نمرات American English File 5 را در این بخش به شما ارایه خواهیم داد :

نمرات American English File 5

نمرات American English File 5

  • ترم فوق فشرده کتاب 5/ Intensive 5
  • ترم مربوط به بخش اول کتاب 5/ AEF 5a
  • ترم مربوط به بخش دوم کتاب 5 / AEF 5 b

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات آزمون ترم 5A استاد ریسمانباف – تاریخ آزمون 9 اسفند 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 2190 تقي خاني 6 14 8 11 14 23 76
2 2112 خاني 10 14 12 11 15 25 87
3 2108 سيدعلي کرباسي 9 13 8 12 15 20 77
4 2418 فاضلي 0 0 0 0 13 0 AB
5 2448 فهيمي 8 14 8 12 15 16 73
6 2122 قرائي 7 13 6 12 15 20 73
7 2113 گلوي 10 12 8 11 15 17 73
8 2366 مختاري 9 13 5 12 14 25 78
9 2720 ناصري 1 12 6 12 13 26 70
10 2663 نامدار 6 13 8 8 15 27 77

نمرات آزمون ترم فوق فشرده ۵  استاد رجایی– تاریخ 24 بهمن

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
72 24 15 10 11 6 6 مژدی 18390
72 22 15 12 12 5 6 رحیمی 18124
84 29 15 12 12 8 8 سلیمانی 18333
78 27 15 12 11 8 5 پیرهادی 18525
15 0 15 0 0 0 0 فرهادی 18864
70 24 15 12 10 3 6 جاذبی مقدم 18183

نمرات آزمون ترم فوق فشرده ۵  استاد ابهری – تاریخ ۴ دی ۱۴۰۱

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
ab 0 11 0 0 0 0 کوششی 17398 1
ab 0 3 0 0 0 0 محمدپور 18819 2
63 27 11 10 10 4 1 اسکندری 16014 3
ab 0 7 0 0 0 0 جوادی پور 18122 4
61 22 12 8 11 4 4 فهیمی 17794 5
72 24 13 11 14 4 6 صدر 17734 6
78 29 14 11 14 4 6 اربابی 17733 7
80 28 14 11 14 4 9 منصوری 18431 8

نمرات آزمون 5b استاد صدیق – تاریخ آزمون 15 مهر 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
AB 0 14 0 0 0 0 خانجانی 6694 1
62 18 11 12 12 8 1 آقا جانی فشارکی 15140 2
79 28 13 10 13 8 7 کیوان نیا 16778 3
74 21 14 10 14 9 6 اله بخش 15369 4
84 28 13 11 13 12 7 علمی 16012 5
AB 0 2 0 0 0 0 قلعه نوئی فرهانی 11758 6
71 25 13 11 14 3 5 اسدی پامساری 15724 7
83 24 14 11 15 11 8 لاریبی 15280 8

نمرات آزمون 5A استاد بخشی – تاریخ آزمون 7 مرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
73 23 14 11 14 5 6 آقا جانی 15140 1
78 25 15 9 13 7 9 علمی 16012 2
70 23 13 10 13 8 3 فرد اسدی 17038 3
70 25 13 8 13 5 6 کیوان نیا 16778 4
70 20 14 10 12 8 6 تیوراد 16685 5
76 22 14 12 12 6 10 یزدانی آرانی 17094 6
77 25 14 10 13 6 9 اردبیلی 17177 7
60 23 13 6 11 0 7 قلعه نوئی 11758 8
70 25 10 9 14 7 5 اله بخش 15369 9
70 21 13 10 13 7 6 اسدی 15724 10
75 26 15 10 13 3 8 لاریبی 15280 11

نمرات آزمون ترم 5B استاد رجایی – تاریخ آزمون 3 تیر 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 25 15 11 15 11 6 طاهری 17030 1
84 28 15 9 12 15 5 اله داد 13484 2
85 25 15 12 13 12 8 مرادی پور 10513 3
71 28 12 10 14 6 1 رضاسلطانی 14587 4
78 24 15 13 13 9 4 خاوری 16195 5
57 15 13 9 11 5 4 اکبری 16283 6
81 28 13 12 14 9 5 رمضانی 14612 7
80 27 13 11 15 9 5 یعقوبی 15472 8
70 23 11 10 11 8 7 فخری ناکیاشری 16281 9

نمرات آزمون ترم 5A استاد بخشی – تاریخ آزمون 2 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
78 24 14 12 13 6 9 میرعرب رضی 16589 1
60 18 14 3 13 9 3 اکبری 16283 2
72 26 14 9 13 5 5 فخری 16281 3
85 24 15 13 15 11 7 طاهری 17030 4
70 24 12 9 11 7 7 اله داد 13484 5
78 23 14 12 14 11 4 رضاسلطانی 14587 6
86 26 15 10 14 11 10 مرادی پور 10513 7
83 25 15 12 15 8 8 یعقوبی 15472 8
74 23 8 12 13 9 9 رمضانی 14612 9
73 25 14 12 13 3 6 خاوری 16195 10
78 25 15 13 15 3 7 تیموری 15903 11

نمرات آزمون ترم 5A استاد صدیق – تاریخ آزمون 4 آبان 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
70 26 10 10 12 7 5 اسدی 13873
76 24 13 10 13 9 7 یغمائی آشور 12785
76 27 14 11 12 2 10 اصغری علیائی 13470
63 26 11 9 11 3 3 ویسی 10689
70 24 12 9 12 8 5 شیخی 12854
72 21 12 11 13 6 9 باباخانی 14536
77 25 13 10 12 9 8 هاشمی دزکی 15042

نمرات آزمون فوق فشرده کتاب 5 استاد برات – تاریخ آزمون 3 شهریور 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 20 14 8 12 9 7 فیروزی دوست 14384 1
87 30 13 9 12 13 10 خان براری عمران 15270 2
72 31 12 8 11 0 10 دست مزد 14932 3
40 8 11 4 9 5 3 صحرائی وشوشاد 13168 4
47 12 11 5 9 0 10 صادقی 14905 5
63 23 13 6 11 0 10 دادرسی انزابی 14273 6
33 10 5 0 9 0 9 افروزیان 15243 7
47 13 5 5 10 9 5 دلنواز 14901 8

نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب 5 استاد ابهری – تاریخ 26 تیر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1332 اسماعيلي 2 12 4 13 15 26 72
2 1443 اقا جانلو 6 12 6 14 13 29 80
3 1048 جانفدائي 0 0 0 0 13 0 AB
4 1207 حياتي 4 12 7 13 13 25 74
5 1255 فخري طاري 0 12 2 13 9 18 54
6 1444 قضاتلو 0 0 0 0 13 0 AB
7 1328 گل محمدي 3 12 2 13 15 18 63
8 1132 مشيري پور 0 0 0 0 9 0 AB
9 1133 مشيري پور 0 0 0 0 9 0 AB
10 1183 کويت وند 2 13 2 12 15 20 64

نمرات ترم 5B استاد رجایی – تاریخ آزمون 19 تیر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
65 25 15 5 10 8 2 والائی 12341 1
70 25 15 4 12 9 5 موسوی روزبهانی 9238 2
64 22 15 4 14 5 4 شعبانی هلستانی 9610 3
70 25 15 5 13 9 3 شعرباف کاشانی 12085 4
73 24 13 7 11 12 6 ذوالفقاری 13542 5
70 25 15 5 10 11 4 صدیقی 10706 6
70 25 13 7 10 9 6 زمانی 13310 7

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 5 استاد رجایی – تاریخ آزمون 9 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
62 21 15 9 12 5 0 صالحی 12756 1
72 24 15 11 13 3 6 صادقی ورکانی 14772 2
61 21 14 9 13 4 0 احمدی مسجدبری 11070 3
70 27 15 5 12 6 5 آزادی 14622 4
60 22 15 5 12 4 2 نظریان 14577 5
62 20 15 7 12 6 2 میرشفیعی 14317 6
60 19 15 9 11 4 2 طاهرخانی 13876 7
70 23 15 10 12 3 7 معمار 14813 8
60 22 15 7 13 3 0 رجبعلی 6698 9

نمرات ترم 5A استاد برات – تاریخ آزمون 7خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
58 20 14 9 14 0 1 شعیبی 12710 1
79 24 15 11 15 6 8 سیری 10450 2
53 17 13 7 12 2 2 ملاعلی زاده قدیم 5872 3
72 24 13 10 13 6 6 حدادی 14474 4
62 22 15 6 15 2 2 حضوری 2967 5
75 23 14 10 15 9 4 نصیر 14426 6
65 23 2 11 13 8 8 حامدی بصیر 14963 7
82 26 15 10 15 12 4 گلابی 12815 8
80 26 15 10 14 8 7 موذن 14077 9
70 28 14 6 12 5 5 ضرغام پور 13865 10
70 26 15 8 15 5 1 محمدی بوستانی 11045 11

نمرات ترم 5B استاد برهان – تاریخ آزمون اردیبهشت 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 20 10 10 12 15 8 الهیاری 10099 1
83 26 15 12 15 9 6 زاریان هفتوانی 14156 2
70 21 12 11 12 9 5 خسروبیگی 10666 3
70 23 12 10 12 9 4 سرمدی 10142 4
62 20 7 12 11 8 4 آموزش سیس 12367 5

نمرات ترم 5A استاد رجایی – تاریخ آزمون فروردین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 22 14 11 15 3 5 والائی 12341 1
76 24 15 12 15 6 4 قلی پور اسکوئی 14067 2
73 24 15 8 14 9 3 موسوی روزبهانی 9238 3
71 26 15 9 15 2 4 شعبانی هلستانی 9610 4
77 26 15 9 15 8 4 ذوالفقاری 13542 5
70 23 15 11 15 3 3 شعرباف کاشانی 12085 6
66 25 15 8 14 3 1 صدیقی 10706 7
65 23 14 8 14 3 3 زمانی 13310 8

نمرات 5A استاد برهان – تاریخ آزمون 11 اسفند 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
79 25 15 12 12 8 7 توکلی اصل 11576 1
70 22 10 11 10 9 8 الهیاری 10099 2
84 28 15 14 14 5 8 دانش 12606 3
72 17 15 14 14 5 7 زاریان هفتوانی 14156 4
86 24 15 13 14 11 9 شاه محمدی 10596 5
81 23 15 14 12 8 9 قهرمانی 14248 6

نمرات ترم 5B استاد برات – تاریخ آزمون 26 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 20 15 9 11 8 7 پاک طینت 7680 1
83 27 15 9 13 11 8 زمانداری 10162 2
82 29 15 11 13 8 6 قاسمی 14321 3
70 26 14 7 10 9 4 رضایی 8257 4
71 27 15 9 10 6 4 زارع گنبدی 10051 5
76 28 15 10 12 6 5 خفائی پورخمسه 9853 6
70 25 14 7 11 9 4 تفویضی 10295 7
78 23 14 10 11 11 9 تجملیان 8427 8

نمرات ترم 5A استاد درویشی – تاریخ آزمون 30 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 25 13 7 11 9 5 افضلی ارانی 10288 1
70 23 15 10 10 7 5 آموزش سیس 12367 2
74 25 15 8 13 9 4 فرهود 12190 3
70 24 15 10 10 5 6 خسروبیگی 10666 4
60 23 13 6 9 5 4 رحیمی 8465 5
70 24 15 10 12 3 6 بزمی 10248 6
70 25 15 9 10 7 4 سرمدی 10142 7
75 25 15 10 13 6 6 برزا 13887 8

نمرات ترم فوق فشرده 5 استاد برات – تاریخ آزمون 25 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 27 14 11 12 9 3  نوش آبادی 10811 1
48 17 12 6 8 2 3 غفورالحسینی 11518 2
60 21 13 8 10 5 3 عباسقلی زاده 11452 3
52 17 14 7 9 3 2 طاهرخانی 13876 4
70 23 14 9 11 9 4 چیره 12651 5
60 22 15 6 10 4 3 صبوری نژاد 13874 6

نمرات ترم 5A استاد ابهری – تاریخ آمون 26 آبان 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
72 14 11 12 6 7 22 شعبانی صمغ 14531 1
60 13 15 7 2 5 18 پاک طینت 7680 2
82 11 15 10 9 9 28 زمانداری 10162 3
74 15 14 9 7 5 24 خفائی پورخمسه 9853 4
63 14 14 6 5 4 20 طاهری 11688 5
80 13 15 10 7 6 29 قاسمی 14321 6
70 10 12 7 7 9 25 رضایی 8257 7
78 15 15 6 7 9 26 زارع گنبدی 10051 8
74 14 13 9 9 7 22 امینی 12490 9
70 12 13 11 7 3 24 فدائی 10859 10
74 13 13 9 12 6 21 تجملیان 8427 11
70 14 13 8 6 4 25 تفویضی 10295 12

نمرات ترم 5B استاد احمدی – تاریخ آزمون 29  مهرماه 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
79 14 15 10 9 6 25 فرخی 8633 1
66 15 15 9 3 2 22 حسینی 4877 2
77 14 15 7 14 2 25 صفاری 9203 3
15 0 15 0 0 0 0 مرزبانی 9977 4
90 14 15 11 15 9 26 یزدانیها 10905 5
71 13 15 7 8 5 23 قبادی 9687 6
86 14 15 12 11 7 27 موذن 11933 7
79 14 15 9 9 5 27 مقربی 12299 8
AB 0 15 0 0 0 0 نعیمی 13909 9
76 14 15 10 8 2 27 تاکی 9688 10

نمرات ترم 5a استاد رضوی – تاریخ آزمون 14 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده
74 10 15 11 6 4 28 بهادری 8819
72 12 15 12 5 6 22 نامدار 12545
70 10 15 12 5 5 23 لواسانی 9243
70 11 15 12 6 5 21 صفاری 9203
70 12 15 11 6 6 20 فرخی 8633
ab 0 5 0 0 0 0 یکتائی 13468
ab 0 13 0 0 0 0 محمودی 9420
46 6 13 7 3 2 15 عسگری 8462
70 12 14 10 8 4 22 حسینی 4877
ab 0 1 0 0 0 0 اکبری 9091

نمرات ترم 5a  استاد هاشمی – تاریخ آزمون 28  مرداد

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
73 15 14 11 5 3 25 مقربی استاد کلایه 12299 1
AB 10 0 0 0 0 0 علی پور 6256 2
58 11 13 10 5 2 17 عصاریان 8860 3
71 12 14 12 3 7 23 هاشمی 11906 4
73 14 14 10 6 5 24 نعیمی 13909 5
AB 0 1 0 0 0 0 دادستان 12441 6
76 14 14 12 8 3 25 قبادی 9687 7
74 14 14 13 3 6 24 تاکی 9688 8
86 15 15 13 11 8 24 موذن 11933 9
78 13 15 11 8 6 25 یزدانیها نجف آبادی 10905 10
70 13 14 10 6 5 22 مرزبانی 9977 11

نمرات ترم 5b استاد هاشمی – تاریخ آزمون 18 مرداد 99

نمره نهایی گفتاری نمره کلاسی نوشتاری خواندنی شنیداری گرامر و لغت نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 15 15 10 7 5 25 عصار 9194 1
73 15 14 10 7 3 24 طیبی 8216 2
66 14 15 5 7 4 21 طاهری 11688 3
54 14 13 7 6 4 10 محمدی 8536 4
11 0 11 0 0 0 0 احمدی 8635 5
66 14 13 8 6 2 23 بطحائی 8485 6
65 13 15 6 10 3 18 اقا سید مرتضی 8521 7
67 13 15 10 6 3 20 بند علیزاده 9617 8