نمرات زبان های دیگر :

نمرات مربوط به زبان های ایتالیایی ، اسپانیایی ، آلمانی ، فرانسه ، چینی ، ژاپنی ، عربی ، ترکی و … را می توانید در این بخش مشاهده کنید.

نمرات زبان آموزان

برای اطلاع از نمرات ترم های زبان انگلیسی میتوانید به این بخش مراجعه نمایید.

نمرات زبان های دیگر

نمرات آزمون ترم ترکی 1 استاد احمدی نیا – تاریخ آزمون 8 آذر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1743 جلاير AB
2 1745 ربطي خطيبي 93
3 1744 عزيزپور 75
4 1712 محمودي 87
5 1746 مرادي 96
6 1702 مقدم AB
7 1672 موسوي ابربکوه 83
8 1701 نعل چکر AB

نمرات آزمون ایتالیایی 1 استاد داغدار – تاریخ آزمون 5 آذر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1737 اسدي کيا 91
2 1713 خليقي 83
3 1752 رفعتي 86
4 1766 رومياني کرمي 91
5 1787 زماني 83
6 1750 سهيلي لنگرودي 80
7 1767 غفاري 87
8 1769 فرخي AB
9 1768 فرخي صوفياني 92
10 1418 لطفي AB
11 1715 مرادي 85
12 1755 مقدمي AB

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد عابدی – تاریخ آژمون 4 آذر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1710 احمدي حسينيه 89
2 1730 اکبري پستکان AB
3 1709 بهار 90
4 1732 تقي خاني 88
5 1742 جديدي AB
6 1682 جعفرزاد 83
7 1714 حاتمي راد 95
8 1700 عالي خاني AB
9 1760 عسگري AB
10 1764 علي عسگري AB
11 1726 علي عسگري AB
12 1734 قاسمي سراچکلايه 80
13 1765 مهرباني AB
14 1717 نوري AB
15 1681 کشاورزي محمدي 75

نمرات آزمون ترم فرانسه 1 استاد توحیدلو – تاریخ آزمون 1 آذر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1733 ارشادلنگرودي 93
2 1694 انصاري 73
3 1740 تنقطار 85
4 1749 جعفر تجريشي 90
5 1677 جعفري 86
6 1716 زارعي AB
7 1711 فدائي فر 80
8 1772 محمدي جبه دار AB
9 1741 موسويان 96
10 1758 هرندي 88

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 27 آبان 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 محمدی 16405 1
88 سروی 16402 2
89 سروی 16401 3
92 صفری نژادی اقدم 16388 4
90 چاوشی 16376 5
90 عباسی 16375 6
93 مدیر زارع 16353 7
87 برزه 16343 8
92 مهدیخانی 16342 9
88 اسدی سلوکلو 16341 10
87 جوینده 16329 11
92 پورطوسی 16312 12
88 سبزی کاریان 16299 13

نمرات آزمون ترم آلمانی2 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 20 آبان 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 مهدوی 15696 1
90 منتظر 16251 2
94 طیبی 15694 3
92 فراهانی 15592 4
87 فاراب 16293 5
94 پور نورعلی 16292 6
88 قاهری مفرد 15699 7
90 شادمان احمد گورابی 15744 8
87 محرمی 15716 9
93 یزدانیها نجف آبادی 10905 10
90 ریاضتی 15614 11

نمرات آزمون چینی ترم 4 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 17 آبان 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1364 اسلامي 92
2 1360 جبيب الهي AB
3 1345 جورسرائي الاشتي 97
4 1315 جورسرائي الاشتي 96
5 1556 خطيري 99
6 1322 نيازي دمقي 95
7 1303 يوسفي 93

نمرات آزمون ایتالیایی 2 استاد داعدار – تاریخ آزمون 13 آبان 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
96 مومنی 15937 1
99 طالب خانی 16265 2
98 ترک آبادی 15936 3
92 گودرزی 15939 4
99 خراطیان منفرد 15748 5
95 درفشی 15777 6
98 رفتاری 15859 7
97 چشمه وزانی 15861 8
97 عسکری 15958 9

نمرات آزمون ترم روسی 3 استاد رازفی – تاریح آزمون 14 آبان

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Total mark
1 1454 محمد مهدي پازکي 70
2 1438 پيام سپهري 70
3 1452 امين علي ميرزايي ab
4 1481 مرتضي ميرزايي 92
5 1515 عليرضا ولي زاده حاجي دهي 84

نمرات آزمون ترم آلمانی 1 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 15 آبان

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1729 آذر 86
2 1736 الوندي AB
3 1724 اميريان AB
4 1684 باقرزاده 88
5 1720 جعفري 85
6 1693 جهاني 93
7 1676 حاتمي 93
8 1689 دلجوئي 90
9 1723 سلطاني AB
10 1703 سي سراني 88
11 1688 صفايي فر 83
12 1685 ناييني اردستاني AB
13 1686 کريمي AB
14 1725 کيخسرو AB

نمرات آزمون ترم چینی 8 استاد جعفری – تاریخ آزمون 6 آبان 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 گل سوار 14208 1
85 جلالی 14051 2
98 حقی 14413 3
86 رحیمی ریسهء 14463 4

نمرات آزمون ترم ترکی 2 استاد احمدی نیا – تاریخ آزمون 7 آبان 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1465 باقري 85
2 1393 حشمتي ab
3 1484 صنوبري 87
4 1380 فراقي 90
5 1318 قريب ab
6 1304 گرجي 86
7 1379 يوسفي 77
8 1520 کاکلي ab

نمرات آزمون ترم چینی 4 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 6 آبان 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده
90 یعقوبی سیس 15159
86 جویادوست 15269
76 کیانژادتجنکی 15304
86 اکبری ازناوله 15063
95 شعبانی 15298

نمرات ترم آزمون ترکی استانبولی 3 استاد احمدی نیا – تاریخ آزمون مهر 1400

15427 پور خسروی خلجان 96
15586 جداری فرجی 60
2828 انتظاری ملکی ab
3641 اسماعیل زاده محمود 81
15367 جلالی 100
15201 فرد 75

نمرات آمون ترم آلمانی 2 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 23 مهر 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 نیازی قاضیانی 15981 1
90 طریق بما 15980 2
94 غفارنسب 15429 3
88 دانایی پور 15417 4
92 داوری 15491 5

نمرات آزمون ترم چینی 1 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 21 مهر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1613 پورنجف رضائي ثاني 98
2 1578 حسن نصيري 100
3 1614 شاه واروقي AB
4 1559 طاهر ضيائي 92
5 1561 عورآبادي AB
6 1588 ناظمي 96

نمرات ترم آزمون آلمانی 1 استاد بخشایش طلب – تاریخ 9 شهریور 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
93 رفیعیان اصفهانی 14549 1
89 میرطائی 15973 2
84 نادری منزه 15948 3
95 معین 15918 4
87 خرمی نزاد 15913 5
91 حاجی موسی طهرانی 15898 6
93 شفیعی مقدم 15896 7
94 کیمیافر 15868 8
86 وکیلی 15847 9
90 محرمی یامچلو 15815 10

نمرات آزمون آلمانی ترم 2 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 31 شهریور

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1478 اکبرزاده 94
2 1468 رنجبرسقندبکلائي ab
3 1600 زينعلي 88
4 1422 سياح هريس ab
5 1462 طاهرزاده 92
6 1463 کميلي پور 85

نمرات آزمون ترم روسی 2 استاد رازقی – تاریخ آزمون 2 مهر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1454 پازکي 90
2 1438 سپهري 95
3 1452 علي ميرزايي 70
4 1481 ميرزايي 95
5 1515 ولي زاده حاجي دهي 85
6 1494 کامياب ab

نمرات آزمون ایتالیایی 1 استاد داغدار – تاریخ آزمون 25 شهریور 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
89 عسکری 15958 1
87 گودرزی 15939 2
94 ترک آبادی 15936 3
89 مومنی 15937 4
91 چشمه وزانی 15861 5
97 رفتاری 15859 6
49 محمودی 15822 7
94 درفشی 15777 8
100 خراطیان منفرد 15748 9

نمرات آزمون آلمانی 1 استاد بخشایش طلب – تاریخ آزمون 25 شهریور 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 کریمی 15766 1
92 رضائی 15764 2
91 کرباس فروشان 15743 3
92 شادمان احمد گورابی 15744 4
92 محرمی 15716 5
85 قاهری مفرد 15699 6
80 مهدوی 15696 7
89 طیبی 15694 8
89 ریحانه 15622 9
92 بانوئی 15621 10
94 ریاضتی 15614 11
92 فراهانی 15592 12
95 یزدانیها نجف آبادی 10905 13

نمرات آزمون چینی 3 استاد خاتمی – تاریخ آزمون 15 شهریور

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1364 اسلامي 99
2 1360 جبيب الهي AB
3 1345 جورسرائي الاشتي 100
4 1315 جورسرائي الاشتي AB
5 1556 خطيري 100
6 1382 نجفي AB
7 1322 نيازي دمقي 99
8 1319 ياوند عباسي AB
9 1303 يوسفي 98

نمرات آزمون فرانسه 2 استاد هاشمی – تاریخ آزمون 4 شهریور

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 ذوالقدر 15416 1
93 عتیقه چی 15161 2
73 ربیعی 15319 3
73 جلیلوند 15320 4

نمرات آزمون آلمانی 1 استاد هاشمی – تاریخ آزمون 26 مرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1513 بهروز فخر 92
2 1433 پوررشيد AB
3 1499 سرسافر 94
4 1507 شبيهي AB
5 1442 عجمي زاده 90
6 1427 عنصري AB
7 1403 غلامي AB
8 1510 ملک زاده قلعه AB
9 1521 نصيرپور 80
10 1495 نوده فرهاني 88

نمرات آزمون ترکی2 استاد احمدی نیا – تاریخ آزمون 21 مرداد

15301 نادریان 90
15586 جداری فرجی 81
3641 اسماعیل زاده محمود 95
2828 انتظاری ملکی 70
15201 فرد 80
15367 جلالی 100
15196 صفابخش 98
15424 قلعه نوی 97
15427 پور خسروی خلجان 91

نمرات آرمون ترکی 1 استاد احمدی نیا – تاریخ آزمون 22 مرداد

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Total mark
1 1465 باقري 87
2 1393 حشمتي لجبيني 97
3 1484 صنوبري 84
4 1380 فراقي 85
5 1318 قريب 70
6 1304 گرجي 94
7 1333 نانکلي 60
8 1379 يوسفي 65

نمرات آزمون زبان آلمانی 1 استاد دستمردی – تاریخ آزمون 15 مرداد 1400

Total Mark نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 فرمانی ثمرین 2646 1
87 فرج پور 15505 2
85 زرین کمرفرادنبه 15503 3
90 داوری 15491 4
80 مختاری هشتجین 15446 5
90 غفارنسب 15429 6
85 دانایی پور 15417 7
90 زرگه ء 15348 8
87 مرادی 15349 9

نمرات زبان های دیگر

برای اطلاع از شروع دوره های جدید میتوانید پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.