نمرات American English File Starter

در این بخش به بررسی نمرات American English File Starter خواهیم پرداخت

نمرات American English File Starter

نمرات American English File Starter

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم Starter استاد حیدری – تاریخ آزمون 23 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 12 15 9 12 9 25 برزنونی 14515 1
85 13 15 11 12 8 26 جمالی نژاد 14400 2
86 14 15 13 11 7 26 بهرامی بالاجاده 14349 3
70 13 14 8 8 4 23 کاظمی کشه 14351 4
70 13 14 7 9 6 21 قوی دل 14350 5
87 14 15 11 12 9 26 فراهانی 14308 6
ab 0 1 0 0 0 0 رانین خردمند 14301 7
82 13 15 10 12 6 26 صفوی 14250 8
61 11 14 7 7 4 18 هوشیار 14249 9

نمرات ترم Starter استاد احمدی فر – تاریخ آزمون 23 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
ab 0 2 0 0 0 0 راسخی 14338 1
81 14 15 14 5 7 26 حاتمی مقدم 14276 2
8 0 8 0 0 0 0 ملکی زاده 14275 3
82 15 15 13 3 9 27 مردانی 14268 4
ab 0 2 0 0 0 0 کاظمی برواتی 14253 5
74 14 14 12 6 4 24 ملائی 14241 6
86 15 15 14 7 7 28 ذکاوت 14221 7
60 14 14 6 2 4 20 مهدی زاده کامو 14176 8
ab 0 10 0 0 0 0 خالصی 14174 9

نمرات ترم Starter استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 20 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 14 13 9 13 4 27 صمدی 14445 1
34 1 6 3 6 4 14 ترانجانی 12732 2
70 12 12 7 8 6 25 دبیریان 14228 3

نمرات ترم Starter استاد احمدی فر – تاریخ آزمون 19 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 15 15 12 12 7 27 ابراهیمی 14343 1
70 12 14 2 12 7 23 پارسا یگانه 14337 2
71 13 13 8 8 4 25 شیران 14336 3
42 10 11 0 5 5 11 قاسم پور 14323 4
78 15 14 8 9 5 27 منفردآلمالو 14322 5
41 9 8 1 3 4 16 مددی گللو 14260 6
86 15 15 12 8 8 28 رنجبر 14142 7
91 15 15 12 14 7 28 بهرام پور 6173 8

نمرات ترم Starter استاد حیدری – تاریخ آزمون 20 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
95 15 15 15 14 7 29 فیروزبخت 14203 1
ab 0 5 0 0 0 0 چاوشی 14144 2
89 15 15 15 14 3 27 ابوالقاسمی 14128 3
ab 0 7 0 0 0 0 حمیدزاده 14059 4
70 12 13 12 3 8 22 رحیمی 14052 5
94 15 15 15 14 8 27 محبی 14040 6
79 15 15 13 6 5 25 محبی 14041 7

نمرات ترم Starter استاد سنجری – تاریخ آزمون 12 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده
ab 0 11 0 0 0 0 صادقی 10799
74 14 12 8 12 6 22 قربانی 14153
70 9 13 7 11 7 23 موسوی 14104
90 14 15 13 13 8 27 خسروی 14103
ab 0 3 0 0 0 0 رضوانی 14070
82 10 14 13 14 6 25 سپهرپور 14062
88 15 15 12 13 7 26 آرادمهر 10812
78 12 14 11 9 7 25 علی مهر 14035
64 6 13 11 7 4 23 خوشی 14034
ab 0 12 0 0 0 0 خلیفه 13991
ab 0 12 0 0 0 0 امیری 13981
60 9 10 9 6 5 21 مسکینی 13942

نمرات ترم Starter روزهای زوج – تاریخ آزمون 7 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده
96 15 14 15 14 8 30 شاه حیدری 13969
76 14 15 9 11 4 23 ابراهیمی 13935
77 10 15 8 12 7 25 حیدری 13724
73 12 14 8 13 5 21 نعمتی 13904
14 0 14 0 0 0 0  حسینی 13894
70 9 13 9 9 5 25 غلامی 13881
14 0 14 0 0 0 0 رضاِیی 13812
78 15 14 9 11 5 24 توکلی 13785
14 0 14 0 0 0 0 حسینجانی 12438

نمرات ترم Starter استاد بخشی – تاریخ آزمون 4 شهریور 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 923 جعفري 5 13 10 13 13 25 79
2 933 حيدري 6 13 10 12 13 24 78
3 935 داداشي 9 13 4 5 13 17 61
4 924 داودي 7 14 10 14 14 22 81
5 903 علي پور 7 14 11 14 15 26 87
6 889 مرادي فرد 3 12 3 12 14 19 63
7 915 کنجدري 6 15 9 14 15 29 88

نمرات ترم Starter استاد بخشی 3 شهریور 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 923 جعفري 5 13 10 13 13 25 79
2 933 حيدري 6 13 10 12 13 24 78
3 935 داداشي 9 13 4 5 13 17 61
4 924 داوديخواه 7 14 10 14 14 22 81
5 903 علي پور 7 14 11 14 15 26 87
6 889 مرادي فرد 3 12 3 12 14 19 63
7 915 کنجدري 6 15 9 14 15 29 88