در این بخش به بررسی نمرات American English File 1 خواهیم پرداخت.

نمرات American English File 1

نمرات American English File 1

نمرات ترم های ذیل را می توانید در این بخش مشاهده نمایید:

  • ترم های فوق فشرده 1 / Intensive 1
  • ترم های بخش اول کتاب 1 / AEF 1A
  • ترم های بخش دوم کتاب 1 / AEF 1B

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات آزمون ترم 1B استاد نامدار – تاریخ آزمون 23 شهریور 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
73 27 13 11 12 4 6 هاشمی پناه 15828 1
75 24 13 10 12 9 7 شجاعی 15802 2
96 30 15 14 13 14 10 جعفری فرد 15793 3
94 30 13 13 14 14 10 خزاعی 14376 4
74 25 13 10 8 9 9 زاهدی 12761 5
72 25 11 10 11 9 6 نیکبخت 13972 6
87 30 14 10 14 11 8 باقریان 15701 7
70 26 12 10 9 7 6 بگ رضائی 15664 8
75 26 14 10 12 6 7 اسدی 15598 9
87 27 14 12 12 12 10 رسائی 15214 10

نمرات آزمون ترم 1B استاد بخشی – تاریخ آزمون 17 شهریور 1400

شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1563 آذرخواه مقدم 0 0 0 0 14 0 AB
2 1546 ايمني 10 15 13 14 15 28 95
3 1565 خيرخواهان 9 13 12 10 14 24 82
4 1486 غلام زاده 10 14 10 11 15 27 87
5 1545 فتحي 10 14 13 12 14 28 91
6 1547 مهري 10 13 15 12 15 26 91

نمرات آزمون INT1 استاد حسینی پور – تاریخ آزمون 30 مرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1539 بي پروا 7 13 8 12 15 25 80
2 1483 تاتلاري 9 14 13 15 14 29 94
3 1502 صادقي 4 12 11 14 15 27 83
4 1500 فهام 9 13 13 13 14 27 89
5 1540 ميرزايي ازندرياني 9 13 13 13 15 28 91
6 1490 نادري ديز 9 10 10 13 15 26 83
7 955 نمازي 0 0 0 0 3 0 AB
8 1471 يوسف 7 0 12 13 15 27 74

نمرات آزمون Int1 استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 30 مرداد

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 29 15 14 15 12 9 امیری 15814 1
76 25 15 11 12 5 8 عباسعلی 15807 2
96 30 15 14 14 13 10 غلامی 15797 3
96 30 15 14 15 13 9 رحیمیان 15788 4
84 27 15 11 9 14 8 نیکبخت 15762 5
70 22 14 8 11 11 4 پورزاهد 15761 6
90 28 15 13 15 11 8 صانعی 14340 7
81 26 15 10 14 9 7 ملازینلی 15717 8
78 25 14 11 12 12 4 نجفی 15344 9
62 21 13 7 9 10 2 رباط جزی 15343 10

نمرات آزمون ترم 1A استاد مجیدی – تاریخ آزمون 25 مرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 24 13 6 12 10 5 کوهستانی نژاد 15782 1
90 27 14 12 13 14 10 عابدی 15756 2
84 26 15 9 10 14 10 پورحمدانیان 15725 3
91 28 14 11 14 14 10 بهروزی فر 15662 4
86 24 15 13 12 13 9 بابا احمدی 15570 5
93 29 15 12 13 14 10 کوهستانی نژاد 15624 6
81 23 15 9 10 14 10 بیاتی 15613 7
65 19 15 10 11 7 3 بگ رضایی 15599 8
86 25 15 9 13 14 10 اله بخش 15596 9
70 22 15 7 12 7 7 سالاری 15597 10
92 29 15 11 13 14 10 نصیری اصل 15581 11
89 24 15 14 11 15 10 مهرابی 15532 12
94 28 15 13 13 15 10 فتحی 15531 13
96 29 15 14 14 15 9 نجفی قدوسی 15506 14

نمرات آزمون ترم 1A استاد خوش نیت – تاریخ آزمون 26 مرداد

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1283 پهلوان 0 0 0 0 10 0 AB
2 1417 جعفرنيا 8 14 6 12 15 21 76
3 1314 دهقانيان 9 14 14 12 15 24 88
4 1313 صيفوري 0 0 0 0 12 0 AB
5 1400 مهرباروق 10 11 12 9 10 21 73
6 1352 ميرزاده واقفي 9 12 13 10 13 24 81
7 1378 کدخدايي 0 0 0 0 3 0 AB

نمرات آزمون ترم 1B – تاریخ آزمون 9 مرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 24 13 12 13 6 8 شجاعی 15297 1
70 25 12 8 5 10 10 مقدم نژاد 15542 2
76 27 7 14 10 8 10 نعمانی 15544 3
95 27 15 15 14 14 10 طل 14805 4
74 26 13 10 10 5 10 آهن سازان 8085 5
89 29 12 15 11 12 10 پارسازاد 15040 6
74 25 12 13 7 11 6 بینش 15523 7
87 28 13 14 11 11 10 اسکندری 15445 8
81 26 13 15 10 11 6 پرموزه 15437 9
91 28 13 14 11 15 10 خوئینی 15433 10
89 28 13 13 12 13 10 پنبه بر 15409 11

نمرات آزمون Int 1 استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 29 تیر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
74 26 11 9 8 11 9 بیرانوند 15574 1
87 29 11 11 15 13 8 عنبرستانی 15569 2
88 30 13 11 14 12 8 ابراهیمی 15276 3
73 26 12 6 11 11 7 ایمان زاده فرد 15341 4
91 30 13 15 13 12 8 نظام آبادی 15371 5
76 24 14 9 12 11 6 ابراهیم پور 15517 6
72 22 12 9 12 10 7 للّه گانی 15484 7
93 29 15 14 13 13 9 امیری 15475 8
91 29 13 15 12 13 9 ملکی 15460 9

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 1 استاد شیرمحمدی – تاریخ آزمون 29 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 27 15 11 15 13 9 ضیائی 4963 1
86 26 15 11 14 11 9 آل علی 15359 2
74 27 13 8 13 9 4 صالحی یزدی 15342 3
79 26 12 13 12 12 4 هداوند 15325 4
94 29 15 12 15 13 10 جواهری 15314 5
92 30 14 14 12 12 10 محمد 9026 6

نمرات ترم 1A استاد رجبی – تاریخ آزمون 26 خرداد

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
81 21 12 13 15 10 10 شجاعی 15297 1
91 29 15 11 14 14 8 قیاسی 14885 2
83 24 12 11 15 11 10 طوفانی 15234 3
91 26 14 13 15 13 10 رسائی 15214 4
94 29 15 13 13 14 10 فرضی زاده 14806 5
97 30 15 13 14 15 10 طل 14805 6
54 21 11 3 14 3 2 رحیمی 14647 7
94 28 14 12 15 15 10 پارسازاد 15040 8
92 29 12 13 15 15 8 آهن سازان 8085 9

نمرات ترم 1B استاد ملکان – تاریخ آزمون 22 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 26 13 11 12 6 9 مبینی 15267 1
72 26 12 8 9 10 7 جهان 14678 2
85 26 14 12 11 12 10 طالبی تماجانی 15180 3
78 24 12 13 11 12 6 آستانی 14768 4
80 25 12 11 10 13 9 آستانی 14769 5
77 23 12 12 12 12 6 مرادی 14766 6
86 27 12 13 13 14 7 آستانی 14767 7
79 26 13 12 9 11 8 روستائی فیروزاباد 14977 8
47 22 8 2 1 6 8 برزنونی 14824 9
85 26 13 13 11 12 10 زارعی 14794 10
88 26 15 14 14 11 8 شرفی 14834 11

نمرات ترم 1A استاد رجبی – تاریخ آزمون 21 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 24 14 4 12 9 7 حمیدی منزه 15004 1
ab 0 7 0 0 0 0 علیزاده باقری قریه 14673 2
ab 0 12 0 0 0 0 رضائی 14599 3
82 25 14 10 13 12 8 مفیدی 10180 4
ab 0 13 0 0 0 0 میرزائی ینگجه 14688 5
95 29 15 15 15 11 10 شمس 15190 6
95 27 15 13 15 15 10 شمس 15191 7
ab 0 4 0 0 0 0 تواضع 14917 8
73 24 15 9 10 10 5 حیرانی 14859 9

نمرات ترم 1A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 21 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 24 11 2 11 5 7 سعیدیان ترشیزی 15288 1
85 26 14 11 11 13 10 میرزائی 15229 2
ab 0 13 0 0 0 0 کوثری 15228 3
76 21 13 10 11 13 8 محمدی 15215 4
91 28 15 11 15 14 8 کبودی 15186 5
ab 0 3 0 0 0 0 جعفرنیا 14881 6
82 24 12 13 13 12 8 مبین 14886 7
83 24 13 11 12 14 9 سهامی نمین 14808 8
74 22 10 8 14 15 5 رزم خواه 15113 9
ab 0 2 0 0 0 0 رضوانی گیل کلائی 15056 10

نمرات ترم 1B استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 18 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 25 14 13 15 13 10 یاقوتی 14482 1
55 16 14 9 5 4 7 فرحانی نژاد 14744 2
90 26 15 15 15 12 7 جلالی مریدانی 14829 3
94 28 15 14 15 12 10 عبدالعلی 14742 4
55 16 13 8 7 8 3 خوش سیر ثابت 14010 5
84 24 15 15 15 8 7 علی زاده 14481 6
84 26 15 14 15 5 9 حیدری آزاد 14773 7
97 29 15 15 13 15 10 نظری 14975 8

نمرات ترم Int 1 استاد حسینی پور  – تاریخ آزمون 5 خرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1323 بغدادي 4 10 6 6 12 22 60
2 1302 رضوي 9 13 11 13 15 27 88
3 1363 شعباني 9 15 12 14 15 28 93
4 1208 شعباني 9 11 3 8 12 17 60
5 1368 شير علي بيگي 0 0 0 0 4 0 AB
6 1346 مرتضوي 7 13 11 10 15 27 83
7 1355 ميانجي 0 0 0 0 12 0 AB
8 1371 همتي 5 12 11 13 15 25 81
9 1369 کريمي فرد 8 14 10 12 15 27 86

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 1 استاد صادقی – تاریخ فرودین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 29 14 12 15 13 5 نیلوفری 15034 1
84 25 15 12 12 12 8 فیروزمند 15022 2
85 24 14 12 14 11 10 حسنعلی 15002 3
92 28 15 13 13 13 10 دست مزد 14932 4
92 29 15 13 14 12 9 سید یوسف 14771 5

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 1 استاد سلطانمحمدی – تاریخ آزمون فرودین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي نام کد پرونده رديف
AB 0 14 0 0 0 0 امیر احمدی فاطمه 15030 2
87 29 14 10 13 12 9 مشگل گشا سهیلا 15023 4
85 29 11 12 14 11 8 دلیاری پژمان 14671 5
91 29 13 11 15 13 10 صادقی احمد 14862 6
78 28 14 8 9 10 9 رحمانی حسن 14982 8
AB 0 14 0 0 0 0 نصراللهی فرشته 8455 10
80 25 13 10 15 10 7 متقی حسن 14943 11

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 1 استاد شوندی – تاریخ آزمون 25 فروردین

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab
1 1281 آرمند 0 0 0 0 6 0
2 1287 اسمعيل نژاد جناقرد 6 13 13 13 12 28
3 1276 بياتي 8 14 12 12 15 25
4 1263 خاکپور 0 0 0 0 3 0
5 1178 داداشي 7 14 9 11 15 26
6 1260 غفاري 9 13 12 12 12 24
7 1280 محسني 0 0 0 0 5 0
8 1261 هاني لو 7 13 11 12 13 27
9 1278 کاوياني 0 0 0 0 5 0

