نمرات American English File 4 :

نمرات American English File 4 مربوط به کتاب 4 در این بخش به شما ارایه داده میشود :

  • ترم فوق فشرده کتاب 4 / Intensive 4
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 4 / AEF 4A
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 4 / AEF 4 B
نمرات American English File 4

نمرات American English File 4

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات آزمون 4A استاد رضایی – تاریخ آزمون 26 مرداد

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 21 15 10 13 8 8 خلیل ارجمندی 15791 1
39 9 15 3 7 4 1 حیدریان 14701 2
70 23 14 6 11 11 5 جعفری نیا 2426 3
66 28 10 5 8 14 1 یادگاری 14569 4
60 20 15 7 10 5 3 رمضان پورویشکائی 14497 5
87 33 15 10 11 14 4 اسماعیلی 14796 6
86 30 15 10 12 11 8 صادقی 14589 7

نمرات آزمون 4A استاد سنجری – تاریخ آزمون 23 مرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
92 26 14 13 15 15 9 مکابر 15636 1
64 20 10 8 13 6 7 کیان زاد 14551 2
70 22 12 8 7 12 9 درویشیان 6855 3
58 15 12 7 12 6 6 قاسمی 13854 4
71 21 12 10 12 9 7 صباغ فرشی 13957 5
75 23 13 9 12 9 9 صدیق فراستی 13765 6
88 24 14 11 15 15 9 لطیفی 13993 7
84 26 11 11 11 15 10 الیاسی 13995 8

نمرات آزمون 4A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 22 مرداد

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
64 14 13 9 13 11 4 براری 14357 1
70 25 12 8 12 8 5 براری 14047 2
73 25 13 10 15 3 7 عرب زاده 15745 3
91 26 14 12 15 15 9 کلانتری 4770 4
91 30 14 12 13 14 8 حاجی مهدیقلی 15632 5
74 25 13 12 10 8 6 رضاسلطانی 14587 6
87 28 15 10 13 11 10 باصری 15502 7

نمرات آزمون 4B استاد بخشی – تاریخ آزمون 15 مرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
54 15 13 10 6 6 4 اله داد 13484 1
70 24 12 11 7 10 6 عبدالمحمدپور بناب 14166 2
65 27 12 9 7 6 4 دارائی 14165 3
73 24 14 10 9 8 8 گودرزی 13844 4
84 28 15 12 10 11 8 فراهانی فرد 13994 5
71 26 13 11 12 5 4 اسدی 13873 6
82 28 15 11 12 8 8 عظیمی دوست 14147 7
84 24 15 12 12 11 10 ارشدی 14491 8

نمرات آزمون ترم INT4 استاد رجایی – تاریخ 27 تیر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 26 13 12 12 9 3 یغمائی آشور 12785 1
73 25 15 7 12 8 6 کردستانی 14111 2
70 25 13 6 12 9 5 ویسی 10689 3
83 26 13 15 12 11 6 باباخانی 14536 4
47 16 11 4 8 5 3 تحقیقی بیدل 13247 5
98 30 15 15 14 14 10 اصغری علیائی 13470 6
81 27 15 10 12 9 8 شیخی 12854 7
85 27 13 11 13 11 10 هاشمی دزکی 15042 8

نمرات کتاب 4 فوق فشرده استاد رهبری – تاریخ آزمون 13 تیر ماه 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 22 13 14 13 3 5 ولی 15490 1
60 21 13 8 9 4 5 روح پرور باسمنج 14541 2
72 24 15 9 11 6 7 نیک طبع اطاعتی 13980 3
82 26 15 15 13 7 6 بهراد 3035 4
65 20 12 10 10 7 6 مقدم 15039 5
75 23 15 11 13 6 7 حسین پور 15124 6
72 23 15 12 14 5 3 برغمدی 15266 7
65 25 11 13 12 2 2 نقاشیان 15014 8
78 23 15 12 12 8 8 دست مزد 14932 9
70 22 15 9 11 6 7 رستمی شیخا نگفشه 13669 10
60 19 15 10 10 2 4 صحرائی وشوشاد 13168 11

نمرات ترم 4A استاد رضایی – تاریخ آزمون 6 تیر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 22 13 10 12 6 7 قاسمی 10092 1
86 24 15 13 15 11 8 هاشمی 8430 2
54 16 10 7 11 5 5 کرد 11107 3
62 15 13 10 12 5 7 اله داد 13484 4
76 23 15 7 14 9 8 رحمانی تبار 14450 5

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 4 استاد برات – تاریح آزمون 2 تیر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 24 14 8 14 11 5 موسوی 14960 1
70 22 15 8 14 4 7 فضلعلی 15200 2
83 24 14 12 14 11 8 افروزیان 15243 3
92 27 15 14 14 14 8 پیرزاد 15450 4
89 27 15 15 14 11 7 شاهی 15247 5
77 21 15 13 15 6 7 مشگی 1937 6
74 26 13 6 12 12 5 صادقی 14905 7
70 21 14 14 13 5 3 دلنواز 14901 8
65 24 13 0 12 9 7 کیان راد 14800 9
90 29 15 12 15 12 7 خان براری 15270 10
88 26 14 14 15 14 5 میرکریمی 15233 11
76 26 15 9 14 9 3 فیروزی 14384 12

نمرات ترم 4A استاد مهدی رضایی – تاریخ آزمون 21 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
81 18 15 13 14 12 9 گودرزی 13844 1
54 13 8 10 10 10 3 ملکی 12320 2
76 24 15 11 15 2 9 عبدالمحمدپور بناب 14166 3
81 26 13 12 15 9 6 دارائی 14165 4
89 25 14 14 15 12 9 مصلح 14385 5
82 25 13 9 14 12 9 درخشان 15166 6
56 18 10 8 14 2 4 مقدسی 12370 7
91 28 15 13 15 13 7 فراهانی فرد 13994 8
77 24 12 12 15 12 2 اسدی 13873 9
56 17 8 7 14 5 5 حیدری تجن 12371 10
92 28 15 13 15 12 9 عظیمی دوست 14147 11

نمرات ترم 4A استاد بخشی – تاریخ آزمون 21 خرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1094 افخمي 5 14 7 13 12 19 70
2 1347 انصاري 0 0 0 0 10 0 AB
3 836 عزتي 8 14 10 9 13 26 80
4 1053 فصاحت 7 13 9 13 14 22 78
5 1337 نيک 0 0 0 0 8 0 AB
6 1050 هادي 4 13 9 13 14 19 72

نمرات ترم فوق فشرده Int4  – استاد ابهری  – تاریخ آزمون 8 خرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1332 اسماعيلي قيوم ابادي 5 13 5 10 15 25 73
2 1048 جانفدائي 3 12 5 7 14 19 60
3 1207 حياتي بهادراني 6 13 8 12 15 23 77
4 1292 فتحي 0 0 0 0 10 0 AB
5 1255 فخري طاري 7 13 8 12 13 23 76
6 1298 قرباني 0 0 0 0 9 0 AB
7 1328 گل محمدي 0 0 0 0 14 0 AB
8 1373 محمد ملائي کرماني 6 13 12 13 13 28 85
9 1132 مشيري پور 6 12 3 11 12 22 66
10 1133 مشيري پور 6 12 11 13 12 22 76
11 1183 کويت وند حسين زاده 4 12 10 11 15 23 75

نمرات ترم 4A استاد  مهدی رضایی – تاریخ 22 اردیبهشت 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 26 15 11 14 9 10 هاشمی دزکی 15042 1
70 22 14 10 8 8 8 رضائی 12972 2
85 26 14 11 13 12 9 یغمائی آشور 12785 3
79 24 10 10 12 15 8 باباخانی 14536 4
61 22 9 8 7 9 6 حسن چوکامی 13509 5
64 23 13 10 10 6 2 ویسی 10689 6
73 23 14 4 10 15 7 زرگرنژاد 8387 7
60 16 10 10 10 8 6 تحقیقی بیدل 13247 8

نمرات ترم 4B استاد برات – تاریخ آزمون 20 فروردین

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
57 12 12 8 12 10 3 نظر حسینی صابر 11985 1
55 15 13 11 14 0 2 نظرحسینی صابر 11984 2
70 22 14 11 13 5 5 ملاعلی زاده قدیم 5872 3
70 22 15 12 14 4 3 ناظم زاده 12115 4
92 27 15 12 15 14 9 حامدی بصیر 14963 5
56 16 13 8 15 3 1 کرد 11107 6
89 25 14 12 14 15 9 حدادی 14474 7
85 25 15 13 14 11 7 گلابی 12815 8
92 29 14 12 15 12 10 موذن 14077 9
86 27 15 12 15 11 6 نصیر 14426 10
74 25 13 10 14 6 6 حضوری 2967 11
61 20 13 11 13 3 1 شعیبی 12710 12
63 19 15 11 13 0 5 سیری 10450 13
80 24 15 11 14 10 6 مرتضوی نصیری 14933 14

