در این بخش به بررسی نمرات American English File 1 خواهیم پرداخت.

نمرات American English File 1

نمرات American English File 1

نمرات ترم های ذیل را می توانید در این بخش مشاهده نمایید:

  • ترم های فوق فشرده 1 / Intensive 1
  • ترم های بخش اول کتاب 1 / AEF 1A
  • ترم های بخش دوم کتاب 1 / AEF 1B

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم 1A استاد رجبی – تاریخ آزمون 21 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 24 14 4 12 9 7 حمیدی منزه 15004 1
ab 0 7 0 0 0 0 علیزاده باقری قریه 14673 2
ab 0 12 0 0 0 0 رضائی 14599 3
82 25 14 10 13 12 8 مفیدی 10180 4
ab 0 13 0 0 0 0 میرزائی ینگجه 14688 5
95 29 15 15 15 11 10 شمس 15190 6
95 27 15 13 15 15 10 شمس 15191 7
ab 0 4 0 0 0 0 تواضع 14917 8
73 24 15 9 10 10 5 حیرانی 14859 9

نمرات ترم 1A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 21 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 24 11 2 11 5 7 سعیدیان ترشیزی 15288 1
85 26 14 11 11 13 10 میرزائی 15229 2
ab 0 13 0 0 0 0 کوثری 15228 3
76 21 13 10 11 13 8 محمدی 15215 4
91 28 15 11 15 14 8 کبودی 15186 5
ab 0 3 0 0 0 0 جعفرنیا 14881 6
82 24 12 13 13 12 8 مبین 14886 7
83 24 13 11 12 14 9 سهامی نمین 14808 8
74 22 10 8 14 15 5 رزم خواه 15113 9
ab 0 2 0 0 0 0 رضوانی گیل کلائی 15056 10

نمرات ترم 1B استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 18 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 25 14 13 15 13 10 یاقوتی 14482 1
55 16 14 9 5 4 7 فرحانی نژاد 14744 2
90 26 15 15 15 12 7 جلالی مریدانی 14829 3
94 28 15 14 15 12 10 عبدالعلی 14742 4
55 16 13 8 7 8 3 خوش سیر ثابت 14010 5
84 24 15 15 15 8 7 علی زاده 14481 6
84 26 15 14 15 5 9 حیدری آزاد 14773 7
97 29 15 15 13 15 10 نظری 14975 8

نمرات ترم Int 1 استاد حسینی پور  – تاریخ آزمون 5 خرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1323 بغدادي 4 10 6 6 12 22 60
2 1302 رضوي 9 13 11 13 15 27 88
3 1363 شعباني 9 15 12 14 15 28 93
4 1208 شعباني 9 11 3 8 12 17 60
5 1368 شير علي بيگي 0 0 0 0 4 0 AB
6 1346 مرتضوي 7 13 11 10 15 27 83
7 1355 ميانجي 0 0 0 0 12 0 AB
8 1371 همتي 5 12 11 13 15 25 81
9 1369 کريمي فرد 8 14 10 12 15 27 86

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 1 استاد صادقی – تاریخ فرودین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 29 14 12 15 13 5 نیلوفری 15034 1
84 25 15 12 12 12 8 فیروزمند 15022 2
85 24 14 12 14 11 10 حسنعلی 15002 3
92 28 15 13 13 13 10 دست مزد 14932 4
92 29 15 13 14 12 9 سید یوسف 14771 5

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 1 استاد سلطانمحمدی – تاریخ آزمون فرودین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي نام کد پرونده رديف
AB 0 14 0 0 0 0 امیر احمدی فاطمه 15030 2
87 29 14 10 13 12 9 مشگل گشا سهیلا 15023 4
85 29 11 12 14 11 8 دلیاری پژمان 14671 5
91 29 13 11 15 13 10 صادقی احمد 14862 6
78 28 14 8 9 10 9 رحمانی حسن 14982 8
AB 0 14 0 0 0 0 نصراللهی فرشته 8455 10
80 25 13 10 15 10 7 متقی حسن 14943 11

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 1 استاد شوندی – تاریخ آزمون 25 فروردین

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab
1 1281 آرمند 0 0 0 0 6 0
2 1287 اسمعيل نژاد جناقرد 6 13 13 13 12 28
3 1276 بياتي 8 14 12 12 15 25
4 1263 خاکپور 0 0 0 0 3 0
5 1178 داداشي 7 14 9 11 15 26
6 1260 غفاري 9 13 12 12 12 24
7 1280 محسني 0 0 0 0 5 0
8 1261 هاني لو 7 13 11 12 13 27
9 1278 کاوياني 0 0 0 0 5 0

نمرات ترم 1A استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون فروردین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
78 23 11 8 12 14 10 حمیدی منزه 15004 1
88 26 13 10 15 14 10 حاتمی ورزنه 14810 2
96 28 15 15 15 14 9 شرفی 14834 3
93 27 14 14 14 14 10 آستانی 14767 4
80 23 12 10 12 14 9 مرادی 14766 5
85 26 14 9 13 14 9 آستانی 14769 6
87 24 14 12 13 15 9 آستانی 14768 7
72 24 11 4 11 14 8 برزنونی 14824 8
84 27 12 10 13 14 8 روستائی فیروزاباد 14977 9
73 25 7 12 11 12 6 حسینی 14942 10
75 23 12 8 9 14 9 جهان 14678 11

نمرات ترم 1B استاد حیدری – تاریخ آزمون 20 فروردین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 25 13 10 14 11 10 پاشائی 14761 3
87 25 15 9 15 13 10 حاجی زاده 14446 4
79 25 15 9 13 9 8 طالبی 14604 5
77 22 15 8 13 12 7 برزگر 14501 6
62 18 15 4 11 8 6 عموزاده فکری 14380 7
84 26 13 8 14 13 10 بدرخانی 14610 8
78 22 15 9 11 14 7 جلیل نژاد اسبفروشانی 14517 9
92 27 15 11 14 15 10 اسلامی 14762 10
95 28 15 12 15 15 10 مقدسی 14923 11

نمرات ترم 1B استاد بخشی – تاریخ آزمون 23 اسفند 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1241 جلالوندي 10 15 11 11 13 28 88
2 1045 حاجي يوسف زاده 0 0 0 0 7 0 AB
3 1252 رفيع پور لنگرودي 10 14 13 13 14 26 90
4 1023 شکوري 9 13 7 10 12 26 77
5 1060 نصيري 0 0 0 0 8 0 AB
6 1136 کلهي 10 15 10 10 15 26 86

نمرات ترم 1A استاد سلطانمحمدی – تاریخ آزمون 22 اسفند 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 22 6 5 14 4 9 واعظی 14999 1
45 16 8 1 12 2 6 گنجی 14752 2
83 24 12 7 15 15 10 زارعی 14794 3
92 27 13 12 15 15 10 تواضع 14917 4
73 22 10 8 15 13 5 اکبری 14700 5
79 26 11 5 15 13 9 علیزاده باقری قریه 14673 6
77 20 11 8 15 15 8 میرزائی ینگجه 14688 8
83 24 13 9 15 13 9 سهامی نمین 14887 10
79 23 14 7 14 12 9 حیرانی 14859 11

نمرات ترم 1A استاد ریسمان باف – تاریخ 5 اسفند 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 21 15 8 10 14 9 یزدانی اله آبادی 14456 1
84 26 15 10 9 14 10 بهزادی 14457 2
87 27 15 11 11 14 9 جلالی مریدانی 14829 4
80 21 15 10 11 13 10 حسن زاده 14825 5
90 27 14 12 14 13 10 یاقوتی 14482 6
85 26 15 11 9 14 10 علی زاده 14481 7
73 22 14 9 8 10 10 خوش سیر ثابت 14010 8
86 28 15 10 10 13 10 حیدری آزاد 14773 9
72 23 13 7 9 12 8 خاموشی 14770 10
74 20 15 9 8 13 9 نیکبخت 13972 11
74 20 14 9 10 14 7 فرحانی نژاد 14744 12
90 27 15 10 14 14 10 عبدالعلی 14742 13
78 24 13 10 9 14 8 مهدی پور 14611 14

نمرات ترم فوق فرده کتاب 1 استاد خادم- تاریخ آزمون 2 اسفند

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
89 29 14 12 14 12 8 چیت ساز 12950 1
80 26 15 11 13 8 7 مهتری 14919 2
70 23 14 11 7 9 6 شامی 14916 3
80 27 14 10 8 13 8 عرب 14856 4
80 27 14 9 10 13 7 موسوی جهرمی 14852 5
77 25 13 11 7 13 8 یاوری 13279 6
81 29 14 10 9 10 9 فرخی 14818 7
76 25 15 11 9 11 5 ملک خانبانان 14812 8
77 24 15 12 9 12 5 اسماعیلی وفا 14809 9
78 25 14 10 12 10 7 زمانیان باقری 14799 10