گرامر زبان انگلیسی زمان ها

گرامر زبان انگلیسی زمان ها

آموزشگاه زبان ایران کمبریج در این بخش به گرامر زبان انگلیسی زمان ها اشاره خواهدداشت. مهم ترین بخش حمله سازی در زبان اشراف به ساختارهای گرامری آن زبان می باشد. شما با دانستن ساختار های آن می توانید براحتی جمله بسازید.

گرامر زبان انگلیسی زمان ها

گرامر زبان انگلیسی زمان ها

در این بخش به پرکاربرد ترین ساختار های گرامری اشاره می کنیم:

 • زمان حال ساده در زبان انگلیسی
 • زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

آموزش زمان حال ساده

در گرامر زبان انگلیسی زمان ها حال ساده از پایه ای ترین زمان ها محسوب میشود. زمان حال ساده در موقعیت های فوق کاربردی دارد:

 • زمانی که موضوعی حقیقت دارد
 • زمانی که موضوعی عادت شده است
 • برای کارهایی که به طور منظم انجام می شوند
 • برای بیان کاری در آینده نزدیک و قطعی

ساختار زمان حال ساده

برای ساختن جمله به زمان حال ساده :

 • برای فاعل های I ، You ، We ، They فعل به حالت ساده می آید: Go ، Sleep
 • برای فاعل های سوم شخص مفرد He  ، She ،و It فعل همراه با S سوم شخص می آید: Goes  ، Sleeps

چند مثال برای زمان حال ساده :

 • I go to work everyday
 • They listen to music
 • She sleeps well
 • He plays the piano

همانطور که می بینید ساختار حال ساده آسان است. تنها نکته مهم s سوم شخص است که میبایست رعایت کنید.

آموزش زمان حال استمراری

در گرامر زبان انگلیسی زمان ها ، زمان حال استمراری ساده ترین زمان است. این زمان پرکاربرد است و ساختن آن بسیار ساده است.

زمان حال ساده در مواقع فوق بکار می رود:

 • بیان کاری که در حال انجام آن هستیم در همان لحظه
 • بیان کارهایی مربوط به آینده نزدیک

ساختار زمان حال استمراری

زمان حال استمراری به راحتی ساخته می شود. فعل این زمان به دو صورت می باشد:

 • آوردن فعل کمکی Am  ، Is ، are مناسب با فاعل جمله
 • اضافه کردن ing به انتهای فعل اصلی

چند مثال برای حال استمراری:

 • I am studying English
 • They are leaving for Isfahan Tomorrow

شما عزیزان برای گرامر زبان انگلیسی زمان ها بایستی روی این دو بخش تسلط داشته باشید. برای اطلاعات و درس های بیشتر همواره با وب سایت ما در ارتباط باشید.

 1. شعبه مرکزی ( میدان ولیعصر ) : 88854048
 2. شعبه غرب ( میدان صادقیه ) : 44024298