نمرات American English File 5

نمرات American English File 5 را در این بخش به شما ارایه خواهیم داد :

نمرات American English File 5

نمرات American English File 5

  • ترم فوق فشرده کتاب 5/ Intensive 5
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 5/ AEF 5a
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 5 / AEF 5 b

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم 5B استاد احمدی – تاریخ آزمون 29  مهرماه 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
79 14 15 10 9 6 25 فرخی 8633 1
66 15 15 9 3 2 22 حسینی 4877 2
77 14 15 7 14 2 25 صفاری 9203 3
15 0 15 0 0 0 0 مرزبانی 9977 4
90 14 15 11 15 9 26 یزدانیها 10905 5
71 13 15 7 8 5 23 قبادی 9687 6
86 14 15 12 11 7 27 موذن 11933 7
79 14 15 9 9 5 27 مقربی 12299 8
AB 0 15 0 0 0 0 نعیمی 13909 9
76 14 15 10 8 2 27 تاکی 9688 10

نمرات ترم 5a استاد رضوی – تاریخ آزمون 14 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده
74 10 15 11 6 4 28 بهادری 8819
72 12 15 12 5 6 22 نامدار 12545
70 10 15 12 5 5 23 لواسانی 9243
70 11 15 12 6 5 21 صفاری 9203
70 12 15 11 6 6 20 فرخی 8633
ab 0 5 0 0 0 0 یکتائی 13468
ab 0 13 0 0 0 0 محمودی 9420
46 6 13 7 3 2 15 عسگری 8462
70 12 14 10 8 4 22 حسینی 4877
ab 0 1 0 0 0 0 اکبری 9091

نمرات ترم 5a  استاد هاشمی – تاریخ آزمون 28  مرداد

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
73 15 14 11 5 3 25 مقربی استاد کلایه 12299 1
AB 10 0 0 0 0 0 علی پور 6256 2
58 11 13 10 5 2 17 عصاریان 8860 3
71 12 14 12 3 7 23 هاشمی 11906 4
73 14 14 10 6 5 24 نعیمی 13909 5
AB 0 1 0 0 0 0 دادستان 12441 6
76 14 14 12 8 3 25 قبادی 9687 7
74 14 14 13 3 6 24 تاکی 9688 8
86 15 15 13 11 8 24 موذن 11933 9
78 13 15 11 8 6 25 یزدانیها نجف آبادی 10905 10
70 13 14 10 6 5 22 مرزبانی 9977 11

نمرات ترم 5b استاد هاشمی – تاریخ آزمون 18 مرداد 99

نمره نهایی گفتاری نمره کلاسی نوشتاری خواندنی شنیداری گرامر و لغت نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 15 15 10 7 5 25 عصار 9194 1
73 15 14 10 7 3 24 طیبی 8216 2
66 14 15 5 7 4 21 طاهری 11688 3
54 14 13 7 6 4 10 محمدی 8536 4
11 0 11 0 0 0 0 احمدی 8635 5
66 14 13 8 6 2 23 بطحائی 8485 6
65 13 15 6 10 3 18 اقا سید مرتضی 8521 7
67 13 15 10 6 3 20 بند علیزاده 9617 8