در این بخش به بررسی نمرات American English File Starter خواهیم پرداخت

نمرات American English File Starter

نمرات American English File Starter

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم Starter استاد رجبی

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 26 15 12 12 13 5 قربانی 15041 1
52 19 13 0 8 6 6 صالحی 15036 2
61 19 9 12 14 2 5 جلیلی 15032 3
88 29 13 13 15 12 6 وهابی سرور 15025 4
83 28 15 14 14 9 3 جلیلی 15015 5
79 28 15 12 14 6 4 توانگر مروستی 15016 6

نمرات ترم Starter استاد شهسواری – تاریخ آزمون 22 اسفند 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 23 15 12 15 4 7 مبین 14886 1
77 26 15 10 14 7 5 جعفرنیا 14881 3
70 23 15 8 14 6 4 گودرزی 14820 5
70 22 15 6 14 10 3 گودرزی 14819 6
86 27 15 11 15 12 6 سهامی نمین 14808 7

نمرات ترم Starter استاد رجبی – تاریخ آزمون 25 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 29 15 13 14 14 9 صادقی 14862 1
80 28 15 11 10 13 3 طاهری 14854 2
89 27 15 14 13 14 6 شرفی 14834 3
71 25 15 8 8 10 5 چراغی خلیلی 14832 4
62 18 15 7 13 5 4 محمدی نژاد خمسه فر 14831 5
60 15 15 8 6 10 6 برزنونی 14824 6
78 26 15 10 9 11 7 حاتمی ورزنه 14810 7
88 27 15 12 14 12 8 آستانی 14768 8
90 29 15 12 12 14 8 آستانی 14769 9
70 23 15 8 8 9 7 مرادی 14766 10
84 27 15 9 13 11 9 آستانی 14767 11

نمرات ترم Starter استاد حیدری – تاریخ آزمون 25 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 30 15 13 15 12 9 دست مزد 14932 1
74 26 15 6 14 9 4 سپهر تاج 14893 2
63 21 14 5 11 7 5 آقاگل زاده حاجی 14871 3
87 27 15 11 14 11 9 کریم خانی 14835 4
90 28 15 13 15 12 7 سید یوسف 14771 5

نمرات ترم Starter استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 21 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
73 22 13 9 10 12 7 محمدیان سیاهکلرودی 14931 1
77 24 15 12 10 11 5 خان میرزایی 14927 2
89 29 15 13 15 9 8 علی پور 14846 3
71 23 11 9 13 10 5 غفاری 14792 4
60 14 12 7 10 10 7 سلیمانی 5978 5
76 27 12 10 14 8 5 هانی لو 14764 6

نمرات ترم Starter استاد ابن الرضا – تاریخ آزمون 20 بهمن 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1170 برقي امينجان 6 15 10 15 15 23 84
2 1169 بيژني پور 6 14 3 10 12 15 60
3 1181 حميدي منزه 6 13 7 11 15 22 74
4 1178 داداشي 7 13 8 13 15 25 81
5 1189 محمدي دانش 4 11 5 8 10 16 54

نمرات ترم Starter استاد شهسواری – تاریخ آزمون 26 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
91 29 15 11 15 12 9 زارعی 14794 1
63 17 15 7 14 7 3 گنجی 14752 2
80 23 15 13 14 9 6 اکبری 14700 3
60 16 14 7 13 6 4 معصومی 10756 4
78 24 15 12 14 8 5 میرزائی ینگجه 14688 5
77 24 15 10 15 7 6 علیزاده باقری قریه 14673 6
87 28 14 11 14 14 6 دلیاری 14671 7
77 24 14 11 14 9 5 گرگ گیر 14650 8

نمرات ترم Starter استاد ابن الرضا – تاریخ آزمون 17 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
71 26 14 7 10 8 6 قاسمپور 14697 1
70 20 15 9 11 10 5 صادقی 14685 2
60 21 14 4 8 7 6 جهان 14678 3
14 0 14 0 0 0 0 غنی پورملاکلا 14609 4
87 28 15 12 14 11 7 طباطبائی 14525 5
87 27 15 12 13 13 7 حصاری اصل 14526 6

نمرات ترم Starter استاد خادم – تاریخ آزمون 2 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
79 27 13 8 14 9 8 تربیت دولقی 14579 1
74 26 13 10 9 11 5 لطیفی نیر 14529 2
73 23 14 9 12 11 4 ایران نژاد 14528 3
87 28 15 11 14 11 8 یاقوتی 14482 4
76 25 15 11 13 8 4 علی زاده 14481 5
85 24 15 11 14 13 8 بهزادی 14457 6
60 28 15 1 2 6 8 یزدانی اله آبادی 14456 7
70 23 15 8 11 7 6 خوش سیر ثابت 14010 8
84 28 15 10 13 13 5 محمدی 14393 9
60 26 12 5 8 2 7 سراج 14387 10

نمرات ترم Starter استاد حشمتی – تاریخ آزمون 24 آذر 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1128 ربيعي 4 12 10 13 14 27 80
2 1135 عرب 2 14 9 15 15 27 82
3 1081 نجفي 4 13 7 10 13 15 62
4 1082 هداوند 7 13 7 13 13 18 71

نمرات ترم Starter استاد خانم احمدیفر – تاریخ آزمون 14 آذر 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي نام کد پرونده رديف
76 23 15 15 13 8 2 بری چهاربرج وحید 14636 1
93 27 15 15 15 14 7 مهدی پور یوسف 14611 2
94 29 15 15 15 14 6 بدرخانی مهدی 14610 3
73 22 15 12 5 11 8 طالبی علی 14604 4
62 18 13 9 10 7 5 سلیمی محسن 12700 5
83 25 15 12 12 11 8 جلیل نژاد محدثه 14517 6
84 24 15 12 13 12 8 برزگر مبینا 14501 7
86 28 14 11 15 11 7 حاجی زاده مسلم 14446 8
70 24 15 11 7 7 6 عموزاده مروارید 14380 9

