آموزش مکالمات ساده زبان ایتالیایی | مکالمه تضمینی

در این بخش به آموزش اصطلاحات پایه‌ای و آموزش مکالمات ساده زبان ایتالیایی برای آغاز اولین مکالمه با یک ایتالیایی زبان میپردازیم .

 • آیا همیشه مشتاق به یادگیری زبان ایتالیایی هستید؟
 • در این صورت؛ احتمالا مجذوب فرهنگ، مردم یا سبک زندگی ایتالیایی شده‌اید.
 • برای آغاز اولین مکالمه پایه‌ای به زبان ایتالیایی، شما نیاز به یادگیری کلمات زیر خواهید‌داشت.
 • در این پست، شما 83 اصطلاح ایتالیایی را خواهید آموخت که به شما کمک می‌کند تا اولین تعامل خود را به این زبان داشته‌باشید.
 • توجه: آیا می‌خواهید که از محدوده‌ی اصطلاحات پایه‌ای ایتالیایی فراتر بروید و ایتالیایی را با زبانی روان و اعتماد‌به‌نفس یاد بگیرید؟
 • بهترین راهکار برای تحقق این امر، شرکت در یک دوره‌ی جامع و مدون است.
 • توصیه‌ی اصلی من دوره‌ی «ایتالیایی کشف‌شده» است.
 • این دوره آنلاین زبان ایتالیایی مختص تازه‌آموزان است و از طریق داستان، به شما زبان را آموزش می‌دهد.
 • بگذریم، برگردیم به سراغ اصل مطلب و یادگیری اصطلاحات پایه‌ای ایتالیایی… برویم و آنها را کشف کنیم!

آموزش مکالمات ساده زبان ایتالیایی : چرا اصطلاحات ایتالیایی را بیاموزیم؟

در نقاطی خاص از ایتالیا، ممکن است از روی شانس چند نفر را پیدا کنید که بتوانند به خوبی انگلیسی حرف بزنند.

 • در شهرهای بزرگ نظیر رم و ونیز، صنعت گردشگری به خوبی توسعه یافته و برای مردم این شهر‌ها، صحبت کردن به زبان انگلیسی یک اجبار است!
 • اما به محض اینکه به مناطق کم‌جمعیت‌تر ایتالیا بروید، متوجه خواهید‌شد که دانستن زبان ایتالیایی، کمک شایانی به شما خواهد‌کرد!
 • در شهر‌های کوچک‌تر، اغلب افراد تنها کمی به انگلیسی تسلط دارند و یا حتی اصلا هیچ کلمه‌ای از آن بلد نیستند.
 • در نتیجه یادگیری زبان ایتالیایی، تفاوت زیادی را ایجاد خواهد‌کرد.
 •  اگر اصطلاحاتی که در این پست مطرح خواهد‌شد را به خوبی بیاموزید؛ قادر‌خواهید بود سفری لذت‌بخش‌تر و اصیل‌تر را در ایتالیا تجربه کنید.
 • و حتی یادگیری زبان ایتالیایی در خانه به شما این فرصت را خواهد داد که درمورد تاریخ و فرهنگ این کشور بیشتر بدانید.
 • اصلا لازم نیست که استعدادی ذاتی برای یادگیری زبان داشته ‌باشید.
 • آموختن چند جمله‌ کلیدی به زبان ایتالیایی و داشتن عزم و اراده برای صحبت‌کردن به این زبان، تمام آن چیزی است که نیاز دارید.
 • خدا رو چه دیدی! شاید آموختن همین عبارات، به شما این انگیزه را بدهد که به ایتالیایی کاملا مسلط شوید.
 • برای اینکه تمرین کردن این عبارات در مکالمه ایتالیایی شما تا جای ممکن آسان شود،

من یک فایل صوتی برای اصطلاحات و یک نسخه ویژه پی‌دی‌اف از این مقاله را آماده کرده‌ام تا بر روی موبایل خود ذخیره کنید و بتوانید از آنها هرجا و هروقت استفاده کنید.

توجه: تلفظ انگلیسی‌شده‌ای که برای هر عبارت لیست‌شده، تقریبی است.

جنبه‌های ویژه‌ای از تلفظ ایتالیایی (به عنوان مثال همخوانی دوگانه) وجود دارد که منحصربه‌فردند و در انگلیسی متداول نیستند.

احوالپرسی ساده به زبان ایتالیایی

اولین چیزی که باید در هر زبان آموخت، آداب ملاقات و احوالپرسی است!

 • شما در هر مکالمه به زبان ایتالیایی، نیاز خواهید‌داشت که از آداب معاشرت و احوالپرسی استفاده کنید!
 • چنین عبارتی بسیار ساده‌ و آسان برای به‌خاطر سپردن هستند
 • و به شما کمک می‌کنند تا اولین مکالمه خود به هر‌ زبانی را داشته‌باشید
 • و دوستان خوبی برای خود پیدا کنید.

·       #1 Ciao! – درود برای سلام و یا خداحافظ

o   (chow) 

·       #2 Salve! – سلام

o   (sal-vay)

·       #3 Salve, come va? – سلام حالتون چطوره ؟

o   (sal-vay ko-may va?)

·       #4 Buongiorno – صبح بخیر

o   (bu-on-jour-no)

·       #5 Buon pomeriggio – عصر بخیر

o   (bu-on po-mer-eej-jio)

·       #6 Buonasera – عصر بخیر

o   (bu-on-a-say-ra)

·       #7 Buonanotte – شب بخیر

o   (bu-ona-not-tay)

·       #8 Grazie mille – خیلی ممنونم

o   (gra-tsee mee-lay)

·       #9 Grazie a Lei – منم از شما ممنونم

o   (gra-tsee a lay)

·       #10 Arrivederci, alla prossima – خداحافظ بعدا میبینمت

o   (arr-ee-va-der-chee al-la pros-see-ma)

·       #11 Bella giornata oggi, vero? – هوا امروز خیلی خوبه ، نه ؟

o   (bella jee-or-na-ta ojji vay-ro?)

·       #12 Mi chiamo… – نام من … است

o   (mee kee-amo)

·       #13 Sono americano/canadese/inglese – من امریکایی / کانادایی / انگلیسی هستم

o   (so-no am-er-ee-kah-no / kan-a-day-say / een-glay-say)

·       #14 Lei di dov’è? – اهل کجایی ؟

o   (lay dee do-vay?)

·       #15 Piacere – از آشنایی باهاتون خوشحالم

o   (pee-a-chay-ray)

·       #16 Mi sto divertendo molto – خیلی داره بهم خوش میگذره

o   (mee sto dee-ver-ten-do mol-to)

آموزش مکالمات ساده زبان ایتالیایی : آموزش مکالمات ساده زبان ایتالیایی : عبارت ایتالیایی برای گفتن «من نمی‌فهمم»

 • به عنوان یک تازه‌کار در زبان ایتالیایی، خیلی پیش می‌آید که با مشکل مواجه‌شوید
 • و متوجه نشوید که مردم دارند چه چیزی به زبان ایتالیایی به شما می‌گویند.
 • اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، اصلا نگران نباشید!
 • این یک امر کاملا عادی در روند آموختن زبان است.
 • فهم شما از آنچه که می‌شنوید، به مرور بیشتر و بیشتر خواهد‌شد.
 • در ضمن، نکته کلیدی اینست که چگونه این موقعیت‌ها را کنترل کنیم.

برویم با هم چند عبارت یادبگیریم که به شما کمک می‌دهد شرایط را حتی زمانی که متوجه نمی‌شوید چه به شما گفته می‌شود؛ کنترل کنید.

·       #17 Mi scusi, non capisco – متوجه نمشم

o   (mee scoo-see non ka-pee-sko)

·       #18 Non parlo italiano molto bene – خیلی خوب نمیتونم ایتالیایی صحبت کنم

o   (non par-lo ital-ee-ah-no mol-to beh-nay)

·       #19 Potrebbe ripetere, per favore? – میشه لطفا دوباره تکرار کنین ؟

o   (po-tre-bay ree-peh-teh-reh per fa-vawr-ay)

·       #20 Potrebbe scrivermelo? – لطفا آنرا برای من بنویسید

o   (po-tre-bay skree-ver-may-lo?)

·       #21 Cosa vuole dire? – آن چه معنایی دارد ؟

o   (ko-sa vu-ol-ay dee-ray?)

نکته :

·       Cosa vuol dire questo/quello? = “این چه معنی ایی میدهد ؟ ”, برای زمانیست که چیزی نوشتاریست

نمیگوییم : cosa vuol dire quello? . میگوییم  Cosa vuole dire? = “منظور شما چیست ؟

·       #22 Parla inglese? – شما انگلیسی صحبت میکنید ؟

o   (par-la een-glay-say?)

·       #23 Mi scusi – متاسفم

o   (mee skoo-see)

·       #24 Non lo so – نمیدونم

o   (non lo so)

·       #25 Va bene – بسیار خوب

o   (va be-nay)

·       #26 Non importa – قابلی نداره – مهم نیست

o   (non eem-por-ta)

آموزش مکالمات ساده زبان ایتالیایی : آ موزش مکالمات ساده زبان ایتالیایی اعداد در زبان ایتالیایی

چه شما نوشیدنی سفارش بدهید، چه قبض پرداخت کنید، چه یک بلیط قطار بخرید و …، شما با اعداد سروکار خواهید داشت.

خبر خوب اینکه اعداد در زبان ایتالیایی کاملا منطقی و سرراست هستند.

اگر شما اعداد از 1 تا 20 را آموختید، بقیه اعداد مانند آنها ساخته می‌شوند!

·       uno – 1

o   (oo-no)

·       due – 2

o   (doo-ay)

·       tre – 3

o   (tray)

·       quattro – 4

o   (kwat-ro)

·       cinque – 5

o   (chee-kway)

·       sei – 6

o   (say)

·       sette – 7

o   (say-tay)

·       otto – 8

o   (ot-to)

·       nove – 9

o   (no-vay)

·       dieci – 10

o   (dee-ay-chee)

·       undici – 11

o   (oon-dee-chee)

·       dodici – 12

o   (do-dee-chee)

·       tredici – 13

o   (tray-dee-chee)

·       quattordici – 14

o   (kwa-tor-dee-chee)

·       quindici – 15

o   (kween-dee-chee)

·       sedici – 16

o   (say-dee-chee)

·       diciassette – 17

o   (dee-chee-a-set-tay)

·       diciotto – 18

o   (dee-chee-ot-to)

·       diciannove – 19

o   (dee-chee-no-vay)

·       venti – 20

o   (ven-tee)

·       ventuno – 21

o   (ven-too-no)

·       ventidue – 22

o   (ven-tee-doo-ay)

·       trenta – 30

o   (tren-ta)

·       quaranta – 40

o   (kwa-ran-ta)

·       cinquanta – 50

o   (cheen-kwan-ta)

·       sessanta – 60

o   (ses-san-ta)

·       settanta – 70

o   (se-ten-ta)

·       ottanta – 80

o   (o-tan-ta)

·       novanta – 90

o   (no-van-ta)

·       cento – 100

o   (chen-to)

·       duecentocinquanta – 250

o   (doo-ay-chen-to-cheen-kwan-ta)

·       cinquecento – 500

o   (cheen-kway-chen-to)

·       settecento ottantatré – 783

o   (set-tay-chen-to ot-tan-ta-tray)

·       mille – 1000

o   (mee-lay)

 

اآموزش مکالمات ساده زبان ایتالیایی : صطلاحات ایتالیایی برای استفاده در رستوران

یکی از دلایلی که بیشتر از همه ما را به یادگیری زبان ایتالیایی تشویق می‌کند، تجربه‌ی دست‌پخت ایتالیایی است!

