آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی

عملکرد و آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی

کاربرد و آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی برای نشان دادن اهمیتِ شخص یا شی‌ای است که یک عمل را تجربه می‌کند.( نه شخص یا شیء انجام دهنده‌ی عمل. به عبارت دیگر، مهم‌ترین بخش جمله، فاعل جمله است.)

توجه داشته باشید که در جملات مجهول، شخص یا شی‌ای که عملی را تجربه می‌کند، فاعل (subject) نامیده می‌شود.

لذا در این جملات مقصود از فاعل، شخص کننده‌ی کار نیست.

مثال:

 • The passive voice is used frequently. (= we are interested in the passive voice, not in who uses it.)
 • جمله‌ی مجهول اغلب استفاده می‌شود. (= ما به جمله‌ی مجهول اهمیت می‌دهیم، نه به کسی که آن را استفاده می‌کند.)
 • The house was built in 1654. (= we are interested in the house, not in who built it.)
 • این خانه در سال 1654 ساخته شده‌است. (= ما به خانه اهمیت می‌دهیم، نه به کسی که آن را ساخته‌است.)
 • The road is being repaired. (= we are interested in the road, not in the people who are doing the repairs.)
 • جاده در حال تعمیر است. (= ما به جاده اهمیت می‌دهیم، نه به افرادی که تعمیر را انجام می‌دهند.)

 

آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی

آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی

گاهی اوقات که از جملات مجهول در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم در واقع نمی‌دانیم یا نمی‌خواهیم بگوییم چه کسی این عمل را انجام داده‌است.

مثال

 • I noticed that a window had been left open.
 • من متوجه شدم که پنجره‌ای باز رها شده‌است.
 • Every year thousands of people are killed on our roads.
 • هر ساله هزاران نفر در جاده‌های ما کشته می‌شوند.
 • All the cookies have been eaten.
 • تمام کوکی‌ها خورده شده‌اند.
 • My car has been stolen!
 • ماشین من به سرقت رفته‌است!

 

غالبا جملات مجهول در زبان انگلیسی در متون رسمی استفاده می‌شود. استفاده از وجه معلوم متن را واضح‌تر و آسان‌تر می‌کند.

در این بخش به جدول مقایسه این دوجه می پردازیم :

آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی

Passiveمجهول

Active معلوم

A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words.

معنای زیادی توسط چند کلمه خوب انتخاب شده منتقل می‌شود.

A few well-chosen words convey a great deal of meaning.

چند کلمه‌ی خوب انتخاب شده، معنی زیادی را منتقل می کنند.

Our planet is wrapped in a mass of gases.

سیاره‌ی ما در انبوهی از گازها پیچیده شده است.

A mass of gases wrap around our planet.

انبوهی از گازها اطراف سیاره‌ی ما فرا گرفته‌اند.

Waste materials are disposed of in a variety of ways.

مواد زاید به روش‌های گوناگون دفع می‌شوند.

The city disposes of waste materials in a variety of ways.

این شهر زباله‌ها را به روش‌های مختلف دفع می‌کند.

اگر بخواهیم در آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی ذکر کنیم که چه کسی یا چه چیزی عمل مورد نظر را انجام داده‌است، می‌توان از حرف اضافه‌ی by استفاده‌کرد.

اگر می‌دانیم که چه کسی عمل مورد نظر انجام داده است بهتر است وجه جمله را از مجهول به معلوم تغییر دهیم.

 

Passive مجهول

Activeمعلوم

“A Hard Day’s Night” was written by the Beatles.

هارد دیز نایت  توسط بیتلز نوشته شد.

The Beatles wrote “A Hard Day’s Night”.

بیتلز، هارد دیز نایت  را نوشت.

The movie ET was directed by Spielberg.

فیلم ET به کارگردانی اسپیلبرگ ساخته شد.

Spielberg directed the movie ET.

اسپیلبرگ فیلم ET را کارگردانی کرد.

This house was built by my father.

این خانه توسط پدرم ساخته شد.

My father built this house.

پدرم این خانه را ساخت.

ساختن و آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی

جملات مجهول در زبان انگلیسی از دو مولفه ساخته‌شده‌است: شکل صحیح فعل بودن (to be) + شکل سوم فعل (past participle)

 

Affirmative

مثبت

Negative

منفی

Interrogative

سوالی

Negative interrogative

سوالی منفی

The house was built in 1899.

این خانه در سال1899 ساخته شد.

The house wasn’t built in 1899.

این خانه در سال1899 ساخته نشد.

Was the house built in 1899?

آیا این خانه در سال1899 ساخته شد؟

Wasn’t the house built in 1899?

آیا این خانه در سال1899 ساخته نشد؟

These houses were built in 1899.

این خانه‌ها در سال1899 ساخته شدند.

These houses weren’t built in 1899.

این خانه‌ها در سال1899 ساخته نشدند.

