نمرات American English File 4 :

نمرات American English File 4 مربوط به کتاب 4 در این بخش به شما ارایه داده میشود :

  • ترم فوق فشرده کتاب 4 / Intensive 4
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 4 / AEF 4A
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 4 / AEF 4 B
نمرات American English File 4

نمرات American English File 4

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم 4A استاد بخشی – تاریخ آزمون 17 فروردین 17 فروردین 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 613 اصغري عليائي 9 15 14 11 15 27 91
2 662 بسيده 3 12 2 10 13 23 63
3 607 پورابراهيم اهوازي 6 12 9 10 12 21 70
4 893 توکلي 8 14 9 13 14 22 80
5 1213 جوانشير سراسکان 9 15 13 11 13 27 88
6 1247 رئوفي دامي 0 0 0 0 5 0 AB
7 1268 رستمي 0 0 0 0 3 0 AB

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 4 استاد رجایی – تاریخ آزمون 18 فرودین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
86 25 15 12 15 14 5 دالائی 15017 1
77 22 14 12 14 11 4 پویا 14568 2
70 26 13 3 13 10 5 آزادی 14622 3
74 20 15 9 15 11 4 موسوی مقدم 14621 4
72 20 14 12 13 8 5 الحق احمدی 14586 5
61 15 13 10 14 6 3 جهانگیری 14219 6
70 22 12 9 13 8 6 صادقی ورکانی 14772 7

نمرات American English File 4

نمرات ترم 4B استاد احمدی – تاریخ آزمون 17 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 23 15 9 13 4 6 پرهیزکاری 11247 1
64 21 14 6 13 7 3 برمکی 14287 3
60 20 15 2 12 4 7 فلاح 10223 4
79 25 15 8 15 7 9 ضرغام پور 13865 5
73 25 15 11 13 4 5 محمدی بوستانی 11045 6
78 26 15 9 13 7 8 نبوی موسوی 13294 7
79 24 15 9 14 7 10 میرزائی 12083 8
64 20 15 6 14 3 6 قاسمی مریدانی 13074 12

نمرات ترم 4A استاد بخشی – تاریخ آزمون 10 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 20 12 5 13 2 8 توسلیان 10579 1
60 18 13 5 12 5 7 ملاعلی زاده قدیم 5872 2
60 22 13 6 12 2 5 ناظم زاده 12115 3
60 18 12 7 11 5 7 نظر حسینی صابر 11985 4
61 17 12 8 13 3 8 نظرحسینی صابر 11984 5
76 24 13 8 11 12 8 اقراری سلوط 14352 6
60 21 12 4 14 5 4 رزمجو 10862 7
80 25 13 9 14 12 7 حدادی 14474 8
80 26 13 11 13 9 8 گلابی 12815 9
71 24 14 9 14 3 7 حضوری 2967 10
89 26 14 10 15 15 9 موذن 14077 11
87 26 14 10 15 14 8 نصیر 14426 12
60 22 12 4 11 4 7 محمودوند 13869 13
61 16 14 8 14 5 4 غیاثیان 14000 14

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 4 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
62 25 15 2 0 12 8 باقری پویا 12797 1
60 18 12 7 6 11 6 ملکی 14015 2
60 21 12 9 8 5 5 کردی 13804 3
60 21 14 8 9 4 4 دولت آبادی 14215 4
60 22 15 8 8 3 4 کاظمی 14407 5
60 16 15 11 11 3 4 غیاثیان 7479 6

نمرات ترم 4A استاد احمدی – تاریخ آزمون 30 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
71 24 14 7 11 9 6 شعیبی 12710 1
70 22 15 6 10 9 8 اداوی 13257 2
75 22 15 9 12 9 8 سیری 10450 3
60 20 14 8 8 5 5 کرد 11107 4
70 20 15 8 11 10 6 حسینی 11774 5
81 24 15 10 12 11 9 مصلح 14451 6
70 24 15 8 7 11 5 بیرانوند 11689 7

نمرات ترم 4B استاد برهان – تاریخ آزمون 20 دی ماه 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
53 19 13 4 8 3 6 کلهرپور 12652 1
64 18 11 11 12 8 4 محمدوند لطیفی 10711 2
88 28 15 11 14 12 8 دانش 12606 3
70 25 15 5 12 7 6 علیمردانی 12405 4
74 24 14 11 14 6 5 زاریان هفتوانی 14156 5
55 15 12 12 12 2 2 پرهیزکاری 11247 6
75 22 14 10 12 8 9 قلی پور اسکوئی 14067 7
73 26 12 9 9 14 3 الهیاری 10099 8
70 21 13 11 11 8 6 قهرمانی 14248 9
78 25 12 11 12 11 7 توکلی اصل 11576 10
88 27 15 12 13 12 9 شاه محمدی 10596 1

نمرات ترم 4A استاد ابهری – تاریخ آزمون 1 دی ماه 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 872 افتخاري 0 0 0 0 14 0 AB
2 1110 صفري 0 0 0 0 13 0 AB
3 919 قراگوزلو 0 0 0 0 15 0 AB
4 921 مشهدبان کوچکسرايي 6 13 6 3 13 19 60
5 996 ميرخاني 5 13 8 11 15 19 71
6 1058 نيک نهال 6 13 0 12 14 15 60

نمرات ترم 4B استاد احمدی – تاریخ آزمون 28 آذر 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 22 15 5 11 5 2 ملاعلی زاده قدیم 5872 1
81 28 15 8 14 11 5 شعبانی هلستانی 9610 2
70 28 15 10 11 6 0 صدیقی 10706 3
76 26 15 10 13 8 4 موسوی روزبهانی 9238 4
78 28 15 9 12 9 5 ذوالفقاری 13542 5
71 26 14 8 13 8 2 زمانی 13310 6
77 25 14 9 14 8 7 والائی 12341 7
55 16 14 6 13 2 4 دیناروند 12005 8
73 25 15 8 13 6 6 میناوند 11924 9
76 23 14 10 11 12 6 جوادی کنازه 11402 10
70 23 15 11 11 8 2 شعرباف کاشانی 12085 11
62 24 14 8 13 0 3 یاحقی 12919 12
77 22 14 11 14 12 4 مومنی 13582 13

نمرات ترم 4A استاد برهان – تاریخ آزمون 28 آذر 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
81 23 14 8 13 14 9 میرزائی 12083 1
76 23 14 9 13 11 6 محمدی بوستانی 11045 2
70 19 15 9 13 9 5 فلاح 10223 3
93 29 15 11 15 14 9 ربیع زاده 13048 4
79 19 15 10 15 13 7 قاسمی مریدانی 13074 5
60 13 12 9 15 8 3 هاشمی 13052 6
85 24 15 9 14 14 9 ضرغام پور 13865 7
84 25 13 9 14 14 9 بیکران 14500 8
70 22 11 7 12 11 7 صبری 12268 9
90 27 14 10 15 15 9 نبوی موسوی 13294 10
76 21 11 7 15 14 8 برمکی 14287 11
81 26 15 9 13 9 9 کاظمی 11074 12

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 4 استاد برات – تاریخ آزمون 16 آذر 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 26 15 9 13 14 6 آقاحسن نوش آبادی 10811 1
62 18 10 10 8 11 5 کلهر 14083 2
62 21 12 6 10 9 4 احمدی 11070 3
91 26 15 15 13 13 9 راه خیر 14318 4
82 25 15 11 14 13 4 شایق سبزوار 14167 5
53 17 12 5 7 6 6 صالحی 12756 6
55 17 14 6 6 7 5 رجبعلی 6698 7
85 25 15 8 13 15 9 میرمطهری 14330 8
71 21 14 10 11 11 4 کثیری 13914 9
79 24 13 12 13 10 7 ارشدی 14392 10

