در این بخش به بررسی نمرات American English File Starter خواهیم پرداخت

نمرات American English File Starter

نمرات American English File Starter

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات آزمون ترم Starter استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 5 آذر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 26 15 11 15 13 5 عرفانی 18552 1
57 18 15 6 14 1 3 زینالی 17965 2
85 27 15 11 15 12 5 فلاحی 18545 3
76 23 15 11 14 10 3 حسینزاده 18544 4
82 26 13 10 15 12 6 فروزنده 18532 5
84 25 15 11 15 13 5 مندنی 18531 6
78 23 15 8 14 11 7 محبی 18429 7
65 19 13 6 13 8 6 دباغ محمدی 18409 8
75 21 15 12 15 6 6 گنج خانلو 17955 9
73 21 15 11 13 9 4 آقازاده 18152 10
64 23 15 8 13 3 2 کرمی 18087 11
81 28 15 9 15 9 5 طریقی 18341 12

نمرات آزمون ترم Starter استاد یعقوبی– تاریخ آزمون 28 آبان 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
79 26 14 7 14 11 7 کامیابی 18491 1
81 26 15 11 11 13 5 عسگری 18064 2
64 20 12 5 12 9 6 علی نقی 18451 3
73 25 15 10 12 6 5 صدیق نواز 18442 4
64 21 12 7 12 6 6 قیصریان 18414 5
80 26 15 9 15 11 4 حسینی 18413 6
AB 0 10 0 0 0 0 رحیمی 18399 7
80 24 15 11 15 8 7 کریمی 18377 8
86 26 14 13 12 12 9 آزادی 18369 9
75 22 15 8 15 9 6 درستی 18346 10
70 20 15 8 13 8 6 اسدی 18339 11
77 25 13 9 13 11 6 مشهدی 18310 12

نمرات آزمون ترم Starter استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 24 آبان 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 2346 اميرجاني 8 14 9 11 13 22 77
2 2336 اکبرنياخانسري 8 12 9 11 14 27 81
3 2342 بي زوال 9 12 9 12 14 24 80
4 2327 جلودار دزفولي 6 14 9 11 14 27 81
5 2341 چشمک 7 12 8 10 14 29 80
6 2398 حاجي رحيم 8 14 10 9 14 28 83
7 2377 حيدري 8 15 9 9 14 28 83
8 2378 حيدري 6 14 11 12 14 24 81
9 2368 رضائي سرور 4 13 8 13 14 24 76
10 2337 محرابي 9 13 10 10 13 28 83
11 2412 مرادي 0 0 0 0 12 0 AB
12 2384 مصطفوي 0 0 0 0 14 0 AB
13 2328 معماري 9 14 12 13 14 30 92
14 2397 مهرعلي 6 10 9 0 14 21 60
15 2370 نوائي 6 11 8 10 13 22 70
16 2396 يوسفي 6 12 10 11 15 27 81
17 2345 کرمي 8 12 10 12 14 23 79

نمرات آزمون ترم Starter استاد یعقوبی– تاریخ آزمون 14 آبان 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
72 22 15 9 12 9 5 حسینی قشقائی 18295 1
83 26 15 12 11 11 8 باقری 16357 2
70 24 15 7 12 7 5 عباسعلی میدانی 18232 3
70 25 15 8 12 5 5 عباسی 18214 4
70 23 15 8 14 7 3 عمادی راد 18202 5
78 24 15 9 14 10 6 رنجبری 18175 6
73 24 15 9 13 8 4 زارع 18176 7
70 24 15 8 12 8 3 جمال زاده 18174 8
71 21 15 7 13 6 9 اسدی بیدشکی 18173 9
64 23 15 5 11 6 4 سلیمانی 18172 10
71 22 14 7 12 10 6 خضری 18155 11
77 26 14 10 13 7 7 حسین زاده 18108 12

نمرات آزمون ترم Starter استاد ایزدیار – تاریخ آزمون 06 آبان 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 24 13 9 12 7 5 اسبقی امراله 18275 1
85 28 13 13 15 10 6 صالحی 18245 2
70 27 13 7 12 7 4 عبدولی مرویلی 18216 3
84 25 15 12 15 10 7 محمدآذری 18147 4
61 24 11 10 10 0 6 رستمی تکلدان 18127 5
75 24 15 12 14 7 3 همائی 18109 6
74 24 13 10 10 10 7 حیدری نژاد 17481 7

نمرات آزمون ترم Starter استاد بخشی – تاریخ آزمون 16 مهر 1401

1 2298 بيابانکي 0 0 0 0 5 0 AB
2 2219 خيرخواهي 0 0 0 0 5 0 AB
3 2278 رزمي 6 15 8 13 14 28 84
4 2242 زکي زاده 0 0 0 0 4 0 AB
5 2259 سرورسردرودي 7 12 11 13 15 28 86
6 2263 شايسته فر 7 13 7 12 14 25 78
7 2209 عطرباغکار 8 15 10 11 15 27 86
8 2184 فرهادي 0 0 0 0 2 0 AB
9 2315 قاسميان 7 13 6 13 3 19 61
10 2227 قديمي 4 10 9 14 14 23 74
11 2260 محمدپور 6 15 9 14 14 27 85
12 2225 منزلي نوشهر 9 14 9 12 14 27 85
13 2249 منصوري 0 0 0 0 10 0 AB

نمرات آزمون ترم starter استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 15 مهر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
74 22 12 12 13 10 5 امیریان 18103 1
87 27 15 13 14 12 6 ملائی 18094 2
87 29 15 13 14 12 4 یوسفیان 18075 3
ab 0 9 0 0 0 0 عسگری ده نو 18064 4
ab 0 6 0 0 0 0 حاجی محمدی 18047 5
87 27 14 13 15 12 6 مرتضائی 18037 6
92 29 15 12 15 13 8 شاه حیدری پور 18011 7
ab 0 2 0 0 0 0 ولی اللهی 17515 8
52 16 10 4 10 8 4 شایگانی محب 16944 9
49 15 12 9 11 0 2 سراجی زاده محمد آبادی 16897 10
73 23 11 12 11 9 7 حسینی مقدم 17987 11
61 18 15 9 13 2 4 حورزاد 17975 12
86 26 14 13 15 11 7 معتمدی 17960 13
89 29 15 13 14 9 9 قدیری 17945 14
85 25 15 12 15 11 7 محسن پور 17944 15

نمرات آزمون ترم Pre-starter استاد یعقوبی – تاریخ آزمون 1 مهر

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 آقازاده 18152 1
60 زینالی 17965 2
70 کرمی 18087 3
AB پژوهیده 17974 4
60 گنج خانلو 17955 5
AB باقرزاده 17941 6
AB حسینی 17865 7

نمرات آزمون ترم Starter استاد یعقوبی – تاریخ آزمون 29 شهریور 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
81 25 14 12 14 9 7 ملاصالحی 17906 1
82 25 15 11 15 9 7 صفرلی 5562 3
84 26 15 12 15 10 6 دانلیان 17877 4
80 26 15 13 12 8 6 نعیمی 17848 5
80 24 15 11 14 9 7 خلیلی 17827 6
80 27 15 11 12 8 7 خلیلی 17828 7
79 27 15 12 13 9 3 شجاعی 17783 8
61 23 13 3 12 6 4 انصاری 17774 9
77 24 13 13 14 8 5 رحیمی 17770 10
77 26 15 9 13 7 7 مهری خامنه 17757 11
70 24 15 8 12 5 6 شکیبائی 17724 12
80 22 15 13 15 6 9 معظمی 17675 13

نمرات آزمون ترم Starter استاد مهدوی – تاریخ آزمون 29 شهریور 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
73 24 12 12 13 9 3 حسین زاده 18134 1
78 25 15 11 14 8 5 میرزائی 18093 2
AB 0 6 0 0 0 0 مرادی 18071 3
76 22 12 13 14 10 5 شایان 18067 4
80 26 14 13 15 8 4 فیض رسان 18050 5
86 27 14 12 15 11 7 فیض رسان 18049 6
88 27 15 12 15 11 8 صفری 17963 7
80 24 15 14 15 7 5 قنوعی 17954 8
86 27 15 13 14 9 8 عبدالوهاب 17953 9
75 26 12 11 13 8 5 عطائی خواه 17850 10
88 28 15 12 14 11 8 حسین زاده 17758 11
75 23 14 12 13 9 4 طهرانی 17752 12

نمرات آزمون ترم Starter استاد مهدوی – تاریخ آزمون 25 شهریور 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 27 15 13 15 13 5 شهبازی 18027 1
76 25 12 12 14 6 7 مرادی 17630 2
80 22 14 13 15 12 4 دیانتی 17977 3
76 24 14 13 15 6 4 مومیوند 17968 4
70 23 12 11 13 6 5 احتشامی 5786 5
80 27 14 13 13 11 2 عزیزی 17912 6
85 28 14 13 14 12 4 کیا 17908 7
AB 0 10 0 0 0 0 حسینی 17888 8
AB 0 12 0 0 0 0 فائز 17879 9
77 24 15 12 14 8 4 افتخاری 17864 10
AB 0 14 0 0 0 0 عبدالرسولی 17841 11
70 25 15 13 15 0 2 مکی 17832 12

برای کسب اطلاع از نردیکترین شروع دوره ها نیز میتوانید ، پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.