تاریخ و محل آزمون OET سال 2021

تاریخ و محل آزمون OET سال2021

تاریخ و محل آزمون OET سال2021 :

در جدول زیر تاریخ ها و مکان های امتحانات و آزمون OET در سال 2021 آورده شده است :

 

تاریخ

درخواست اعلام نتایج

مشاغل موجود برای این تاریخ

شنبه . 9 ژانویه 2021 دوشنبه ، 5 اکتبر 2020 –

جمعه ، 4 دسامبر 2020

جمعه ، 29 ژانویه 2021
 • پرستاری
 • داروسازی
 • پزشکی
 • رادیوگرافی
 • دندانپزشکی
 • فیزیوتراپی
شنبه. 23 ژانویه 2021 دوشنبه، 5 اکتبر 2020 –

جمعه ، 18 دسامبر 2020

جمعه ، 12 فوریه 2021
 • پرستاری
 • پزشکی

تاریخ و محل آزمون OET سال 2021

شنبه . 6 فوریه 2021

جمعه ، 16 اکتبر 2020 –

دوشنبه ، 11 ژانویه 2021

پنجشنبه ، 25 فوریه 2021
 • پرستاری
 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • داروسازی

 

 • رادیوگرافی
 • فیزیوتراپی
 • رژیم غذایی
 • پدیاتری (معالجه ودرمان امراض پا)
 • علوم دامپزشکی
 • کاردرمانی
 • بینایی سنجی
شنبه ، 20 فوریه 2021 جمعه ، 16 اکتبر 2020 –

دوشنبه ، 25 ژانویه 2021

جمعه ، 12 مارس 2021
 • پرستاری
 • پزشکی
شنبه ، 6 مارس 2021 جمعه ، 16 اکتبر 2020 –

دوشنبه ، 8 فوریه 2021

پنجشنبه ، 25 مارس 2021
 • پرستاری
 • داروسازی
 • پزشکی
 • رادیوگرافی
 • دندانپزشکی
 • فیزیوتراپی
تاریخ و محل آزمون OET سال 2021

شنبه ، 20 مارس 2021

جمعه ، 16 اکتبر 2020

دوشنبه ، 22 فوریه 2021

دوشنبه ، 12 آوریل 2021
 • پرستاری
 • پزشکی
شنبه ، 10 آوریل 2021 جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 15 مارس 2021

پنجشنبه ، 29 آوریل 2021
 • پرستاری
 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • داروسازی

 

 • رادیوگرافی
 • فیزیوتراپی
 • رژیم غذایی
 • پدیاتری (معالجه ودرمان امراض پا)
 • دامپزشکی
 • کاردرمانی
 • بینایی سنجی

شنبه، 24 آوریل 2021

جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 29 مارس 2021

پنجشنبه ، 13 مه 2021
 • پزشکی
 • پرستاری
تاریخ و محل آزمون OET سال 2021

یکشنبه ، 9 مه 2021

جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

سه شنبه ، 13 آوریل 2021

جمعه ، 28 مه 2021
 • پرستاری
 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • داروسازی

 

 • رادیوگرافی
 • فیزیوتراپی
 • رژیم غذایی
 • پدیاتری (معالجه ودرمان امراض پا)
 • دامپزشکی
 • کاردرمانی
 • بینایی سنجی

شنبه ، 29 مه 2021

جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 3 مه 2021

جمعه ، 18 ژوئن 2021
 • پرستاری
 • پزشکی
شنبه ، 12 ژوئن 2021 جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 17 مه 2021

پنجشنبه ، 1 ژوئیه 2021
 • پرستاری
 • داروسازی
 • پزشکی
 • رادیوگرافی
 • دندانپزشکی
 • فیزیوتراپی
شنبه ، 26 ژوئن 2021 جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 31 مه 2021

پنجشنبه ، 15 ژوئیه 2021
 • پرستاری
 • پزشکی
تاریخ و محل آزمون OET سال 2021

شنبه ، 10 ژوئیه 2021

جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 14 ژوئن 2021

پنجشنبه ، 29 ژوئیه 2021
 • پرستاری
 • داروسازی
 • پزشکی
 • رادیوگرافی
 • دندانپزشکی
 • فیزیوتراپی
شنبه ، 24 ژوئیه 2021 جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 28 ژوئن 2021

پنجشنبه ، 12 آگوست 2021
 • پرستاری
 • پزشکی
شنبه ، 7 اوت 2021 جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 12 ژوئیه 2021

