نمرات American English File 4

نمرات American English File 4 مربوط به کتاب 4 در این بخش به شما ارایه داده میشود :

  • ترم فوق فشرده کتاب 4 / Intensive 4
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 4 / AEF 4A
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 4 / AEF 4 B
نمرات American English File 4

نمرات American English File 4

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم فوق فشرده 4 استاد هاشمی – تاریخ آزمون 1 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 10 15 10 6 5 24 صبوری نژاد 13874 1
79 9 15 10 12 8 25 نوروزی 13856 2
85 11 15 11 11 9 28 امانی توچاهی 7607 3
ab 0 15 0 0 0 0 قلی پور 14038 4
63 11 15 9 3 4 21 استادنوبری 14262 5
70 12 15 12 4 4 23 کاظمی 1164 6
75 11 15 7 11 6 25 ناصری گنج 14045 7
82 11 15 10 13 9 24 بیطرف 14044 8
53 9 13 12 1 3 15 نظامی 14050 9
51 9 12 10 2 4 14 قاسمی 9552 10

نمرات ترم 4b استاد سنجری – تاریخ آزمون 4 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده
84 14 13 13 14 4 26 تجملیان 8427
AB 0 13 0 0 0 0 جلالی 6540
64 11 12 12 5 4 20 رضایی 8257
AB 0 2 0 0 0 0 حقایقی 8671
79 12 15 11 8 8 25 زارع گنبدی 10051
79 14 15 12 7 7 24 فدائی 10859
77 14 15 9 11 6 22 امینی 12490

نمرات ترم 4a استاد هاشمی – تاریخ آزمون 28 مرداد 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 12 15 11 11 6 25 بزمی 10248 1
70 13 14 8 4 8 23 آموزش سیس 12367 2
52 6 13 5 8 4 16 شکاری 11370 3
63 7 13 8 6 8 21 رحیمی 8465 4
85 13 15 13 12 7 25 برزا 13887 5
AB 0 11 0 0 0 0 عبدی 6624 6
70 11 13 12 5 7 22 خسروبیگی 10666 7
78 14 13 11 8 7 25 معصومی 7947 8
60 8 3 8 6 7 28 قادرسلطانی 12052 9
70 8 10 9 12 6 25 ردائی 12063 10
83 10 15 10 12 9 27 فرهود 12190 11
70 7 15 10 7 7 24 قربانی 8571 12
77 11 15 12 8 7 24 سرمدی 10142 13
81 14 15 13 9 6 24 سورانی 12104 14

نمرات ترم 4a استاد شیخی – تاریخ آزمون 28 مرداد 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 14 14 10 5 1 16 عابدی 11347 1
AB 0 15 0 0 0 0 شکوری 13968 2
66 12 14 7 9 6 18 سنجری 5511 3
70 13 14 10 10 5 18 ایمنی 10418 4
AB 0 15 0 0 0 0 کرمی فرد 9625 5
70 11 13 9 10 7 20 بلبل نیاقرا 10886 6
64 13 14 6 5 9 17 شیبانی 13301 7
83 14 15 10 12 9 23 جهان زاد 11951 8
70 11 15 7 8 7 22 دلنواز 11490 9
66 12 13 7 5 6 23 کارخانه 10719 10
62 10 14 7 8 6 17 سلیمانی 11165 11
54 10 13 6 3 5 17 زامهران 7316 12
AB 0 5 0 0 0 0 احمدزاده 9560 13
AB 0 5 0 0 0 0 پورالحسینی 9678 14

نمرات ترم 4b استاد شیخی – تاریخ آزمون 28 مرداد 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
AB 0 1 0 0 0 0 مارکاریان 10115 1
AB 0 1 0 0 0 0 خردی راد 11616 2
52 6 13 7 6 2 18 ملاعلی زاده قدیم 5872 3
77 13 15 10 8 5 26 خفائی پورخمسه 9853 4
91 15 15 12 13 9 27 زمانداری 10162 5
65 9 14 10 6 6 20 گودرزی 13844 6

نمرات ترم فوق فشرده 4 استاد رضوی – تاریخ آزمون 13 مرداد 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 550 پرهيزکاري 0 0 0 0 10 0 AB
2 406 پورنگ 1 10 5 12 13 19 60
3 927 جوانمردي زرين قبائي 0 0 0 0 10 0 AB
4 432 ذاکري 6 12 7 13 12 23 73
5 777 سلطاني بيدگلي 0 0 0 0 12 0 AB
6 311 صادقي عقيلي 0 0 0 0 10 0 AB
7 891 فلاحتکار 3 11 4 13 12 21 64
8 499 فکري 6 12 8 12 14 28 80
9 ابن رضا 8 13 8 14 15 22 80

نمرات ترم4a استاد رجایی – تاریخآزمون 10 مرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
8927 مقدم 60
9187 متفکر 70
10513 مرادی پور 85
10495 دارابی AB
9200 ناطقی 71
11249 کبیری راد AB
596 اسکندرزاده 85
11978 علی محمدی 75
10578 جهانگیر انباردان 70
11361 قنبریان علویجه 73
9922 فاطری AB
10063 شاهی 70
11084 پورمقدسی 77
10288 افضلی ارانی 86

نمرات ترم 4b استاد رضوی – تاریخ آزمون 3 مرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
10382 لطیفی کلخوران 64
13663 محمدی بقا 76
8701 دودانگه حسن کیاده AB
8566 رستمی 64
10960 شاطریان 75
11864 شهری 64

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 4 – ترم های خرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
13465 عباسی راد 81
13177 کلوند 79
13176 نرماشیری 55
4199 قربان زاده 76
11022 کاوه آهنگر 75
13322 فتحی جوکندان 48
13311 شعبانی 82
13304 ناظری مهربانی 77
13390 پورنگ 55

نمرات ترم 4A نیمه اول کتاب 4 – ترم های خرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
10350 قلی زاده 77
8841 نسیمی عباسی 70
12545 نامدار 82
9243 لواسانی 80
9203 صفاری 83
10295 تفویضی 80
10303 پیشگر 83
8819 بهادری قلاتی 89
11770 کبیر 78
5872 ملاعلی زاده قدیم 64
10124 صافی نجف آبادی 87
8427 تجملیان 84
7339 حسینی نسب 47
11215 میرزایی 64
10211 قیومی جوینانی 59
8727 علی نقیان 77
10668 رحیم پور خطبه سرا 71
12878 دهقانی قهنویه 86
11311 مولی وردیخانی 81
10859 فدائی 73
11413 عمرانی 78
10051 زارع گنبدی 79
8257 رضایی 70
8671 حقایقی 74
12490 امینی 79
10711 محمدوند لطیفی 61

نمرات ترم 4B نیمه دوم کتاب 4 – ترم های خرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
13306 کریمی 85
9688 تاکی 79
9687 قبادی 70
13323 یوسفی 82
13313 کریمیان مبارکه 84
11906 هاشمی 60
11933 موذن 82
9977 مرزبانی 70
5081 فارسی 70
8757 غلامیان طرقی 70
8758 صمدی راد 60
11073 باقری سعید 61
8549 عابدی ورنکشی 45
9926 جنتی 46
9927 جمال الدین 61
6540 جلالی فراهانی 42
9707 کاظمی مقدم 61
10905 یزدانیها نجف آبادی 86
1708 نوش آبادی 49
6892 علیپور 62
8860 عصاریان 60
7568 صلبوخ 62
8465 رحیمی 46
13101 پارسیقیان 61
6458 طاهرنژادجوزم 71
4877 حسینی 73
9091 اکبری شریف 85