زمان حال کامل در زبان انگلیسی | آموزش زمان حال کامل زبان

موارد استفاده از زمان حال کامل در زبان انگلیسی (ماضی نقلی) :

برای اطلاعات مربوط به نحوه ساخت زمان حال کامل می توانید به این مطلب توجه نمایید. در این بخش به تمام نکات مهم پیرامون این زمان پر کاربرد انگلیسی می پردازیم.

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

 

ما از این زمان برای فعالیت‌های تمام شده و ناتمام، استفاده می‌کنیم.

زمان حال کامل انگلیسی و فعالیت‌های ناتمام

 • وقتی می‌خواهیم درباره فعالیت‌ها یا جملات یا عادت‌های ناتمامی استفاده کنیم که در گذشته آغاز شده و تا زمان حال استمرار داشته، از این زمان استفاده می‌کنیم.
 • معمولاً وقتی می‌خواهیم بگوییم “چه مدت” و باید از “از زمانی که” یا “برای” استفاده کنیم. اغلب از این افعال حالتی استفاده می‌کنیم.
 • I’ve known Karen since 1994.
 • She’s lived in London for three years.
 • I’ve worked here for six months.

 

Since  =از زمانی که” یا “for  = برای”

 • از “Since” همراه با زمان معین در گذشته استفاده می‌کنیم (2004، 23 آوریل، سال گذشته).
 • زمان معین می‌تواند اقدام دیگری باشد که در گذشته کامل است (از زمانی که در مدرسه بودم، از زمانی که رسیدم).
 • I’ve known Sam since 1992.
 • I’ve liked chocolate since I was a child.
 • She’s been here since 2pm.
 • از “for” با دوره زمانی استفاده می‌کنیم (برای 2 ساعت، سه سال، شش ماه).
 • I’ve known Julie for ten years.
 • I’ve been hungry for hours.
 • She’s had a cold for a week.

 

زمان حال کامل در زبان انگلیسی – فعالیت‌های تمام شده

 1. تجربه زندگی:

فعالیت‌ها یا رویدادهایی که زمانی در طول زندگی فرد اتفاق افتاده‌اند.

نمی‌گوییم که چه زمانی تجربه اتفاق افتاده، و فرد نیز باید الان زنده باشد. اغلب از لغات “همیشه” و “هرگز” استفاده می‌کنیم.

 • I have been to Tokyo.
 • They have visited Paris three times.
 • We have never seen that film.

 

 1. با لغت زمانی ناتمام (این ماه، این هفته، امروز). دوره زمانی همچنان در حال استمرار است.
 • I haven’t seen her this month.
 • She’s drunk three cups of coffee today.
 • I’ve already moved house twice this year!

 

نمی‌توانیم از زمان حال کامل در زبان انگلیسی با لغت زمانی تمام شده، استفاده کنیم.

 • NOT: I’ve seen him yesterday. (  غلط )

 

 1. فعالیت تمام شده که در زمان حال نتیجه‌ای از خود برجای گذاشته است (تمرکز بروی نتیجه است).
 • اغلب از زمان حال کامل برای صحبت در مورد چیزی استفاده می‌کنیم که اخیراً در گذشته اتفاق افتاده، اما در زمان حال نیز صدق می‌کند یا اهمیت دارد.
 • گاهی اوقات می‌توانیم از گذشته ساده برای این حالت استفاده کنیم، به خصوص در زبان انگلیسی آمریکایی.
 • I’ve lost my keys (so I can’t get into my house).
 • She’s hurt her leg (so she can’t play tennis today).
 • They’ve missed the bus (so they will be late).

5. می‌توانیم برای صحبت در مورد چیزی که اخیراً اتفاق افتاده از زمان حال کامل استفاده کنیم، حتی اگر نتیجه مشخص و شفافی در حال نداشته باشد.

 • وقتی می‌خواهیم اخباری را مخابره کنیم از این زمان کمک می‌گیریم و از لغاتی مثل “به تازگی، اخیرا، هنوز، پیش از این” استفاده می‌کنیم.
 • با این وجود، گذشته ساده در این حالت‌ها صدق می‌کند، به خصوص در زبان انگلیسی آمریکایی.
 • The Queen has given a speech.
 • I’ve just seen Lucy.
 • The Mayor has announced a new plan for the railways.