غذای ایتالیایی در سراسر جهان شناخته‌شده و مشهور است!

چند عبارت بعدی به شما کمک خواهند کرد که در رستوران‌‌ها بتوانید منظور خود را بیان کنید و چند غذای لذیذ ایتالیایی را امتحان کنید.

·       #27 Un tavolo per uno / due, per favore – یک میز برای یک / دو نفر

o   (oon ta-vo-lo per oo=no / doo-ay, per fa-vo-ray?)

·       #28 Siete già aperti? – هنوز باز هستید ؟

o   (see-et-ay jee-ah a-per-tee?)

·       #29 Possiamo aspettare (per un tavolo)? – میشه منتظر بمونیم ( برای میز ) ؟

o   (poss-ee-amo as-pett-ah-ray per oon ta-va-lo?)

·       #30 Possiamo sederci laggiù? – میتونیم اونجا بشینیم ؟

o   (poss-ee-amo se-der-chee la-jee-oo)

·       #31 Mi scusi! – Excuse me! برای صدا زدن گارسون

o   (mee skoo-see)

·       #32 Cosa mi consiglia? – پیشنهاد شما چیه ؟

o   (ko-sa mee kon-sihl-ya?)

·       #33 Qual è la specialità della casa? – معروف ترین غذای شما چیست ؟

o   (Kwal e la spe-chee-a-lee-tay de-la ka-sa?)

·       #34 Cos’è questo? – این چیه ؟

o   (ko-say kwes-to?)

·       #35 Mi farebbe un assortimento dei piatti migliori? – لطفا برایم انتخابی ار چیزای خوب بیاورید

o   (mee fa-ray-bay un a-sor-tee-men-to day pee-a-tee mil-yor-ee?)

·       #36 Faccia Lei! / Lascio decidere a Lei. – به شما بستگی داره

o   (fach-ee-a lay! / las-chee-o de-chee-day-ray a lay)

·       #37 Il conto, per favore – چک لطفا

o   (il kon-to, per fa-vor-ay)

·       #38 Potrei avere il menu, per favore? – میتونم منو داشته باشم ؟

o   pot-ray a-vay-ray eel me-noo, per fa-vo-ray?)

 

حمل ‌و ‌نقل در ایتالیا

اگر قصد دارید به ایتالیا سفر کنید، احتمالا به حمل‌و‌نقل عمومی احتیاج ‌خواهید‌داشت.

این عبارات به شما کمک خواهند کرد تا بلیط بخرید و مقصد خود را به سادگی پیدا کنید.

·       #39 Vorrei andare a ___ – میخواهم به  … بروم .

o   (vo-ray an-da-ray a _)

·       #40 A che ora parte il prossimo treno/autobus per ___? اتوبوس / قطار بعدی چه ساعتی حرکت میکند ؟ 

o   (a kay oh-ra par-tay eel pros-see-mo tray-no / auw-to-boos per _?)

·       #41 Quanto costa? – هزینه چقدر است ؟

o   (kwan-to kos-ta?)

·       #42 1 biglietto / 2 biglietti (per ___, per favore – 1 / 2 بلیط لطفا

o   (oon bil-yeto / doo-ah bil-yetti per _, per fa-vo-ray)

·       #43 Quanto dura il viaggio? – چقدر طول میکشه ؟

o   (kwan-to doo-ra eel vi-ahj-o)

·       #44 Dove devo andare adesso? – الان باید کجا برم ؟

o   (do-vay day-vo an-da-ray a-day-sso?)

·       #45 Quando parte? – کی اینجا را ترک میکند ؟

o   (kwan-do par-tay?)

·       #46 Che ore sono (adesso)? – الان ساعت چند است ؟

o   (kay ora so-no a-day-sso?)

·       #47 Questo treno/autobus ferma a ___? –  آیا این اتوبوس / قطار در … توقف میکند ؟

o   (kwes-to tray-no / auw-to-boos fer-ma a _?)

·       #48 Mi scusi, è qui ___? – ببخشید ، آیا اینجا … ؟

o   (mee skoo-see, ee kwee _?)

·       #49 Dove si trova ___ sulla carta? – در نقشه … کجاست ؟

o   (do-vay see tro-va _ soo-la kar-ta?)

 

پرسیدن مسیر به زبان ایتالیایی

گشت‌و‌گذار در مکان‌های جدید هیجان‌انگیز است، اما ممکن است در صورتی که گم شوید اذیت‌کننده نیز باشد! اما ترس به خود راه ندهید،

با یادگیری این عبارت، شما قادر خواهید بود که ازمردم محلی مسیر را بپرسید.

·       #50 Mi scusi, posso farle una domanda? – ببخشید میتونم ازتون درخواستی داشته باشم ؟

o   (mee skoo-si, posso far-lay oo-na do-man-da?)

·       #51 Vorrei andare a ___ – میخواهم به … بروم .

o   (vo-ray an-da-ray a _)

·       #52 Vorrei andare qui – میخواهم به اینجا بروم ( وقتی از روی نقشه جایی را نشان میدهید )

o   (vo-ray an-da-ray kwee)

·       #53 Mi sono perso / Mi sono persa – من گم شده ام

o   (mee so-no per-so / mee so-no per-sa)

·       #54 Come posso arrivarci? – چطور میتوانم به آنجا بروم ؟

o   (ko-mo pos-so a-rree-var-chee?)

·       #55 È di qua? – آیا این مسیرش است ؟

o   (ay dee kwa?)

·       #56 Potrebbe indicarmelo sulla carta? – میتوانید روی نقشه نشان دهید ؟

o   (po-tray-bay een-di-kar-may-lo soo-la kar-ta?)

·       #57 Dov’è ___? – … کجاست ؟

o   (do-vay _?)

 

آموزش مکالمات ساده زبان ایتالیایی :  خرید در ایتالیا

چه در سوپرمارکت باشید، چه در مرکز خرید و چه در مغازه محصولات کشاورزی محلی، قطعا قصد خرید چیزی را خواهیدداشت!

برای انجام این کار (یا حتی برای اندکی چانه زدن)، باید بتوانید سوالاتی را بپرسید؛ درست همانگونه که به انگلیسی سوال می‌پرسید!

در اینجا عبارات ایتالیایی که نیاز خواهید‌داشت ذکر شده‌است:

·       #58 Mi piace questo – دوستش دارم

o   (mee pee-a-chay kwes-to)

·       #59 Quanto costa questo? – قیمتش چند است ؟

o   (kwan-to kos-ta kwes-to?)

·       #60 Se li compro entrambi? – اگر اینها را با هم بخواهم چطور ؟ ( برای پرسیدن قیمت مجموع چیزی )

o   (see lee com-pro en-tram-bee?)

 

توجه:

« li  » معنی آنها را برای ضمایر مذکر می‌دهد. استفاده از آن با دو اسم مذکر یا مخلوطی از اسم‌های مذکر و مونث اشکالی ندارد،

اما زمانی که به دو کلمه مونث یا بیشتر اشاره می‌شود، باید «  le » استفاده شود.

·       #61 È troppo caro per me – برای من خیلی گران است

o   (ay troh-poh ca-roh per may)

·       #62 Può farmi uno sconto? – میتوانید به من تخفیف دهید ؟

o   (poo-o far-mee oo-no skon-to?)

·       #63 Cerco una ___ – دنبال … میگردم

o   (cher-ko oo-na _)

·       #64 Sto solo guardando – دارم یه نگاهی میندازم

o   (Sto so-lo gwar-dan-do)

·       #65 Grazie, continuo a guardare – ممنون دارم تماشا میکنم

o   (gra-tsee, kon-tee-noo-o a gwar-da-ray)

·       #66 Un attimo – لطفا چند لحظه

o   (oon attee-mo)

·       #67 Sì, grazie – بله لطفا

o   (see, gra-tsee)

·       #68 No, grazie – نه ممنون

o   (no, gra-tsee)

آموزش مکالمات ساده زبان ایتالیایی

در این بخش به آموزش مکالمات ساده زبان ایتالیایی برای برقراری ارتباط با ایتالیایی زبانان در هنگام سفر و یا شرایط مشابه به شما عزیزان میپردازیم

آموزش مکالمات ساده زبان ایتالیایی : فوریت‌های پزشکی در زبان ایتالیایی

امیدوارم که هرگز عبارت این بخش را نیاز نداشته‌باشید! درهرحال،

دانستن چند کلمه‌ی پایه‌ای پزشکی برای کنترل یک وضعیت اورژانسی؛ مثلا بیماری یا تصادف؛ لازم است.

·       #69 Può aiutarmi, per favore? – میشه لطفا به من کمک کنید ؟

o   (poo-o ay-oo-tar-mee, per fa-vo-ray?)

·       #70 Devo andare da un medico – نیاز دارم به دکتر مراجعه کنم

o   (de-vo an-day-ray da oon me-dee-ko)

·       #71 Non mi sento bene – حالم خوب نیست

o   (non mee sen-to bay-nay)

·       #72 Non si sente bene – او حالش خوب نیست

o   (non see sen-tay bay-nay)

·       #73 C’è un ospedale da queste parti? – آیا در این نزدیکی بیمارستانی وجود دارد ؟

o   (chay oon os-pay-da-lay da kwes-tay par-tee)

·       #74 Mi porti in ospedale, per favore – لطفا منو به بیمارستان ببرید ( خطاب به راننده تاکسی )

o   (mee por-tee in os-pay-da-lay, per fa-vo-ray)

·       #75 Mi fa male qui – این قسمت درد دارم ( اشاره به عضوی به بدن )

o   (mee fa ma-lay kwee)

·       #76 Ho bisogno di medicine – به مقداری دارو نیاز دارم

o   (o bi-son-yo dee me-dee-cee-nay)

 

یافتن گوهر‌های نهان و دیگر مکان‌ها در ایتالیا

نهایتا، بیایید چند عبارت ساده را که به شما در یافتن گوهر‌های نهان در سفر بعدی به ایتالیا کمک می‌کند، بیاموزیم!

مردم محلی همواره مشتاقند تا رستوران‌ها و کافه‌های مورد علاقه‌ی خود را با توریست‌ها به اشتراک بگذارند،

اما اگر می‌خواهید که آنها را بدانید، باید نحوه‌ی سوال پرسیدن را بدانید!

·       #77 Mi scusi, ma… – ببخشید که مزاحمتون میشم ، اما …

o   (mee skoo-see ma)

·       #78 Posso farle una domanda? – میتونم فوری ازتون درخواستی کنم ؟

o   (posso far-lay oo-na do-man-da?)

·       #79 Cerco un posto qui in zona dove si mangi bene – دنبال جایی برای غذای خوب میگردم

o   (cher-ko oon pos-to kwee in zo-na do-vay see man-gee bay-nay)

·       #80 Cerco un bar carino qui in zona – دنبال یه کافی شاپ خوب در این حوالی میگردم

o   (cher-ko oon bar kar-ee-no kwee in zo-na)

·       #81 Ne conosce qualcuno? – اینجا کسی را میشناسید ؟

o   (nay kon-os-chay kwal-koo-no?)

·       #82 C’è qualche posto interessante da visitare qui in zona? – مکان جالی در اینجا هست که آنرا ببینیم ؟

o   (chay qual-kay pos-to in-ter-es-san-tay da vee-see-ta-ray kwee in zo-na?)

·       #83 Grazie comunque – به هر ترتیب ممنونم ( اگر نتوانستند کمکی کنند )

o   (grat-see ko-moon-kway)

 

در صورت تمایل به شرکت در کلاس های آموزشی زبان ایتالیایی می توانید به وب سایت مراجعه نمایید.

درصورت مشاوره می توانید با شماره های موسسه و یا پیج اینستاگرام ایران کمبریج مراجعه نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − پنج =