سلام احوالپرسی اجتماعی به زبان انگلیسی

معمولاً استفاده از سلام احوالپرسی اجتماعی به زبان انگلیسی مختلف بستگی به موقعیت های متفاوت مثل احوال پرسی با یک دوست، خانواده یا شریک تجاری دارد.

 • هنگام ملاقات با دوستان، از سلام و احوالپرسی غیررسمی استفاده کنید.
 • اگر خیلی مهم است، از سلام رسمی استفاده کنید. از سلام و احوالپرسی رسمی با افرادی که آنها را خیلی خوب نمی شناسید، استفاده شود.
 • سلام و احوالپرسی نیز به این که سلام می کنید یا خداحافظی می کنید، بستگی دارد.
 • عبارات صحیح زیر را بیاموزید و سپس با استفاده از گفتگوهای تمرینی، تمرین کنید.

سلام احوالپرسی اجتماعی به زبان انگلیسی رسمی

 

 برای ورود :

 • Good morning / afternoon / evening.
 • صبح / بعدازظهر / عصر بخیر.
 • Hello (name), how are you?
 • سلام (نام)، حال شما چطور است؟
 • Good day Sir / Madam (very formal)
 • روز بخیر آقا / خانم (بسیار رسمی)

 

به یک سلام رسمی با یک سلام رسمی دیگر پاسخ دهید.

 • Good morning Mr. Smith.
 • صبح بخیر آقای اسمیت.
 • Hello Ms. Anderson. How are you today?
 • سلام خانم اندرسون. امروز چطوری؟

 

سلام غیر رسمی : رسیدن

 

سلام احوالپرسی اجتماعی به زبان انگلیسی

 • Hi / Hello
 • سلام
 • How are you?
 • چطور هستید؟
 • How are you doing?
 • حال شما چطور است؟
 • What’s up? (very informal)
 • چه خبر؟ (بسیار غیر رسمی)

 

توجه به این نکته مهم است که سوال حال شما چطور است؟ یا چه خبر؟ لزوماً نیاز به پاسخ ندارد. اگر پاسخ دهید، این عبارات به طور کلی انتظار می رود:

 • How are you? / How are you doing?

چطور هستید؟ / حال شما چطور است؟

 • Very well, thank you. And you? (formal)
 • بسیار خوب ، متشکرم. و شما؟ (رسمی)
 • Fine / Great (informal)
 • خوب / عالی (غیر رسمی)

 

 • What’s up?

چه خبر؟

 • Not much.
 • زیاد نیست.
 • I’m just (watching TV, hanging out, cooking dinner, etc.)
 • من فقط (دارم تلویزیون تماشا می کنم، بیرون می روم، شام می پزم و غیره)

 

سلام احوالپرسی اجتماعی به زبان انگلیسی

سلام احوالپرسی اجتماعی به زبان انگلیسی

سلام غیررسمی بعد از مدتها

 

اگر مدتهاست که دوست یا یکی از اعضای خانواده خود را ندیده اید، از این سلام و احوالپرسی های غیر رسمی استفاده کنید.

 • It’s great to see you!
 • خیلی خوشحالم میبینمت!
 • How have you been?
 • حال شما چطور بوده است؟
 • Long time, no see.
 • کم پیدایید.
 • How are you doing these days?
 • این روزها چه کار می کنی؟

 

خداحافظی های رسمی: زمان ترک کردن مکانی

 

سلام احوالپرسی اجتماعی به زبان انگلیسی

 

هنگام خداحافظی در پایان روز از این عبارت ها استفاده کنید. این سلام ها برای کار و سایر شرایط رسمی مناسب است.

 • Good morning / afternoon / evening.
 • صبح / بعدازظهر / عصر بخیر.
 • It was a pleasure seeing you.
 • دیدن شما بسیار لذت بخش بود.
 • Goodbye.
 • خداحافظ.
 • Goodnight. (Note: Use after 8 p.m.)
 • شب بخیر. (توجه: بعد از ساعت 8 بعد از ظهر استفاده کنید)

 

خداحافظی های غیررسمی: زمان ترک کردن مکانی

هنگام خداحافظی در یک موقعیت غیررسمی از این عبارت ها استفاده کنید.

 • Nice seeing you!
 • خوشحالم شما رو می بینم!
 • Goodbye / Bye
 • خداحافظ / خداحافظ (غیررسمی تر)
 • See you later
 • بعدا میبینمت
 • Later (very informal)
 • بعداً (بسیار غیررسمی)

 

در اینجا چند مکالمه کوتاه برای تمرین سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی آورده شده است.

یک دوست پیدا کنید تا با شما تمرین کرده و یکی از نقش ها در مکالمه را بازی کند. سپس، نقش ها را تغییر دهید.

در پایان، خودتان مکالمه بسازید.

سلام احوالپرسی اجتماعی به زبان انگلیسی

سلام در گفتگوهای غیررسمی: گفتگوی تمرینی

Anna: Tom, what’s up?

