آدرس پرسیدن و دادن در زبان انگلیسی + فیلم آموزشی

 در این بخش به آموزش و ارائه مثال های کاربردی پیرامون آدرس پرسیدن و دادن در زبان انگلیسی می پردازیم.

این گفتگوها بر روی آدرس پرسیدن و آدرس دادن متمرکز است. در ادامه با ایران کمبریج همراه باشید..

این گفتگوهای انگلیسی که به مکانهای مختلف یک شهر راهنمایی می کند را تمرین کنید. هنگامی که با واژگان احساس راحتی کردید، از یک دوست یا همکلاسی در شهر خود راهنمایی بخواهید. وانمود کنید که در شهر خود سفر می کنید.

نکات مهم گرامری را به خاطر بسپارید

شکل امری: هنگام آدرس دادن باید از شکل امری استفاده کنید.

شکل امری فقط از فعل بدون هیچ فاعلی تشکیل شده است و به طور مستقیم به کسی می گوید که چه کاری انجام دهد.

در اینجا چند نمونه از شکل امری آورده شده است:

 • Take the blue line.
 • خط آبی را انتخاب کنید.
 • Continue going straight.
 • به مسیر مستقیم ادامه دهید.
 • Change to the grayline.
 • مسیر خود را به خط خاکستری تغییر دهید.

اگرچه از فرم امری در گفتار مودبانه عادی استفاده نمی کنید زیرا خیلی ناگهانی تلقی می شود. اما این ساختار به هنگام آدرس دادن مناسب است.

آدرس پرسیدن و دادن در زبان انگلیسی

سوال کردن با استفاده How:

این کلمه با بسیاری از صفات ترکیب می شود و اطلاعات مربوط به جزئیات را می پرسد.

در اینجا چند سوال رایج وجود دارد:

 • How often? Used to ask about repetition
 • چه مدت؟ برای سوال در مورد مدت زمان استفاده می شود
 • How much or many? Used to ask about price and quantity
 • چند یا چقدر؟ برای پرسیدن قیمت و مقدار استفاده می شود
 • How often? Used to ask about repetition
 • چند وقت؟ برای سوال درباره تکرار استفاده می شود

آدرس پرسیدن و دادن در زبان انگلیسی : واژگان کلیدی مرتبط با آدرس دادن

هنگام آدرس دادن و آدرس پرسیدن باید چند نکته مهم در گرامر و واژگان را به خاطر بسپارید.

 • Take a right/left
 • به راست / چپ بروید
 • Got it
 • فهمیدم
 • I understand
 • میفهمم
 • Do you understand?
 • آیا می فهمی؟/ متوجه می شوی؟
 • Go straight
 • مستقیم برو
 • Opposite
 • مقابل
 • Take the first / second / third / right
 • به اول / دوم / سوم / راست بروید
 • Go right / left / straight at the light / corner / stop sign
 • در چراغ راهنمایی / گوشه / علامت ایست / به راست/ چپ / مستقیم بروید
 • Continue straight on
 • <yoastmark class=
 • به مسیر مستقیم ادامه دهید

 • Turn right / left at the light / corner / stop sign
 • در تابلوی ایست/ گوشه/ چراغ راهنمایی به راست/چپ بپیچید
 • Get on the bus / subway at 12th Ave. / Whitman Street / Yellow Lane
 • در خیابان 12 ام سوار اتوبوس / مترو شوید. / خیابان ویتمن / خط زرد
 • Follow the signs for the museum / exhibition center / exit
 • علائم مربوط به موزه / مرکز نمایشگاه / خروج را دنبال کنید

سوالات متداول هنگام آدرس پرسیدن

 • Is it far? / Is it close?
 • آیا دور است؟ / نزدیک است؟
 • How far is it? / How close is it?
 • چقدر فاصله دارد؟ / چقدر نزدیک است؟
 • Could you please give me directions?
 • می توانید لطفا به من آدرس بدهید؟
 • Where is the nearest bank / supermarket / gas station?
 • نزدیکترین بانک / سوپرمارکت / پمپ بنزین کجاست؟
 • Where can I find a bookstore / restaurant / bus stop / restroom?
 • از کجا می توان کتابفروشی / رستوران / ایستگاه اتوبوس / سرویس بهداشتی را پیدا کرد؟
 • Is the museum / bank / department store near here?
 • آیا موزه / بانک / فروشگاه بزرگ نزدیک اینجا است؟

آدرس پرسیدن و دادن در زبان انگلیسی

تمرین گفتگو: استفاده از مترو

John: Linda, do you know how to get to Samson’s and Co.? I’ve never been there before.