نمرات ترم 1A استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون فروردین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
78 23 11 8 12 14 10 حمیدی منزه 15004 1
88 26 13 10 15 14 10 حاتمی ورزنه 14810 2
96 28 15 15 15 14 9 شرفی 14834 3
93 27 14 14 14 14 10 آستانی 14767 4
80 23 12 10 12 14 9 مرادی 14766 5
85 26 14 9 13 14 9 آستانی 14769 6
87 24 14 12 13 15 9 آستانی 14768 7
72 24 11 4 11 14 8 برزنونی 14824 8
84 27 12 10 13 14 8 روستائی فیروزاباد 14977 9
73 25 7 12 11 12 6 حسینی 14942 10
75 23 12 8 9 14 9 جهان 14678 11

نمرات ترم 1B استاد حیدری – تاریخ آزمون 20 فروردین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 25 13 10 14 11 10 پاشائی 14761 3
87 25 15 9 15 13 10 حاجی زاده 14446 4
79 25 15 9 13 9 8 طالبی 14604 5
77 22 15 8 13 12 7 برزگر 14501 6
62 18 15 4 11 8 6 عموزاده فکری 14380 7
84 26 13 8 14 13 10 بدرخانی 14610 8
78 22 15 9 11 14 7 جلیل نژاد اسبفروشانی 14517 9
92 27 15 11 14 15 10 اسلامی 14762 10
95 28 15 12 15 15 10 مقدسی 14923 11

نمرات ترم 1B استاد بخشی – تاریخ آزمون 23 اسفند 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1241 جلالوندي 10 15 11 11 13 28 88
2 1045 حاجي يوسف زاده 0 0 0 0 7 0 AB
3 1252 رفيع پور لنگرودي 10 14 13 13 14 26 90
4 1023 شکوري 9 13 7 10 12 26 77
5 1060 نصيري 0 0 0 0 8 0 AB
6 1136 کلهي 10 15 10 10 15 26 86

نمرات ترم 1A استاد سلطانمحمدی – تاریخ آزمون 22 اسفند 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 22 6 5 14 4 9 واعظی 14999 1
45 16 8 1 12 2 6 گنجی 14752 2
83 24 12 7 15 15 10 زارعی 14794 3
92 27 13 12 15 15 10 تواضع 14917 4
73 22 10 8 15 13 5 اکبری 14700 5
79 26 11 5 15 13 9 علیزاده باقری قریه 14673 6
77 20 11 8 15 15 8 میرزائی ینگجه 14688 8
83 24 13 9 15 13 9 سهامی نمین 14887 10
79 23 14 7 14 12 9 حیرانی 14859 11

نمرات ترم 1A استاد ریسمان باف – تاریخ 5 اسفند 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 21 15 8 10 14 9 یزدانی اله آبادی 14456 1
84 26 15 10 9 14 10 بهزادی 14457 2
87 27 15 11 11 14 9 جلالی مریدانی 14829 4
80 21 15 10 11 13 10 حسن زاده 14825 5
90 27 14 12 14 13 10 یاقوتی 14482 6
85 26 15 11 9 14 10 علی زاده 14481 7
73 22 14 9 8 10 10 خوش سیر ثابت 14010 8
86 28 15 10 10 13 10 حیدری آزاد 14773 9
72 23 13 7 9 12 8 خاموشی 14770 10
74 20 15 9 8 13 9 نیکبخت 13972 11
74 20 14 9 10 14 7 فرحانی نژاد 14744 12
90 27 15 10 14 14 10 عبدالعلی 14742 13
78 24 13 10 9 14 8 مهدی پور 14611 14

نمرات ترم فوق فرده کتاب 1 استاد خادم- تاریخ آزمون 2 اسفند

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
89 29 14 12 14 12 8 چیت ساز 12950 1
80 26 15 11 13 8 7 مهتری 14919 2
70 23 14 11 7 9 6 شامی 14916 3
80 27 14 10 8 13 8 عرب 14856 4
80 27 14 9 10 13 7 موسوی جهرمی 14852 5
77 25 13 11 7 13 8 یاوری 13279 6
81 29 14 10 9 10 9 فرخی 14818 7
76 25 15 11 9 11 5 ملک خانبانان 14812 8
77 24 15 12 9 12 5 اسماعیلی وفا 14809 9
78 25 14 10 12 10 7 زمانیان باقری 14799 10