نمرات American English File 4

نمرات American English File 4 مربوط به کتاب 4 در این بخش به شما ارایه داده میشود :

  • ترم فوق فشرده کتاب 4 / Intensive 4
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 4 / AEF 4A
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 4 / AEF 4 B
نمرات American English File 4

نمرات American English File 4

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 4 – استاد برات – تاریخ آزمون 29 مهرماه 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
AB 0 15 0 0 0 0 زمانی 13868 1
62 14 13 8 5 2 20 طاهرخانی 13876 2
54 13 13 6 5 4 13 مسکینی 12980 3
77 12 14 11 9 8 23 نژاد 10176 4
70 15 14 8 5 5 23 چیره 12651 5
70 13 14 7 5 7 24 مرادی 9772 6
65 13 14 10 3 4 21 نژاد 13933 7
81 14 15 12 9 6 25 بیاتی 14058 8
71 12 13 10 8 6 22 عباسقلی زاده 11452 9
62 12 13 9 5 2 21 غفورالحسینی 11518 10
65 13 13 9 2 4 24 محمدی 13790 11
85 14 14 10 14 8 25 افتاده 14025 12

نمرات 4B استاد احمدی – تاریخ آزمون 27 مهرماه 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي رديف
61 12 15 13 5 1 15 شیبانی 1
70 13 15 13 4 4 21 خسروبیگی 2
88 15 15 13 10 9 26 فرهود 3
61 13 13 11 2 4 18 ایمنی 4
72 14 15 13 7 1 22 سرمدی 5
89 15 15 11 12 9 27 زهرایی 6
70 12 12 10 6 6 24 سورانی 7
70 13 15 12 6 2 22 رحیمی 8
79 15 15 11 10 3 25 بزمی 9
82 12 15 11 12 6 26 برزا 10
70 13 13 12 6 6 20 آموزش 11

نمرات ترم 4A استاد سنجری – تاریخ آزمون 23 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي رديف
63 13 11 9 3 2 25  الهیاری 1
70 13 15 10 10 9 13  توکلی 2
60 6 14 9 7 7 17  روستائی 3
91 15 14 13 14 9 26 شاه محمدی 4
85 13 14 14 11 9 24 قهرمانی 5
60 13 7 5 11 6 18 کلهرپور 6
78 11 15 11 11 8 22 قلی پور 7
79 13 14 11 8 9 24 گراوند 8

نمرات ترم 4A استاد سنجری – تاریخ آزمون 23 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي رديف
84 14 12 13 10 8 27 انصاری 1
73 13 13 11 10 5 21 پرهیزکاری 2
90 13 15 14 13 8 27 دانش 3
80 13 11 12 12 9 23 رضائی 4
85 14 15 14 9 7 26 زاریان 5
81 13 14 10 13 7 24 عزیز دخت 6
75 14 13 12 4 7 25 علی محمدی 7
79 14 14 8 9 8 26 علیمردانی 8
70 13 11 10 8 8 20 محمدوند 9
60 12 12 8 6 4 18 ملاعلی زاده 10
90 14 15 14 13 8 26 گرکانی نژاد 11

نمرات ترم 4b استاد احمدی – تاریخ آزمون 19 مهر 99

83 12 15 11 12 8 25 افضلی ارانی 10288 2
60 12 15 9 6 1 17 علی محمدی 11978 3
74 13 15 10 9 4 23 مرادی پور 10513 5
77 10 15 11 8 6 27 اسکندرزاده 596 7
50 11 14 4 3 4 14 متفکر 9187 8
65 11 14 10 6 3 21 ناطقی 9200 9

نمرات ترم فوق فشرده 4 استاد بخشی – تاریخ آزمون 18 مهر99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 906 بادپا 0 0 0 0 12 0 AB
2 1008 خجسته 6 14 1 13 13 23 70
3 901 زاهدي باران 6 12 7 14 13 20 72
4 302 سهرابي 0 0 0 0 14 0 AB
5 882 نوري خشه حيران 9 12 9 14 14 25 83
6 979 کياني 3 11 4 12 14 17 61

نمرات ترم فوق فشرده 4 استاد احمدی – تاریخ آزمون 9 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 11 14 9 9 4 23 سربازی 12599 1
71 13 11 10 9 7 21 کائیدی 13726 2
60 13 10 8 6 3 20 غنی پور نیکجه 13769 3
79 13 14 11 9 7 25 محمدیان 12108 4
ab 0 10 0 0 0 0 یادگاری 14334 5
70 6 15 7 8 6 28 کلهرپور 9042 6
76 12 15 10 9 6 24 نیک طبع اطاعتی 13980 7
74 13 15 10 11 6 19 بهر آبادی 12046 8
ab 0 3 0 0 0 0 طوفانی 12116 9

نمرات ترم 4a استاد هاشمی – تاریخ آزمون 5 مهر

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
53 6 13 5 11 3 15 مختاری 13202 1
43 6 12 4 1 4 16 سلمانی 13482 2
73 11 15 11 9 5 22 زمانی 13310 3
85 12 15 12 14 8 24 ذوالفقاری 13542 4
84 13 15 12 11 8 25 مومنی 13582 5
64 6 13 7 6 8 24 موسوی روزبهانی 9238 6
75 13 15 10 7 3 27 والائی 12341 7
74 9 15 11 11 4 24 یاحقی 12919 8
73 8 15 10 9 6 25 شعبانی هلستانی 9610 9
51 6 13 7 6 4 15 فلاح 10223 10
70 9 15 12 7 4 23 شعرباف کاشانی 12085 11
70 11 14 12 3 6 24 صدیقی 10706 12
65 11 15 9 6 5 19 دیناروند 12005 13
83 11 15 11 12 9 25 میناوند 11924 14
ab 0 7 0 0 0 0 میرزائی 12083 15
73 12 15 11 9 7 19 جوادی کنازه 11402 16

نمرات ترم فوق فشرده 4 استاد هاشمی – تاریخ آزمون 1 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 10 15 10 6 5 24 صبوری نژاد 13874 1
79 9 15 10 12 8 25 نوروزی 13856 2
85 11 15 11 11 9 28 امانی توچاهی 7607 3
ab 0 15 0 0 0 0 قلی پور 14038 4
63 11 15 9 3 4 21 استادنوبری 14262 5
70 12 15 12 4 4 23 کاظمی 1164 6
75 11 15 7 11 6 25 ناصری گنج 14045 7
82 11 15 10 13 9 24 بیطرف 14044 8
53 9 13 12 1 3 15 نظامی 14050 9
51 9 12 10 2 4 14 قاسمی 9552 10