جان: لیندا، آیا می دانید چگونه به سامسونز و کو. بروید؟ قبلاً هرگز آنجا نبودم.

Linda: Are you driving or taking the subway?

لیندا: آیا در حال رانندگی هستید یا از مترو استفاده می کنید؟

John: The subway.

جان: مترو.

Linda: Take the blue line from 14th Ave. and change to the gray line at Andrew Square. Get off at 83rd street.

لیندا: از خیابان 14 به خط آبی بروید. و به خط خاکستری در میدان آندرو تغییر مسیر دهید. در خیابان 83 ام پیاده شوید.

John: Just a moment, let me write this down.

جان: فقط یک لحظه ، بگذارید این را بنویسم.

Linda: Take the blue line from 14th Ave. and change to the gray line at Andrew Square. Get off at 83rd street. Got it?

لیندا: از خیابان 14 به خط آبی بروید. و به خط خاکستری در میدان آندرو تغییر دهید. در خیابان 83 پیاده شوید. فهمیدم؟

John: Yes, thanks. Now, once I get to Andrew Square, how do I proceed?

جان: بله ممنون حالا ، وقتی به میدان اندرو رسیدم ، چگونه می توانم پیش بروم؟

Linda: Once you are on 83rd street, go straight, past the bank. Take the second left and continue going straight. It’s across the street from Jack’s Bar.

لیندا: هنگامی که در خیابان 83 ام بودید، مستقیم بروید، از کنار بانک عبور کنید. به دومین مسیر سمت چپ بروید و مستقیم ادامه دهید. آن طرف خیابان بار جک است.

John: Can you repeat that?

آدرس پرسیدن و دادن در زبان انگلیسی

جان: می توانی آن را تکرار کنی؟

Linda: Once you are on 83rd street, go straight, past the bank. Take the second left and continue going straight. It’s across the street from Jack’s Bar.

لیندا: هنگامی که در خیابان 83 ام بودید ، مستقیم بروید ، از کنار بانک عبور کنید. دومین بار به سمت چپ بروید و مستقیم ادامه دهید. آن طرف خیابان نوار جک است.

John: Thanks, Linda. How long does it take to get there?

جان: متشکرم ، لیندا. چه مدت طول می کشد تا به آنجا برسید؟

Linda: It takes about a half-hour. When is your meeting?

لیندا: حدود نیم ساعت طول می کشد. جلسه شما کی است؟

John: It’s at 10 a.m. I’ll leave at 9:30.

جان: ساعت 10 صبح است. ساعت 9:30 حرکت می کنم.

Linda: That’s a busy time. You should leave at 9.

این زمان شلوغ است. باید ساعت 9 بروید.

John: OK. Thanks, Linda.

جان: باشه متشکرم ، لیندا

Linda: Not at all.

لیندا: به هیچ وجه.

آدرس پرسیدن و دادن در زبان انگلیسی

تمرین گفتگو: آدرس پرسیدن از طریق تلفن

Doug: Hello, this is Doug.

داگ: سلام ، داگ هستم.

Susan: Hi Doug. This is Susan.

سوزان: سلام داگ. سوزان هستم.

Doug: Hi Susan. How are you?

داگ: سلام سوزان. چطوری؟

Susan: I’m fine. I have a question. Do you have a moment?

سوزان: حالم خوب است. یک سوال دارم. یک لحظه وقت داری؟

Doug: Certainly, how can I help you?

داگ: مطمئناً، چطور می توانم به شما کمک کنم؟

Susan: I’m driving to the conference center later today. Could you give me directions?

سوزان: امروز خودم را به مرکز کنفرانس می رسانم. میشه آدرس آنجا را بدهید؟

Doug: Sure. Are you leaving home?

داگ: مطمئنا آیا شما در حال ترک خانه هستید؟

Susan: Yes.

سوزان: بله

Doug: OK, take a left onto Bethany street and drive to the freeway entrance. Take the freeway toward Portland.

داگ: خوب ، از سمت چپ به خیابان بتانی بروید و به سمت ورودی آزادراه بروید. از آزادراه به سمت پورتلند بروید.

Susan: How far is it to the conference center from my home?

سوزان: فاصله منزل من تا مرکز کنفرانس چقدر است؟

Doug: It’s about 20 miles. Continue on the freeway to exit 23. Take the exit and turn right onto Broadway at the stoplight.

داگ: حدود 20 مایل است. در آزادراه برای خروج از مسیر 23 ادامه دهید و در خروجی از سمت خروجی خارج شوید و از راست به سمت چراغ راهنمایی برادوی بپیچید.

Susan: Let me repeat that. Take the freeway to exit 23 and turn right onto Broadway.

سوزان: بگذارید تکرار کنم. از آزادراه خارج شده و از 23 خارج شوید و به سمت راست به سمت برادوی بپیچید.

Doug: That’s right. Continue on Broadway for about two miles and then turn left onto 16th Ave.

داگ: درست است حدود دو مایل در برادوی ادامه دهید. و سپس به سمت چپ و در خیابان 16 ام بپیچید.

Susan: OK.

آدرس پرسیدن و دادن در زبان انگلیسی

سوزان: باشه

Doug: On 16th Ave., take the second right into the conference center.

داگ: در خیابان شانزدهم ، وارد دومین سمت راست شده و به سمت مرکز کنفرانس بروید.

Susan: Oh that’s easy.

سوزان: اوه ، این آسان است.

Doug: Yes, it’s very easy to get to.

داگ: بله، رسیدن به آن بسیار آسان است.

Susan: How long does it take to get there?

سوزان: چه مدت طول می کشد تا به آنجا برسیم؟

Doug: If there’s no traffic, about 25 minutes. In heavy traffic, it takes about 45 minutes.

داگ: اگر ترافیکی وجود نداشته باشد، حدود 25 دقیقه. در ترافیک شدید، حدود 45 دقیقه طول می کشد.

Susan: I’m leaving at 10 in the morning, so the traffic shouldn’t be so bad.

سوزان: من ساعت 10 صبح می روم، بنابراین نباید ترافیک خیلی بد باشد.

Doug: Yes, that’s right. Can I help you with anything else?

داگ: بله ، درست است. آیا می توانم کمک دیگری به شما کنم؟

Susan: No that’s it. Thanks for your help.

سوزان: نه فقط همین بود. از کمک شما متشکرم.

Doug: OK. Enjoy the conference.

داگ: باشه. از کنفرانس لذت ببرید.

Susan: Thanks, Doug. Bye.

سوزان: متشکرم ، داگ. خداحافظ.

آدرس پرسیدن و دادن در زبان انگلیسی

تمرین گفتگو: مسیرهای موزه

(در گوشه خیابان)

Tourist: Excuse me, can you help me? I’m lost!

جهانگرد: ببخشید ، می توانید کمکم کنید؟ من گم شده ام!

Person: Certainly, where would you like to go?

شخص: مطمئناً ، کجا می خواهید بروید؟

Tourist: I’d like to go to the museum, but I can’t find it. Is it far?

توریست: دوست دارم به موزه بروم ، اما نمی توانم آن را پیدا کنم. آیا دور است؟

Person: No, not really. It’s about a five-minute walk.

شخص: نه، نه خیلی. حدود پنج دقیقه پیاده روی است.

Tourist: Maybe I should call a taxi.

توریست: شاید باید تاکسی بگیرم.

Person: No, It’s very easy. Really. (pointing) I can give you directions.

شخص: نه ، بسیار آسان است. واقعاً (با اشاره) می توانم شما را راهنمایی کنم.

Tourist: Thank you. That’s very kind of you.

جهانگرد: متشکرم خیلی لطف دارید.

Person: Not at all. Now, go along this street to the traffic lights. Do you see them?

شخص: خواهش می کنم. حالا از این خیابان به سمت چراغ های راهنمایی بروید. آیا آنها را می بینید؟

Tourist: Yes, I can see them.

آدرس پرسیدن و دادن در زبان انگلیسی

جهانگرد: بله ، من می توانم آنها را ببینم.

Person: Right, at the traffic lights, turn left into Queen Mary Ave.

شخص: سمت راست ، در چراغ های راهنمایی ، به سمت خیابان کوئین ماری بروید.

Tourist: Queen Mary Ave.

جهانگرد: خیابان کوئین ماری.

Person: Right. Go straight. Take the second left and enter Museum Drive.

شخص: درست است مستقیم برو. دومین بار به سمت چپ بروید و وارد Museum Drive شوید.

Tourist: OK. Queen Mary Ave., straight on and then the third left, Museum Drive.

توریست: باشه خیابان ملکه مری ، مستقیماً و سپس سمت چپ سوم ، موزه درایو.

Person: No, it’s the second left.
شخص: نه ، دومین سمت چپ است.

Tourist: Ah, right. The second street on my left.

جهانگرد: آه ، درست است. خیابان دوم در سمت چپ من.

Person: Right. Just follow Museum Drive and the museum is at the end of the road.

شخص: درست است فقط موزه درایو را دنبال کنید و موزه در انتهای جاده است.

Tourist: Great. Thanks again for your help.

جهانگرد: عالی است. تشکر مجدد بابت کمک شما.

Person: Not at all.

شخص: خواهش میکنم.

آدرس پرسیدن و دادن در زبان انگلیسی

تمرین گفتگو: آدرس سوپرمارکت

 

Tom: Could you go to the supermarket and buy some food? There’s nothing to eat in the house!

تام: آیا می توانید به سوپرمارکت بروید و مقداری غذا بخرید؟ در خانه چیزی برای خوردن نیست!

Helen: Sure, but I don’t know the way. We’ve just moved in.

هلن: مطمئناً ، اما من راه را نمی دانم. ما تازه به اینجا آمده ایم.

Tom: I’ll give you directions. Not to worry.

تام: من آدرس را به شما می دهم. نگران نباشید.

Helen: Thanks.

هلن: متشکرم.

Tom: At the end of the street, take a right. Then drive two miles to White Ave. After that, it’s another mile to…

تام: در انتهای خیابان ، به راست بپیچید. سپس با ماشین دو مایل به خیابان سفید بروید. بعد از آن ، یک مایل دیگر تا …

Helen: Let me write this down. I won’t remember it!

هلن: بگذارید این را بنویسم. فراموش خواهم کرد!

Tom: OK. First, take a right at the end of the street.

تام: باشه. ابتدا از انتهای خیابان سمت راست بروید.

Helen: Got it.

هلن: متوجه شدم.

Tom: Next, drive two miles to White Ave.

تام: سپس، دو مایل به خیابان وایت بروید.

Helen: Two miles to White Ave. After that?

هلن: دو مایل تا خیابان وایت. بعد از آن چی؟

Tom: Take a left onto 14th Street.

تام: از سمت چپ به خیابان 14 بروید.

آدرس پرسیدن و دادن در زبان انگلیسی

Tom: The supermarket is on the left, next to the bank.

تام: سوپرمارکت در سمت چپ، کنار بانک است.

Helen: How far is it after I turn on to 14th Street?

هلن: بعد از پیچیدن به خیابان چهاردهم چقدر فاصله دارد؟

Tom: It’s not far, maybe about 200 yards.

تام: دور نیست ، شاید حدود 200 یارد.

Helen: OK. Great. Is there anything special you want?

هلن: باشه. عالیه. آیا مورد خاصی وجود دارد که بخواهید؟

Tom: No, just the usual. Well, if you could get some drink that would be great!

تام: نه ، فقط  همون همیشگی. خوب ، اگر بتوانید مقداری نوشیدنی تهیه کنید بسیار عالی خواهد بود!

Helen: OK, just this once!

هلن: باشه ، فقط همین یک بار!

آموزشگاه زبان ایران کمبریج پیشرو در امر ارایه دوره های آموزش آنلاین زبان ، با کیفیت بسیار بالا و منطبق با معیارهای بین المللی و با هزینه بسیار مناسب میباشد. این دوره ها در بازه زمانی بسیار کوتاهی شما را به سطوح برتر زبان خواهد رساند.

شما عزیزان می توانید برای آموزش های بیشتر به دیگر بخش های وب سایت و یا کتابخانه ایران کمبریج مراجعه نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − دو =