Were these houses built in 1899?

آیا این خانه‌ها در سال1899 ساخته شدند؟

Weren’t these houses built in 1899?

آیا این خانه‌ها در سال1899 ساخته نشدند؟

آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی

Subject

فاعل

+ to be (conjugated)

شکل صرف شده‌ی فعل بودن

+ past participle

شکل سوم فعل

+ rest of sentence

بقیه‌ی جمله

Simple present / حال ساده

The house

این خانه

Is

می‌شود

cleaned

تمیز

every day.

هر روز

Present continuous / حال استمراری

The house

این خانه

is being

در حال (تمیز) شدن است

Cleaned

تمیز

at the moment.

اکنون

Simple past / ماضی ساده

The house

این خانه

Was

شد

Cleaned

تمیز

yesterday.

دیروز

آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی

Past continuous /گذشته استمراری

The house

این خانه

was being

در حال (تمیز) شدن بود

Cleaned

تمیز

last week.

هفته‌ی گذشته

Present perfect / ماضی نقلی/ حال کامل

The house

این خانه

has been

شده است

Cleaned

تمیز

since you left.

از زمانی که تو رفتی

Past perfect / ماضی بعید

The house

این خانه

had been

شده بود.

Cleaned

تمیز

before they arrived.

قبل از اینکه آنها برسند

Future / آینده

The house

این خانه

will be

خواهد شد.

Cleaned

تمیز

next week.

هفته‌ی آینده

Future continuous / آینده‌ی استمراری

The house

این خانه

will be being

در حال (تمیز) شدن خواهد بود

Cleaned

تمیز

tomorrow.

فردا

Present conditional / حال شرطی

The house

این خانه

would be

شده بود

Cleaned

تمیز

if they had visitors.

اگر مهمان داشتند

Past conditional / گذشته شرطی

The house

این خانه

would have been

شده بود

Cleaned

تمیز

if it had been dirty.

اگر کثیف بود

Infinitive / مصدر با to

The house

این خانه

must be

باید (تمیز) شود

Cleaned

تمیز

before we arrive.

قبل از رسیدن ما

 

آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی

آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی

یادگیری جملات مجهول در زبان انگلیسی همراه با مصدر

جملات مجهول در زبان انگلیسی بعد از افعال وجهی / modal می‌آید و اکثرا سایر افعال قبل از مصدر می‌آیند.

مثال:

 • You have to be tested on your English grammar.
 • دستور زبان شما باید آزموده شود.
 • John might be promoted next year.
 • سال آینده ممکن است جان ارتقا بگیرد.
 • She wants to be invited to the party.
 • او می‌خواهد به مهمانی دعوت شود.
 • expect to be surprised on my birthday.
 • توقع داشتم در روز تولدم غافلگیر شوم.
 • You may be disappointed.
 • ممکن است ناامید شوید.

 

آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی همراه با gerund

اسم فعل بعد از حرف اضافه می‌آید و افعال معمولا قبل از اسم فعل می‌آیند. مثال:

 • remember being taught to drive.
 • یادم می‌آید که آموزش رانندگی می‌دیدم.
 • The children are excited about being taken to the zoo.
 • بچه‌ها ازاینکه در حال برده شدن به باغ وحشند هیجان زده هستند.
 • The children are excited to be taken to the zoo.
 • بچه‌ها از اینکه به باغ وحش برده می‌شوند هیجان زده هستند
 • Most film stars hate being interviewed.
 • بیشتر ستارگان فیلم از در حال مصاحبه بودن متنفر هستند.
 • Most film stars hate to be interviewed.
 • بیشتر ستارگان فیلم از مصاحبه شدن متنفر هستند.
 • Poodles like to be pampered.
 • پودل ها دوست دارند مورد توجه قرار بگیرند.
 • Poodles like being pampered.
 • پودل ها از مورد توجه بودن لذت می‌برند.

 

آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی

استفاده از “to be born”(به دنیا آمدن)

“to be born” جملات مجهول در زبان انگلیسیی است و بیشتر در زمان گذشته به کار می‌رود. با این حال، در برخی از موارد، برای زمان حال یا آینده مناسب است.

مثال:

 • I was born in 1976.
 • من متولد 1976 هستم.
 • Where were you born?
 • کجا به دنیا آمده‌اید؟
 • Around 100 babies are born in this hospital every week.
 • هر هفته حدود 100 نوزاد در این بیمارستان متولد می‌شوند.
 • We don’t know on exactly which day the baby will be born.
 • ما دقیقا نمی‌دانیم کودک در چه روزی متولد خواهد شد.

 

امیدواریم در این بخش از آموزش جملات مجهول در زبان انگلیسی بهره برده باشید. برای آموزش های بیشتر می توانید با وب سایت ایران کمبریج و یا صفحه اینستاگرام ایران کمبریج در ارتباط باشید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *