مرکز زبان ایران کمبریج برگزار کنندگان دوره های عمومی و تخصصی آموزش زبان روسی میباشد.