آموزش معرفی خودتان به زبان انگلیسی + ویدئو + فیلم آموزشی

یکی از قسمت های اساسی مکالمه به زبان انگلیسی، یادگیری و آموزش معرفی خودتان به زبان انگلیسی خود می باشد.

 • معارفه ها بخش مهمی از بحث های کوچک در مهمانی ها یا سایر رویدادهای اجتماعی هستند.
 • عبارات مقدماتی با عباراتی که ما برای استقبال از دوستان استفاده می کنیم متفاوت است،
 • اما همانطور که مشاهده خواهید کرد، آنها اغلب به عنوان بخشی از مکالمه گسترده تر با هم استفاده می شوند.

 

آموزش معرفی خودتان به زبان انگلیسی

 

در این مثال، پیتر و جِین برای اولین بار در یک رویداد اجتماعی با هم ملاقات می کنند.

آنها پس از سلام و احوالپرسی با پرسیدن سوالات شخصی ساده شروع می کنند. این نقش ها را با یک دوست یا همکلاسی به نوبت تمرین کنید.

Peter: Hello.

پیتر: سلام.

Jane: Hi!

جِین: (خودمانی) سلام!

Peter: My name is Peter. What’s your name?

پیتر: اسم من پیتر است. اسم شما چیه؟

Jane: My name is Jane. Nice to meet you.

جِین: اسم من جین است. از ملاقات شما خوشبختم.

Peter: It’s a pleasure. This is a great party!

پیتر: باعث افتخار است. این مهمانی چه عالی است!

Jane: Yes, it is. Where are you from?

جِین: بله همینطور است. شما اهل کجا هستید؟

Peter: I’m from Amsterdam.

پیتر: من اهل آمستردام هستم.

Jane: Amsterdam? Are you German?

آموزش معرفی خودتان به زبان انگلیسی

جِین: آمستردام؟ شما آلمانی هستید؟

Peter: No, I’m not German. I’m Dutch.

پیتر: نه، من آلمانی نیستم. من هلندی هستم.

Jane: Oh, you’re Dutch. Sorry about that.

جِین: اوه، تو هلندی هستی. از این بابت متاسفم.

Peter: That’s OK. Where are you from?

پیتر: مشکلی نیست. شما اهل کجا هستید؟

Jane: I’m from London, but I’m not British.

جِین: من اهل لندن هستم، اما انگلیسی نیستم.

Peter: No, what are you?

پیتر: نه، شما چی هستید؟

Jane: Well, my parents were Spanish, so I’m Spanish, too.

جِین: خب، والدین من اسپانیایی بودند، بنابراین من نیز اسپانیایی هستم.

Peter: That’s very interesting. Spain is a beautiful country.

پیتر: خیلی جالبه. اسپانیا کشور زیبایی است.

Jane: Thank you. It is a wonderful place.

جِین: متشکرم. آنجا یک مکان فوق العاده است.

 

آموزش معرفی خودتان به زبان انگلیسی

آموزش معرفی خودتان به زبان انگلیسی

واژگان کلیدی

 

در مثال قبلی، پیتر و جین در حال معرفی خود هستند. چندین عبارت مهم که آنها در این تبادل استفاده می کنند عبارتند از:

 • My name is…
 • اسم من ….. هست.
 • Where are you from?
 • شما اهل کجا هستید؟
 • I’m from… (city, state, or country)
 • من اهل … (شهر ، ایالت یا کشور) هستم.
 • Are you… (Spanish, American, German, etc.)
 • آیا شما … (اسپانیایی ، آمریکایی ، آلمانی و غیره) هستید؟

 

معرفی افراد دیگر

 

معرفی در موقعیت های رسمی  ( آموزش معرفی خودتان به زبان انگلیسی )

معرفی می تواند بین بیش از دو نفر اتفاق بیفتد، به عنوان مثال در یک مهمانی یا در یک جلسه کاری.

 

 

برای دسترسی به آموزش مکالمه زبان را در ایران کمبریج در دوره های آموزش فوق فشرده زبان ، تنها در سه ماه خواهید آموخت.