پنجشنبه، 26 اوت 2021
 • پرستاری
 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • داروسازی

 

 • رادیوگرافی
 • فیزیوتراپی
 • رژیم غذایی
 • پدیاتری (معالجه ودرمان امراض پا)
 • دامپزشکی
 • کاردرمانی
 • بینایی سنجی
تاریخ و محل آزمون OET سال 2021

شنبه ، 28 آگوست 2021

جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 2 اوت 2021

پنجشنبه ، 16 سپتامبر 2021
 • پرستاری
 • پزشکی
شنبه ، 11 سپتامبر 2021 جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 16 آگوست 2021

جمعه ، 1 اکتبر 2021
 • پرستاری
 • داروسازی
 • پزشکی
 • رادیوگرافی
 • دندانپزشکی
 • فیزیوتراپی
شنبه ، 25 سپتامبر 2021 جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 30 آگوست 2021

پنجشنبه ، 14 اکتبر 2021
 • پرستاری
 • پزشکی
تاریخ و محل آزمون OET سال 2021

شنبه ، 9 اکتبر 2021

جمعه ، 13 نوامبر 2020

دوشنبه ، 13 سپتامبر 2021

پنجشنبه ، 28 اکتبر 2021
 • پرستاری
 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • داروسازی

 

 • رادیوگرافی
 • فیزیوتراپی
 • رژیم غذایی
 • پدیاتری (معالجه ودرمان امراض پا)
 • دامپزشکی
 • کاردرمانی
 • بینایی سنجی
شنبه 23 اکتبر 2021 جمعه ، 13 نوامبر 2020

دوشنبه ، 27 سپتامبر 2021

جمعه ، 12 نوامبر 2021
 • پرستاری
 • پزشکی
شنبه ، 6 نوامبر 2021 جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 11 اکتبر 2021

پنجشنبه، 25 نوامبر 2021
 • پرستاری
 • داروسازی
 • پزشکی

 

 • رادیوگرافی
 • فیزیوتراپی
 • دندانپزشکی

شنبه ، 20 نوامبر 2021

جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 25 اکتبر 2021

جمعه ، 10 دسامبر 2021
 • پرستاری
 • پزشکی
تاریخ و محل آزمون OET سال 2021

شنبه ، 4 دسامبر 2021

جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 8 نوامبر 2021

چهارشنبه ، 12 ژانویه 2022
 • پرستاری
 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • داروسازی
 • رادیوگرافی
 • فیزیوتراپی
 • رژیم غذایی
 • پدیاتری (معالجه ودرمان امراض پا)
 • دامپزشکی
 • کاردرمانی
 • بینایی سنجی
شنبه ، 18 دسامبر 2021 جمعه ، 13 نوامبر 2020 –

دوشنبه ، 22 نوامبر 2021

جمعه ، 21 ژانویه 2022
 • پرستاری
 • پزشکی

چه زمانی باید در آزمون OET شرکت کنم؟

 

 • به دلیل موقعیت های شخصی مانند پیشنهاد شغلی یا مهاجرت ، ممکن است برای مهلتی که مجبور به شرکت در آزمون OET هستید، تحت فشار زمان باشید.
 • با این حال، مهم است که برای آماده شدن برای آزمون تا آنجا که می توانید وقت بگذارید
 • تا از آمادگی لازم مطمئن شوید و آماده سازی خود را در اسرع وقت شروع کنید.
 • انجام این کار به این معنی است که در روز آزمون احساس اطمینان خواهید کرد و احتمال تکرار آزمون را به حداقل می رسانید.
 • با حضور بیشتر در امتحانات OET در سال 2021، شما می توانید تاریخی را انتخاب کنید که متناسب با شرایط شما باشد
 • و به شما اجازه دهد زمان لازم را برای آماده سازی اختصاص دهید.

 

تاریخ و محل آزمون OET سال 2021

تاریخ و محل آزمون OET سال2021

چگونه می توانم بفهمم که چه زمانی آماده شرکت در OET هستم؟

کار روی هر دو مهارت مورد نیاز برای هر قسمت از آزمون و همچنین استراتژی آزمون دادن مهم است

اگر همچنان نیاز به آگاهی از این آزمون را دارید ، پیشنهاد میکنیم به این مطلب مراجعه نمایید ( آزمون OET جیست ؟ )

برای کسب اطلاعات و اخبار مرکز زبان ایران کمبریج ، میتوانید پیج اینستاگرام رسمی این مرکز را دنبال فرمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − پنج =