نمرات American English File Starter

در این بخش به بررسی نمرات American English File Starter خواهیم پرداخت

نمرات American English File Starter

نمرات American English File Starter

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم Starter دوره خرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
6672 قلعه 60
7947 معصومی 86
12052 قادرسلطانی 83
10666 خسروبیگی 74
10205 احمدی 70
8571 قربانی 75
12190 فرهود 83
12104 سورانی 81
10142 سرمدی 89
10248 بزمی 86
12367 آموزش سیس 70
13194 سید مفیدی 62
13227 سپهوند 91
13410 مهدی نژاد 76

نمرات ترم Starter استاد صالحی – تاریخ آزمون 4 اسفند 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 12459 استقلال 2 7 15 12 12 25 73
2 12480 امين زاده 5 10 15 9 15 28 82
3 12236 جمشيدي 1 6 10 3 11 20 51
4 12578 چنگيزي 5 5 11 5 10 18 54
5 12483 حسنعلي 0 0 0 0 13 0 ab
6 12242 دهقاني 4 9 9 5 12 21 60
7 12381 رضائي 0 0 0 0 11 0 ab
8 12275 سيدمحمدي 4 5 7 2 10 19 47
9 12416 عبدالمالکي 0 0 0 0 11 0 ab
10 12335 عبدي 4 8 12 6 12 28 70
11 12224 مهري 7 5 10 10 13 25 70

نمرات ترم starter استاد ملکان – تاریخ آزمون 2 اسفند 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 12371 حيدري 7 6 13 10 12 24 72
2 12365 رضائي 7 8 10 3 10 23 61
3 12571 شرفي 0 0 0 0 3 0 AB
4 12336 عباسي 0 0 0 0 3 0 AB
5 12370 مقدسي 6 11 15 13 14 27 86
6 12574 نجف کيا 6 7 8 11 15 23 70
7 12378 ياخچي 4 10 15 15 15 27 86
8 12528 کاظمي 6 6 8 6 10 24 60

نمرات ترم Starter استاد موسوی – تاریخ آزمون 20 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 12524 آرمان کيا 6 5 10 5 14 24 64
2 12359 احمدي 2 6 8 7 15 13 51
3 12424 بياتي 4 9 10 9 13 26 71
4 12457 دوست 0 0 0 0 13 0 ab
5 12363 سرخليل 0 0 0 0 8 0 ab
6 12229 صمدي 7 8 13 12 15 27 82
7 12369 متين 6 10 13 12 15 28 84
8 12291 محمدي 4 4 11 5 15 21 60
9 12525 محمدي 5 8 9 8 15 25 70

نمرات ترم Starter استاد گودرزی – تاریخ آزمون 14 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 6970 الوندي 8 11 15 13 15 29 91
2 12274 بدري 5 8 13 9 13 22 70
3 12407 حاتمي 7 8 12 9 11 23 70
4 12215 خالقي 7 8 12 5 14 24 70
5 12076 سامع 6 8 11 5 15 26 71
6 12261 سليماني 5 9 14 11 14 27 80
7 12080 شهسواري 7 10 10 12 14 26 79
8 12090 نوحي 5 9 14 12 14 23 77
9 12047 کشوري 0 0 0 0 13 0 13
10 12149 کياني 5 7 13 6 14 26 71

نمرات ترم Starter استاد ملکان – تاریخ آزمون 12 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 605 احمدي 5 14 9 14 15 26 83
2 693 اخوان 6 13 9 12 15 25 80
3 583 اميري 0 0 0 0 7 0 ab
4 388 جعفري 0 0 0 0 10 0 ab
5 353 جعفري 6 9 6 4 7 12 44
6 672 دريس 6 14 6 14 13 26 79
7 679 صفري 5 14 8 13 15 28 83
8 702 طاهريان 0 0 0 0 5 0 ab
9 636 مطلوب 7 14 8 13 15 26 83

نمرات ترم Starter استاد صالحی – تاریخ آزمون 10 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 670 افاضلي 7 14 9 14 15 27 86
2 505 ذبيحي 8 11 9 13 12 28 81
3 579 شيرخانلو 6 13 9 12 12 22 74
4 622 مختاري 6 12 8 15 13 23 77
5 608 مهندسيان 0 0 0 0 0 5 ab
6 666 موسوي 4 11 8 13 13 21 70

نمرات ترم Starter استاد صالحی – تاریخ آزمون 12 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 670 افاضلي 7 14 9 14 15 27 86
2 505 ذبيحي 8 11 9 13 12 28 81
3 579 شيرخانلو 6 13 9 12 12 22 74
4 622 مختاري 6 12 8 15 13 23 77
5 608 مهندسيان 0 0 0 0 0 5 ab
6 666 موسوي 4 11 8 13 13 21 70

نمرات ترم Starter استاد صالحی – تاریخ آزمون 5 بهمن 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 12092 برنج وند 0 0 0 0 5 0 ab
2 12036 سرخاني 4 9 15 14 15 29 86
3 12334 شاملو 7 6 14 13 13 24 77
4 12253 عبداللهي 5 7 14 12 14 26 78
5 12287 عسگري 8 0 14 15 12 28 77
6 6480 قندهاري 4 6 14 13 12 28 77
7 12320 ملکي 7 8 13 1 14 27 70

نمرات ترم فوق فشرده Starter استاد احمدی فر – تاریخ آزمون 28 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 12262 انواري 5 5 13 13 12 26 74
2 12134 جمالي 2 3 13 10 5 22 55
3 12216 خدايي 6 8 14 11 14 26 79
4 12138 خليلي 5 8 15 12 14 25 79
5 12157 ذبيحي 5 7 15 13 11 24 75
6 12219 رونقي 8 7 15 8 13 23 74
7 12102 شيري 7 10 15 14 15 29 90
8 12217 صديقي 6 10 15 12 15 29 87
9 12309 عليائي 5 8 15 14 11 26 79
10 12230 عيسيزاده 0 0 0 0 2 0 ab
11 12245 موسوي 4 4 12 10 8 22 60
12 12357 کوثري 7 8 15 12 12 27 81

نمرات ترم Starter استاد رضوی – تاریخ آزمون 24 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 554 احمدي 8 15 10 13 14 27 87
2 531 اطروش 8 0 11 14 13 29 75
3 497 ايمانيزاده 4 11 7 9 12 22 65
4 565 توکلي 9 15 11 15 15 29 94
5 584 حسيني 6 13 10 11 13 25 78
6 423 خفاف پور 4 12 9 11 13 24 73
7 564 خوراکچي 9 13 9 13 14 27 85
8 588 زماني 4 10 2 6 11 17 50
9 549 عباسي 5 12 8 8 12 20 65
10 235 فخارصادق 5 13 8 11 14 24 75
11 563 محمودي 6 13 11 12 13 23 78
12 544 مرزبان 5 14 8 13 15 25 80

نمرات ترم Starter استاد حشمتی – تاریخ آزمون 21 دی 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11279 اله بخش 3 5 13 10 13 26 70
2 11831 توقيري 6 9 11 6 8 24 64
3 12039 دهقاني 7 9 11 3 12 20 62
4 11626 رحيمي 3 9 13 12 14 22 73
5 7171 رستمي 5 10 13 14 13 26 81
6 4643 فروغي 5 6 13 9 10 23 66
7 11941 قايدرحمت 5 8 13 11 12 27 76
8 11565 محمدي 3 6 10 3 8 16 46
9 12031 نصيري 4 8 15 12 11 23 73
10 11857 همتي 8 10 14 15 12 26 85
11 12032 ورزدار 3 4 12 7 9 20 55
12 11930 کمالي 6 10 12 12 12 23 75

نمرات American English File Starter

در این بخش به بررسی نمرات American English File Starter خواهیم پرداخت

نمرات American English File Starter

نمرات American English File Starter

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم Starer استاد هاشمی – تاریخ ازمون 4آذر 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11558 ابراهيمي 7 5 7 8 5 17 49
2 11562  محمدي 8 7 10 11 13 21 70
3 11466 راه نورد 5 8 12 0 12 23 60
4 11570 قدسي 3 4 11 9 14 24 65
5 11202 حسيني 6 6 11 12 14 22 71
6 11438 راشدي 0 0 0 0 1 0 ab
7 11203 شيخي 6 6 11 12 14 23 72

نمرات ترم Starter استاد صالحی – تاریخ آزمون 2 آذر 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11057 احمدفردمقدم 8 5 15 12 14 26 80
2 11168 بهزادبودالالو 6 2 14 6 13 20 61
3 11169 بهزادبودالالو 7 5 14 11 14 25 76
4 11059 داوري 5 3 15 12 14 29 78
5 11309 سربيشه 5 8 15 14 14 25 81
6 11260 شريعتي نژاد 7 7 15 11 14 29 83
7 11376 محمدتبار 4 4 14 10 15 23 70

نمرات ترم Starter استا زادمهر – تاریخ آزمون 20 آبان 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 418 اکبري 6 14 8 15 14 27 84
2 364 بختياري 6 13 6 12 14 28 79
3 359 جاويدان 7 13 5 12 14 24 75
4 375 جهانگيري 9 13 6 14 14 28 84
5 380 سعادت 8 13 8 12 14 29 84
6 365 سليماني 6 14 8 13 14 29 84
7 358  مهرباني 8 12 5 7 13 21 66
8 387 فاضلي 4 13 5 9 14 25 70
9 360 ممتحني 5 13 6 11 14 25 74
10 336 نگهباني 7 13 8 14 14 29 85
11 421 نوروزي 5 13 4 8 13 21 64
12 345 وفائي نژاد 3 13 5 6 12 21 60

نمرات ترم Starter استاد برلویی – تار یخ آزمون 19 آبان 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي listening reading speaking writing class activity Gr.voc final
1 2613 امان الله 5 3 12 5 13 23 61
2 2584 ايماني 8 6 12 12 14 26 78
3 2600 ثابت 6 6 13 11 15 21 72
4 2393 رحيم زاده 8 5 12 1 12 26 64
5 2526 رشيدزاده 8 5 12 13 15 28 81
6 2513 مالکي 6 5 13 12 15 25 76
7 2619 مستعلي 7 8 15 11 15 27 83
8 2514 نقدعلي 6 6 12 10 12 24 70
9 2618 نيک فال 8 6 13 11 12 25 75
10 2575 کرماني 9 8 15 15 15 26 88

نمرات ترم Starter استاد نقوی – تاریخ آزمون 11 آبان 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي listening reading speaking writing class activity Gr.voc final
1 2679 وکيل زاده 8 5 14 13 12 26 78
2 2763 حسيني 9 6 13 12 13 24 77
3 2697 نورعلي 9 6 15 12 13 28 83
4 2634 طلا احمري 5 7 15 12 15 27 81
5 2558 عبيات 7 5 15 12 13 22 74
6 2720 نرماشيري 5 4 15 13 15 24 76
7 2606 گهر 8 5 15 11 15 30 84

نمرات ترم Starter استاد کاکائی – تاریخ آزمون 11 آبان 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 11213 فاطمه موسي پور 8 5 15 12 15 26 81
2 11292 کريم هاشمي نيا 6 0 15 2 13 16 52
3 11245 مجتبي جنتي 6 8 15 11 14 25 79
4 11128 محسن زيني وند 6 8 15 10 12 26 77
5 11341 سيما سليم خاني 5 3 13 3 12 17 53
6 10961 افسانه عبدالمحمدي 7 5 15 11 13 26 77
7 11063 مليکا مرادمند 5 6 15 6 12 20 64
8 10993 زهرا مهدي زاده 6 3 15 9 13 24 70
9 11142 سيدعلي موسوي 8 8 15 12 13 28 84

نمرات ترم Starter استاد عبقری – تاریخ آزمون 10 آبان 98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 10812 آرادمهر 6 4 15 12 14 26 77
2 11144 احسانفر 7 4 15 7 14 23 70
3 11145 بيات 7 5 15 13 15 25 80
4 10907 جوادي 7 7 0 10 13 23 60
5 11024 نورآبادي 5 7 15 14 13 23 77
6 10775 زرنگ 7 7 15 12 15 28 84
7 10939 ميرصمدزاده 8 7 14 7 14 20 70
8 7962 طاهري 2 0 15 4 9 20 50
9 11149 عبدي 4 5 15 0 14 24 62
10 10937 قديمي 5 6 15 12 15 25 78
11 10941 لاجوردي 6 5 15 13 13 27 79
12 11099 محمديان 6 5 14 8 13 24 70