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

بوده (Been) و رفته (Gone)

 • در این زمان، از لغات “بوده” و “رفته” به عنوان اصل گذشته “رفتن” استفاده می‌کنیم، اما به ندرت در شرایط مختلف می‌باشد.
 • از “بوده” (اغلب وقتی که درباره تجربه زندگی صحبت می‌کنیم) برای انتقال این مفهوم استفاده می‌کنیم که در مورد فردی که صحبت می‌کنیم، مکانی را بازدید کرده و برگشته است.
 • I’ve been to Paris (in my life, but now I’m in London, where I live).
 • She has been to school today (but now she’s back at home).
 • They have never been to California.

 

 • از “رفته” (اغلب وقتی که درباره فعالیتی صحبت می‌کنیم که در زمان حال نتیجه‌ای داشته) برای این استفاده می‌کنیم که فرد به مکان رفته و حالا در آن مکان حضور دارد.
 • Where’s John? He’s gone to the shops (he’s at the shops now).
 • Julie has gone to Mexico (now she’s in Mexico).
 • They’ve gone to Japan for three weeks (now they’re in Japan).

 

تفاوت در چیست؟ زمان حال کامل در زبان انگلیسی و گذشته ساده در زبان انگلیسی

گذشته ساده

حال کامل ساده

فعالیت‌های تمام شده

knew Julie for ten years (but then she moved away and we lost touch).

فعالیت‌های ناتمامی که در گذشته شروع شده و تا حال استمرار داشته

I‘ve known Julie for ten years (and I still know her).

فعالیت تمام شده در زندگی فردی (وقتی فرد مرده است)

My great-grandmother went to Mexico three times.

فعالیت تمام شده در زندگی فرد (وقتی فرد همچنان زنده است: تجربه زندگی)

My brother has been to Mexico three times.

فعالیت تمام شده بدون نتیجه در حال

lost my keys yesterday. It was terrible! (Now there is no result. I got new keys yesterday).

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

فعالیت تمام شده با نتیجه در حال

I‘ve lost my keys! (The result is that I can’t get into my house now).

با لغت زمانی تمام شده (هفته گذشته، ماه گذشته، دیروز)

saw John last week.

با لغت زمانی ناتمام (این هفته، این ماه، امروز)

I‘ve seen John this week.

 

 نکات زیر را بخاطر داشته باشید:

از گذشته ساده برای رویدادها یا فعالیت‌های گذشته استفاده می‌کنیم که هیچ ارتباطی با حال ندارند.

از زمان حال کامل برای فعالیت‌هایی استفاده می‌کنیم که در گذشته آغاز شده و همچنان در حال در حال وقوع هستند یا برای فعالیت‌های تمام شده‌ای که با حال ارتباط دارند.

نمی‌توانیم از حال کامل با لغت زمانی تمام شده، استفاده کنیم.

اشتباه است بگوییم: دیروز در موزه بوده‌ام.

NOT: I’ve been to the museum yesterday. ( غلط )

تفاوت در چیست؟ زمان حال کامل در زبان انگلیسی و زمان حال کامل استمراری

از این زمان‌ها برای فعالیت‌های تمام شده و ناتمام استفاده می‌کنیم.

از زمان حال کامل ساده (اغلب با “از زمانی که” و “برای”) برای صحبت درباره فعالیت‌های ناتمامی استفاده می‌کنیم که در گذشته آغاز شده و همچنان در حال صدق می‌کند.

اغلب از افعال حالتی استفاده می‌کنیم:

 • I’ve known John for three years.

 

از حال کامل استمراری (اغلب با “Since” و “for”) برای صحبت در مورد فعالیت‌های ناتمامی استفاده می‌کنیم که در گذشته آغاز شده و در حال صدق می‌کند.

(البته، از حال کامل استمراری با افعال حالتی استفاده نمی‌کنیم):

 • She’s been living here for three years.

 

گاهی اوقات واقعاً هیچ تفاوتی در مفهوم بین این دو زمان وجود ندارد. به خصوص درحالتی که از افعالی مثل :

“زندگی کردن – live “، “کار کردن – work ” و “تحصیل و مطالعه کردن – study “

استفاده می‌شود.

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

 • They’ve lived in London since 2004.
 • They’ve been living in London since 2004.
 • I’ve studied French for ten years.
 • I’ve been studying French for ten years.
 • He’s worked at the company since 2009.
 • He’s been working at our company since 2009.

گاهی اوقات تفاوتی در معنا وجود دارد.

 1. می‌توان از زمان حال کامل استمراری برای تاکید بر طول زمانی که گذشته، استفاده کرد. حال کامل ساده عموماً خنثی است.
 • They’ve been waiting for hours! (This emphasizes the length of time).
 • They’ve waited for hours. (This doesn’t emphasize the length of time).
2. از سوی دیگر، زمان حال کامل ساده زمانی استفاده می‌شود که در مورد “حجم” (چه مقدار) یا “مقدار” (چه تعداد) صحبت می‌کنیم.

        این امر با استفاده از زمان حال کامل استمراری ممکن نیست.

 • She’s drunk three cups of coffee this morning.
 • She’s drunk at least a litre of coffee today.
 • NOT: she’s been drinking three cups of coffee this morning ( غلط )
 1. حال کامل استمراری بروی خود فعالیت تمرکز می‌کند، درحالیکه حال کامل ساده بروی این واقعیت تمرکز دارد که فعالیت به اتمام رسیده است.
 • I’ve been reading the book you recommended. (I’m enjoying it, but I’m not finished).
 • I’ve read the book you recommended. (I’ve finished it, so we can talk about it).

 

 

از “هنوز – yet ” و “پیش از این – already ” برای حال کامل ساده استفاده می‌کنیم.

 • Have you read the book yet?
 • She’s finished her work already.

از این تفاوت برای صحبت در مورد انواع مختلف نتایج در زمان حال استفاده می‌شود.

زمان حال کامل در زبان انگلیسی ( ساده ) زمانی که فعالیتی تمام شده، و نتیجه از فعالیتی که به اتمام رسیده حاصل شده باشد، استفاده می‌شود.

 • I’ve eaten dinner, so let’s go out.
 • She’s done all her homework, so she can relax this evening.
 • I’ve made a cake. Would you like some?

 

زمان حال کامل پیوسته زمانی استفاده می‌شود که نتیجه از خود فعالیت باشد.

مهم نیست که کل فعالیت تمام شده یا خیر. نتیجه اغلب چیزی است که می‌توانیم ببینیم، بشنویم، ببوییم یا حس کنیم.

 

 • I’ve been eating dinner, so there are plates all over the table.
 • She’s been doing her homework, so she’s tired.
 • I’ve been making a cake, that’s why the kitchen is such a mess.

 

 1. زمان حال کامل استمراری برای تاکید بر چیزی است که موقتی باشد.
 • She’s been running a lot recently. (She doesn’t usually do this).
 • Usually I study at home, but I’ve been studying in the library for the last week.

 

برای تشکیل زمان حال کامل مثبت، از این فرمول استفاده می‌کنیم:

فعل کمکی (have/has) + شکل سوم فعل ( p.p )

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

با افزودن شناسه ed به افعال باقاعده (مثلاً گذشته play به played تبدیل می‌شود) استفاده می‌کنیم.

حالت املایی برخی از افعال با افزودن ed تغییر می‌کند (به عنوان مثال، study تبدیل می‌شود به studied).

همچنین افعال کاملاً بی قاعده‌ای وجود دارند.
جمله مثبت جمله مثبت کوتاه شده
have played I‘ve played
you have worked you‘ve worked
he has written he‘s written
she has walked she‘s walked
it has rained it‘s rained
we have travelled we‘ve traveled
they have studied they‘ve studied

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

شکل منفی واقعاً ساده است. کافی است پس از have یا has حالت not را قرار دهید.

جمله منفی

جمله منفی کوتاه شده

have not eaten breakfast today

I haven’t eaten

you have not been to Asia

you haven’t been

he has not seen the new film

he hasn’t seen

she has not played tennis

she hasn’t played

it has not snowed this winter

it hasn’t snowed

we have not slept all night

we haven’t slept

they have not tried the food

they haven’t tried

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

 

برای سوالی ساختن زمان حال کامل در زبان انگلیسی ، have یا has را بعد از فاعل بگذارید.

‘Yes / No’ سوالی

have I missed the bus?
have you visited London?
has he worked as a waiter before?
has she met John?
has it been cold this week?
have we arrived too early?
have they studied English grammar before?

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

همانطور که تصور می‌کنید، برای سوالات wh، لغت پرسشی را قبل از have یا has قرار می‌دهیم.

‘Wh’ سوالی

where have I left my umbrella?
what have you done today?
why has he gone already?
where has she been in the UK?
why has it rained so much this summer?
what have we done?
where have they learned English before?

برای مشاوره و یا اطلاعات بیشتر می توانید با صفحه اینستاگرام ایران کمبریج و یا شماره های 88854207 و 88854048 در ارتباط باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *