نمرات American English File 4 :

نمرات American English File 4 مربوط به کتاب 4 در این بخش به شما ارایه داده میشود :

  • ترم فوق فشرده کتاب 4 / Intensive 4
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 4 / AEF 4A
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 4 / AEF 4 B
نمرات American English File 4

نمرات American English File 4

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات آزمون ترم 4A استاد مجیدی – تاریخ آزمون 8 آذر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
87 25 15 12 15 12 8 کاخکی 16462
72 19 14 12 14 6 7 هرمی 14787
79 25 10 13 12 11 8 نصیری پور 15286
75 18 14 11 14 9 9 مفاخری 15407
89 25 14 14 15 12 9 فلاح وند 15442
86 22 14 13 13 15 9 قاسمی 15900
70 24 7 11 11 9 8 دوستی 14969
76 19 14 12 13 9 9 وحدت دربند 15453
77 22 13 13 13 10 6 مهدوی راد 16304
87 25 13 13 14 13 9 محسنی پور 16284

نمرات آزمون ترم 4A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 5 آذر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
65 15 15 10 14 8 3 رفیعیان اصفهانی 14548 1
86 30 15 7 14 11 9 خاوری 16195 2
79 23 15 11 15 11 4 بیرق دار 16477 3
AB 0 12 0 0 0 0 طریقت 15486 4
91 29 15 12 15 11 9 فخرزاده 16383 5
83 27 15 9 15 11 6 یعقوبی 15472 6
AB 0 15 0 0 0 0 جافروند 16298 7
AB 0 13 0 0 0 0 علمدارها 13559 8
76 21 15 6 15 14 5 انصاری جو 16261 9
75 24 15 9 15 6 6 اله یاری 16226 10
AB 0 2 0 0 0 0 خسروی 16198 11
81 26 15 9 14 11 6 باقرزاده 16201 12
60 16 15 10 13 5 1 غمامی 13021 13

نمرات آزمون ترم INT4 استاد صدیق – تاریخ آزمون 29 آبان 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
72 20 14 11 15 4 8 نیک خواه نسب 15659 1
80 23 14 12 13 15 3 ملکی 15460 2
72 22 12 12 14 5 7 پناهی 15851 3
86 27 12 10 14 14 9 معماری 15798 4
10 0 10 0 0 0 0 دانشور 15894 5
14 0 14 0 0 0 0 امیری 15475 6

نمرات آزمون ترم Int4 استاد رهبری – تاریخ آزمون 15 آبان

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
70 23 10 10 13 8 6 جابری 11440
73 27 15 9 13 6 3 شهسواری 15628
77 22 15 8 14 9 9 سجادی 15684
75 25 15 8 13 8 6 طهاماسبی 15540
87 28 12 10 14 14 9 عاروان 10315
90 28 15 9 15 14 9 غفاری 15579

نمرات آزمون ترم INT4 – استاد ابهری – تاریخ آزمون 10 آبان 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 634 جشنائي 4 14 11 8 14 19 70
2 1628 خضري 9 15 14 12 14 27 91
3 1631 عبدالهي نيا 10 15 14 11 14 28 92
4 1627 فخاريان 6 15 12 13 15 28 89
5 1683 کوه بر 6 12 8 10 13 22 71

نمرات آزمون استاد رجایی – ترم 4A تاریخ ۱۱ ابان ۱۴۰۰

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
64 20 15 7 15 5 2 یارکه سلخوری 14294
64 18 12 11 13 3 7 حیدریان 14701
79 26 13 10 14 8 8 جهانبخشی پردنجاتی 14776
71 21 15 10 13 9 3 اله داد 13484
12 0 12 0 0 0 0 ترشیزی 16030
80 19 15 9 15 12 10 قاسمی 16013
80 22 15 10 14 11 8 خسروشاهی 16006
78 24 13 8 15 11 7 امیریان نائینی 14620
77 28 13 8 14 6 8 حسینی 15294
65 17 10 10 13 9 6 جعفری 14619
76 24 13 6 14 12 7 انجام 14913
83 25 15 10 15 11 7 آقا کریمی 15062
70 22 15 4 15 8 6 خوش روکسمائی 14643

نمرات آزمون ترم 4A استاد ابهری – تاریخ آزمون 10 آبان 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 634 جشنائي 4 14 11 8 14 19 70
2 1628 خضري 9 15 14 12 14 27 91
3 1631 عبدالهي نيا 10 15 14 11 14 28 92
4 1627 فخاريان 6 15 12 13 15 28 89
5 1683 کوه بر 6 12 8 10 13 22 71

نمرات American English File 4 :

نمرات American English File 4 مربوط به کتاب 4 در این بخش به شما ارایه داده میشود :

  • ترم فوق فشرده کتاب 4 / Intensive 4
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 4 / AEF 4A
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 4 / AEF 4 B
نمرات American English File 4

نمرات American English File 4

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات استاد ابهری

نمرات استاد رجایی

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
64 20 15 7 15 5 2 یارکه سلخوری 14294
64 18 12 11 13 3 7 حیدریان 14701
79 26 13 10 14 8 8 جهانبخشی پردنجاتی 14776
71 21 15 10 13 9 3 اله داد 13484
12 0 12 0 0 0 0 ترشیزی 16030
80 19 15 9 15 12 10 قاسمی 16013
80 22 15 10 14 11 8 خسروشاهی 16006
78 24 13 8 15 11 7 امیریان نائینی 14620
77 28 13 8 14 6 8 حسینی 15294
65 17 10 10 13 9 6 جعفری 14619
76 24 13 6 14 12 7 انجام 14913
83 25 15 10 15 11 7 آقا کریمی 15062
70 22 15 4 15 8 6 خوش روکسمائی 14643

نمرات آزمون ترم 4A استاد ابهری – تاریخ آزمون 10 آبان 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 634 جشنائي 4 14 11 8 14 19 70
2 1628 خضري 9 15 14 12 14 27 91
3 1631 عبدالهي نيا 10 15 14 11 14 28 92
4 1627 فخاريان 6 15 12 13 15 28 89
5 1683 کوه بر 6 12 8 10 13 22 71

نمرات آزمون 4A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 30 مهر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
84 23 14 10 15 13 9 خاتمی 14828
57 13 14 7 13 4 6 وطن نژاد 14573
73 24 13 9 13 7 7 فرهمند 15362
79 21 13 10 14 13 8 حسن پور سیدلر 12235
78 25 12 11 13 8 9 رمضانی 14612
72 21 14 8 14 7 8 اکبری 15978
92 27 15 11 15 15 9 معتدل 15974
90 26 14 11 14 15 10 تیموری 15903
77 24 13 9 13 9 9 قاسمی نقدی 15883
83 24 15 10 15 10 9 مرادی پور 10513
78 25 14 9 14 9 7 محمدی 15831
82 24 13 9 14 13 9 صارمی 15817
86 25 15 11 15 11 9 آقا محمدی 15818

نمرات آزمون ترم 4B استاد صادقی – تاریخ آزمون 27 مهر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 29 15 12 14 15 9 اسماعیلی 14796 1
82 25 15 10 14 8 10 مکابر 15636 2
AB 0 8 0 0 0 0 درویشیان 6855 3
57 17 14 5 13 3 5 رمضان پورویشکائی 14497 4
77 23 13 12 13 6 10 صادقی 14589 5
76 24 10 14 14 9 5 خلیل ارجمندی 15791 6
50 20 5 9 10 3 3 رضاسلطانی 14587 7
AB 0 14 0 0 0 0 رحمانی تبار 14450 8

نمرات آزمون 4a استاد رهبری – تاریخ آزمون 12 مهرماه

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 24 15 10 14 12 8 امینی حجتی 15509 1
66 18 14 9 13 5 7 حاتمی ورزنه 14811 2
77 24 14 10 12 12 5 بیات 14472 3
73 19 15 11 13 7 8 آقا محمدی 15227 4
72 21 13 12 13 5 8 هاشمیان 14814 5
73 26 15 10 14 6 2 شهرکی مقدم 14798 6
87 28 15 12 13 10 9 فخار 15827 7
82 22 15 11 14 11 9 موسوی 15805 8
83 27 15 10 14 9 8 اعظمی کارگردان 15779 9
83 26 15 10 14 9 9 حامد 15767 10

نمرات آزمون INT4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 3 مهرماه 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1326 آذري هشجين 6 15 8 13 15 22 79
2 1415 احساني سهي 3 11 6 12 14 26 72
3 1187 جعفري 7 14 5 8 13 18 65
4 1392 حسيني 9 14 9 13 14 25 84
5 1402 سيف زاده يزدي 4 12 11 11 14 24 76
6 1418 لطفي 0 0 0 0 12 0 ab
7 1188 مرادصالح 5 12 9 10 13 23 72
8 1042 مردانه 7 12 8 11 13 20 71
9 1560 ممتازپور 9 15 12 12 15 28 91
10 1584 يحيائي 5 13 5 11 13 25 72

نمرات آزمون INT 4 استاد سنجری – تاریخ آزمون 31 شهریور 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 26 10 10 10 12 7 حقوقی 15693 1
54 16 9 9 10 5 5 زینالی هواورق 15683 2
AB 0 12 0 0 0 0 بلون 15931 3
AB 0 12 0 0 0 0 بلون 15911 4
70 23 11 8 11 9 8 طاهری 15876 5
73 23 13 10 11 9 7 بیرجندی نژاد 15850 6
75 26 15 6 11 11 6 حقی 15790 7

نمرات آزمون 4A استاد رضایی – تاریخ آزمون 26 مرداد

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 21 15 10 13 8 8 خلیل ارجمندی 15791 1
39 9 15 3 7 4 1 حیدریان 14701 2
70 23 14 6 11 11 5 جعفری نیا 2426 3
66 28 10 5 8 14 1 یادگاری 14569 4
60 20 15 7 10 5 3 رمضان پورویشکائی 14497 5
87 33 15 10 11 14 4 اسماعیلی 14796 6
86 30 15 10 12 11 8 صادقی 14589 7

نمرات آزمون 4A استاد سنجری – تاریخ آزمون 23 مرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
92 26 14 13 15 15 9 مکابر 15636 1
64 20 10 8 13 6 7 کیان زاد 14551 2
70 22 12 8 7 12 9 درویشیان 6855 3
58 15 12 7 12 6 6 قاسمی 13854 4
71 21 12 10 12 9 7 صباغ فرشی 13957 5
75 23 13 9 12 9 9 صدیق فراستی 13765 6
88 24 14 11 15 15 9 لطیفی 13993 7
84 26 11 11 11 15 10 الیاسی 13995 8

نمرات آزمون 4A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 22 مرداد

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
64 14 13 9 13 11 4 براری 14357 1
70 25 12 8 12 8 5 براری 14047 2
73 25 13 10 15 3 7 عرب زاده 15745 3
91 26 14 12 15 15 9 کلانتری 4770 4
91 30 14 12 13 14 8 حاجی مهدیقلی 15632 5
74 25 13 12 10 8 6 رضاسلطانی 14587 6
87 28 15 10 13 11 10 باصری 15502 7

نمرات آزمون 4B استاد بخشی – تاریخ آزمون 15 مرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
54 15 13 10 6 6 4 اله داد 13484 1
70 24 12 11 7 10 6 عبدالمحمدپور بناب 14166 2
65 27 12 9 7 6 4 دارائی 14165 3
73 24 14 10 9 8 8 گودرزی 13844 4
84 28 15 12 10 11 8 فراهانی فرد 13994 5
71 26 13 11 12 5 4 اسدی 13873 6
82 28 15 11 12 8 8 عظیمی دوست 14147 7
84 24 15 12 12 11 10 ارشدی 14491 8

نمرات آزمون ترم INT4 استاد رجایی – تاریخ 27 تیر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 26 13 12 12 9 3 یغمائی آشور 12785 1
73 25 15 7 12 8 6 کردستانی 14111 2
70 25 13 6 12 9 5 ویسی 10689 3
83 26 13 15 12 11 6 باباخانی 14536 4
47 16 11 4 8 5 3 تحقیقی بیدل 13247 5
98 30 15 15 14 14 10 اصغری علیائی 13470 6
81 27 15 10 12 9 8 شیخی 12854 7
85 27 13 11 13 11 10 هاشمی دزکی 15042 8

نمرات کتاب 4 فوق فشرده استاد رهبری – تاریخ آزمون 13 تیر ماه 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 22 13 14 13 3 5 ولی 15490 1
60 21 13 8 9 4 5 روح پرور باسمنج 14541 2
72 24 15 9 11 6 7 نیک طبع اطاعتی 13980 3
82 26 15 15 13 7 6 بهراد 3035 4
65 20 12 10 10 7 6 مقدم 15039 5
75 23 15 11 13 6 7 حسین پور 15124 6
72 23 15 12 14 5 3 برغمدی 15266 7
65 25 11 13 12 2 2 نقاشیان 15014 8
78 23 15 12 12 8 8 دست مزد 14932 9
70 22 15 9 11 6 7 رستمی شیخا نگفشه 13669 10
60 19 15 10 10 2 4 صحرائی وشوشاد 13168 11

نمرات American English File 4