نمرات American English File 4 :

نمرات American English File 4 مربوط به کتاب 4 در این بخش به شما ارایه داده میشود :

  • ترم فوق فشرده کتاب 4 / Intensive 4
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 4 / AEF 4A
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 4 / AEF 4 B
نمرات American English File 4

نمرات American English File 4

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات آزمون 4A استاد ریسمانباف – تاریخ آزمون 14 مرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
79 23 15 10 14 11 6 شیرخانی 16881 1
70 20 15 10 14 9 2 احمدی پور 16237 2
87 28 15 10 15 11 8 منوچهری 16270 3
ab 0 7 0 0 0 0 بخت یاری 16318 4
ab 0 6 0 0 0 0 اداره 17248 5
79 25 15 12 15 6 6 روجائی 16623 6
ab 0 8 0 0 0 0 سعیدا 16055 7
78 22 15 10 14 11 6 سلیمی ایردموسی 16772 8
70 22 14 10 13 5 6 رستمی 16026 9
77 24 15 11 14 6 7 نوائی لواسانی 16025 10

نمرات آزمون INT4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 12 مرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
50 9 11 11 10 5 4 دستخط گشتی 17368 1
70 27 12 7 11 9 4 امین بیدختی 17327 2
76 24 13 10 12 6 11 صراف مهربان 16228 3
71 21 12 8 13 12 5 جمالی 2313 4
85 26 14 10 12 14 9 کوششی 17398 5
81 25 13 11 14 11 7 حسینی 17302 6
73 24 13 7 12 11 6 عسگری 10191 7
73 25 13 11 12 9 3 بختی 17183 8

نمرات آزمون 4B استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 7 مرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
86 26 15 9 15 12 9 نکوفر 17548 1
70 22 13 7 14 9 5 لطفی 15671 2
81 26 14 10 14 12 5 دیلم صالحی 16667 3
88 27 15 12 14 11 9 قاطع 16621 4
79 20 15 12 15 11 6 مشفق 15952 5

نمرات آرمون ترم 4A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 2 مرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
AB 0 5 0 0 0 0 احمدنیا 16900 1
AB 0 3 0 0 0 0 اکبری 17199 2
62 21 12 3 10 9 7 احمدی 16531 3
85 25 14 12 13 12 9 روشنضمیر 16753 4
71 25 15 11 12 2 6 میرزانیا 16740 5
89 27 14 12 15 13 8 پیشنماز 15988 6
87 26 15 10 15 12 9 امینی 16110 7
82 27 15 11 15 9 5 اسکندری 16014 8

نمرات آزمون ترم INT4 استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 12 تیر ماه 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 2004 پوررضا 7 13 9 13 14 20 76
2 1972 رازقي 4 12 11 13 12 18 70
3 1819 زعفراني 3 11 7 11 12 17 61
4 2047 شريعت 0 0 0 0 13 0 AB
5 1854 شفقتي 5 13 13 14 13 26 84
6 1896 مرادي 2 12 9 12 12 17 64

نمرات آزمون ترم INT4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 8 تیرماه 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
51 12 10 11 12 1 5 ملکی 17016 1
73 21 13 13 14 5 7 حسینی 17247 2
70 24 10 12 13 11 0 صفری 17145 3
85 25 15 13 13 11 8 عارفی 17263 4
73 24 13 13 14 6 3 عارفی 17265 5
79 22 13 13 14 9 8 قربانی 17197 6
AB 0 8 0 0 0 0 گردان 17377 7

نمرات آزمون ترم 4B استاد بخشی – تاریخ آزمون 27 خرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
86 27 13 13 14 13 6 فردوسی پور 16527 1
85 25 14 12 14 11 9 فردوسی پور 16526 2
73 20 13 9 13 9 9 علمدارها 13559 3
78 19 13 12 14 12 8 زنجیری 15738 4
ab 0 13 0 0 0 0 سعیدی 16446 5
ab 0 14 0 0 0 0 شاکری 16247 6
81 27 11 12 14 11 6 یارمحمدی 16410 7
70 22 13 13 13 3 6 پنجه آغمیونی 16501 8
70 24 12 7 13 9 5 باقریان 15789 9
75 25 12 7 13 9 9 جافروند 16298 10
85 27 12 11 14 14 7 علمی 16012 11

نمرات آزمون ترم 4A استاد رضایی – تاریخ آزمون 16 خرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 19 11 11 12 3 4 اسلامی 16681 1
70 25 11 9 12 4 9 حقیقت 15941 2
70 23 13 6 12 9 7 لطفی 15671 3
72 19 15 12 15 5 6 پولادی 16326 4
89 26 15 11 14 14 9 حسینی 16876 5
56 16 11 9 10 3 7 قلعه نوی 16855 6
70 23 12 11 13 6 5 قلندری 16653 7
71 26 10 10 10 6 9 بازگیر 16656 8
60 19 11 8 10 6 6 بابائی 16785 9
81 27 13 11 13 8 9 دیلم صالحی 16667 10
77 24 15 12 13 6 7 مشفق 15952 11
83 27 13 10 13 12 8 ندائی 16646 12
78 21 15 11 14 9 8 نامی صالح 16633 13

نمرات آزمون ترم 4A استاد ریسمان باف  – تاریخ آزمون 6 خرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
62 15 13 7 12 6 9 لطفی 65 1
73 20 14 10 13 9 7 موسایی 16230 2
71 21 15 11 14 2 8 طل 14805 3
87 27 15 9 15 12 9 ملک برمی 16608 4
79 24 15 11 14 8 7 صادقی 16912 5
71 18 14 10 12 8 9 عبادی 16690 6
85 24 14 10 15 14 8 قاطع 16621 7
92 29 15 11 14 14 9 عظیمیان 16604 8
82 23 15 11 12 12 9 صبوری 16427 9

نمرات آزمون ترم INT4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 31 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
66 21 11 5 11 14 4 تیوراد 16685 1
ab 0 15 0 0 0 0 علومی 17270 2
75 28 13 9 11 9 5 حاجیان 17224 3
ab 0 9 0 0 0 0 رهمدانی 16317 4
77 25 14 11 12 6 9 اردبیلی 17177 5
60 11 15 11 14 3 6 فرد اسدی 17038 6
65 22 10 3 12 12 6 امیرانی 17049 7
81 27 14 12 12 8 8 یزدانی آرانی 17094 8
ab 0 13 0 0 0 0 ساکی 16512 9

نمرات آزمون ترم Int4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 24 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 28 14 9 12 12 10 طالبزاده 17210 1
76 27 13 6 11 11 8 کیوان نیا 16778 2
AB 0 8 0 0 0 0 خسروی 16641 3
79 26 14 10 13 9 7 امین 16914 4
73 23 12 4 10 15 9 سلطانی 16780 5
AB 0 12 0 0 0 0 طلا 16062 6

نمرات آزمون ترم 4A استاد رجایی – تاریخ آزمون 16 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
84 25 14 11 14 14 6 شمس 15191 1
70 18 14 10 14 8 6 شمس 15190 2
78 27 15 7 15 6 8 باقریان 15789 3
84 23 14 12 14 12 9 پنجه آغمیونی 16501 4
87 24 14 12 14 14 9 فردوسی پور 16527 5
85 27 15 11 15 9 8 فردوسی پور 16526 6
60 20 11 9 13 0 7 بشارتی تبار 15917 7

نمرات آزمون ترم 4A استاد رضایی – تاریخ آزمون 29 فروردین 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 17 11 11 11 4 6 پورطهماسبی 12198 1
86 28 14 12 14 12 6 رحیمی 17068 2
44 11 10 6 12 0 5 محبی 16378 3
64 18 15 11 11 6 3 صمیمی 16380 4
38 9 11 2 10 5 1 حسن زاده 15452 5
60 18 13 9 10 7 3 جلالی فرد 15963 6
60 17 11 9 10 10 3 سام 15714 7
66 24 12 9 11 7 3 زمانیان 15507 8

نمرات آزمون ترم 4B استاد سنجری – تاریخ آزمون 28 فروردین 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 25 13 12 13 12 8 ترنگ 14178 1
70 24 12 10 12 9 3 اسدی 15724 2
82 26 15 12 14 8 7 لاریبی 15280 3
72 26 12 11 11 6 6 قلعه نوئی 11758 4
78 23 14 11 13 11 6 اله بخش 15369 5

نمرات آزمون ترم 4A استاد سنجری – تاریخ آزمون 21 فروردین 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
49 14 11 0 10 9 5 غلامی 16059 1
AB 0 9 0 0 0 0 احمدپور 16948 2
75 22 15 11 14 7 6 جعفری 16171 3
70 18 14 12 12 7 7 آقا جانی 15140 4
75 22 13 12 13 8 7 قلیچ خانی 16063 5
AB 0 9 0 0 0 0 فدائی فر 14478 6

نمرات آزمون ترم 4A استاد ریسمان باف– تاریخ آزمون 19 فروردین 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي
79 22 15 10 14 11 7 زنجیری
70 20 15 10 14 7 4 اکبری
62 15 13 11 13 3 7 سعیدی
81 25 14 12 15 9 6 یارمحمدی
80 26 15 8 14 11 6 احمدپور ساریجه علیا
65 14 14 8 13 13 3 دیو سالار

نمرات آزمون ترم Int4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 21 اسفند 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 26 12 8 15 4 5 امیری 15814 1
62 17 13 11 13 5 3 کاویانی 16877 2
ab 0 7 0 0 0 0 حسینی منش 16680 3
71 21 13 9 14 7 7 نوحی 57 4
85 30 15 10 14 8 8 حیدری 16847 5
61 16 13 10 12 5 5 حکاکان 16162 6
ab 0 5 0 0 0 0 زل مستخاصه 16434 7
61 20 14 8 13 2 4 احمدی 16581 8
ab 0 7 0 0 0 0 شیرپور 15964 9

نمرات آزمون ترم INT4 استاد بخشی – تاریخ آزمون 21 اسفند 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1763 توکلي 0 0 0 0 14 0 AB
2 1728 جماليان 0 0 0 0 14 0 AB
3 1795 حاتمي 5 14 4 12 12 13 60
4 1690 سلطانمرادي 2 13 8 11 15 4 53
5 1848 شعبان پور 0 0 0 0 15 0 AB
6 1876 عبدزاده 0 0 0 0 14 0 AB
7 1885 عرب زاده 3 14 11 11 14 21 74
8 1846 غضنفري 9 12 15 11 15 29 91
9 1697 فرخ منش 9 14 13 10 15 20 81
10 1675 قزل باشي 0 0 0 0 10 0 AB
11 1884 قمري 4 13 3 11 14 19 64
12 1877 مهرابي 0 0 0 0 14 0 AB
13 1727 ميرشجاعي 4 13 5 10 14 17 63
14 1687 وهابي 0 0 0 0 10 0 AB

نمرات آزمون ترم INT4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 21 اسفند 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي رديف
64 24 14 6 13 0 7 موذنی 1
80 23 15 9 13 10 10 لوک زاده 2
71 23 14 11 12 3 8 پنبه بر 3
55 17 14 6 11 5 2 اله بخش 4
85 28 15 12 12 8 10 روجائی 5
77 23 15 11 11 9 8 کافی 6
83 24 14 13 13 10 9 خوئینی 7

نمرات آزمون ترم 4A استاد بخشی – تاریخ آزمون 29 بهمن 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي رديف
84 25 14 13 14 9 9 شاکری 1
86 26 14 12 14 11 9 نظرپور 3
77 22 13 12 14 8 8 جافروند 5
76 21 13 12 14 8 8 علمدارها 6
92 25 15 13 15 15 9 سعادتی 7
74 17 14 11 14 11 7 غنجی فشکی 8
83 27 11 11 13 12 9 حاجی اسمعیل زاده 9
66 26 12 3 12 11 2 ذکاوت 10
85 24 15 11 15 12 8 علمی 11
70 20 14 10 13 6 7 شعله پاش 12
77 20 13 11 14 11 8 جعفری سارمی 13
60 20 12 10 12 3 3 ایازنیا 14

نمرات آزمون ترم Int4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 23 بهمن 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
73 24 13 11 13 9 3 یادگار آذری 16916 1
61 17 11 10 12 8 3 زاده عباس 861 2
70 20 12 8 14 11 5 ناگهی سرچقائی 16764 3
62 19 13 9 12 6 3 علی یاری 8829 4
64 16 14 8 14 9 3 گلپاشا 16381 5
72 20 13 11 14 11 3 آل بویه 16433 6
65 16 13 10 14 9 3 روشنی 16689 7
71 20 12 10 13 11 5 محمدی 16296 8
71 23 12 8 13 9 6 شیخی 16060 9