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 4 – استاد برات – تاریخ آزمون 29 مهرماه 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
AB 0 15 0 0 0 0 زمانی 13868 1
62 14 13 8 5 2 20 طاهرخانی 13876 2
54 13 13 6 5 4 13 مسکینی 12980 3
77 12 14 11 9 8 23 نژاد 10176 4
70 15 14 8 5 5 23 چیره 12651 5
70 13 14 7 5 7 24 مرادی 9772 6
65 13 14 10 3 4 21 نژاد 13933 7
81 14 15 12 9 6 25 بیاتی 14058 8
71 12 13 10 8 6 22 عباسقلی زاده 11452 9
62 12 13 9 5 2 21 غفورالحسینی 11518 10
65 13 13 9 2 4 24 محمدی 13790 11
85 14 14 10 14 8 25 افتاده 14025 12

نمرات 4B استاد احمدی – تاریخ آزمون 27 مهرماه 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي رديف
61 12 15 13 5 1 15 شیبانی 1
70 13 15 13 4 4 21 خسروبیگی 2
88 15 15 13 10 9 26 فرهود 3
61 13 13 11 2 4 18 ایمنی 4
72 14 15 13 7 1 22 سرمدی 5
89 15 15 11 12 9 27 زهرایی 6
70 12 12 10 6 6 24 سورانی 7
70 13 15 12 6 2 22 رحیمی 8
79 15 15 11 10 3 25 بزمی 9
82 12 15 11 12 6 26 برزا 10
70 13 13 12 6 6 20 آموزش 11

نمرات ترم 4A استاد سنجری – تاریخ آزمون 23 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي رديف
63 13 11 9 3 2 25  الهیاری 1
70 13 15 10 10 9 13  توکلی 2
60 6 14 9 7 7 17  روستائی 3
91 15 14 13 14 9 26 شاه محمدی 4
85 13 14 14 11 9 24 قهرمانی 5
60 13 7 5 11 6 18 کلهرپور 6
78 11 15 11 11 8 22 قلی پور 7
79 13 14 11 8 9 24 گراوند 8

نمرات American English File 4

نمرات ترم 4A استاد سنجری – تاریخ آزمون 23 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي رديف
84 14 12 13 10 8 27 انصاری 1
73 13 13 11 10 5 21 پرهیزکاری 2
90 13 15 14 13 8 27 دانش 3
80 13 11 12 12 9 23 رضائی 4
85 14 15 14 9 7 26 زاریان 5
81 13 14 10 13 7 24 عزیز دخت 6
75 14 13 12 4 7 25 علی محمدی 7
79 14 14 8 9 8 26 علیمردانی 8
70 13 11 10 8 8 20 محمدوند 9
60 12 12 8 6 4 18 ملاعلی زاده 10
90 14 15 14 13 8 26 گرکانی نژاد 11

نمرات ترم 4b استاد احمدی – تاریخ آزمون 19 مهر 99

83 12 15 11 12 8 25 افضلی ارانی 10288 2
60 12 15 9 6 1 17 علی محمدی 11978 3
74 13 15 10 9 4 23 مرادی پور 10513 5
77 10 15 11 8 6 27 اسکندرزاده 596 7
50 11 14 4 3 4 14 متفکر 9187 8
65 11 14 10 6 3 21 ناطقی 9200 9

نمرات ترم فوق فشرده 4 استاد بخشی – تاریخ آزمون 18 مهر99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 906 بادپا 0 0 0 0 12 0 AB
2 1008 خجسته 6 14 1 13 13 23 70
3 901 زاهدي باران 6 12 7 14 13 20 72
4 302 سهرابي 0 0 0 0 14 0 AB
5 882 نوري خشه حيران 9 12 9 14 14 25 83
6 979 کياني 3 11 4 12 14 17 61