نمرات آموزشگاه زبان ایران کمبریج

در این بخش به نمرات آموزشگاه زبان ایران کمبریج و زبان آموزان خواهیم پرداخت.

نمرات آموزشگاه زبان ایران کمبریج

نمرات آموزشگاه زبان ایران کمبریج

برای مراجعه به بخش نمرات مربوط به کتاب Starter میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

برای دیدن ترم های مربوط به کتاب 1 امریکن انگلیش فایل میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

برای مراجعه به نمرات مربوط به کتاب 2 می توانید به بخش زیر مراجعه نمایید:

برای دیدن نمرات مربوط به کتاب 3 می توانید به بخش زیر مراجعه نمایید:

نمرات مربوط به کتاب 4 نیز در بخش زیر قابل رویت میباشند:

نمرات ترم های مروبط به کتاب 5 نیز در بخش زیر قابل دیدن میباشند:

نمرات مربوط به ترم های زبان های غیر انگلیسی نیز در بخش زیر قابل رویت میباشند: