نمرات American English File 5

نمرات American English File 5 را در این بخش به شما ارایه خواهیم داد :

نمرات American English File 5

نمرات American English File 5

  • ترم فوق فشرده کتاب 5/ Intensive 5
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 5/ AEF 5a
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 5 / AEF 5 b

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات مربوط به کتاب 5 – ترم خرداد ماه

کد پرونده نام خانوادگی نمره
11394 قوساری 77
8216 طیبی 78
7628 طولمی نژاد 76
10755 قائم 60
10824 عسکرپور 48
8347 صنعت خانی 79
11852 حسنی 70
11161 چشمی 65
10872 ارمی 88
7709 نعیمی 64
8522 نجف پور 54
9139 قدیانی 66
8622 فرخی خواه 36
10852 عمادی 44
5020 شیرزادی 70
7740 رسولی 26
11068 بینافر 61
7089 ایمان پوریوسفلو 50
8774 انصاری یارعزیز 55
8809 ابوالمعصومی 54

نمرات ترم 5a استاد ایزدی – تاریخ آزمون 2اسفند 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 8809 ابوالمعصومي 8 5 15 12 14 22 76
2 8774 انصاري 9 11 15 10 15 25 85
3 7141 باقريان 6 3 14 10 14 17 64
4 6250 پرواسي 0 0 0 0 4 0 ab
5 5020 شيرزادي 8 6 15 11 15 27 82
6 7628 طولمي نژاد 0 0 0 0 14 0 ab
7 10852 عمادي 9 8 15 10 15 25 82
8 8622 فرخي خواه 2 5 15 10 14 19 65
9 6452 فريدغفاري 6 6 14 11 13 24 74
10 10031 قاسمي 2 5 13 10 13 18 61
11 9139 قدياني 10 8 15 12 15 27 87
12 5531 لاله 0 0 0 0 7 0 ab
13 10075 مصفا 4 9 15 12 14 21 75
14 6704 موسوي آسا 5 9 12 9 13 23 71
15 8522 نجف پور 8 9 14 12 13 24 80

نمرات ترم فوق فشرده 5 استاد هاشمی – تاریخ آزمون 26 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 9790 حسيني 0 0 0 0 15 0 ab
2 12400  نوري 0 0 0 0 15 0 ab
3 9576 شهرابي 1 5 11 9 15 21 62
4 8212 گلمحمدي 2 6 10 8 10 19 55
5 9434 ميرفخرائي 6 6 11 11 11 28 73

نمرات ترم 5a استاد رجایی – تاریخ آزمون 19 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 12444 آصف نژاد 0 0 0 0 14 0 ab
2 8602 ابراهيميان 6 5 11 10 13 16 61
3 7747 اشرفي 5 6 11 10 13 20 65
4 7089  پوريوسفلو 6 5 11 10 14 24 70
5 11068 بينافر 7 1 13 10 15 26 72
6 10392 جمعه پور 0 0 0 0 12 0 ab
7 6379 حسيني 6 6 12 11 13 22 70
8 7740 رسولي 4 5 12 10 15 26 72
9 9036 سعيدي 0 0 0 0 12 0 ab
10 9581 سليمانخان 9 8 14 11 12 27 81
11 7709 نعيمي 10 5 14 10 15 25 79

نمرات ترم فوق فشرده 5 استاد برات – تاریخ آزمون 24 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11277 بهرامي 0 0 0 0 14 0 ab
2 11354 توسليان 5 6 14 15 13 27 80
3 12078 جعفري 0 0 0 0 15 0 ab
4 6937 حيدري 2 3 15 12 15 25 72
5 12209 درفشي 5 6 15 15 15 25 81
6 11090 دوست حق 4 6 14 12 14 20 70
7 10487 رهنما 0 0 0 0 14 0 ab
8 8023 سلطانمحمدي 0 10 15 6 15 24 70
9 12137 صدخسروي 7 9 15 14 15 27 87
10 9618 عبادي 0 0 0 0 12 0 ab
11 7566 فاريابي 0 0 0 0 11 0 ab
12 9757 قرهي قهي 3 8 14 10 14 21 70
13 10737 مزکي 3 3 15 12 15 24 72
14 10012 منصوري 3 7 13 10 15 23 71
15 11380 منوري 1 2 15 10 14 28 70
16 12151 نظرپورطايه 7 3 15 15 15 27 82

نمرات ترم 5a استاد ایزدی – تاریخ آزمون 21 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 12188 آرند 4 9 14 10 15 26 78
2 9521 برجيان بروجني 3 3 14 12 15 24 71
3 10184 پيروي 7 9 14 11 14 24 79
4 10643 جم 5 11 15 13 15 26 85
5 8090 حسني 9 6 15 10 15 25 80
6 6694 خانجاني 6 11 15 13 14 25 84
7 10183 دهقاني 5 6 15 12 15 26 79
8 11848 سلطاني 4 8 15 5 14 25 71
9 9552 قاسمي 0 0 0 0 13 0 13
10 10721 محمدپوري 5 11 15 11 15 24 81
11 3538 ناظم پور 3 6 0 5 8 13 35
12 6438 نيک نام 5 5 13 11 14 24 72
13 12054 کرباسي 8 9 14 5 14 23 73

نمرات ترم 5b استاد جوادی – تاریخ آزمون 11 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 6768 اسماعيلي 5 6 10 12 7 20 60
2 9349 الوندي 2 4 12 9 10 17 54
3 9220 امير جنتي 6 9 15 12 15 27 84
4 8611 برومند 7 10 14 13 14 28 86
5 7970 جمالي 8 6 13 12 15 24 78
6 9040 خرقاني 6 9 13 11 13 23 75
7 6948 عرسين 7 6 14 11 15 24 77
8 5980 عيال بارگان 5 10 12 11 15 23 76
9 8626 قرائتي 7 7 10 10 12 19 65
10 6742 معدنچي باقري 5 10 14 12 13 23 77
11 4400 ناظري 4 6 13 13 13 25 74
12 9415 نوشادي 6 4 14 10 15 23 72
13 6944 کاظمي 4 7 14 12 12 29 78

نمرات ترم 5a استاد پارسا – تاریخ آزمون 7 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي listening reading speaking writing class activity Gr.voc final
1 1606 خداقلي 6 9 14 13 15 25 82
2 2857 رمضاني 0 5 15 12 15 25 72
3 2440 سوري 5 5 15 13 15 20 73
4 2803  محمدي 0 0 0 0 5 0 ab
5 2778 قاطع 9 11 15 12 15 27 89
6 2837 نواموز 8 8 15 14 15 27 87
7 2262 هاشمي 9 9 14 13 15 27 87

نمرات 5b خانم دکتر محمدی – تاریخ آزمون 6 آذر 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11018 بيات 9 9 14 12 15 27 86
2 5536 سيف 2 8 13 9 14 24 70
3 6483 شهولي 8 8 12 11 15 24 78
4 5579 شکوري 4 11 11 11 12 18 67
5 10431 صيادي 7 11 11 12 14 24 79
6 6186 علا 4 8 11 10 14 23 70
7 9498 فروغي 0 0 0 0 15 0 ab
8 3738 مسعودي 4 5 10 6 12 18 55
9 6756 کريمي 5 8 12 12 15 19 71

نمرات ترم 5a استاد رجایی – تاریخ آزمون 6 آذر 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 8534 آقارضايي 6 4 14 11 15 25 75
2 6851 زرندي نيا 3 6 13 11 15 23 71
3 4850 شعبان 5 6 14 12 15 23 75
4 5105 شهديون 5 9 14 12 15 21 76
5 6923 عمادي 0 0 0 0 14 0 ab
6 9139 قدياني 0 0 0 0 15 0 ab
7 5851 قلعه قوند 4 4 14 10 15 16 63
8 11749 محجوب 10 10 14 13 15 27 89
9 8504 نادرپور 7 9 11 13 14 23 77
10 10069 نادرپور 5 7 14 11 14 26 77
11 5907 نقش 7 4 9 10 15 20 65

نمرات ترم 5a استاد ابهری – تاریخ آزمون 1 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11469 آذرباد 6 8 14 14 13 23 78
2 6417 بخشان 7 2 14 11 15 23 72
3 8327 حنيفه 7 9 14 12 14 24 80
4 11468 خان زاده 6 9 14 7 13 20 69
5 8423 خسروپور 3 5 13 11 14 19 65
6 7577 سالاروند 7 3 12 12 14 22 70
7 5251 فرخنده 6 9 14 11 15 21 76
8 6168 فيروزي 10 9 14 13 15 25 86
9 6241 موسوي 5 8 14 11 14 23 75
10 11521 نيکبخت 5 8 15 12 15 25 80

نمرات American English File 5  استاد جوادی 5A – تاریخ آزمون 20 آبان 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 5527 اردکاني 5 3 11 13 12 20 64
2 6768 اسماعيلي 3 5 14 12 12 24 70
3 9349 الوندي 5 2 12 10 10 22 61
4 9220 امير جنتي 9 2 15 12 13 25 76
5 8611 برومند 6 9 15 13 14 27 84
6 7970 جمالي 6 11 13 10 12 25 77
7 9040 خرقاني 4 6 12 12 14 22 70
8 3538 ناظم پور 3 0 13 7 7 11 41
9 5980 عيال بارگان 9 5 15 10 15 24 78
10 8626 قرائتي 5 10 13 10 13 24 75
11 4476 مددپور 4 2 13 8 12 22 61
12 6742 معدنچي 5 2 15 11 13 21 67
13 9415 نوشادي 5 3 15 12 15 24 74
14 4400 ناظري 6 5 15 12 14 21 73

نمرات American English File 5 استاد برات 5B – تاریخ آزمون 20 آبان 98

1 10293 آذروش 8 8 15 12 15 28 86
2 6147 ناصح پور 4 5 14 9 14 21 67
3 8707 حسيني 3 5 15 9 14 28 74
4 721 خالصي 0 0 0 0 15 0 ab
5 3966 زارع 0 0 0 0 14 0 ab
6 5239 صباغ پور 0 0 0 0 14 0 ab
7 5854 عباسي مصلح 5 8 14 8 14 23 72

نمرات American English File 5 ترم فوق فشرده 5 استاد رجایی – تاریخ آزمون 14 آبان 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 10956 پرتو 8 5 15 10 15 27 80
2 9637 ترابيان 4 2 11 8 14 22 61
3 9357 رام هرند 0 0 0 0 13 0 AB
4 8230 سعادت نيا 3 4 10 12 15 22 66
5 9993 صادقي 0 0 0 0 11 0 AB
6 8533 صادقي راد 3 3 13 5 13 23 60
7 9960 عابدي 1 4 13 12 14 19 63
8 10163 موذني مقدم 4 5 12 7 15 27 70

نمرات American English File 5 ترم 5a استاد جوادی – تاریخ آزمون 12 آبان 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 6825 موسوي 5 7 15 10 13 24 74
2 7653 حسينزاده 6 7 15 9 11 24 72
3 7985 حلم زاده 2 10 15 12 12 24 75
4 9763 رهبر 3 7 15 2 10 23 60
5 10831 ريوند 9 6 15 12 15 29 86
6 6756 کريمي 7 6 14 12 10 21 70
7 6948 عرسين 5 2 15 12 15 21 70
8 6944 کاظمي 6 6 15 11 11 26 75

نمرات American English File 5 ترم 5b استاد برات – تاریخ آزمون 3 آبان 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 5856 درويشي 8 6 13 11 14 18 70
2 4893 رحماني 4 7 13 12 11 26 73
3 5459 سپاهي 2 7 13 10 13 19 64
4 5597 شکوفان 5 7 14 10 15 22 73
5 7239 محمودي 10 7 14 10 15 25 81
6 3523 عباسي 5 5 12 9 14 25 70
7 7069 عظيم 7 6 13 11 14 19 70
8 6998 عليآبادي 5 5 15 12 14 24 75
9 4891 غياثي 5 5 13 10 14 23 70

نمرات American English File 5 ترم 5a  استاد جوادی – تاریخ آزمون 19 مهر 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11018 بيات 6 5 15 12 15 27 80
2 6346 جاويدانباردان 8 3 15 10 11 26 73
3 6184 فخرائي 10 3 13 11 7 17 61
4 8258 حسين 5 4 15 11 11 24 70
5 5606 حسيني 8 5 14 11 10 18 66
6 9498 فروغي 6 6 15 10 13 23 73
7 3738 مسعودي 3 2 12 7 13 23 60
8 5536 سيف 3 4 13 9 11 26 66
9 6483 شهولي 7 4 15 8 9 22 65
10 5579 شکوري 2 4 14 11 12 22 65
11 10431 صيادي 8 5 13 13 10 24 73
12 6186 علا 7 6 14 10 10 23 70

نمرات ترم 5b استاد هاشمی – تاریخ آزمون 4 مهر 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 8645 ابهري 8 6 15 11 14 25 79
2 5480 اخوندي 7 4 14 8 13 22 68
3 6189 قرباني 8 3 14 9 14 24 72
4 9942 پهلواني 9 9 14 12 15 28 87
5 8647 پورمحمد 4 5 14 21 15 21 80
6 8740 تحقيقي 8 7 14 12 15 28 84
7 8888 حسنبيگي 9 7 14 10 14 20 74
8 3822 رضائي 7 5 14 8 13 20 67
9 5478 رضائي 6 6 14 10 13 26 75
10 8825 عزتي 7 6 14 12 14 27 80
11 5476 عليين 8 6 15 10 15 25 79

نمرات ترم فوق فشرده 5 استاد رجایی – تاریخ آزمون 31 شهریور 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 10168 ميرشجاعي 6 5 15 12 14 28 80
2 9728 سليماني 4 6 14 6 14 26 70
3 10390 شمالي 7 6 15 10 15 24 77
4 8845 رونما 1 5 14 9 13 18 60
5 9630 سلگي 4 9 15 11 14 25 78

نمرات ترم فوق فشرده 5 استاد هاشمی – تاریخ آزمون 9 شهریور 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 8885 ابرقويي 5 6 12 12 12 24 71
2 8691 باقري 3 7 9 12 13 26 70
3 9048 برکابي 0 2 13 13 14 21 63
4 9328 يونسي 2 6 12 11 15 20 66
5 8114 رضائي 4 0 12 13 15 18 62
6 9102 رفيعي پور 0 4 12 10 13 21 60
7 8899 سلطاني 1 6 11 13 12 13 56
8 10022 محمدي 5 10 15 13 13 27 83

نمرات ترم فوق فشرده 5 استاد هاشمی – تاریخ آزمون 5 شهریور 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 10629 اشتري 8 4 14 9 14 26 75
2 1812 حبيبي 1 1 15 11 14 18 60
3 7392 حسن زاده 1 2 14 11 13 20 61
4 8616 کابلي 1 1 13 13 13 19 60
5 8974 رضايي 1 3 14 11 14 22 65
6 9312 فرهيد 2 1 13 7 14 23 60
7 9565 محمدي 2 3 15 10 14 26 70

نمرات ترم 5a استاد هاشمی – تاریخ آزمون 1 شهریور 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 5763 ابراهيمي 3 3 12 12 13 22 65
2 5856 درويشي 5 9 13 12 14 20 73
3 4893 رحماني 6 4 13 14 14 24 75
4 5459 سپاهي 7 3 12 12 13 23 70
5 9964 سلماني قراملکي 0 0 0 0 12 0 ab
6 3523 عباسي 3 5 13 7 13 19 60
7 7069 عظيم 7 4 13 9 13 24 70
8 6998 علي آبادي 3 6 14 11 14 22 70
9 4891 غياثي نژاد 3 3 11 12 13 22 64
10 6184 فخرائي 3 5 10 9 12 14 53
11 5531 لاله 7 5 10 10 11 20 63
12 7239 محمودي 7 8 14 9 15 22 75

نمرات ترم 5a استاد جوادی – تاریخ آزمون 23 مرداد 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 10293 آذروش 9 8 15 11 15 27 85
2 9502 فرزين 6 8 14 11 14 25 78
3 6147 ناصح پور 4 9 12 11 13 21 70
4 10122 پروندار اسدالهي 6 11 15 11 14 26 83
5 8707 حسيني 6 6 14 7 15 27 75
6 721 خالصي 7 9 15 9 15 26 81
7 3966 زارع 4 6 14 10 11 25 70
8 7010 سلاسل 5 8 12 10 13 26 74
9 5239 صباغ پور 7 6 15 10 13 26 77
10 5854 عباسي مصلح 7 5 13 10 13 25 73

نمرات ترم 5a استاد هاشمی – تاریخ آزمون 18 مرداد 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 8645 ابهري 11 5 14 11 14 25 80
2 5480 اخوندي 4 4 12 11 14 25 70
3 9370 اعظم لطفي 10 3 13 12 14 23 75
4 8647 پورمحمد دموچالي 6 2 13 10 14 25 70
5 8740 تحقيقي 7 5 15 13 15 26 81
6 5478 رضائي 11 4 14 12 15 26 82
7 8888 حسن بيگي 7 5 15 11 14 23 75
8 8825 عزتي 9 6 15 11 15 26 82
9 5476 عليين 11 6 14 10 15 25 81

نمرات ترم فوق فشرده 5 استاد هاشمی – تاریخ آزمون 9 مرداد 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 9150 يوسفي 3 5 15 10 15 28 76
2 9151 بائي 3 3 15 12 15 24 72
3 8226 پوررضا 0 0 0 0 12 0 12
4 10312 جليليان 2 3 14 12 13 26 70
5 9209 دانشور 4 6 13 10 14 25 72
6 9670 ذاکري 3 5 15 12 15 26 76
7 9159 رجبي 11 9 15 10 15 27 87
8 9218 رجبي 2 2 14 9 14 23 64
9 8765 فکري 1 5 12 12 15 25 70
10 8846 محمدپور 3 6 13 9 14 26 71
11 9239 موسوي 7 8 15 13 15 30 88

نمرات ترم 5a استاد قلیخانی – تاریخ آزمون 3 مرداد 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 9942 پهلواني 6 6 14 12 15 26 79
2 3822 رضائي 3 5 14 12 12 24 70
3 5597 شکوفان 3 2 13 9 12 22 61
4 10050 صانعي 8 5 15 12 15 26 81
5 6205 فاطمي 7 4 15 10 14 24 74
6 7290 نادربور 0 0 0 0 3 0 absent
7 7447 وحيدي 0 0 0 0 10 0 absent
8 5069 کريم نژاد 0 0 0 0 3 0 absent