دانلود سری کتاب های هری پاتر انگلیسی

دانلود سری کتاب های هری پاتر

سری کتابهای هری پاتر انگلیسی By J.K. Rowling ، دانلود PDF به صورت رایگان از وب سایت ایران کمبریج :

  • در این بخش به ارائه رمان ها و سری کتاب های هری پاتر / Harry Potter می پردازیم.
  • این سری کتاب از سری کتاب های ماجراجویانه میباشد که سال ها از پر طرفدار ترین کتاب های دنیا می باشد.
  • اولین کتاب از این سری مجموعه سال 1997 به بازار آمد.
  • تمامی این رمان ها نیز دارای فیلم نیز میباشند
  • که آنها نیز پر طرفدار ترین فیلم های زمان خود محسوب میشده اند.
  • در این بخش به ارائه فایل دانلود رایگان 7 کتاب از این سری کتب می پردازیم.

کتابهای هری پاتر انگلیسی

این رمان های شامل عناوین زیر میباشند :

1.    Harry Potter and the Sorcerers Stone
2.    Harry Potter and the Chamber of Secrets
3.    Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
4.    Harry Potter and the Goblet of Fire
5.    Harry Potter and the Order of the Phoenix
6.    Harry Potter and the Half-Blood Prince
7.    Harry Potter and the Deathly Hallows

کتابهای هری پاتر انگلیسی

عناوین کتاب های Harry potter به فارسی به شکل زیر می باشند :

1.    هری پاتر و سنگ جادو
2.    هری پاتر و تالار اسرار
3.    هری پاتر و زندانی آزکابان
4.    هری پاتر و جام آتش
5.    هری پاتر و محفل ققنوس
6.    هری پاتر و شاهزاده ی دورگه
7.    هری پاتر و یادگاران مرگ

کتابهای هری پاتر انگلیسی

شما عزیزان میتوانید این رمان ها را در این بخش به شکل رایگان دانلود کنید.

آموزشگاه زبان ایران کمبریج با بیش از یکدهه فعالیت آموزش زبان انگلیسی امروزه ، توانسته دستاوردهای بسیار ایده آلی را برای زبان آموزان رقم بزند.

این مجموعه زبان با سه شعبه در حال فعالیت است و با استفاده از مدرسین کاملا مجرب ، و با دانش زبان انگلیسی توانسته کیفیت بسیار مطلوبی را برای علاقمندان ، تدارک ببیند.

این مرکز با ارایه تکنیک های نوین آموزشی ، دوره زبان انگلیسی را در عرض کمتر از سه ماه به متقاضیان ارایه مینماید.

با دنبال نمودن پیج اینستاگرام ایران کمبریج میتوانید از کلیه اخبار و اطلاعات این موسسه آگاه باشید.

Text copyright © 1998 by J. K. Rowling
Illustrations by Mary GrandPré copyright © 1999 by Warner Bros.
and all related characters and elements are of and © WBEI.
Harry Potter Publishing Rights © J. K. Rowling.
All rights reserved. Published by Arthur A. Levine Books, an imprint of Scholastic Inc.,
Publishers since 1920 .
are trademarks and/or registered trademarks of Scholastic Inc.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise,
without written permission of the publisher. For information regarding permission, write
to Scholastic Inc., Attention: Permissions Department, 557 Broadway, New York, NY 10012.
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Rowling, J. K.
Harry Potter and the Chamber of Secrets / by J. K. Rowling.
p. cm.
Summary: When the Chamber of Secrets is opened again at the Hogwarts School
of Witchcraft and Wizardry, second-year student Harry Potter finds himself in danger
from a dark power that has once more been released on the school.
ISBN-13 : 978-0-439-06486-6
ISBN-10:0-439-06486-4
[1. Wizards — Fiction. 2. Magic — Fiction. 3. Schools — Fiction.
4. England — Fiction.] I. Title.
PZ7.R7968 Har 1999
[Fic] — dc21 98-46370
67 66 65 64 63 62 61 60 59 09 10 11 12 13
Printed in the U.S.A. 12
First edition, June 1999