در این بخش به بررسی نمرات American English File Starter خواهیم پرداخت

نمرات American English File Starter

نمرات American English File Starter

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات آزمون ترم فوق فشرده Starter استاد یعقوبی – تاریخ آزمون 19 اسفند 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
ab 0 13 0 0 0 0 رمضان قنبری 19275 1
50 18 12 1 12 5 2 اسماعیلی 18806 2
70 24 15 6 14 6 5 اسکندریون 19249 3
60 22 15 0 14 6 3 سلطانی 18854 4
73 22 15 7 15 11 3 قجاوند 18966 5
70 22 15 5 15 9 4 خادمی 19230 6
81 24 15 9 15 11 7 حضرتی 19227 7
64 21 13 4 14 6 6 تیموری 19223 8
80 27 15 8 15 12 3 عزیزنژادی 19222 9
82 25 15 12 15 8 7 عزیزی 19198 10
87 27 15 11 15 13 6 حیدری 19186 11
60 19 12 5 14 6 4 سرداری 15329 12
60 17 14 3 13 7 6 فضلی 19154 13
60 16 15 3 13 8 5 هرمزی 19152 14
71 23 15 6 14 8 5 احمدی 19151 15
81 24 15 9 15 12 6 عزیزی 19136 16

نمرات آزمون ترم Starter استاد کهفی – تاریخ آزمون 16 اسفند

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
79 26 14 12 14 9 4 بیوسی 19280 1
63 27 12 3 14 0 7 میرزائی 19268 2
70 26 8 8 13 10 5 بگری 19220 3
72 23 12 10 13 8 6 راجزی 19219 4
63 20 10 7 14 7 5 کشتپور 19205 5
60 21 14 4 11 6 4 مختاری 19202 6
62 20 10 6 12 6 8 محمدی 19193 7
82 28 15 11 14 10 4 کریمی 19189 8
ab 0 14 0 0 0 0 مقدم زاده 19177 9
81 26 14 10 14 10 7 نوری کمری 19176 10
65 23 14 3 12 8 5 ارغوانی 19172 11
81 27 14 11 14 11 4 کرمی 19166 12
76 26 14 10 13 6 7 محمدزاده 19150 13
60 20 14 5 11 5 5 سعیدی 19104 14
62 17 14 7 13 7 4 نیازی 19076 15

نمرات آزمون ترم Starter استاد احمدی فر– تاریخ آزمون 23 بهمن

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 28 12 12 13 9 3 ودودسیدی 19117 1
86 27 15 10 15 10 9 حیدری 17453 2
ab 0 14 0 0 0 0 طباخی طراقی 19093 3
86 26 15 11 15 13 6 طاهر 19085 4
80 25 15 9 15 10 6 ایستان 19082 5
65 20 15 6 13 6 5 حیدری 19079 6
79 23 14 8 14 13 7 جوانبخت 19069 7
47 9 12 3 11 6 6 حسنزاده 18757 8
87 26 15 13 15 10 8 حلیمی 19062 9
70 22 14 10 15 3 6 طیوری 19046 10
62 23 13 5 11 5 5 کرمی 18811 11
60 17 13 4 14 6 6 سبزی 18837 12
73 24 14 8 12 10 5 بختیاری 18749 13
83 26 15 10 15 11 6 قاسم زاده 18970 14
73 24 13 5 15 8 8 بهرامی 18956 15

نمرات آزمون ترم Starter استاد شیخ زاده– تاریخ آزمون 20 بهمن 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 25 13 10 15 12 8 اسدی 19073 1
70 21 13 6 12 11 7 شاه حسینی 19063 2
74 22 14 6 15 10 7 ثقفی لاریجانی 19033 3
85 26 15 11 15 12 6 بهرامی 19032 4
ab 0 10 0 0 0 0 اسلامی 18721 5
71 20 15 7 15 7 7 عباس نیا 19006 6
ab 0 12 0 0 0 0 فاضل پور 19002 7
70 23 13 9 13 6 6 دلیلی جوقان 18991 8
89 27 14 12 14 13 9 گزمه 18990 9
ab 0 8 0 0 0 0 دشتی 18989 10
86 26 15 12 15 11 7 هاشمی 18786 11
71 23 15 5 14 8 6 بشیری 18946 12
ab 0 2 0 0 0 0 رحیمی 18906 13

نمرات آزمون ترم Starter استاد بخشی – تاریخ آزمون 11 بهمن 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 2628 توکلي 0 0 0 0 10 0 AB
2 2656 حبيبي فر 5 12 9 10 14 24 74
3 2525 خاني 5 12 9 9 15 22 72
4 2575 محمدخان 6 11 7 6 14 17 61
5 2573 والافر 6 9 10 5 13 17 60
6 2574 والافر 3 10 6 9 13 19 60

نمرات آزمون ترم  Pre-starter استاد یعقوبی– تاریخ آزمون 3 بهمن

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
ab رسولی 19040 1
88 زندیه 19028 2
92 زندیه 19027 3
77 زندیه 19026 4
90 جمیلی 19005 5
90 قجاوند 18966 6
85 امنیت پرست 18884 7
79 مشیری تبار 18883 8
81 شهسوارزاده 18876 9
78 سلطانی 18854 10
87 شریفی 18849 11

نمرات آزمون ترم  STARTER استاد قاطع – تاریخ آزمون 26 دی ماه 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 2489 پريش 6 11 8 10 12 23 70
2 2529 جندقي 6 14 9 12 15 27 83
3 2488 حسيني 7 13 9 11 14 23 77
4 2538 زماني 4 10 6 10 10 20 60
5 2490 علي بابائي 5 12 10 12 13 24 76
6 2491 علي بابائي 6 15 11 12 14 28 86
7 2498 معراجي 0 0 0 0 9 0 AB

نمرات آزمون ترم Starter استاد  یعقوبی  – تاریخ آزمون 25 دی

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 22 12 6 14 11 5 تخت کشها 18958 1
55 18 15 2 14 6 0 احمدی 18939 2
74 25 15 8 12 8 6 دراقی 18844 3
62 20 15 5 10 8 4 ایری 18803 4
70 23 15 6 13 8 5 شفیعی 18804 5
70 22 15 4 11 13 5 قاسم زاده 18802 6
88 26 15 11 15 13 8 قائدرحمتی 18779 7
75 27 10 10 12 9 7 شریفان 18754 8
73 21 15 9 11 13 4 اسدی 18753 9
75 24 15 9 14 8 5 خسروی 18752 10
81 26 15 8 13 11 8 وحیدی 18738 11
70 20 15 6 13 10 6 سلطانی 18401 12
80 27 15 9 14 10 5 کریمی 18704 13
ab 0 14 0 0 0 0 حسن پور 18580 14

نمرات آزمون ترم Starter استاد  یعقوبی  – تاریخ آزمون ۳ دی

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 22 15 9 15 7 7 خرمی 18793 1
70 23 12 11 13 6 5 فخارمهر 18388 2
71 21 14 8 13 10 5 پناهی 18771 3
ab 0 10 0 0 0 0 یوسفی 18739 4
64 18 15 7 15 2 7 حسینی 18727 5
70 23 14 7 15 7 4 حسنزاده 18222 6
70 20 15 10 15 4 6 احمدی 18715 7
60 17 14 6 14 6 3 منتظر 18714 8
64 18 15 5 15 5 6 منصوری 18713 9
72 26 13 11 14 1 7 خواجوئی 18686 10
70 24 14 8 14 4 6 اسحاقیان 18677 11
83 25 15 10 15 11 7 سعادتی 18672 12
ab 0 9 0 0 0 0 سرداری 15329 13
73 21 14 10 14 7 7 سنائیان 18613 14

نمرات آزمون ترم فوق فشرده  Starter استاد شیخ زاده – تاریخ آزمون ۲۷ آذر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
89 29 15 13 15 9 8 شاکری 18836 1
76 23 13 11 12 12 5 زمانی 18825 2
72 24 12 8 13 8 7 قیاسی 18789 3
76 23 14 10 13 9 7 بصیری 18658 6
70 25 13 8 12 6 6 پایمزدفومنی 18627 7
85 26 15 12 14 10 8 کاظمی 18458 9

نمرات آزمون ترم Pre-Starter استاد یعقوبی – تاریخ آزمون ۲۵ آذر

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
62 سبزی 18837 1
72 کرمی 18811 2
70 اسماعیلی 18806 3
83 هاشمی 18786 4
60 عبدالهی 18784 5
ab نورانی 18775 6
70 حسن زاده 18757 7
81 بختیاری 18749 8
65 دریس 18736 9
ab نظری عارف 16561 10
73 اسلامی 18721 11
75 صادقی آزاد 18685 12
31 میرزاده 18624 13
51 فردین 18574 14
ab جاسمی راد 18528 15

نمرات آزمون ترم Starter استاد قاطع – تاریخ آزمون 22 آذر 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 2504 اميري 6 9 7 8 10 20 60
2 2425 بهرامي جم 5 15 8 13 15 29 85
3 2450 پوراکبر 4 13 10 11 13 21 72
4 2451 جوزي تجره 8 8 6 3 14 21 60
5 2410 رستمي 5 14 8 11 13 23 74
6 2422 روانشاد 9 13 8 15 3 22 70
7 2426 ساکي 6 14 7 14 14 22 77
8 2516 منعم 4 14 9 13 15 23 78
9 1576 هاشمي 9 13 10 11 12 29 84
10 2461 کمالو 4 13 7 13 14 24 75

برای کسب اطلاع از نردیکترین شروع دوره ها نیز میتوانید ، پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.