نمرات ترم 4A استاد بخشی – تاریخ آزمون 17 فروردین 17 فروردین 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 613 اصغري عليائي 9 15 14 11 15 27 91
2 662 بسيده 3 12 2 10 13 23 63
3 607 پورابراهيم اهوازي 6 12 9 10 12 21 70
4 893 توکلي 8 14 9 13 14 22 80
5 1213 جوانشير سراسکان 9 15 13 11 13 27 88
6 1247 رئوفي دامي 0 0 0 0 5 0 AB
7 1268 رستمي 0 0 0 0 3 0 AB

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 4 استاد رجایی – تاریخ آزمون 18 فرودین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
86 25 15 12 15 14 5 دالائی 15017 1
77 22 14 12 14 11 4 پویا 14568 2
70 26 13 3 13 10 5 آزادی 14622 3
74 20 15 9 15 11 4 موسوی مقدم 14621 4
72 20 14 12 13 8 5 الحق احمدی 14586 5
61 15 13 10 14 6 3 جهانگیری 14219 6
70 22 12 9 13 8 6 صادقی ورکانی 14772 7

نمرات American English File 4

نمرات ترم 4B استاد احمدی – تاریخ آزمون 17 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 23 15 9 13 4 6 پرهیزکاری 11247 1
64 21 14 6 13 7 3 برمکی 14287 3
60 20 15 2 12 4 7 فلاح 10223 4
79 25 15 8 15 7 9 ضرغام پور 13865 5
73 25 15 11 13 4 5 محمدی بوستانی 11045 6
78 26 15 9 13 7 8 نبوی موسوی 13294 7
79 24 15 9 14 7 10 میرزائی 12083 8
64 20 15 6 14 3 6 قاسمی مریدانی 13074 12

نمرات ترم 4A استاد بخشی – تاریخ آزمون 10 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 20 12 5 13 2 8 توسلیان 10579 1
60 18 13 5 12 5 7 ملاعلی زاده قدیم 5872 2
60 22 13 6 12 2 5 ناظم زاده 12115 3
60 18 12 7 11 5 7 نظر حسینی صابر 11985 4
61 17 12 8 13 3 8 نظرحسینی صابر 11984 5
76 24 13 8 11 12 8 اقراری سلوط 14352 6
60 21 12 4 14 5 4 رزمجو 10862 7
80 25 13 9 14 12 7 حدادی 14474 8
80 26 13 11 13 9 8 گلابی 12815 9
71 24 14 9 14 3 7 حضوری 2967 10
89 26 14 10 15 15 9 موذن 14077 11
87 26 14 10 15 14 8 نصیر 14426 12
60 22 12 4 11 4 7 محمودوند 13869 13
61 16 14 8 14 5 4 غیاثیان 14000 14

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 4 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
62 25 15 2 0 12 8 باقری پویا 12797 1
60 18 12 7 6 11 6 ملکی 14015 2
60 21 12 9 8 5 5 کردی 13804 3
60 21 14 8 9 4 4 دولت آبادی 14215 4
60 22 15 8 8 3 4 کاظمی 14407 5
60 16 15 11 11 3 4 غیاثیان 7479 6

نمرات ترم 4A استاد احمدی – تاریخ آزمون 30 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
71 24 14 7 11 9 6 شعیبی 12710 1
70 22 15 6 10 9 8 اداوی 13257 2
75 22 15 9 12 9 8 سیری 10450 3
60 20 14 8 8 5 5 کرد 11107 4
70 20 15 8 11 10 6 حسینی 11774 5
81 24 15 10 12 11 9 مصلح 14451 6
70 24 15 8 7 11 5 بیرانوند 11689 7

نمرات ترم 4B استاد برهان – تاریخ آزمون 20 دی ماه 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
53 19 13 4 8 3 6 کلهرپور 12652 1
64 18 11 11 12 8 4 محمدوند لطیفی 10711 2
88 28 15 11 14 12 8 دانش 12606 3
70 25 15 5 12 7 6 علیمردانی 12405 4
74 24 14 11 14 6 5 زاریان هفتوانی 14156 5
55 15 12 12 12 2 2 پرهیزکاری 11247 6
75 22 14 10 12 8 9 قلی پور اسکوئی 14067 7
73 26 12 9 9 14 3 الهیاری 10099 8
70 21 13 11 11 8 6 قهرمانی 14248 9
78 25 12 11 12 11 7 توکلی اصل 11576 10
88 27 15 12 13 12 9 شاه محمدی 10596 1

نمرات American English File 4