نمرات آزمون ترم Int4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 16 بهمن 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
43 12 10 2 14 5 0 میرباقری 16468 1
82 26 14 10 14 12 6 میرعرب 16589 2
70 19 11 9 15 11 5 نجفی 15506 3
53 17 10 8 13 3 2 نجفی 15344 4
76 25 12 7 14 14 4 فدائی 16659 5
70 17 12 8 13 14 6 فلاح 15882 6
70 19 13 8 15 11 4 رنجبر 16829 7
81 24 14 10 15 11 7 علامه راد 16812 8

نمرات آزمون ترم 4B استاد رضایی – تاریخ آزمون 11 بهمن

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
60 23 13 9 8 0 7 قاسمی 15900
70 24 7 11 13 6 9 نصیری پور 15286
70 20 8 11 15 12 4 فلاح وند 15442
70 22 10 10 14 8 6 مهدوی راد 16304
84 26 15 11 14 11 7 کاخکی 16462
66 21 11 8 13 5 8 دوستی 14969

نمرات آزمون ترم 4A استاد سنجری – تاریخ آزمون 3 بهمن 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
48 14 11 2 11 6 4 معینی 15718 1
75 17 13 11 11 15 8 چمنی 16677 2
84 27 15 9 14 12 7 ضامنیان 16665 3
79 22 14 9 12 15 7 ترنگ 14178 4
ab 0 14 0 0 0 0 عالی زاده 16657 5
ab 0 10 0 0 0 0 خدابخشی 14354 6
60 20 10 5 11 9 5 مهدی زاده 14176 7
74 19 12 10 11 13 9 اسدی 15724 8
80 22 15 11 12 11 9 کریمی 15829 9
78 22 15 10 14 12 5 لاریبی 15280 10
72 19 11 9 12 14 7 قلعه نوئی 11758 11
70 19 15 11 12 5 8 اله بخش 15369 12
80 25 15 8 11 14 7 عزیزآبادی 16636 13
88 26 15 10 15 14 8 پورآذری 16637 14

نمرات آزمون ترم INT4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 15 دی 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
62 19 12 12 10 3 6 ابراهیم زاده 15852 1
78 25 15 12 15 6 5 صالحی 16254 2
73 19 13 11 12 9 9 جوکار برقی 14331 3
70 20 14 11 14 6 5 بهرامی 14349 4
72 20 13 10 13 9 7 رضائی 16203 5
70 25 12 12 13 4 4 کاشانی 15438 6
63 21 11 9 11 8 3 بهلوئی دولت 15965 7
70 25 13 8 14 3 7 زارع ویشه 16660 8
60 17 15 10 12 3 3 لشگری 16019 9
60 18 13 9 10 5 5 صانعی 14340 10
71 22 15 12 12 5 5 ریاحی 16302 11
72 24 13 2 12 14 7 حسینی 16638 12
85 27 15 11 15 14 3 تهرودی 16612 13

نمرات آزمون ترم 4B استاد بخشی – تاریخ آزمون 17 دی 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
79 26 14 9 14 13 3 خاوری 16195
85 25 15 13 15 10 7 یعقوبی 15472
72 24 14 5 14 10 5 محمدی 15831
74 23 13 9 13 13 3 رضاسلطانی 14587
80 23 15 9 15 10 8 مرادی پور 10513
70 17 15 9 14 10 5 جهانبخشی پردنجاتی 14776
75 24 14 9 14 10 4 حسن پور سیدلر 12235
80 23 12 9 14 13 9 رمضانی 14612
70 22 15 8 15 5 5 خاتمی 14828
85 25 15 9 15 13 8 تیموری 15903

نمرات American English File 4 :

نمرات American English File 4 مربوط به کتاب 4 در این بخش به شما ارایه داده میشود :

  • ترم فوق فشرده کتاب 4 / Intensive 4
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 4 / AEF 4A
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 4 / AEF 4 B
نمرات American English File 4

نمرات American English File 4

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات استاد ابهری

نمرات استاد رجایی

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
64 20 15 7 15 5 2 یارکه سلخوری 14294
64 18 12 11 13 3 7 حیدریان 14701
79 26 13 10 14 8 8 جهانبخشی پردنجاتی 14776
71 21 15 10 13 9 3 اله داد 13484
12 0 12 0 0 0 0 ترشیزی 16030
80 19 15 9 15 12 10 قاسمی 16013
80 22 15 10 14 11 8 خسروشاهی 16006
78 24 13 8 15 11 7 امیریان نائینی 14620
77 28 13 8 14 6 8 حسینی 15294
65 17 10 10 13 9 6 جعفری 14619
76 24 13 6 14 12 7 انجام 14913
83 25 15 10 15 11 7 آقا کریمی 15062
70 22 15 4 15 8 6 خوش روکسمائی 14643

نمرات آزمون ترم 4A استاد ابهری – تاریخ آزمون 10 آبان 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 634 جشنائي 4 14 11 8 14 19 70
2 1628 خضري 9 15 14 12 14 27 91
3 1631 عبدالهي نيا 10 15 14 11 14 28 92
4 1627 فخاريان 6 15 12 13 15 28 89
5 1683 کوه بر 6 12 8 10 13 22 71

نمرات آزمون 4A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 30 مهر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
84 23 14 10 15 13 9 خاتمی 14828
57 13 14 7 13 4 6 وطن نژاد 14573
73 24 13 9 13 7 7 فرهمند 15362
79 21 13 10 14 13 8 حسن پور سیدلر 12235
78 25 12 11 13 8 9 رمضانی 14612
72 21 14 8 14 7 8 اکبری 15978
92 27 15 11 15 15 9 معتدل 15974
90 26 14 11 14 15 10 تیموری 15903
77 24 13 9 13 9 9 قاسمی نقدی 15883
83 24 15 10 15 10 9 مرادی پور 10513
78 25 14 9 14 9 7 محمدی 15831
82 24 13 9 14 13 9 صارمی 15817
86 25 15 11 15 11 9 آقا محمدی 15818

نمرات آزمون ترم 4B استاد صادقی – تاریخ آزمون 27 مهر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 29 15 12 14 15 9 اسماعیلی 14796 1
82 25 15 10 14 8 10 مکابر 15636 2
AB 0 8 0 0 0 0 درویشیان 6855 3
57 17 14 5 13 3 5 رمضان پورویشکائی 14497 4
77 23 13 12 13 6 10 صادقی 14589 5
76 24 10 14 14 9 5 خلیل ارجمندی 15791 6
50 20 5 9 10 3 3 رضاسلطانی 14587 7
AB 0 14 0 0 0 0 رحمانی تبار 14450 8

نمرات آزمون 4a استاد رهبری – تاریخ آزمون 12 مهرماه

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 24 15 10 14 12 8 امینی حجتی 15509 1
66 18 14 9 13 5 7 حاتمی ورزنه 14811 2
77 24 14 10 12 12 5 بیات 14472 3
73 19 15 11 13 7 8 آقا محمدی 15227 4
72 21 13 12 13 5 8 هاشمیان 14814 5
73 26 15 10 14 6 2 شهرکی مقدم 14798 6
87 28 15 12 13 10 9 فخار 15827 7
82 22 15 11 14 11 9 موسوی 15805 8
83 27 15 10 14 9 8 اعظمی کارگردان 15779 9
83 26 15 10 14 9 9 حامد 15767 10

نمرات آزمون INT4 استاد ابهری – تاریخ آزمون 3 مهرماه 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1326 آذري هشجين 6 15 8 13 15 22 79
2 1415 احساني سهي 3 11 6 12 14 26 72
3 1187 جعفري 7 14 5 8 13 18 65
4 1392 حسيني 9 14 9 13 14 25 84
5 1402 سيف زاده يزدي 4 12 11 11 14 24 76
6 1418 لطفي 0 0 0 0 12 0 ab
7 1188 مرادصالح 5 12 9 10 13 23 72
8 1042 مردانه 7 12 8 11 13 20 71
9 1560 ممتازپور 9 15 12 12 15 28 91
10 1584 يحيائي 5 13 5 11 13 25 72