آنا: تام، چه خبر؟

Tom: Hi Anna. Nothing much. I’m just hanging out. What’s up with you?

تام: سلام آنا. هیچ چی. من بیرونم. چه خبر؟

Anna: It’s a good day. I’m feeling fine.

آنا: روز خوبیه. حالم خوبه.

Tom: How is your sister?

تام: خواهرت چطوره؟

Anna: Oh, fine. Not much has changed.

آنا: اوه، خوب. چیز زیادی تغییر نکرده است.

Tom: Well, I have to go. Nice seeing you!

تام: خوب، من باید برم. خوشحالم شمارو میبینم!

Anna: Later!

آنا: بعدا!

 

 

Maria: Oh, hello Chris. How are you doing?

ماریا: آه، سلام کریس. حال شما چطور است؟

Chris: I’m well. Thanks for asking. How are you?

کریس: حالم خوب است. با تشکر از شما که پرسیدید. چطور هستید؟

Maria: I can’t complain. Life is treating me well.

ماریا: نمی توانم شکایت کنم. زندگی با من رفتار خوبی دارد.

Chris: That’s good to hear.

کریس: شنیدن این خوب است.

Maria: Good to see you again. I need to go to my doctor’s appointment.

ماریا: خوشحالم که دوباره می بینمت من باید به ملاقات دکترم بروم.

Chris: Nice seeing you.

کریس: از دیدنت خوشحالم.

Maria: See you later.

ماریا: بعدا می بینمت.

 

سلام احوالپرسی اجتماعی به زبان انگلیسی

 

سلام در گفتگوهای رسمی: گفتگوی تمرینی

John: Good morning.

جان: صبح بخیر

Alan: Good morning. How are you?

آلن: صبح بخیر. چطورید؟

John: I’m very well, thank you. And you?

جان: خیلی خوبم. ممنون . شما چطور؟

Alan: I’m fine. Thank you for asking.

آلن: من خوبم. ممنون که پرسیدد.

John: Do you have a meeting this morning?

جان: امروز صبح جلسه ای داری؟

Alan: Yes, I do. Do you have a meeting as well?

آلن: بله، دارم. آیا شما نیز جلسه ای دارید؟

John: Yes. Well. It was a pleasure seeing you.

جان: بله. خوب. از دیدن شما لذت بردم.

Alan: Goodbye.

آلن: خداحافظ.

 

سلام احوالپرسی اجتماعی به زبان انگلیسی

 

سلام احوالپرسی اجتماعی به زبان انگلیسی : یادداشت ها

 

هنگام معرفی به شما سلام و احوالپرسی:

 

 • هنگامی که به شخصی معرفی شدید، دفعه دیگر که آن شخص را می بینید مهم است که به او سلام کنید.
 • ما همچنین وقتی مردم را ترک می کنیم، به مردم سلام و علیک می کنیم.
 • در انگلیسی (مانند همه زبانها) روشهای مختلفی برای خوشامدگویی به مردم در موقعیتهای رسمی و غیررسمی وجود دارد.

 

مقدمه (اول) با سلام: حالتان چطور است؟

سوال “حالتان چطور است” فقط یک تشریفات است. به عبارت دیگر، این سوال نیازی به پاسخ دادن ندارد.

بلکه یک عبارت استاندارد است که هنگام ملاقات با برخی برای اولین بار استفاده می شود.

 • تام: پیتر، من می خواهم شما را به آقای اسمیت معرفی کنم. آقای اسمیت، این پیتر تامپسون است.
 • پیتر: حالتان چطور است؟
 • آقای اسمیت: شما حالتان چطور است؟

از این عبارات استفاده کنید و وقتی برای اولین بار با شخصی آشنا شدید، بگویید که خوشحال می شوید.

 • It’s a pleasure to meet you.
 • ملاقات با شما خوشحال کننده است.
 • It’s nice to meet you.
 • دیدار با شما خوشایند است.

 

سلام احوالپرسی اجتماعی به زبان انگلیسی

 

سلام بعد از یک معرفی: حال شما چطور است؟

هنگامی که شخصی را ملاقات کردید، استفاده از سلام و احوالپرسی استاندارد مانند “صبح بخیر”، “حال شما چطور است؟” و “سلام” که رایج است، استفاده کنید.

 • Jackson: Hi Tom. How are you?
 • جکسون: سلام تام. چطور هستید؟
 • Peter: Fine, and you?
 • پیتر: خوبم، و تو؟
 • Jackson: I’m great.
 • جکسون: من عالی هستم.

در  این مطلب به آموزش سلام احوالپرسی اجتماعی به زبان انگلیسی پرداختیم ، شما می توانید آموزش های مشابه را د ر  مطالب زیر نیز مشاهده و مطالعه نمایید :

 

برای آموزش های بیشتر همچنین می توانید از بخش کتابخانه مجازی در وب سایت ایران کمبریج نیز بهره مند شوید.

 

جهت کسب آخرین اخبار و عملکرد مجموعه ، پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *