در این بخش به بررسی نمرات American English File Starter خواهیم پرداخت

نمرات American English File Starter

نمرات American English File Starter

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات آزمون ترم Starter استاد سلمانی – تاریخ آزمون 5 آذر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
84 24 13 12 15 13 7 پژند 16467
53 17 13 8 12 3 0 دلفانی 16458
84 24 15 12 15 10 8 ملکانی 16418
73 22 15 12 15 6 3 مومنی 16389
70 20 13 12 14 7 4 نادری 16349
83 24 15 12 15 11 6 زارعی 16347
65 23 13 11 13 0 5 امینی 16339
63 19 12 10 14 4 4 آقامرادی 16335
78 21 13 12 15 12 5 مرادی 16319
74 21 15 10 15 7 6 اعیان منش راد 16314
87 28 15 12 15 11 6 جعفری 16290
71 22 13 12 15 3 6 شاهانی 16276
81 24 14 11 15 11 6 محمدی 16245

نمرات آزمون ترم Starter استاد اسماعیلی – تاریخ آزمون 26 آبان 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 24 15 2 11 5 3 حاجی محمدی توران پشتی 16350 1
63 21 15 4 11 7 5 بصیرنیا 15967 2
76 23 15 11 11 11 5 رهمدانی 16317 3
70 24 15 7 11 7 6 بطحایی 16300 4
60 23 15 4 8 6 4 ابراهیمی ترکی 16306 5
60 27 15 0 13 0 5 میقانی 16305 6
70 19 14 13 11 8 5 کربلائی نجف خمسه 16301 7
78 28 15 13 11 8 3 ناصری 16288 8
40 16 14 0 4 5 1 زاهدی فتحی 6237 9
73 21 15 14 11 7 5 عنایتی زاده 16248 10
61 18 14 12 9 4 4 امجدی قرخلو 16218 11
78 25 15 11 13 9 5 افشارپناه 16217 12
76 28 12 11 14 7 4 عباس زاده 16173 13

نمرات آزمون ترم Starter استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 30 مهر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
74 25 15 8 14 5 7 نصیری 16193
84 26 15 13 15 7 8 السادات علی دوست 16170
63 20 12 11 10 5 5 جعفران 16061
70 24 14 7 11 5 9 اسدزاده مقدم 15750
91 27 15 13 15 12 9 امانی نیگجه 15749
85 27 15 11 14 11 7 سلطانمحمدی 15751
82 26 15 12 14 10 5 حیاتی 15518
88 28 15 12 15 12 6 اسلامی پیله رود 15519
77 26 14 12 15 5 5 حسینخانی 15991

نمرات ترم استارتر استاد مقدسی – تاریخ آزمون 17 مهر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1599 احمدي قاجار 6 15 4 9 11 25 70
2 1564 بادپا 5 15 8 10 12 24 74
3 1640 جعفري فردين 7 15 10 9 14 23 78
4 1649 خسرواني نيا 7 10 8 12 15 26 78
5 1664 رضائي فر 7 8 8 12 12 24 71
6 1621 زارعيان 4 5 0 7 15 15 46
7 1617 شاهسون 0 0 0 0 8 0 AB
8 1626 عبدي 6 14 7 12 15 27 81
9 1589 عليزاده 5 10 4 23 15 23 80
10 1606 فرضي 6 13 8 12 15 26 80
11 1657 مميزي 0 0 0 0 9 0 AB

نمرات آزمون ترم Starter استاد اسماعیلی– تاریخ آزمون 10 مهر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 27 14 10 13 10 3 خیرجوی محمدی 16054 1
89 28 15 13 14 13 6 پریزان 16028 2
AB 0 10 0 0 0 0 گلچی 16011 3
76 24 15 11 14 6 6 حسین زاده 16000 4
89 28 15 12 14 12 8 مرادی ارشد 15962 5

نمرات آزمون ترم Starter استاد نامدار – تاریخ آزمون 29 شهریور 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 26 14 12 12 12 6 فروغی 4643 1
AB 0 2 0 0 0 0 تناور دولت آباد 15734 2
74 22 13 13 13 9 4 نوری 15726 3
87 25 15 13 13 13 8 بهیاری 15721 4
82 22 15 13 14 11 7 رحیمی 15713 5
AB 0 2 0 0 0 0 عباسی 15687 6
AB 0 13 0 0 0 0 محبی کاوان 15663 7
80 26 13 13 12 10 6 مدنی 15515 8

نمرات ترم آزمون Starter استاد احمدیفر – تاریخ آزمون 12 شهریور 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 26 13 10 8 8 5 علی نوری 15860 1
64 22 13 9 10 6 4 سرداری 15329 2
65 20 13 10 7 9 6 حسین پناه 15820 3
71 23 14 13 6 10 5 حسینی 15667 4
61 17 13 10 9 7 5 ملا صالحی 15656 5
93 30 15 14 13 13 8 داودآبادی 15606 6
70 22 13 13 8 7 7 ملاعبداله قمصری 15605 7

نمرات آزمون Startert استاد مقدسی – تاریخ آزمون 6 شهریور 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1498 آهنگري نمين 6 13 10 14 13 26 82
2 1497 ارمغاني 6 11 10 3 11 19 60
3 1458 تاتلاري 7 13 13 13 15 22 83
4 1435 عباسيان 6 12 10 13 13 21 75
5 1436 عباسيان 7 11 11 0 12 23 64
6 1542 عباسيان 5 10 5 7 12 21 60
7 1455 فرزادي پور 5 15 12 13 15 27 87
8 1496 گواشيرياني 6 14 1 10 14 17 62
9 1515 ولي زاده حاجي دهي 5 12 12 11 15 25 80
10 1466 کريمي دستجردي 0 0 0 0 2 0 AB

نمرات آزمون Pre – Starter استاد احمدی – تاریخ آزمون 15 مرداد 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 آذرشیب 15752 1
70 اسدزاده مقدم 15750 2
96 اسلامی پیله رود 15519 3
90 امانی نیگجه 15749 4
82 حیاتی 15518 5
90 زهدی 15679 6
98 سلطانمحمدی 15751 7

نمرات آزمون Starter استاد نامدار – تاریخ آزمون 11 مرداد

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
84 27 13 14 12 11 7 پور محمدحسن ناعمی امیر خیز 15635 1
82 24 12 14 12 12 8 سهرابی 15602 2
70 25 13 11 11 6 4 فرج شوشتری پور 15588 3
73 21 12 13 12 9 6 موتمن 15587 4
85 28 12 15 12 11 7 قربانی 15529 5
87 26 13 14 14 13 7 طالب 6542 6
70 26 13 13 12 0 6 علی محمدی 15440 7
86 27 13 14 14 12 6 روح زنده 15410 8
88 26 13 15 14 12 8 روح زنده 15411 9

نمرات آزمون کتاب Starter استاد شوندی – تاریخ 10 مرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1398 اسدالهي 6 15 10 11 15 23 80
2 1388 ايل بيگي زنگنه 5 10 10 13 12 27 77
3 1399 پردلان 0 0 0 0 3 0 AB
4 1410 پلنگي 5 11 5 10 12 19 62
5 1449 ترکمن 6 11 9 13 13 20 72
6 1421 رحمتي لامع 7 12 9 13 15 27 83
7 1395 طباطبايي 0 0 0 0 3 0 AB
8 1407 علويان 0 0 0 0 11 0 AB
9 1386 غلامي 5 14 11 12 14 25 81
10 1406 قاسمي 5 15 8 12 15 24 79
11 1411 نجمي 3 12 7 10 13 25 70
12 1385 نطنزي 5 11 8 12 13 23 72
13 1409 نورمحمدي برندق 5 11 8 11 15 20 70

نمرات ترم Starter استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 5 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 26 15 13 15 8 5 میرزائی الوری 15439 1
93 28 14 15 14 14 8 کاشانی 15438 2
87 28 15 15 14 10 5 نظام آبادی 15371 3
75 27 10 13 11 10 4 نجفی 15344 4
71 26 10 11 9 10 5 رباط جزی 15343 5
70 23 13 12 12 6 4 ایمان زاده فرد 15341 6
70 24 12 8 11 9 6 شه کرمپور 15312 7
89 23 15 15 15 12 9 ابراهیمی 15276 8
55 17 11 9 10 2 6 ارجمندی 15231 9
65 23 10 8 9 9 6 نیکزاد فرخی 15219 10
72 22 13 10 12 9 6 بردوئی 15220 11

نمرات ترم استارتر استاد خوش نیت تاریخ آزمون 4 تیر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 25 12 6 13 9 5 نعمتی 15426 1
70 22 11 10 13 9 5 وحیدی 15336 2
70 23 12 10 15 6 4 شاهین پور 14971 3
70 22 10 7 13 10 8 غلامی 15192 4
70 23 15 6 14 8 4 بابائی فر 15020 5

نمرات ترم Starter استاد منادی – تازیخ آزمون 1 تیر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1283 پهلوان 8 15 9 12 15 25 84
2 1349 پورامين بالاجورشري 7 11 8 9 15 23 73
3 1343 دشتي 0 0 0 0 5 0 AB
4 1314 دهقانيان 7 12 6 11 15 24 75
5 1313 صيفوري 7 11 9 10 11 22 70
6 1352 ميرزاده واقفي 8 15 11 12 15 25 86
7 1350 نوري مجد 0 0 0 0 10 0 AB
8 1370 کحالي 0 0 0 0 13 0 AB

نمرات ترم Starter استاد رجبی

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 26 15 12 12 13 5 قربانی 15041 1
52 19 13 0 8 6 6 صالحی 15036 2
61 19 9 12 14 2 5 جلیلی 15032 3
88 29 13 13 15 12 6 وهابی سرور 15025 4
83 28 15 14 14 9 3 جلیلی 15015 5
79 28 15 12 14 6 4 توانگر مروستی 15016 6

نمرات ترم Starter استاد شهسواری – تاریخ آزمون 22 اسفند 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 23 15 12 15 4 7 مبین 14886 1
77 26 15 10 14 7 5 جعفرنیا 14881 3
70 23 15 8 14 6 4 گودرزی 14820 5
70 22 15 6 14 10 3 گودرزی 14819 6
86 27 15 11 15 12 6 سهامی نمین 14808 7

نمرات ترم Starter استاد رجبی – تاریخ آزمون 25 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 29 15 13 14 14 9 صادقی 14862 1
80 28 15 11 10 13 3 طاهری 14854 2
89 27 15 14 13 14 6 شرفی 14834 3
71 25 15 8 8 10 5 چراغی خلیلی 14832 4
62 18 15 7 13 5 4 محمدی نژاد خمسه فر 14831 5
60 15 15 8 6 10 6 برزنونی 14824 6
78 26 15 10 9 11 7 حاتمی ورزنه 14810 7
88 27 15 12 14 12 8 آستانی 14768 8
90 29 15 12 12 14 8 آستانی 14769 9
70 23 15 8 8 9 7 مرادی 14766 10
84 27 15 9 13 11 9 آستانی 14767 11

نمرات ترم Starter استاد حیدری – تاریخ آزمون 25 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 30 15 13 15 12 9 دست مزد 14932 1
74 26 15 6 14 9 4 سپهر تاج 14893 2
63 21 14 5 11 7 5 آقاگل زاده حاجی 14871 3
87 27 15 11 14 11 9 کریم خانی 14835 4
90 28 15 13 15 12 7 سید یوسف 14771 5

برای کسب اطلاع از نردیکترین شروع دوره ها نیز میتوانید ، پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.