نمرات American English File 1

در این بخش به بررسی نمرات American English File 1 خواهیم پرداخت.

نمرات American English File 1

نمرات American English File 1

نمرات ترم های ذیل را می توانید در این بخش مشاهده نمایید:

  • ترم های فوق فشرده 1 / Intensive 1
  • ترم های بخش اول کتاب 1 / AEF 1A
  • ترم های بخش دوم کتاب 1 / AEF 1B

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم 1B استاد حشمتی – تاریخ آزمون 30 دی 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 923 جعفري 0 0 0 0 3 0 AB
2 924 داودي خواه 0 0 0 0 3 0 AB
3 962 صدري 8 13 11 12 14 24 82
4 1129 عربي 7 13 6 8 11 25 70
5 903 علي پور 6 13 11 13 14 27 84
6 915 کنجدري 9 14 11 12 12 27 85

نمرات 1A استاد حشمتی – تاریخ آزمون 17 دی 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 411 افشاري 0 0 0 0 5 0 AB
2 1045 حاجي يوسف زاده 9 13 14 11 13 24 84
3 1023 شکوري 10 11 14 13 14 25 87
4 1060 نصيري 9 13 13 12 13 27 87
5 1068 وحيدنژاد 0 0 0 0 5 0 AB
6 1136 کلهي 10 14 13 10 15 26 88

نمرات ترم 1B استاد مهدی رضایی – تاریخ آزمون 13 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 21 11 7 7 9 5 حکمت آزاد 14377 1
91 30 14 11 13 13 10 رضازاده 14264 2
93 29 14 13 13 14 10 پاشا 14263 3
60 20 13 10 4 3 10 موسوی 14104 4
84 26 14 11 10 13 10 جوکار برقی 14331 5
84 28 12 10 12 13 9 حقیری 14310 6
82 30 15 6 10 11 10 خدابخشی 14354 7

نمرات ترم فوق فشرده INT 1 استاد حیدری – تاریخ آزمون 10 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 24 15 11 9 11 5 گراوند 14740 1
89 28 15 12 13 12 9 طاهری 14653 2
40 16 10 4 5 5 0 رحیمی 14647 3
60 25 14 5 6 5 5 مشعوف 14638 4

نمرات ترم 1A استاد رهبری – تاریخ آزمون 6 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
86 28 15 11 13 10 9 احمدزادگان 14639 1
83 25 13 9 12 14 10 حاتمی مقدم 14276 2
82 27 14 6 10 15 10 مردانی 14268 3
72 23 13 5 10 13 8 مهدی زاده کامو 14176 4
77 23 13 10 10 14 7 ملائی 14241 5
70 23 13 9 5 11 9 حبیبی 1170 6
84 24 14 10 13 14 9 حسینی 14592 7
89 28 14 11 12 14 10 فدائی فر 14478 8
84 25 13 10 12 14 10 جهانگیری 497 9

نمرات ترم 1B استاد مهدی رضایی – تاریخ آزمون 6 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 26 13 9 9 7 6 جابری 14652 1
96 29 15 14 15 15 8 شاه حیدری پور 13969 2
81 27 12 12 11 11 8 عزیزالهی 14291 3
70 27 13 6 7 9 8 ابراهیمی 14616 4
70 25 13 8 8 11 5 غلامی 13881 5
74 27 13 9 7 9 9 توکلی دهقی 13785 6
80 27 13 11 8 11 10 محقق 14595 7
81 27 15 11 11 11 6 بیات 14472 8
80 26 13 10 10 11 10 اپرائی 14452 9
86 29 15 12 10 10 10 ایران نژاد 14439 10

نمرات ترم 1A استاد آریا سلطان محمدی – تاریخ آزمون 5 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 21 3 6 10 11 9 شیران قصاب 14336 1
92 29 15 9 15 14 10 ذکاوت 14221 2
93 28 13 12 15 15 10 رمضانی 14612 3
91 29 11 11 15 15 10 رنجبر 14142 4
88 27 11 12 15 13 10 بهرام پور 6173 5
90 28 14 9 14 15 10 ابراهیمی ورگورانی 14343 6
73 24 6 9 13 14 7 رضائی 14599 7

نمرات ترم INT 1 استاد بخشی – تاریخ آزمون 3 دی ماه 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1048 جانفدائي 9 13 13 12 15 28 90
2 1163 زماني فرد 7 12 8 13 13 27 80
3 1132 مشيري پور 10 13 14 15 15 27 94
4 1133 مشيري پور 9 15 14 13 15 29 95

نمرات ترم 1A استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 21 آذر 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 24 11 9 14 15 9 رفیعی 14583 1
65 21 8 8 10 11 7 رفیعی 14582 2
89 29 12 12 15 12 9 زمانی کردشامی 14563 3
94 28 15 11 15 15 10 رفیعیان 14549 4
90 25 15 11 15 14 10 رفیعیان اصفهانی 14548 5
92 26 13 13 15 15 10 اقبالی مراللو 11096 6
80 26 9 13 14 15 3 غلامی 14498 7
51 15 10 4 12 3 7 رحیمی 14052 8
72 23 13 9 15 5 7 محبی 14041 9
92 28 13 12 15 14 10 محبی 14040 10
75 21 10 9 14 14 7 خمامی 14379 11
77 26 7 8 12 14 10 خلیلی 9286 12
97 29 15 13 15 15 10 فیروزبخت 14203 13

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد حیدری – 15 آذر 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
78 24 15 9 10 13 7 اله وردی آشتیانی 14637 1
63 23 14 6 11 5 4 لوماری زاده 14618 2
76 22 15 8 13 11 7 برزنونی 14515 3
60 26 13 5 2 8 6 قوی دل 14350 4
82 27 15 10 10 12 8 بهرامی بالاجاده 14349 5
66 15 15 9 12 8 7 صفوی 14250 6
70 23 15 7 12 8 5 کاظمی کشه 14351 7
84 27 15 12 10 13 7 جمالی نژاد 14400 8
85 27 15 12 12 11 8 مرادی 14539 9
91 28 15 10 15 13 10 رستمی 14442 10
76 22 15 10 10 10 9 آرام دوست 14427 11

نمرات ترم 1B استاد ملکان – تاریخ آزمون 14 آذر ماه 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي نام کد پرونده رديف
55 15 12 7 12 5 4 موسوی سید مصطفی 14054 1
78 26 13 12 13 6 8 غرنفلی محسن 14037 2
76 25 14 10 13 6 8 وطن نژاد نیوشا 14573 3
93 29 15 13 14 12 10 اسفندی نفیسه 14558 4
88 25 15 12 15 12 9 حیدری محمد 14545 5
88 26 14 13 15 10 10 کردجمشیدی امیرحسین 14048 6

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 1 استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 24 آبانماه 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
79 12 12 11 12 7 25 جاملو 14565 1
ab 0 9 0 0 0 0 صمدی 14445 2
ab 0 10 0 0 0 0 فراهانی 14308 3
60 7 11 7 9 5 21 دبیریان 14228 4
ab 0 13 0 0 0 0 قناعت 14542 5
61 8 12 11 9 5 16 کریمیان 14504 6
84 13 14 13 11 8 25 امجدی 14503 7
76 11 12 11 10 8 24 میرزائی 14470 8
75 13 15 11 8 5 23 میرعظیمی 14449 9