آموزش شکلهای استمراری زمان گذشته

در این بخش به آموزش شکلهای استمراری زمان گذشته می پردازیم.

ساختارگذشته استمراری  was/were + present participle می باشد.

حالت سوالی آن با جا به جا کردن فاعل و was / were ساخته می شود.

جملات منفی هم با اضافه کردن not ساخته می شود.

 • جمله مثبت: You were studying when she called.
 • وقتی او تماس گرفت شما در حال مطالعه بودید.
 • جمله سوالی: Were you studying when she called?
 • آیا وقتی او تماس گرفت شما در حال مطالعه بودید؟
 • جمله منفی: You were not studying when she called.
 • وقتی او تماس گرفت شما در حال مطالعه نبودید.

کاربردهای گذشته استمراری ( آموزش شکلهای استمراری زمان گذشته )

کاربرد 1: عملی که در گذشته قطع شده است

برای آن که نشان دهیم یک عمل طولانی تر در گذشته متوقف یا قطع شده است، می توانیم از گذشته استمراری استفاده کنیم.

این وقفه معمولاً یک عمل کوتاهتر در حالت گذشته ساده است.

به یاد داشته باشید که این وقفه می تواند واقعی یا فقط یک وقفه در زمان باشد.

مثال:

 • I was watching TV when she called.
 • وقتی او تماس گرفت من داشتم تلویزیون تماشا می کردم.
 • When the phone rang, she was writing a letter.
 • وقتی تلفن زنگ زد، او داشت یک نامه می نوشت.
 • While we were having the picnic, it started to rain.
 • What were you doing when the earthquake started?
 • وقتی زلزله اومد، داشتی چه کار می کردی؟
 • You were not listening to me when I told you to turn the oven off.
 • A: What were you doing when you broke your leg?
 • B: I was snowboarding.

کاربرد 2: یک زمان خاص به عنوان وقفه ( آموزش شکلهای استمراری زمان گذشته )

 

در کاربرد 1، که در بالا توضیح داده شد ، گذشته استمراری با یک عمل کوتاه تر در گذشته ساده قطع می شود.

با این حال می توانید از زمان خاصی به عنوان وقفه استفاده کنید.

مثال:

 • Last night at 6 PM, I was eating dinner.
 • دیشب ساعت 6 عصر، داشتم شام می خوردم.
 • At midnight, we were still driving through the desert.
 • نیمه شب، ما هنوز داشتیم در کویر رانندگی می کردیم.
 • Yesterday at this time, I was sitting at my desk at work.

مهم

 

در گذشته ساده، از زمان مشخصی برای نشان دادن زمان شروع یا پایان عملی استفاده می شود.

در گذشته استمراری، یک زمان خاص فقط عمل را قطع می کند.

آموزش شکلهای استمراری زمان گذشته

مثال:

 • Last night at 6 PM, I ate dinner.
 • شب گذشته ساعت 6 عصر ، شام خوردم.
 • I started eating at 6 pm.
 • من از ساعت 6 عصر شروع به غذا خوردن کردم.
 • Last night at 6 PM, I was eating dinner.
 • دیشب ساعت 6 عصر، داشتم شام می خوردم.

I started earlier; and at 6 PM, I was in the process of eating dinner.

کاربرد 3: عمل های موازی

 

وقتی شما گذشته استمراری را با دو عمل در یک جمله استفاده می کنید، بیانگر این ایده است که هر دو عمل همزمان اتفاق می افتد.

به عبارت دیگر این عمل ها موازی هستند.

مثال:

 • I was studying while he was making dinner.
 • در حالی که او داشت شام درست می کرد من داشتم مطالعه می کردم.
 • While Ellen was reading, Tim was watching television.
 • Were you listening while he was talking?
 • Thomas wasn’t working, and I wasn’t working either.
 • توماس در حال کارکردن نبود و من هم در حال کار کردن نبودم.
 • They were eating dinner, discussing their plans, and having a good time.
شکلهای استمراری زمان گذشته

شکلهای استمراری زمان گذشته

کاربرد 4: جو یا اتمسفر

در زبان انگلیسی، معمولاً از یک سری اقدامات موازی برای توصیف جو در یک زمان خاص در گذشته استفاده می کنیم.

مثال:

 • When I walked into the office, several people were busily typing, some were talking on the phones, the boss was yelling directions, and customers were waiting to be helped. One customer was yelling at a secretary and waving his hands. Others were complaining to each other about the bad service.
 • وقتی وارد دفتر شدم، چند نفر مشغول تایپ کردن بودند، برخی با تلفن صحبت می کردند، رئیس فریاد می زد و مشتری ها منتظر کمک بودند. یکی از مشتری ها داشت به منشی داد می زد و دستانش را تکان می داد. دیگران از خدمات بد به یکدیگر شکایت داشتند.
کاربرد 5: بیان تکرار و اظهار ناراحتی با Always

گذشته استمراری با کلماتی مثل always یا  constantly بیانگر یک چیز شوک آور یا ناراحت کننده در زمان گذشته می باشد.

این مفهوم بسیارشبیه به عبارت used to  با احساس منفی می باشد.

به یاد داشته باشید که کلمات always یا constantly  بین فعل to be و فعل+ing می آید.

 

آموزش شکلهای استمراری زمان گذشته

 

مثال:

 • She was always coming to class late.
 • او همیشه دیر به کلاس می آمد.
 • He was constantly talking. He annoyed everyone.
 • او دائماً حرف می زد. او همه را آزار داد.
 • I didn’t like them because they were always complaining.
نکات While  و  When

از دیگر نکات پیرامون شکلهای استمراری زمان گذشته این بخش میباشد :

 • بندها / clause ها گروه هایی از کلمات هستند که معنی دارند، اما اغلب جمله های کاملی نیستند.
 • بعضی از بندها با کلمه “When” شروع می شوند مانند “When she called” یا “When it bits me  ” .
 • بندهای دیگر با “While” مانند ” while she was sleeping” و ” while he was surfing”  شروع می شوند.
 • وقتی درباره چیزهایی در گذشته صحبت می کنید، “When” اغلب با فعل گذشته ساده می آید،
 • در حالی که “While” معمولاً با گذشته استمراری دنبال می آید. “While” ایده  ی “در آن زمان” را بیان می کند.
 • نمونه های زیر را مطالعه کنید. آنها معانی مشابهی دارند، اما بر قسمت های مختلف جمله تأکید دارند.

 

مثال :

 • I was studying when she called.
 • وقتی او تماس گرفت من داشتم مطالعه می کردم.
 • While I was studying, she called.
 • در حالی که من داشتم مطالعه می کردم، او تماس گرفت.
افعال غیراستمراری/ افعال ترکیبی را به خاطر بسپارید

لازم به یادآوری است که افعال غیر استمراری را نمی توان در هر زمان استمراری به کار برد.

همچنین از معانی غیر استمراری خاصی برای افعال ترکیبی نمی توان در زمان های استمراری استفاده کرد.

به جای استفاده از گذشته استمراری با این افعال، باید از گذشته ساده استفاده کنید.

آموزش شکلهای استمراری زمان گذشته

 

مثال:

 • Jane was being at my house when you arrived.          Not Correct
 • Jane was at my house when you arrived.                     Correct

وقتی تو آمدی جین در خانه من بود.

جایگاه قید

مثالهای زیر جایگاه قیدهای دستور زبان مانند always , only , never , ever , still , just , و…. را نشان می دهد.

مثال:

 • You were just studying when she called.
 • شما تازه مشغول مطالعه بودید که او تماس گرفت.
 • Were you just studying when she called?
 • آیا وقتی او تماس گرفت فقط در حال مطالعه بودید؟
مجهول / معلوم

مثال:

 • The salesman was helping the customer when the thief came into the store.  معلوم
 • فروشنده در حال کمک به مشتری بود که سارق وارد فروشگاه شد.
 • The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store. مجهول

هنگامی که سارق وارد فروشگاه شد، به وسیله ی فروشنده داشت به مشتری کمک می شد.

در این بخش به آموزش شکلهای استمراری زمان گذشته در تمامی حالات پرداختیم.

در صورت تمایل به دانلود منابع رایگان آموزش زبان می توانید به کتابخانه دیجیتال ایران کمبریج مراحعه نمایید.

در صورت نیاز به مشاوره می توانید به صفحه اینستاگرام ایران کمبریج نیز مراجعه نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *