این خوب کار می‌کند.

Funcionan bien.

آن‌ها خوب کار می‌کنند.

 

 • برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد «روش‌های مختلف گفتن تو / شما در زبان اسپانیایی» به بخش ضمایر مراجعه کنید.

 

نکات کلیدی:

 • افعالی که به ar ختم می‌شوند متعلق به اولین گروه صرف افعال در زبان اسپانیایی هستند.
 • ریشه زمان حال ساده افعال با قاعده‌ای که به ar ختم می‌شوند از حذف ar از مصدر فعل بدست می‌آید.
 • پسوندهای صرف فعل برای افعال با قاعده ar عبارت‌اند از: -o, -as, -a, -amos, -áis, -an.
 • پسوند صرف فعل در زبان اسپانیایی معمولاً بیانگر آنست که چه کسی یا چه چیزی کننده عمل است؛
 • بنابراین، شما اغلب نیازی به استفاده از ضمایر فاعلی در جمله ندارید.
آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی

آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی

۲. صرف  زمان حال ساده زبان اسپانیایی افعال با قاعده er
 • اگر مصدر فعل زبان اسپانیایی به er ختم شود، آن فعل به دومین گروه صرف فعل تعلق دارد.
 • برای مثال: comer, depender.
 • ریشه زمان حال ساده افعال با قاعده‌ای که به er ختم می‌شوند را می‌توان از طریق حذف er از مصدر فعل بدست آورد.

مصدر

ریشه فعل (بدون er)

comer (خوردن)

com-

depender (وابسته بودن)

depend-

 

 • سپس، با توجه به این‌که چه کسی یا چیزی کننده عمل است، ما پسوندهای صرف فعل مناسب را به ریشه افعال اضافه می‌کنیم.
 • توجه داشته باشید که پسوند صرف فعل معمولاً نشان می‌دهد که چه کسی یا چه چیزی کننده عمل است؛
 • به‌همین دلیل، شما اغلب نیازی به استفاده از ضمایر فعلی، مانند yo (من) یا tú (تو) در جمله ندارید.

 

 • در جدول زیر پسوندهای صرف فعل به زمان حال ساده برای فعل با قاعده er آورده شده‌اند:

پسوندهای صرف فعل به زمان حال ساده

صرف فعل  comer

به زمان حال ساده

معنی: خوردن

-o

(yo) como

من می‌خورم

-es

(tú) comes

تو می‌خوری

-e

(él/ella) come

او (مؤنث / مذکر)، آن می‌خورد

(usted) come

شما می‌خورید

-emos

(nosotros/nosotras) comemos

ما می‌خوریم

-éis

(vosotros/vosotras) coméis

شما می‌خورید

-en

(ellos/ellas) comen

آن‌ها می‌خورند

(ustedes) comen

شما می‌خورید

 

 • زمانی که شما می‌خواهید فقط درمورد یک فرد، حیوان یا شی‌ء صحبت کنید،
 • باید از فرم él/ella (سوم شخص مفرد) فعل و اسم حیوان، شی و فرد استفاده کنید.

Juan come demasiado.

خوآن خیلی غذا می‌خورد.

Mi padre me debe 15 euros.

پدر من 15 یورو به من بدهکار است.

 

 • اگر شما می‌خواهید درمورد چند شخص، حیوان یا شی‌ء صحبت کنید،
 • باید از فرم ellos/ellas (سوم شخص جمع) فعل و اسامی اشیاء، حیوانات و افراد استفاده کنید.

Juan y Pedro comen demasiado.

خوآن و پدرو خیلی غذا می‌خورند.

Mis padres me deben 15 euros.

والدین من به من 15 یورو بدهکار هستند.

 

 • تذکر: با وجود این‌که شما از فرم‌های él/ella و ellos/ellas فعل برای صحبت کردن درمورد چیزهای مختلف استفاده می‌کنید،
 • هرگز نباید ضمایر فاعلی élellaellos  یا ellas در خصوص اشاره به موضوع یا چیزی را بکار گیرید.

Depende.

این بستگی دارد.

 

 • برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد «روش‌های گفتن تو / شما در زبان اسپانیایی» به بخش ضمایر مراجعه کنید.
نکات کلیدی:
 • افعالی که به er ختم می‌شوند متعلق به دومین گروه صرف فعل در زبان اسپانیایی هستند.
 • ریشه زمان حال ساده افعال با قاعده er را می‌توان از طریق حذف er از مصدر این افعال بدست آورد.
 • پسوندهای صرف فعل افعال با قاعده er عبارت‌اند از: -o, -es, -e, -emos, -éis, -en.
 • پسوندهای صرف فعل در زبان اسپانیایی معمولاً مشخص می‌کنند که چه کسی یا چه چیزی کننده عمل است.
 • بنابراین، شما اغلب نیازی به استفاده از ضمایر فاعلی در جمله ندارید.

۳. آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی – صرف افعال با قاعده ir

 • اگر مصدر فعل اسپانیایی به ir ختم شود، آن فعل متعلق به سومین گروه صرف فعل در زبان اسپانیایی است؛
 • برای مثال: vivirrecibir.
 • ریشه زمان حال ساده افعال با قاعده ir را می‌توان از طریق حذف ir از مصدر فعل بدست آورد.

مصدر

ریشه فعل (بدون ir)

vivir (زندگی کردن)

viv-

recibir (دریافت کردن)

recib-

 

 • سپس، با توجه به این‌که چه کسی یا چه چیزی کننده عمل است، پسوند صرف فعل مناسب را به ریشه آن اضافه می‌کنیم.
 • به خاطر داشته باشید که پسوند صرف فعل معمولاً مشخص می‌کند که چه کسی یا چه چیزی عمل را انجام می‌دهد.
 • به همین دلیل، شما اغلب نیازی به استفاده از ضمایر فاعلی،
 • مانندyo  (من) یا tú (تو) در جمله ندارید.
 • برای اطلاعات بیشتر درمورد ضمایر فاعلی، به بخش ضمایر مراجعه کنید.
 • در جدول زیر پسوندهای صرف زمان حال ساده افعال با قاعده ir آورده شده‌اند:
پسوندهای صرف فعل برای زمان حال ساده

صرف زمان حال ساده فعل vivir

معنی: زندگی کردن

-o

(yo) vivo

من زندگی می‌کنم

-es

(tú) vives

تو زندگی می‌کنی

-e

(él/ella) vive

او (مؤنث / مذکر)، آن زندگی می‌کند

(usted) vive

شما زندگی می‌کنید

-imos

(nosotros/nosotras) vivimos

ما زندگی می‌کنیم

-ís

(vosotros/vosotras) vivís

شما زندگی می‌کنید

-en

(ellos/ellas) viven

آن‌ها زندگی می‌کنند

(ustedes) viven

شما زندگی می‌کنید

 

 • زمانی که شما فقط درمورد یک شخص، حیوان یا شی‌ء صحبت می‌کنید،
 • باید از فرم él/ella (سوم شخص مفرد) فعل و اسم فرد، حیوان یا شی‌ء استفاده کنید.

Javier vive aquí.

خاویر اینجا زندگی می‌کند.

Mi padre recibe muchas cartas.

پدر من تعداد زیادی نامه دریافت می‌کند.

 

 • اگر شما بخواهید درمورد چند فرد، حیوان یا شی‌ء صحبت کنید،
 • باید از فرم ellos/ellas (سوم شخص جمع) فعل و اسامی اشخاص، حیوانات یا اشیاء استفاده کنید.

Javier y Antonia viven aquí.

خاویر و آنتونیا اینجا زندگی می‌کنند.

Mis padres reciben muchas cartas.

والدین من تعداد زیادی نامه دریافت می‌کنند.

 

 • تذکر:

  با وجود این‌که شما از فرم‌های él/ella وellos/ellas فعل برای صحبت کردن درمورد چیزهای دیگر در زبان اسپانیایی استفاده می‌کنید،

 • هرگز نباید از ضمایر فاعلی élellaellos یا ellas  در جمله برای اشاره به موضوعات یا چیزهای دیگر استفاده کنید.

Ocurrió ayer.

این دیروز اتفاق افتاد.

 

 • برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد «روش‌های گفتن تو / شما در زبان اسپانیایی» به بخش ضمایر مراجعه کنید.
نکات کلیدی:
 • افعالی که به ir ختم می‌شوند به سومین گروه صرف فعل در زبان اسپانیایی تعلق دارند.
 • ریشه زمان حال ساده افعال با قاعده ir از طریق حذف ir از مصدر فعل به دست می‌آید.
 • پسوندهای صرف فعل زمان حال ساده برای افعال با قاعده ir عبارت‌اند از: – o, -es, -e, -imos, -ís, -en.
 • در زبان اسپانیایی پسوندهای صرف فعل معمولاً مشخص می‌کنند که چه کسی یا چه چیزی کننده عمل است.
 • به همین دلیل، شما اغلب نیازی به استفاده از ضمایر فاعلی در جمله ندارید.

 

۴. آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی : صرف افعال بی قاعده

 

 • بسیاری از افعال در زبان اسپانیایی از الگوهای صرف فعل که در بخش‌های قبلی نشان داده شده‌اند پیروی نمی‌کنند.
 • در زمان حال ساده، درصورتی‌که تکیه آوایی بر روی ریشه فعل باشد، ریشه بسیاری از افعال تغییر خواهد کرد.
 • این یعنی که تمام فرم‌های فعل در زمان حال ساده به غیر از فرم‌های nosotros/nosotras و vosotros/vosotras  تغییرپذیر هستند.
 • اغلب به این گروه از افعال فعل‌های متغیر رادیکال گفته می‌شود؛ یعنی افعالی که ریشه‌شان متغیر است.
 • برای مثال، برخی از افعال در ریشه خود دارای مصوت o هستند.
 • اگر ما بخواهیم آن‌ها را به زمان حال ساده صرف کنیم، مصوت o تبدیل به مصوت ue می‌شود.
 • البته، فرم‌های nosotros/nosotras و vosotros/vosotras از این قاعده مستثنی هستند.
 

encontrar   (پیدا کردن)

Record  ar   (به یاد داشتن)

poder

(قادر بودن)

dormir  (خواب بودن)

(yo)

  encuentro Recuerdo puedo

Duermo

(tú)

  encuentras Recuerdas puedes

Duermes

(él/ella/usted)

  encuentra recuerda puede

Duerme

(nosotros/as)

  encontramos recordamos podemos

dormimos

(vosotros/as)

  encontráis recordáis podéis

dormís

(ellos/ellas/ustedes)  

encuentran

recuerdan

pueden

Duermen

 

 • دیگر افعالی که در ریششان دارای مصوت e هستند در صرف فعل به زمان حال ساده آن مصوت را به ie تغییر می‌دهند
 • (فرم‌های nosotros/nosotras و vosotros/vosotras فعل از این قاعده مستثنی هستند).

cerrar   (بستن)

pensar

(فکر کردن

entender

(فهمیدن)

perder

(از دست دادن)

preferir

(ترجیح دادن)

(yo)

cierro pienso entiendo pierdo Prefiero

(tú)

cierras piensas entiendes pierdes

prefieres

(él/ella/usted)

cierra piensa entiende pierde

Prefiere

(nosotros/as)

cerramos pensamos entendemos perdemos

preferimos

(vosotros/as)

cerráis pensáis entendéis perdéis

preferís

(ellos/ellas/ustedes)

cierran piensan entienden pierden

prefieren

 

 • چند فعل که دارای مصوت e در ریشه‌شان هستند، در صرف فعل به زمان حال ساده این مصوت را به i تغییر می‌دهند
 • ( فرم‌های nosotros/nosotras و vosotros/vosotras فعل ازین قاعده مستثنی هستند).

pedir  (درخواست کردن)

servir  (خدمت کردن)

(yo)

pido

sirvo

(tú)

pides

sirves

(él/ella/usted)

pide

sirve

(nosotros/as)

pedimos

servimos

(vosotros/as)

pedís

servís

(ellos/ellas/ustedes)

piden

sirven

 

 • اگر شما مطمئن نیستید که یک فعل اسپانیایی که با آن مواجه می‌شوید به این گروه افعال متغیر رادیکال تعلق دارد یا خیر،
 • می‌توانید به جدول‌های افعال در بخش میانی متن مراجعه کنید.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد «املای واژه» به بخش املاء مراجعه کنید.

 

۵. صرف  زمان حال ساده زبان اسپانیایی افعال بی قاعده رایج
 • افعال بسیار زیاد دیگری در زبان اسپانیایی وجود دارند که از الگوهای معمول صرف فعل پیروی نمی‌کنند.
 • برخی از این افعال بسیار متداول و درعین‌حال مهم هم هستند؛
 • برای مثال، افعالی مثل tener (داشتن)، hacer  (انجام دادن یا درست کردن) و ir  (رفتن).
 • ما صرف این افعال را به طور کامل در بخش بعدی نشان می‌دهیم.
 • در جدول زیر پسوندهای صرف فعل زمان حال ساده برای فعل tener نشان داده شده‌اند:

tener

معنی: داشتن

(yo)

tengo

من دارم

(tú)

tienes

تو داری

(él/ella/usted)

tiene

او (مذکر / مؤنث) آن دارد، شما دارید

(nosotros/nosotras)

tenemos

ما داریم

(vosotros/vosotras)

tenéis

شما دارید

(ellos/ellas/ustedes)

tienen

آن‌ها دارند، شما دارید

Tengo dos hermanas.

من دو خواهر دارم.

No tengo dinero.

من هیچ پولی ندارم.

¿Cuántos sellos tienes?

تو چند تا تمبر داری؟

Tiene el pelo rubio.

او موی بلوندی دارد.

