در این بخش به بررسی نمرات American English File 1 خواهیم پرداخت.

نمرات American English File 1

نمرات American English File 1

نمرات ترم های ذیل را می توانید در این بخش مشاهده نمایید:

  • ترم های فوق فشرده 1 / Intensive 1
  • ترم های بخش اول کتاب 1 / AEF 1A
  • ترم های بخش دوم کتاب 1 / AEF 1B

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم 1B استاد بخشی – تاریخ آزمون 23 اسفند 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1241 جلالوندي 10 15 11 11 13 28 88
2 1045 حاجي يوسف زاده 0 0 0 0 7 0 AB
3 1252 رفيع پور لنگرودي 10 14 13 13 14 26 90
4 1023 شکوري 9 13 7 10 12 26 77
5 1060 نصيري 0 0 0 0 8 0 AB
6 1136 کلهي 10 15 10 10 15 26 86

نمرات ترم 1A استاد سلطانمحمدی – تاریخ آزمون 22 اسفند 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 22 6 5 14 4 9 واعظی 14999 1
45 16 8 1 12 2 6 گنجی 14752 2
83 24 12 7 15 15 10 زارعی 14794 3
92 27 13 12 15 15 10 تواضع 14917 4
73 22 10 8 15 13 5 اکبری 14700 5
79 26 11 5 15 13 9 علیزاده باقری قریه 14673 6
77 20 11 8 15 15 8 میرزائی ینگجه 14688 8
83 24 13 9 15 13 9 سهامی نمین 14887 10
79 23 14 7 14 12 9 حیرانی 14859 11

نمرات ترم 1A استاد ریسمان باف – تاریخ 5 اسفند 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 21 15 8 10 14 9 یزدانی اله آبادی 14456 1
84 26 15 10 9 14 10 بهزادی 14457 2
87 27 15 11 11 14 9 جلالی مریدانی 14829 4
80 21 15 10 11 13 10 حسن زاده 14825 5
90 27 14 12 14 13 10 یاقوتی 14482 6
85 26 15 11 9 14 10 علی زاده 14481 7
73 22 14 9 8 10 10 خوش سیر ثابت 14010 8
86 28 15 10 10 13 10 حیدری آزاد 14773 9
72 23 13 7 9 12 8 خاموشی 14770 10
74 20 15 9 8 13 9 نیکبخت 13972 11
74 20 14 9 10 14 7 فرحانی نژاد 14744 12
90 27 15 10 14 14 10 عبدالعلی 14742 13
78 24 13 10 9 14 8 مهدی پور 14611 14

نمرات ترم فوق فرده کتاب 1 استاد خادم- تاریخ آزمون 2 اسفند

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
89 29 14 12 14 12 8 چیت ساز 12950 1
80 26 15 11 13 8 7 مهتری 14919 2
70 23 14 11 7 9 6 شامی 14916 3
80 27 14 10 8 13 8 عرب 14856 4
80 27 14 9 10 13 7 موسوی جهرمی 14852 5
77 25 13 11 7 13 8 یاوری 13279 6
81 29 14 10 9 10 9 فرخی 14818 7
76 25 15 11 9 11 5 ملک خانبانان 14812 8
77 24 15 12 9 12 5 اسماعیلی وفا 14809 9
78 25 14 10 12 10 7 زمانیان باقری 14799 10

نمرات ترم فوق فرده کتاب 1 استاد حیدری – تاریخ آزمون 26 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
84 27 15 11 14 13 4 حسینی 14911 1
70 25 15 9 6 9 6 حضوری 14900 2
81 28 15 11 12 11 4 کدخدا 14892 3
83 26 15 11 10 12 9 حصاری اصل 14526 4
95 29 15 14 13 14 10 وزیری 14793 5
87 28 15 10 13 13 8 دادصفت 14847 6
85 28 15 10 10 13 9 کوهستانی 14845 7
93 30 15 12 12 14 10 جمشیدی 14676 8
79 26 15 10 10 13 5 زاده مبارک 14837 9
77 23 15 8 12 10 9 سمواتی 14763 10

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 1 استاد زادمهر – تاریخ آزمون 28 بهمن 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1228 اظهاري 7 12 11 14 12 27 83
2 1187 جعفري 9 13 8 14 13 28 85
3 1222 حاج ابراهيمي 7 13 12 14 13 28 87
4 1128 ربيعي 6 13 11 13 11 27 81
5 1223 شباباني 5 10 12 13 12 28 80
6 1209 عوض پور 0 5 0 0 0 0 AB
7 1188 مرادصالح 9 14 13 13 14 29 92

نمرات ترم 1B استاد رجبی – تاریخ آزمون 20 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
72 25 15 11 8 7 6 جهانگیری 497 1
62 22 14 8 7 5 6 ملائی 14241 2
80 26 14 10 11 13 6 حسینی 14592 3
78 25 15 8 11 9 10 احمدزادگان 14639 4
71 23 15 9 9 10 5 حاتمی مقدم 14276 5
78 26 14 8 12 8 10 مردانی 14268 6
70 25 14 7 9 10 5 مهدی زاده کامو 14176 7
86 27 15 10 12 13 9 فدائی فر 14478 8
82 26 15 12 8 13 8 شوقی 14804 9
84 28 15 11 9 11 10 ارژنگ 14585 10
78 25 15 8 13 9 8 معززتقی 14732 11

نمرات ترم 1B استاد احمدیفر – تاریخ آزمون 17 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 26 13 8 13 10 7 زمانی کردشامی 14563 1
66 22 14 6 11 8 5 رضائی 14599 3
87 27 14 9 13 14 10 رنجبر 14142 4
91 28 15 10 15 13 10 رمضانی 14612 5
86 24 14 10 14 15 9 ذکاوت 14221 6
75 25 12 10 12 10 6 بهرام پور 6173 7
90 27 15 11 15 12 10 ابراهیمی ورگورانی 14343 8
82 25 15 11 13 10 8 رفیعیان اصفهانی 14548 9
85 25 15 13 14 10 8 رفیعیان 14549 10
85 26 14 7 14 14 10 اقبالی مراللو 11096 11
80 25 13 10 13 12 7 غلامی 14498 12
60 17 14 6 12 7 4 محبی 14041 13
75 25 14 6 14 11 5 محبی 14040 14

نمرات ترم 1A استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 3 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 27 15 9 14 15 10 اسلامی 14762 1
79 27 8 12 10 12 10 پاشائی 14761 2
80 22 14 10 10 14 10 برزگر 14501 3
80 27 7 11 10 15 10 حاجی زاده 14446 4
74 23 13 7 11 13 7 عموزاده فکری 14380 5
74 24 12 9 10 12 7 طالبی 14604 6
92 30 12 13 13 14 10 بدرخانی 14610 7
86 26 14 10 12 14 10 جلیل نژاد اسبفروشانی 14517 8

نمرات ترم 1B استاد حشمتی – تاریخ آزمون 30 دی 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 923 جعفري 0 0 0 0 3 0 AB
2 924 داودي خواه 0 0 0 0 3 0 AB
3 962 صدري 8 13 11 12 14 24 82
4 1129 عربي 7 13 6 8 11 25 70
5 903 علي پور 6 13 11 13 14 27 84
6 915 کنجدري 9 14 11 12 12 27 85

نمرات 1A استاد حشمتی – تاریخ آزمون 17 دی 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 411 افشاري 0 0 0 0 5 0 AB
2 1045 حاجي يوسف زاده 9 13 14 11 13 24 84
3 1023 شکوري 10 11 14 13 14 25 87
4 1060 نصيري 9 13 13 12 13 27 87
5 1068 وحيدنژاد 0 0 0 0 5 0 AB
6 1136 کلهي 10 14 13 10 15 26 88

نمرات ترم 1B استاد مهدی رضایی – تاریخ آزمون 13 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 21 11 7 7 9 5 حکمت آزاد 14377 1
91 30 14 11 13 13 10 رضازاده 14264 2
93 29 14 13 13 14 10 پاشا 14263 3
60 20 13 10 4 3 10 موسوی 14104 4
84 26 14 11 10 13 10 جوکار برقی 14331 5
84 28 12 10 12 13 9 حقیری 14310 6
82 30 15 6 10 11 10 خدابخشی 14354 7

نمرات ترم فوق فشرده INT 1 استاد حیدری – تاریخ آزمون 10 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 24 15 11 9 11 5 گراوند 14740 1
89 28 15 12 13 12 9 طاهری 14653 2
40 16 10 4 5 5 0 رحیمی 14647 3
60 25 14 5 6 5 5 مشعوف 14638 4

نمرات ترم 1A استاد رهبری – تاریخ آزمون 6 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
86 28 15 11 13 10 9 احمدزادگان 14639 1
83 25 13 9 12 14 10 حاتمی مقدم 14276 2
82 27 14 6 10 15 10 مردانی 14268 3
72 23 13 5 10 13 8 مهدی زاده کامو 14176 4
77 23 13 10 10 14 7 ملائی 14241 5
70 23 13 9 5 11 9 حبیبی 1170 6
84 24 14 10 13 14 9 حسینی 14592 7
89 28 14 11 12 14 10 فدائی فر 14478 8
84 25 13 10 12 14 10 جهانگیری 497 9

نمرات ترم 1B استاد مهدی رضایی – تاریخ آزمون 6 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 26 13 9 9 7 6 جابری 14652 1
96 29 15 14 15 15 8 شاه حیدری پور 13969 2
81 27 12 12 11 11 8 عزیزالهی 14291 3
70 27 13 6 7 9 8 ابراهیمی 14616 4
70 25 13 8 8 11 5 غلامی 13881 5
74 27 13 9 7 9 9 توکلی دهقی 13785 6
80 27 13 11 8 11 10 محقق 14595 7
81 27 15 11 11 11 6 بیات 14472 8
80 26 13 10 10 11 10 اپرائی 14452 9
86 29 15 12 10 10 10 ایران نژاد 14439 10

نمرات ترم 1A استاد آریا سلطان محمدی – تاریخ آزمون 5 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 21 3 6 10 11 9 شیران قصاب 14336 1
92 29 15 9 15 14 10 ذکاوت 14221 2
93 28 13 12 15 15 10 رمضانی 14612 3
91 29 11 11 15 15 10 رنجبر 14142 4
88 27 11 12 15 13 10 بهرام پور 6173 5
90 28 14 9 14 15 10 ابراهیمی ورگورانی 14343 6
73 24 6 9 13 14 7 رضائی 14599 7