نمرات آزمون INT 4 استاد سنجری – تاریخ آزمون 31 شهریور 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 26 10 10 10 12 7 حقوقی 15693 1
54 16 9 9 10 5 5 زینالی هواورق 15683 2
AB 0 12 0 0 0 0 بلون 15931 3
AB 0 12 0 0 0 0 بلون 15911 4
70 23 11 8 11 9 8 طاهری 15876 5
73 23 13 10 11 9 7 بیرجندی نژاد 15850 6
75 26 15 6 11 11 6 حقی 15790 7

نمرات آزمون 4A استاد رضایی – تاریخ آزمون 26 مرداد

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 21 15 10 13 8 8 خلیل ارجمندی 15791 1
39 9 15 3 7 4 1 حیدریان 14701 2
70 23 14 6 11 11 5 جعفری نیا 2426 3
66 28 10 5 8 14 1 یادگاری 14569 4
60 20 15 7 10 5 3 رمضان پورویشکائی 14497 5
87 33 15 10 11 14 4 اسماعیلی 14796 6
86 30 15 10 12 11 8 صادقی 14589 7

نمرات آزمون 4A استاد سنجری – تاریخ آزمون 23 مرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
92 26 14 13 15 15 9 مکابر 15636 1
64 20 10 8 13 6 7 کیان زاد 14551 2
70 22 12 8 7 12 9 درویشیان 6855 3
58 15 12 7 12 6 6 قاسمی 13854 4
71 21 12 10 12 9 7 صباغ فرشی 13957 5
75 23 13 9 12 9 9 صدیق فراستی 13765 6
88 24 14 11 15 15 9 لطیفی 13993 7
84 26 11 11 11 15 10 الیاسی 13995 8

نمرات آزمون 4A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 22 مرداد

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
64 14 13 9 13 11 4 براری 14357 1
70 25 12 8 12 8 5 براری 14047 2
73 25 13 10 15 3 7 عرب زاده 15745 3
91 26 14 12 15 15 9 کلانتری 4770 4
91 30 14 12 13 14 8 حاجی مهدیقلی 15632 5
74 25 13 12 10 8 6 رضاسلطانی 14587 6
87 28 15 10 13 11 10 باصری 15502 7

نمرات آزمون 4B استاد بخشی – تاریخ آزمون 15 مرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
54 15 13 10 6 6 4 اله داد 13484 1
70 24 12 11 7 10 6 عبدالمحمدپور بناب 14166 2
65 27 12 9 7 6 4 دارائی 14165 3
73 24 14 10 9 8 8 گودرزی 13844 4
84 28 15 12 10 11 8 فراهانی فرد 13994 5
71 26 13 11 12 5 4 اسدی 13873 6
82 28 15 11 12 8 8 عظیمی دوست 14147 7
84 24 15 12 12 11 10 ارشدی 14491 8

نمرات آزمون ترم INT4 استاد رجایی – تاریخ 27 تیر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 26 13 12 12 9 3 یغمائی آشور 12785 1
73 25 15 7 12 8 6 کردستانی 14111 2
70 25 13 6 12 9 5 ویسی 10689 3
83 26 13 15 12 11 6 باباخانی 14536 4
47 16 11 4 8 5 3 تحقیقی بیدل 13247 5
98 30 15 15 14 14 10 اصغری علیائی 13470 6
81 27 15 10 12 9 8 شیخی 12854 7
85 27 13 11 13 11 10 هاشمی دزکی 15042 8

نمرات کتاب 4 فوق فشرده استاد رهبری – تاریخ آزمون 13 تیر ماه 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 22 13 14 13 3 5 ولی 15490 1
60 21 13 8 9 4 5 روح پرور باسمنج 14541 2
72 24 15 9 11 6 7 نیک طبع اطاعتی 13980 3
82 26 15 15 13 7 6 بهراد 3035 4
65 20 12 10 10 7 6 مقدم 15039 5
75 23 15 11 13 6 7 حسین پور 15124 6
72 23 15 12 14 5 3 برغمدی 15266 7
65 25 11 13 12 2 2 نقاشیان 15014 8
78 23 15 12 12 8 8 دست مزد 14932 9
70 22 15 9 11 6 7 رستمی شیخا نگفشه 13669 10
60 19 15 10 10 2 4 صحرائی وشوشاد 13168 11

نمرات American English File 4