 

 • در جدول زیر پسوندهای صرف فعل به آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی برای فعل hacer نشان داده شده‌اند:

hacer

معنی: انجام دادن، درست کردن

(yo)

hago

من انجام می‌دهم، من درست می‌کنم

(tú)

haces

تو انجام می‌دهی، تو درست می‌کنی

(él/ella/usted)

hace

او (مؤنث / مذکر)، آن انجام می‌دهد / درست می‌کند

شما انجام می‌دهید / درست می‌کنید

(nosotros/nosotras)

hacemos

ما انجام می‌دهیم / درست می‌کنیم

(vosotros/vosotras)

hacéis

شما انجام می‌دهید / درست می‌کنید

(ellos/ellas/ustedes)

hacen

آن‌ها انجام می‌دهند / درست می‌کنند

شما انجام می‌دهید / درست می‌کنید

Hago una tortilla.

من دارم املت درست می‌کنم.

No hago mucho deporte.

من خیلی ورزش نمی‌کنم.

¿Qué haces?

تو داری چکار می‌کنی؟

Hace calor.

هوا خیلی گرم است.

 

 • در جدول زیر پسوندهای صرف فعل زمان حال ساده برای فعل ir نشان داده شده‌اند:
ir

معنی: رفتن (قصد داشتن)

(yo)

voy

من می‌روم

(tú)

vas

تو می‌روی

(él/ella/usted)

va

او (مذکر / مؤنث)، آن می‌رود

شما می‌روید

(nosotros/nosotras)

vamos

ما می‌رویم

(vosotros/vosotras)

vais

شما می‌روید

(ellos/ellas/ustedes)

van

آن‌ها می‌روند، شما می‌روید

Voy a Salamanca.

من به سالامانکا می‌روم.

¿Adónde vas?

شما به کجا می‌روید؟

No va al colegio.

او به مدرسه نمی‌رود.

No van a vender la casa.

آن‌ها قرار نیست خانه را بفروشند.

 • برای مشاهده دیگر افعال بی قاعده در زمان حال ساده به جدول افعال در بخش میانی متن مراجعه کنید.
6. آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی : استفاده از وجه زمان حال ساده زبان اسپانیایی در زبان اسپانیایی
 • معمولاً بین نوع کاربرد زمان حال ساده فعل در زبان اسپانیایی و زبان انگلیسی شباهت‌های زیادی وجود دارد.
 • با این وجود، کاربرد این وجه زمانی در بین این دو زبان دارای تفاوت‌هایی هم است.
 • مانند زبان انگلیسی، در زبان اسپانیایی از وجه زمانی حال ساده برای این موارد استفاده می‌شود:
 • صحبت در مورد موضوعاتی که اغلب همیشه حقیقت دارند یا همگان آن‌ها را می‌پذیرند.

En verano hace calor.

هوا در تابستان خیلی گرم است.

 

 • صحبت درمورد موضوعاتی که در حال حاضر حقیقت دارند.

Viven en Francia.

آن‌ها در فرانسه زندگی می‌کنند.

 

 • صحبت درمورد اتفاقاتی که همیشه یا گاهی اوقات رخ می‌دهند یا درمورد کارهایی که شما به‌عنوان عادت انجام می‌دهید.

Marta lleva gafas.

مارتا عینک می زند.

Mi tío vende mariscos.

عموی من حلزون صدف دار می‌فروشد.

 

 • در برخی از موارد، شما از وجه زمانی حال ساده در زبان اسپانیایی استفاده می‌کنید، اما نمی‌توانید آن را در زبان انگلیسی به کار ببرید:
 • صحبت درمورد پروژه‌ها و فعالیت‌های کنونی که ممکن است در همین لحظه شما در حال انجام آن‌ها نباشید.

Construye una casa.

او دارد یک خانه می‌سازد.

 

 • صحبت درمورد کارهایی که شما قصد انجام آن‌ها را دارید.

El domingo jugamos en León.

ما یکشنبه در لیون بازی می‌کنیم.

Mañana voy a Madrid.

من فردا به مادرید خواهم رفت.

 

 • زمانی که شما از برخی از عبارات زمانی در زبان اسپانیایی استفاده می‌کنید،
 • به ویژه desde (از زمانی که…) و desde hace (برای … مدت)، تا درمورد فعالیت‌ها و شرایطی است صحبت کنید که در گذشته آغازشده و تاکنون ادامه دارند.

Jaime vive aquí desde hace dos años.

جیمی دو سال است که اینجا زندگی می‌کند.

Daniel vive aquí desde 2009.

دانیل از سال 2009 اینجا زندگی کرده است.

Llevo horas esperando aquí.

من ساعت‌ها است که اینجا منتظرم.

امیدواریم در این بخش از آموزش زمان حال ساده زبان اسپانیایی بهره کافی را برده باشید. شما عزیزان همچنین برای دانلود رایگان کتاب های آموزشی میتوانید به کتابخانه مجازی ایران کمبریج مراجعه نمایید.

همچنین برای هر نوع مشاوره و یا سوال می توانید با صفحه اینستاگرام ایران کمبریج و یا 88854048 تماس حاصل نمایید.

 

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.