جملات شرطی در زبان فرانسوی | آموزش جملات شرطی فرانسه |

Le conditionnel: جملات شرطی در زبان فرانسوی

Le conditionnel چیست؟

 • Le conditionnel (جملات شرطی) در زبان فرانسوی به­عنوان یک زمان فعلی یا یک حالت، قابل استفاده است.
 • به­ عنوان یک زمان فعل، آینده را براساس دیدگاه گذشته بیان می­کند.
 • به­ عنوان یک حالت، به ما امکان می­دهد تا درباره یک واقعیت فرضی یا خیالی که ممکن است تحت شرایط خاصی اتفاق بیفتد، صحبت کنیم.
 • تمام مطالب مربوط به le conditionnel را با استفاده از مثال­های سریع و ساده Lingolia یادبگیرید،
 • سپس با استفاده از تمرین­های رایگان، دانش خود را به چالش بکشید.

آموزشگاه زبان ایران کمبریج با بیش از 10 سال سابقه فعالیت آموزش زبان فرانسه در حال ارایه دوره های تخصصی میباشد که در جهت کسب آمادگی شرکت در آزمون  Tef ، Tcf و یا آزمون Delf  و Dalf در حال ارایه میباشد.

این دوره ها در هدف اول شما را آماده مکالمه زبان فرانسه خواهد نمود.

جملات شرطی در زبان فرانسوی

 

مثال زمان استفاده از le conditionnel در زبان فرانسه

 

Le conditionnel معمولا در زبان انگلیسی با کلماتی مانند would (خواستن) یا could (توانستن) ترجمه می­شود.

 

در زبان فرانسه، از جملات شرطی در موارد زیر استفاده می­کنیم:

 • برای بیان آرزو، احتمال یا فرضیه­ای در زمان حال یا آینده (conditionnel présent) یا گذشته (conditionnel passé)

مثال:

Michel aimerait être en vacances.

 • به عنوان یک زمان فعل برای صحبت درباره آینده از دیدگاه گذشته

مثال:

Michel pensair qu’il pourrait partir en voyage.

 • در عبارات شرطی (if-clauses) (بخش عبارات شرطی را مطالعه کنید).

مثال:

S’il partait pour les Caraïbes, il pourrait aller à la plage tous les jours.

 • برای ایجاد یک درخواست مودبانه

مثال:

Michel, est-ce que tu pourrais venir au tableau?

جملات شرطی در زبان فرانسوی

نحوۀ صرف le conditionnel در زبان فرانسه

Conditionnel présent

ما با اضافه­کردن بخش انتهایی imparfait به ریشه futur simple از فعل، conditionnel présent را می­سازیم.

شخص افعالی با –er افعالی با –ir افعالی با –re
اول شخص مفرد (I (من)) j’aimerais je finirais je vendrais
دوم شخص مفرد (you (تو)) tu aimerais tu finirais tu vendrais
سوم شخص مفرد (he/ she/ it (او/ این)) il aimerait il finirait il vendrait
اول شخص جمع (we (ما)) nous aimerions nous finirions nous vendrions
دوم شخص جمع (you (شما)) vous aimeriez vous finiriez vous vendriez
سوم شخص جمع (they (آنها) ils aimeraient ils finiraient ils vendraient

جملات شرطی در زبان فرانسوی

افعال avoir و être بی­قاعده هستند

شخص Avoir Être
اول شخص مفرد (I (من)) j’aurais je serais
دوم شخص مفرد (you (تو)) tu aurais tu serais
سوم شخص مفرد (he/ she/ it (او/ این)) il aurait il /elle /on serait
اول شخص جمع (we (ما)) nous aurions nous series
دوم شخص جمع (you (شما)) vous auriez vous series
سوم شخص جمع (they (آنها) ils/ elles auraient ils/ elles seraient

 

برای صرف هر فعل فرانسوی در جملات شرطی، به بخش صرف­کننده فعل وارد شوید.

جملات شرطی در زبان فرانسوی

جملات شرطی در زبان فرانسوی

استثناها

در زمان صرف futur simple به استثناها دقت کنید.

 • e کوتاه در ریشه کلمه، در futur simple، آکسان گراو می­گیرد.

مثال­ها:

peser – je pѐserai

modeler – je modѐleria

 • دربرخی از فعل­ها، حرف بی­صدای آخر از ریشه کلمه، تکرار می­شود.

مثال­ها:

Jeter – je jetterai

 • حرف i در افعالی با –rir مشخص در پایان، در زمان اضافه­کردن بخش انتهایی، حذف می­شود.

مثال­ها:

Courir – je courrai

mourir – je mourrai

 • درمورد فعل­هایی که با yer تمام می­شوند، y به i تبدیل می­شود. (درمورد فعل­هایی که با ayer تمام می­شوند؛ هم y و هم i مجاز هستند).

مثال:

employer – j’ emploierai, tu emploieras, il emploiera, nous emploierons, vous emploierez, ils emploieront

payer – je payerai/ paierai

 • افعالی که با –oir تمام می­شوند، مانند افعال aller، envoyer، faire و venir، بی­قاعده می­باشند. برای دیدن صرف کامل آنها، به فهرست افعال بی­قاعده مراجعه کنید.

جملات شرطی در زبان فرانسوی

مثال:

pouvoir  – je pourrai, to pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront

 

conditionnel passé

conditionnel passé با ساختار انگلیسی would have + شکل سوم فعل، مطابقت دارد. از این مورد برای مرور بر موقعیت­های قدیمی و بیان نتایج دیگر، استفاده می­کنیم.

برای صرف conditionnel passé از شکل شرطی avoir /être که با participe passé فعل دنبال می­شود، استفاده می­کنیم.

 

 

 

شخص افعالی با –er افعالی با –ir افعالی با –re
اول شخص مفرد (I (من)) j’aurais aimé j’aurais fini j’aurais vendu
دوم شخص مفرد (you (تو)) tu aurais aimé tu aurais fini tu aurais vendu
سوم شخص مفرد (he/ she/ it (او/ این)) il aurait aimé il aurait fini il aurait vendu
اول شخص جمع (we (ما)) nous aurions aimé nous aurions fini nous aurions vendu
دوم شخص جمع (you (شما)) vous auriez aimé vous auriez fini vous auriez vendu
سوم شخص جمع (they (آنها) ils auraient aimé ils auraient fini ils auraient vendu

جملات شرطی در زبان فرانسوی

در جملات منفی، بخش سوم فعل بعد از قسمت دوم نفی (pas) می­ آید.

مثال:

J’aurais rigolé →Je n’aurais pas rigolé.

Je serais parti. → Je ne serais pas parti.

درمورد افعال بازتابی، ضمیر بازتابی و فعل کمکی را بین دو بخش نفی قرارمی­دهیم ( ne… pas).

مثال:

Je ne me serais pas trompé dans mon calcul.

 

Avoir یا être

بیشتر افعال با استفاده از avoir، می­توانند conditionnel passé بسازند. فعل کمکی être در این موارد  استفاده می­شود:

 • با 14 فعل حرکتی و بی­حرکتی: naȋtre/ mourir، aller/ venir، monter/ descendre، arriver/ partir، entrer/ sortir، apparaȋtre، rester، retourner، tomber و شکل­های مرتبط با آنها مانند: revenir، rentrer، remonter، redescendre، repartir.

مثال:

Je serais parti en vacances en Bretagne.

 • با افعال بازتابی

مثال:

Je me serais trompé dans mon calcul.

جملات شرطی در زبان فرانسوی

اطلاعات

ما زمانیکه بعد از descendre، (r)entrer، (re)monter،  rentrer، retourner و sortir، مفعول مستقیم می­آید، از avoir استفاده می­کنیم.

مثال:

À quelle heure serais-tu sorti?

: اما Aurais-tu srti les carottes du frigo?

 

Participe passé

درمورد افعال باقاعده –er/ -ir/ -re، ساخت participe passé ساده است.

 • اگر مصدر با –er تمام شود، صفت مفعولی با é تمام می­شود

مثال:

aimer – aimé

 • اگر مصدر با –ir تمام شود، صفت مفعولی با i به پایان می­رسد.

مثال:

finir – fini

 • اگر مصدر با –re تمام شود، صفت مفعولی با u به پایان می­رسد

مثال:

vendre – vendu

درمورد افعال بی­قاعده، باید به شکل صفت مفعولی در فهرست افعال بی­قاعده دقت کنیم، صرف آنها را در بخش صرف­کننده فعل بررسی کنید- یا فقط شکل­های آنها را حفظ نمایید.

جملات شرطی در زبان فرانسوی

تطبیق participe passé

برای افعال خاصی، participe passé باید از نظر جنسیت و تعداد، تطبیق داشته باشد.

 • برای افعالی که با être ساخته می­شوند، صفت مفعولی از نظر جنسیت و تعداد با فاعل جمله، تطبیق دارد.

مثال­ها:

Il serait parti en vacances.

Elle serait partie en vacances.

Ils seraient partis en vacances.

Elles seraitent parties en vacances.

 • برای افعالی که با استفاده از avoir ساخته می­شوند، صفت مفعولی از نظر جنسیت و تعداد با مفعول مستقیمی که قبل از فعل می­آید، تطبیق دارد. این مفعول مستقیم می­تواند سه شکل احتمالی به خود بگیرد: یک ضمیر شخصی (me, te, le, la, nous, vous, lesضمیر پیوندی que یا اسمی که قبل از فعل می­آید (در جملات سوالی و تعجبی).

مثال­ها:

Le maȋtre aurait interrogé l’écolier. → Il l’aurait interrogé.

Le maȋtre aurait interrogé l’écoliѐre. → Il l’aurait interrogée.

Le maȋtre aurait interrogé les écoliers. → Il les aurait interrogés.

Le maȋtre aurait interrogé les écoliѐres. → Il les aurait interrogées.

 • در مورد افعال بازتابی (که همیشه در conditionnel passé، به عنوان فعل کمکی être می­گیرند)، معمولا بخش سوم فعل با فاعل مطابقت دارد.

جملات شرطی در زبان فرانسوی

مثال:

Nous nous serion levés trop tard.

 • استثنای مربوط به این موضوع، مفعول­های مستقیم هستند: درصورتیکه فعل بازتابی با یک مفعول مستقیم دنبال شود، صفت مفعولی با چیزی تطبیق ندارد.

مثال:

Elle se serait lave les mains. (Elle se serait lave quoi? → les mains)

→اما : Elle de serait lavée.

 • تذکر: شکل سوم فعل هیچگاه با یک مفعول مستقیم تطبیق پیدا نمی­کند:

مثال:

Marie et Laurent se seraient téléphoné.

→ se = مفعول مستقیم

 • Participe passé با فاعل فعل­های زیر منطبق نمی­شود:

se téléphoner، se parler، se mentir، se plaire (complaire/ déplairese sourire، se rire، se nuire، se succéder، se suffire، se ressembler، s’en vouloir.

این موضوع بدین خاطر است که ضمیر بازتابی یک مفعول غیرمستقیم است. برای این افعال، در مفهوم «یکدیگر (each other)» استفاده می­شود.

 

آموزشگاه زبان ایران کمبریج با استفاده از بروزترین معیارها و متریال آموزشی در حال ارایه دوره های زبان با بالاترین کیفیت میباشد.بنابر کسب نتایج بسیار درخشانی که در این سالها بدست آمده است این مرکز بعنوان بهترین آموزشگاه زبان در حال حاضر معرفی شده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *