زمانبندی کلاس ها

خانه زمانبندی کلاس ها

زمانبندی کلاس ها

آموزشگاه زبان ایران کمبریج در این بخش به ارایه زمانبندی کلاس ها برای سهولت در کار تصمیم گیری و ثبت نام شما عزیزان می پردازد. در این بخش شما برخی از کلاس های زبان را مشاهده می کنید و روز و ساعت های آنها را نیز می بینید. اما نکته مهم این است که باید بدانید ظرفیت کلاس ها با توجه به ازدیاد تقاضا برای شما عزیزان قابل دیدن نمی باشد.

برای اطلاع از ظرفیت کلاس ها می توانید با آموزشگاه تماس حاصل نمایید و یا بشکل حضوری مراجعه نمایید.

زمانبدی کلاس های زبان انگلیسی

لازم به ذکر است زمانبندی کلاس های زبان انگلیسی به 3 شکل می باشند:

 • فوق فشرده ( 5 روز در هفته )
 • فشرده ( آخر هفته )
 • نیمه فشرده ( 2 الی 3 روز در هفته )

چارت دوره ها و ترم بندی ها به شکل زیر میباشد:

چارت ترم های زبان انگلیسی ایران کمبریج

ترم بندی زبان انگلیسی ایران کمبریج

زمان کلاس های زبان انگلیسی

در ایران کمبریج دوره ها به شکل کلی برگزار میشوند:

 • دوره های فوق فشرده زبان انگلیسی
 1. کلاس های فوق فشرده به شکل 5 روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه می باشند.
 2. شهریه هر ترم 300000 تومان است.
 3. در کل 4 ترم اصلی و یک ترم پایه ای می باشد.
 4. طول هر ترم 3 هفته است.
 • دوره های فشرده زبان انگلیسی
 1. کلاس های فشرده به شکل تکروز فقط جمعه و یا فقط پنجشنبه می باشند.
 2. شهریه هر ترم 200000 تومان می باشد.
 3. طول هر جلسه 4.5 ساعت می باشد.
 4. طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد .
 5. یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد.
 6. طول هر ترم در حدود 1 ماه می باشد.
 • دوره های نیمه فشرده زبان انگلیسی
 1. کلاس های نیمه فشرده زبان نیز هفته ای 2 الی 3 روز می باشد.
 2. شهریه این دوره ها ترمی 150000 تومان است.
 3. طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد .
 4. یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد. طول هر ترم در حدود 1 ماه می باشد.

لازم به ذکر است نیمه اول هر کتاب با حرف  A و نیمه دوم هر کتاب با حرف B نشان داده شده است . برای مثال بخش اول کتاب 1 با نمایش  1A داده میشود.

نوع کلاس تاریخ تشکیل کلاس / حدود تشکیل کلاس روزها ساعت سطح
فشرده 31 فروردین 97 جمعه ها 14:30 الی 17:30 Pre-starter
فشرده اواسط  اردیبهشت 97 جمعه ها 14 الی 17 Pre-starter
فشرده 24 فروردین 97 جمعه 14:30 الی 19 starter
فوق فشرده 29 فروردین 97 5 روزاز شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 starter
فوق فشرده نیمه اول اردیبهشت 97 5 روزاز شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Starter
فشرده نیمه اول اردیبهشت 97 جمعه ها 9 الی 13:30 Starter
نیمه فشرده اواسط  اردیبهشت 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 Starter
نیمه فشرده 16 اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 Starter
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت 5 روز در هفته از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Starter
فوق فشرده 10 اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 1
فوق فشرده 28 فروردین 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 1
فوق فشرده اواسط اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 1
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 1
نیمه فشرده 1 اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 1A
نیمه فشرده 15  اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 1A
نیمه فشرده اواسط اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 1A
نیمه فشرده نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 1A
فشرده 7  اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 1A
فشرده 14  اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 1A
فشرده 24 فروردین 97 جمعه ها 10 الی 14:30 1B
نیمه فشرده 27 فروردین 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 1B
نیمه فشرده 22 فروردین 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 1B
فشرده 14 اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 1B
نیمه فشرده اواسط  اردیبهشت 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 1B
نیمه قشرده نیمه اول خرداد شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 1B
فشرده اواسط خرداد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 1B
فوق فشرده 1 اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 2
فوق فشرده 4 اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 2
فوق فشرده 11 اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 2
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 2
فوق فشرده نیمه اول خرداد 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 2
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 15 الی 18 Intensive 2
نیمه فشرده اواسط  اردیبهشت 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 2A
نیمه فشرده اواسط  اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2A
فشرده اواسط  اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 2A
فشرده 24 فروردین 97 جمعه ها 10 الی 14:30 2A
نیمه فشرده 28 فروردین 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 2A
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 شنبه ، دو شنب ، چهارشنبه 19 الی 20:30 2A
فشرده نیمه دوم خرداد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 2A
فشرده 16 فروردین 97 پنج شنبه ها 9 الی 13:30 2B
نیمه فشرده 28 فروردین 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 2B
نیمه فشرده 1 اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2B
فشرده 7 اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 2B
نیمه فشرده اواسط اردیبهشت شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 2B
نیمه فشرده اواسط اردیبهشت شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2B
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 2B
فشرده نیمه اول خر داد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 2B
فوق فشرده 26 فروردین 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 15 الی 18 Intensive 3
فوق فشرده 22 فروردین 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 3
فوق فشرده 26 فروردین 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 3
فوق فشرده اواسط اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30الی 20:30 Intensive 3
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 3
نیمه فشرده 28 فروردین 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3A
نیمه فشرده 3 اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 3A
فشرده 30 فروردین 97 پنج شنبه ها 9 الی 13:30 3A
فشرده 7  اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 3A
فشرده نیمه دوم خرداد97 جمعه ها 10 الی 14:30 3A
فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 پنجشنبه ها 9 الی 13:30 3A
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 3A
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3A
فشرده 7 اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 3B
نیمه فشرده 29 فروردین 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 3B
نیمه فشرده 3 اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 3B
نیمه فشرده 28 فروردین 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 3B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3B
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 3B
فشرده نیمه اول خرداد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 3B
فشرده نیمه اول خرداد 97 پنجشنبه ها 9 الی 13:30 3B
فوق فشرده 29 فروردین 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 4
فوق فشرده 22 فروردین 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30دالی 20:30 Intensive 4
فوق فشرده اواسط اردیبهشت97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 4
فوق فشرده اواسط اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30دالی 20:30 Intensive 4
نیمه فشرده 28 فروردین 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 4A
نیمه فشرده اواخر فروردین 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 4A
فشرده نیمه اول اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 4A
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 یکشنبه و سه شنبه  19 الی 21 4A
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 4A
فشرده نیمه اول خرداد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 4A
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 4A
نیمه فشرده 28 فروردین 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 4B
نیمه فشرده 16 اردیبهشت 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 4B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 4B
فشرده 31 فروردین 97 جمعه ها 10 الی 14:30 4B
فشرده 7 اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 5A
نیمه فشرده 29 فروردین 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 5B
فشرده اواسط اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 5B
فوق فشرده نیمه اول اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 5
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 5

شما عزیزان برای اطلاعات بیشتر پیرامون دوره های زبانهای دیگر و یا دوره های تخصصی زبان انگلیسی شامل :

 • دوره های تخصصی آیلتس / IELTS
 • دوره های تخصصی تافل / TOEFL
 • دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی / Free Discussion
 • دوره های بازرگانی زبان انگلیسی / BEC
 • دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی / TTC

برای اطلاعات بیشتر پیرامون زمانبندی کلاس ها ی این دوره ها میتوانید با 88854048 تماس حاصل نمایید.

 

.