زمانبندی کلاس ها

آموزشگاه زبان ایران کمبریج در این بخش به ارایه زمانبندی کلاس ها برای سهولت در کار تصمیم گیری و ثبت نام شما عزیزان می پردازد. در این بخش شما برخی از کلاس های زبان را مشاهده می کنید و روز و ساعت های آنها را نیز می بینید. اما نکته مهم این است که باید بدانید ظرفیت کلاس ها با توجه به ازدیاد تقاضا برای شما عزیزان قابل دیدن نمی باشد.

برای اطلاع از ظرفیت کلاس ها می توانید با آموزشگاه تماس حاصل نمایید و یا بشکل حضوری مراجعه نمایید.

زمانبدی کلاس های زبان انگلیسی

لازم به ذکر است زمانبندی کلاس های زبان انگلیسی به 3 شکل می باشند:

 • فوق فشرده ( 5 روز در هفته )
 • فشرده ( آخر هفته )
 • نیمه فشرده ( 2 الی 3 روز در هفته )

چارت دوره ها و ترم بندی ها به شکل زیر میباشد:

چارت ترم های زبان انگلیسی ایران کمبریج

ترم بندی زبان انگلیسی ایران کمبریج

زمان کلاس های زبان انگلیسی

در ایران کمبریج دوره ها به شکل کلی برگزار میشوند:

 • دوره های فوق فشرده زبان انگلیسی
 1. کلاس های فوق فشرده به شکل 5 روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه می باشند.
 2. شهریه هر ترم 500000 تومان است.
 3. در کل 4 ترم اصلی و یک ترم پایه ای می باشد.
 4. طول هر ترم 3 هفته است.
 • دوره های فشرده زبان انگلیسی
 1. کلاس های فشرده به شکل تکروز فقط جمعه و یا فقط پنجشنبه می باشند.
 2. شهریه هر ترم 300000 تومان می باشد.
 3. طول هر جلسه 4.5 ساعت می باشد.
 4. طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد .
 5. یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد.
 6. طول هر ترم در حدود 1 ماه می باشد.
 • دوره های نیمه فشرده زبان انگلیسی
  1. کلاس های نیمه فشرده زبان نیز هفته ای 2 الی 3 روز می باشد.
  2. شهریه این دوره ها ترمی 250000 تومان است.
  3. طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد .
  4. یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد. طول هر ترم در حدود 1 ماه می باشد.
کدکلاسنوع کلاستاریخ تشکیل کلاس / حدود تشکیل کلاسروزهاساعتسطح
2448*فشردهنیمه اول شهریورپنجشنبه ها20 الی 17Pre-starter
2544فوق فشرده02/06/985روز از شنبه تا چهارشنبه17:30تا20:30starter
2545فوق فشردهنیمه اول شهریور5 روزاز شنبه تا چهارشنبه9 الی 12Starter
2540فشردهنیمه اول شهریورپنجشنبه ها13:30 الی 9starter
2610نیمه فشردهنیمه دوم شهریوریکشنبه و سه شنبه19 الی 21Starter
2611نیمه فشردهنیمه دوم شهریورشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 19Starter
2652نیمه فشردهنیمه دوم مهرشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه20:30 الی 19Starter
2651نیمه فشردهنیمه اول مهریکشنبه و سه شنبه19 الی 19Starter
2601فوق فشردهنیمه اول شهریور5 روز از شنبه تا چهارشنبه9 الی 12Intensive 1
2641فوق فشردهنیمه اول مهر5 روز از شنبه تا چهارشنبه17:30 الی 20:30Intensive 1
2560نیمه فشرده13/06/98شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19 الی 20:301A
2653نیمه فشردهنیمه دوم مهرشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19 الی 17:301A
2561نیمه فشردهنیمه اول شهریورشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه16 الی 17:301A
2582نیمه فشردهنیمه دوم شهریوریکشنبه و سه شنبه17 الی 191A
2654نیمه فشردهنیمه دوم مهریکشنبه و سه شنبه21 الی 191A
2562فشردهنیمه دوم شهریورجمعه ها18 الی 13:301A
2565فشردهنیمه اول شهریورپنجشنبه ها9 الی 13:301B
2564نیمه فشردهنیمه دوم شهریوریکشنبه و سه شنبه19 الی 171B
2655نیمه فشردهنیمه دوم مهریکشنبه و سه شنبه19 الی 211B
2613نیمه فشردهنیمه دوم شهریورشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19 الی 20:301B
2583فشردهنیمه دوم شهریورجمعه ها9 الی 13:301B
2612نیمه فشردهنیمه اول مهرشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه20:30 الی 191B
2627فوق فشردهنیمه دوم شهریور5 روز از شنبه تا چهارشنبه9 الی 12Intensive 2
2626فوق فشردهنیمه دوم شهریور5 روز از شنبه تا چهارشنبه17:30 الی 20:30Intensive 2
2566نیمه فشردهنیمه دوم شهریوریکشنبه و سه شنبه17 الی 192A
2584فشردهنیمه دوم شهریورجمعه ها9 الی 13:302A
2598نیمه فشردهنیمه اول شهریوریکشنبه و سه شنبه17 الی 192A
2614نیمه فشردهنیمه دوم شهریوریکشنبه و سه شنبه17 الی 192A
2615نیمه فشردهنیمه دوم شهریوریکشنبه و سه شنبه17 الی 192A
2656نیمه فشردهنیمه دوم مهریکشنبه و سه شنبه21 الی 192A
2650نیمه فشردهنیمه اول مهرشنبه ، دو شنبه ، چهارشنبه19 الی 20:302A
2504نیمه فشردهنیمه اول شهریوریکشنبه و سه شنبه19 الی 212B
2505فشرده15/06/98جمعه ها18 الی 13:302B
2506نیمه فشردهنیمه اول شهریورشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 192B
2570نیمه فشردهنیمه اول شهریوریکشنبه و سه شنبه21 الی 192B
2569نیمه فشردهنیمه اول مهریکشنبه و سه شنبه17 الی 192B
2568فشردهنیمه اول شهریورپنجشنبه ها14 الی 18:302B
2616فشردهنیمه اول مهرجمعه ها9 الی 13:302B
2617نیمه فشردهنیمه اول مهرشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19 الی 20:302B
2596فوق فشردهنیمه اول شهریور5 روز از شنبه تا چهارشنبه17:30 الی 20:30Intensive 3
2599فوق فشردهنیمه دوم شهریور5 روز از شنبه تا چهارشنبه9 الی 12Intensive 3
2571نیمه فشرده10/06/98یکشنبه و سه شنبه21 الی 193A
2572فشرده15/06/98جمعه ها9 الی 13:303A
2573نیمه فشردهنیمه اول شهریوریکشنبه و سه شنبه17 الی 193A
2574نیمه فشردهنیمه اول شهریورشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19 الی 20:303A
2575نیمه فشردهنیمه دوم شهریوریکشنبه و سه شنبه21 الی 193A
2618نیمه فشردهنیمه دوم شهریورشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 163A
2577فشرده15/06/98جمعه ها9 الی 13:303B
2578نیمه فشرده11/06/98شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 193B
2580نیمه فشردهنیمه اول شهریوریکشنبه و سه شنبه19 الی 213B
2619نیمه فشردهنیمه اول مهریکشنبه و سه شنبه21 الی 193B
2620فشردهنیمه اول مهرپنجشنبه ها9الی13:303B
2547فوق فشردهنیمه دوم شهریور5 روز از شنبه تا 4 شنبه17:30الی 20:30Intensive 4
2632فوق فشردهنیمه اول شهریور5 روز از شنبه تا 4 شنبه9الی 12Intensive 4
2579نیمه فشردهنیمه دوم شهریوریکشنبه و سه شنبه 21 الی 194A
2634نیمه فشردهنیمه دوم شهریورشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19الی 20:304A
2646نیمه فشردهنیمه دوم شهریوریکشنبه و سه شنبه 17 الی 194A
2657فشردهنیمه دوم شهریورجمعه ها9 الی 13:304A
2621نیمه فشردهنیمه اول شهریوریکشنبه و سه شنبه 19 الی 214B
2622نیمه فشردهنیمه اول مهریکشنبه و سه شنبه 19 الی 174B
2623نیمه فشردهنیمه اول مهرشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19الی 20:304B
2624نیمه فشردهنیمه اول مهرشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19الی 17:304B
2625فشردهنیمه دوم شهریورجمعه ها9 الی 13:304B
2659فوق فشردهنیمه اول مهر5روزاز شنبه تا چهارشنبه9الی 12Intensive5
2658فوق فشردهنیمه اول مهر5روزاز شنبه تا چهارشنبه17:30تا20:30Intensive5
2644نیمه فشردهنیمه دوم شهریورشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19الی 17:305A
2517نیمه فشردهنیمه دوم شهریوریکشنبه و سه شنبه 19 الی 215A
2639فشردهنیمه دوم شهریورجمعه ها9 الی 13:305A
2603فشردهنیمه اول شهریورپنجشنبه ها9 الی 13:305B

لازم به ذکر است نیمه اول هر کتاب با حرف  A و نیمه دوم هر کتاب با حرف B نشان داده شده است . برای مثال بخش اول کتاب 1 با نمایش  1A داده میشود.

شما عزیزان برای اطلاعات بیشتر پیرامون دوره های زبانهای دیگر و یا دوره های تخصصی زبان انگلیسی شامل :

   • دوره های تخصصی آیلتس / IELTS
   • دوره های تخصصی تافل / TOEFL
   • دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی / Free Discussion
   • دوره های بازرگانی زبان انگلیسی / BEC
   • دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی / TTC

برای اطلاعات بیشتر پیرامون زمانبندی کلاس ها ی این دوره ها میتوانید با 88854048 و 88854207 تماس حاصل نمایید.

.