زمانبندی کلاس ها

خانه زمانبندی کلاس ها

زمانبندی کلاس ها

آموزشگاه زبان ایران کمبریج در این بخش به ارایه زمانبندی کلاس ها برای سهولت در کار تصمیم گیری و ثبت نام شما عزیزان می پردازد. در این بخش شما برخی از کلاس های زبان را مشاهده می کنید و روز و ساعت های آنها را نیز می بینید. اما نکته مهم این است که باید بدانید ظرفیت کلاس ها با توجه به ازدیاد تقاضا برای شما عزیزان قابل دیدن نمی باشد.

برای اطلاع از ظرفیت کلاس ها می توانید با آموزشگاه تماس حاصل نمایید و یا بشکل حضوری مراجعه نمایید.

زمانبدی کلاس های زبان انگلیسی

لازم به ذکر است زمانبندی کلاس های زبان انگلیسی به 3 شکل می باشند:

 • فوق فشرده ( 5 روز در هفته )
 • فشرده ( آخر هفته )
 • نیمه فشرده ( 2 الی 3 روز در هفته )

چارت دوره ها و ترم بندی ها به شکل زیر میباشد:

چارت ترم های زبان انگلیسی ایران کمبریج

ترم بندی زبان انگلیسی ایران کمبریج

زمان کلاس های زبان انگلیسی

در ایران کمبریج دوره ها به شکل کلی برگزار میشوند:

 • دوره های فوق فشرده زبان انگلیسی
 1. کلاس های فوق فشرده به شکل 5 روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه می باشند.
 2. شهریه هر ترم 300000 تومان است.
 3. در کل 4 ترم اصلی و یک ترم پایه ای می باشد.
 4. طول هر ترم 3 هفته است.
 • دوره های فشرده زبان انگلیسی
 1. کلاس های فشرده به شکل تکروز فقط جمعه و یا فقط پنجشنبه می باشند.
 2. شهریه هر ترم 200000 تومان می باشد.
 3. طول هر جلسه 4.5 ساعت می باشد.
 4. طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد .
 5. یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد.
 6. طول هر ترم در حدود 1 ماه می باشد.
 • دوره های نیمه فشرده زبان انگلیسی
 1. کلاس های نیمه فشرده زبان نیز هفته ای 2 الی 3 روز می باشد.
 2. شهریه این دوره ها ترمی 150000 تومان است.
 3. طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد .
 4. یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد. طول هر ترم در حدود 1 ماه می باشد.

 

 

نوع کلاس تاریخ تشکیل کلاس / حدود تشکیل کلاس روزها ساعت سطح
فشرده نیمه اول مرداد  97 جمعه ها 14:30 الی 17:30 Pre-starter
فشرده 8 تیر 97 جمعه 14:30 الی 10 starter
فوق فشرده نیمه اول تیر 97 5 روزاز شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 starter
فوق فشرده 10تیر 97 5 روزاز شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Starter
نیمه فشرده 12تیر 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 Starter
نیمه فشرده نیمه دوم تیر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 Starter
نیمه فشرده نیمه اول مرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 Starter
فوق فشرده نیمه دوم تیر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 1
فوق فشرده نیمه دوم مرداد 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 1
فوق فشرده 10تیر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 1
فوق فشرده نیمه اول مرداد 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 1
نیمه فشرده نیمه اول مرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 1A
نیمه فشرده 10تیر 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 1A
فشرده نیمه اول مرداد 97 جمعه ها 9 الی 13:30 1A
فشرده نیمه اول تیر 97 جمعه ها 10 الی 14:30 1B
فشرده نیمه اول تیر 97 جمعه ها 19 الی 14:30 1B
فشرده نیمه دوم تیر 97 جمعه ها 10 الی 14:30 1B
فشرده نیمه دوم مرداد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 1B
فشرده نیمه اواسط تیر 97 پنجشنبه ها 9 الی 13:30 1B
نیمه فشرده نیمه اول مرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 1B
نیمه فشرده نیمه اول مرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 1B
نیمه فشرده نیمه اول مرداد 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 1B
نیمه فشرده 10تیر 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 21 1B
فوق فشرده نیمه اول تیر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 2
فوق فشرده 23تیر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 2
نیمه فشرده نیمه اول تیر 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 2A
نیمه فشرده نیمه اول تیر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2A
نیمه فشرده نیمه دوم تیر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2A
فشرده نیمه دوم تیر 97 جمعه ها 10 الی 14:30 2A
فشرده نیمه اول مرداد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 2A
نیمه فشرده نیمه اول مرداد 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 2A
نیمه فشرده نیمه اول مرداد 97 شنبه ، دو شنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 2A
نیمه فشرده نیمه دوم تیر 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 2B
نیمه فشرده 3تیر 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 2B
نیمه فشرده اواسط تیر 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 2B
نیمه فشرده نیمه دوم مرداد 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 2B
نیمه فشرده نیمه اول تیر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2B
نیمه فشرده نیمه دوم تیر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 2B
نیمه فشرده نیمه اول مرداد شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2B
فشرده نیمه اول مرداد جمعه ها 10 الی 14:30 2B
فشرده نیمه دوم تیر 97 جمعه ها 10 الی 14:30 2B
فوق فشرده 10تیر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 3
فوق فشرده 12تیر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 3
فوق فشرده نیمه دوم تیر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30الی 20:30 Intensive 3
فوق فشرده نیمه دوم تیر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 3
نیمه فشرده 12تیر 97 یکشنبه و سه شنبه 21 الی 19 3A
نیمه فشرده نیمه دوم مرداد 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3A
نیمه فشرده نیمه اول مرداد 97 یکشنبه و سه شنبه 21 الی 19 3A
نیمه فشرده نیمه اول مرداد 97 یکشنبه و سه شنبه 21 الی 19 3A
نیمه فشرده نیمه اول تیر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 3A
نیمه فشرده نیمه دوم تیر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 3A
فشرده نیمه دوم تیر 97 جمعه ها 10 الی 14:30 3A
فشرده نیمه دوم مرداد97 جمعه ها 10 الی 14:30 3A
فشرده نیمه اول مرداد97 جمعه ها 10 الی 14:30 3A
نیمه فشرده نیمه اول مرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 3B
نیمه فشرده نیمه اول مرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 3B
نیمه فشرده 11تیر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 3B
نیمه فشرده نیمه دوم تیر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 3B
نیمه فشرده نیمه اول مرداد 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 3B
نیمه فشرده نیمه دوم تیر 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3B
فشرده نیمه دوم مرداد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 3B
فشرده نیمه اول تیر 97 جمعه ها 10 الی 14:30 3B
فشرده نیمه دوم تیر 97 پنجشنبه ها 9 الی 13:30 3B
فوق فشرده نیمه دوم تیر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 4
فوق فشرده نیمه دوم تیر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30دالی 20:30 Intensive 4
نیمه فشرده 17 تیر 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 4A
نیمه فشرده نیمه دوم تیر 97 یکشنبه و سه شنبه  17 الی 19 4A
نیمه فشرده نیمه دوم مرداد 97 یکشنبه و سه شنبه  17 الی 19 4A
نیمه فشرده نیمه اول مرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 4A
نیمه فشرده نیمه اول مرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19الی 20:30 4A
نیمه فشرده نیمه اول تیر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 4A
نیمه فشرده نیمه دوم مرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 4A
فشرده نیمه اول تیر97 جمعه ها 10 الی 14:30 4A
فشرده نیمه دوم تیر 97 جمعه ها 10 الی 14:30 4A
فشرده نیمه دوم مرداد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 4A
فشرده نیمه اول تیر 97 پنجشنبه ها 9 الی 13:30 4A
فشرده نیمه اول مرداد 97 پنجشنبه ها 9 الی 13:30 4A
نیمه فشرده نیمه اول تیر 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 4B
فشرده 8تیر 97 جمعه ها 10 الی 14:30 4B
فوق فشرده نیمه اول تیر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 5
فوق فشرده نیمه اول مرداد 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 5
فوق فشرده نیمه دوم تیر 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30دالی 20:30 Intensive 5
فشرده نیمه اول مرداد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 5A
نیمه فشرده نیمه اول تیر 97 یکشنبه و سه شنبه  17 الی 19 5A
فشرده نیمه اول تیر 97 جمعه ها 10 الی 14:30 5B

 

لازم به ذکر است نیمه اول هر کتاب با حرف  A و نیمه دوم هر کتاب با حرف B نشان داده شده است . برای مثال بخش اول کتاب 1 با نمایش  1A داده میشود.

شما عزیزان برای اطلاعات بیشتر پیرامون دوره های زبانهای دیگر و یا دوره های تخصصی زبان انگلیسی شامل :

 • دوره های تخصصی آیلتس / IELTS
 • دوره های تخصصی تافل / TOEFL
 • دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی / Free Discussion
 • دوره های بازرگانی زبان انگلیسی / BEC
 • دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی / TTC

برای اطلاعات بیشتر پیرامون زمانبندی کلاس ها ی این دوره ها میتوانید با 88854048 و 88854207 تماس حاصل نمایید.

 

.