نمرات ترم Starter استاد ابن الرضا – تاریخ آزمون 10 آبان 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1048 جانفدائي 6 15 10 15 15 29 90
2 1045 حاجي يوسف زاده 6 13 9 15 13 25 81
3 1023 شکوري 8 14 8 13 13 24 80
4 1042 مرداني 9 14 11 15 15 29 93
5 1060 نصيري 0 0 0 0 10 0 AB
6 1068 وحيدنژاد 5 14 9 15 14 27 84
7 1069 کاسب زاده 6 13 5 15 14 22 75

نمرات ترم Starter استاد حیدری – تاریخ آزمون 23 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 12 15 9 12 9 25 برزنونی 14515 1
85 13 15 11 12 8 26 جمالی نژاد 14400 2
86 14 15 13 11 7 26 بهرامی بالاجاده 14349 3
70 13 14 8 8 4 23 کاظمی کشه 14351 4
70 13 14 7 9 6 21 قوی دل 14350 5
87 14 15 11 12 9 26 فراهانی 14308 6
ab 0 1 0 0 0 0 رانین خردمند 14301 7
82 13 15 10 12 6 26 صفوی 14250 8
61 11 14 7 7 4 18 هوشیار 14249 9

نمرات ترم Starter استاد احمدی فر – تاریخ آزمون 23 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
ab 0 2 0 0 0 0 راسخی 14338 1
81 14 15 14 5 7 26 حاتمی مقدم 14276 2
8 0 8 0 0 0 0 ملکی زاده 14275 3
82 15 15 13 3 9 27 مردانی 14268 4
ab 0 2 0 0 0 0 کاظمی برواتی 14253 5
74 14 14 12 6 4 24 ملائی 14241 6
86 15 15 14 7 7 28 ذکاوت 14221 7
60 14 14 6 2 4 20 مهدی زاده کامو 14176 8
ab 0 10 0 0 0 0 خالصی 14174 9

نمرات ترم Starter استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 20 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 14 13 9 13 4 27 صمدی 14445 1
34 1 6 3 6 4 14 ترانجانی 12732 2
70 12 12 7 8 6 25 دبیریان 14228 3

نمرات ترم Starter استاد احمدی فر – تاریخ آزمون 19 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 15 15 12 12 7 27 ابراهیمی 14343 1
70 12 14 2 12 7 23 پارسا یگانه 14337 2
71 13 13 8 8 4 25 شیران 14336 3
42 10 11 0 5 5 11 قاسم پور 14323 4
78 15 14 8 9 5 27 منفردآلمالو 14322 5
41 9 8 1 3 4 16 مددی گللو 14260 6
86 15 15 12 8 8 28 رنجبر 14142 7
91 15 15 12 14 7 28 بهرام پور 6173 8

نمرات ترم Starter استاد حیدری – تاریخ آزمون 20 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
95 15 15 15 14 7 29 فیروزبخت 14203 1
ab 0 5 0 0 0 0 چاوشی 14144 2
89 15 15 15 14 3 27 ابوالقاسمی 14128 3
ab 0 7 0 0 0 0 حمیدزاده 14059 4
70 12 13 12 3 8 22 رحیمی 14052 5
94 15 15 15 14 8 27 محبی 14040 6
79 15 15 13 6 5 25 محبی 14041 7

نمرات ترم Starter استاد سنجری – تاریخ آزمون 12 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده
ab 0 11 0 0 0 0 صادقی 10799
74 14 12 8 12 6 22 قربانی 14153
70 9 13 7 11 7 23 موسوی 14104
90 14 15 13 13 8 27 خسروی 14103
ab 0 3 0 0 0 0 رضوانی 14070
82 10 14 13 14 6 25 سپهرپور 14062
88 15 15 12 13 7 26 آرادمهر 10812
78 12 14 11 9 7 25 علی مهر 14035
64 6 13 11 7 4 23 خوشی 14034
ab 0 12 0 0 0 0 خلیفه 13991
ab 0 12 0 0 0 0 امیری 13981
60 9 10 9 6 5 21 مسکینی 13942

نمرات ترم Starter روزهای زوج – تاریخ آزمون 7 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده
96 15 14 15 14 8 30 شاه حیدری 13969
76 14 15 9 11 4 23 ابراهیمی 13935
77 10 15 8 12 7 25 حیدری 13724
73 12 14 8 13 5 21 نعمتی 13904
14 0 14 0 0 0 0  حسینی 13894
70 9 13 9 9 5 25 غلامی 13881
14 0 14 0 0 0 0 رضاِیی 13812
78 15 14 9 11 5 24 توکلی 13785
14 0 14 0 0 0 0 حسینجانی 12438

نمرات ترم Starter استاد بخشی – تاریخ آزمون 4 شهریور 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 923 جعفري 5 13 10 13 13 25 79
2 933 حيدري 6 13 10 12 13 24 78
3 935 داداشي 9 13 4 5 13 17 61
4 924 داودي 7 14 10 14 14 22 81
5 903 علي پور 7 14 11 14 15 26 87
6 889 مرادي فرد 3 12 3 12 14 19 63
7 915 کنجدري 6 15 9 14 15 29 88

برای کسب اطلاع از نردیکترین شروع دوره ها نیز میتوانید ، پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.