نمرات ترم Starter استاد نصیری – تاریخ آزمون 8 آبان98

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 10777 کاوئي 6 5 15 6 14 24 70
2 10878 ايراني 6 3 15 6 15 25 70
3 11240 اکبرزاده 8 3 15 8 15 25 74
4 10882 تراب پرور 6 6 15 1 13 19 60
5 9045 جلالي 6 4 15 8 14 24 71
6 10210 حمزه 8 6 15 7 15 26 77
7 10527 رفائي 5 7 15 8 15 30 80
8 10892 طلوعي 6 4 15 7 13 25 70
9 11256 مهدوي آرا 7 4 14 7 13 25 70

نمرات ترم Starter استاد زادمهر – تاریخ آزمون 2 آبان 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 320 آزاديان 8 14 5 14 14 25 80
2 285 اميرخاني 6 13 5 12 14 23 73
3 268 بشيري 9 13 8 13 13 29 85
4 327 حبيبي 5 14 5 9 13 24 70
5 289 حسيني 4 13 5 11 13 24 70
6 322 رضايي 7 13 6 14 14 27 81
7 310 سلطاني 6 13 5 13 12 25 74
8 321 شمسي 6 9 5 7 10 17 54
9 324 صالحي 7 14 7 13 14 26 81
10 306 طاهر نژاد 6 14 5 10 14 25 74
11 284 فيضي 6 15 5 13 14 23 76
12 298 گودرزي 7 12 6 13 13 25 76
13 304 لشگري 8 13 5 12 13 24 75
14 299 موسوي 4 14 6 10 12 24 70
15 326 نجفي 5 14 6 13 13 21 72

نمرات American English File Starter فوق فشرده استاد نصیری – تاریخ آزمون 23 مهر 98

1 11072  شناوه 5 5 11 13 14 22 70
2 11070 احمدي 2 9 13 13 13 26 76
3 11087 پسنديده 7 5 11 12 13 25 73
4 10957 حق پناه 3 5 14 14 15 26 77
5 10835 رنجبر 5 2 9 12 12 21 61
6 11135 شفيعي 2 6 13 13 15 26 75
7 10888 قره داغي 7 4 12 12 13 23 71
8 11010 نهري 7 6 14 14 14 29 84
9 10766 نيکنام 6 6 12 15 13 26 78
10 11022 کاوه آهنگر 5 6 14 13 15 22 75

نمرات ترم Starter استاد نصیری – تاریخ آزمون 17 مهر 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 10805 سليماني 7 5 15 10 9 25 71
2 10689 ويسي 7 2 14 13 14 27 77
3 10983 مهرابي 5 5 15 13 13 29 80
4 10975 ناصري 5 7 15 14 15 27 83
5 10884 نگاري 8 6 14 13 15 26 82

نمر ات ترم Starter استاد عبقری – تاریخ آزمون 8 مهر 98

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Reading Speaking Writing Class Activity Gr-Voc Total Mark
1 10715 پورطهماسي 4 1 13 12 13 27 70
2 10843 توشمالاني 5 4 14 9 13 25 70
3 10619 جعفري 7 4 13 10 13 23 70
4 10825 جعفري 6 5 13 9 11 21 65
5 10082 حدادي 5 5 11 11 12 19 63
6 10796 ديواني فرد 6 6 13 13 15 29 82
7 10625 ذوالفقارزاده 6 5 12 11 13 23 70
8 10583 يوسف جديد 4 4 13 12 12 25 70
9 10781 عين اللهي 2 3 12 11 9 2 39
10 10807 گودرزي 5 8 14 9 13 26 75
11 10783 نباتي 5 6 15 12 15 28 81
12 10758 نعيمي 4 3 11 0 10 16 44