نمرات American English File 1

در این بخش به بررسی نمرات American English File 1 خواهیم پرداخت.

نمرات American English File 1

نمرات American English File 1

نمرات ترم های ذیل را می توانید در این بخش مشاهده نمایید:

  • ترم های فوق فشرده 1 / Intensive 1
  • ترم های بخش اول کتاب 1 / AEF 1A
  • ترم های بخش دوم کتاب 1 / AEF 1B

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است نمرات پایین تر از 60 مردود ، نمرات بین 60 الی 70 مشروط و نمرات 70 به بالا قبول میباشند.

نمرات ترم 1A استاد بخشی – تاریخ آزمون 6 آبان 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 923 جعفري 10 13 14 13 12 23 85
2 933 حيدري 0 0 0 0 5 0 AB
3 935 داداشي 5 12 3 5 11 16 52
4 924 داودي خواه 9 12 11 11 13 20 76
5 962 صدري 8 13 15 13 14 26 89
6 903 علي پور 7 13 13 12 15 26 86
7 889 مرادي فرد 0 0 0 0 11 0 AB
8 1029 مصطفوي خرمدره 0 0 0 0 10 0 AB
9 915 کنجدري 10 14 13 13 15 28 93

نمرات ترم INT1 فوق فشرده – استاد مهناز حیدری – تاریخ آزمون 23 مهرماه 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 9 15 12 12 9 26 گلشاهی مقدم 14004 1
90 12 15 13 11 10 29 خسروی 14103 2
94 12 15 14 14 9 30 صالحی 7651 3
92 12 15 13 13 9 30 رنجبر 14433 4
81 8 15 12 13 8 25 شاهزاده صفوی 8169 5
84 13 14 11 12 7 27 تقی زاده کنازه 14414 6
74 7 13 8 12 9 25 مسکینی 13942 7
93 14 15 13 14 8 29 فیروزی دوست 14384 8
70 9 14 7 10 5 25 شایان راد 7771 9
84 13 14 13 10 8 26 صانعی 14340 10
60 8 13 11 9 3 16 سالاری 14335 11
90 12 15 14 12 8 29 میرشفیعی 14317 12
90 13 15 12 11 10 29 دادرسی انزابی 14273 13
ab 0 14 0 0 0 0 مظفری 14272 14
79 14 9 12 12 7 25 دانشیان 14239 15

نمرات ترم 1A سرکار خانم استاد زهرا رضایی – تاریخ آزمون23  مهرماه 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
91 14 14 12 15 10 26 سپهرپور 14062 1
78 8 15 8 14 8 25 غلامی 13881 2
ab 0 10 0 0 0 0 پور مهدی جیرهنده 14220 3
79 10 15 7 13 10 24 ابراهیمی 13935 4
90 13 15 11 14 10 27 توکلی دهقی 13785 5
99 15 15 15 15 10 29 شاه حیدری پور 13969 6
83 10 15 7 15 9 27 عزیزالهی 14291 7
ab 0 12 0 0 0 0 روحی 14277 8
36 8 10 2 0 1 15 بلالی 14133 9
ab 0 10 0 0 0 0 عزیزی 14242 10

نمرات ترم 1B استاد مهدی رضایی – تاریخ آزمون 23 مهر ماه 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 13 12 11 10 4 20 اخمدی ماجلان 14069 1
ab 0 11 0 0 0 0 سبزه 13999 2
82 15 11 10 12 9 25 غفاری 13998 3
ab 0 3 0 0 0 0 مهروانی 14094 4
79 13 12 12 9 10 23 براکی 11303 5
86 15 14 13 9 10 25 متین 12369 6
ab 0 8 0 0 0 0 مظهری 14359 7
80 14 13 11 12 7 23 درویشیان 6855 8
79 13 15 10 10 5 26 قاسمی 13854 9
ab 0 7 0 0 0 0 محمدی 14265 10
94 15 14 13 15 8 29 الیاسی 13995 11
93 15 15 12 14 10 27 لطیفی 13993 12
ab 0 2 0 0 0 0 رهگذر 14019 13
70 14 13 10 5 7 21 محمداکبری 13939 14
88 15 15 13 10 8 27 صدیق فراستی 13765 15
75 15 13 13 5 3 26 توکلی اصل 13952 16

نمرات ترم 1b استاد شوندی – تاریخ آزمون 18 مهر 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 795 خدادادي 7 9 8 11 13 24 72
2 1025 زنديه 6 13 7 11 13 22 72
3 570 محمدضياء 8 10 8 14 13 22 75
4 967 محمديان صومعه 10 12 7 13 14 24 80
5 1024 مرادويسي 6 9 10 12 14 24 75
6 704 مهرآئين شلماني 0 0 0 0 2 0 AB
7 938 يزدان بخش لنگرودي 7 11 12 13 14 27 84
8 788 يزداني 6 10 11 12 14 26 79
9 787 يوسفي 7 13 10 14 14 28 86

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد مهدیپور – تاریخ آزمون 8 مهر 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 986 اسلامي مسرور 0 0 0 0 12 0 AB
2 1026 ايمني کاشان 7 12 10 10 12 26 77
3 965 چوبدار 0 0 0 0 13 0 AB
4 963 رهنما 6 12 12 11 13 27 81
5 972 شاه حسيني 9 14 13 14 15 27 92
6 968 عدل 6 13 12 12 14 27 84
7 1027 نظيفي 9 12 12 12 12 25 82
8 969 نوري 5 13 10 11 13 25 77
9 1022 هاروني 9 14 9 15 15 27 89

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد رضایی – تاریخ آزمون 7 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
92 14 15 12 13 10 28 اصلاح 14424 1
95 15 15 15 13 8 29 براری 14357 2
83 13 15 11 11 5 28 ایرانی 14296 3
94 15 15 14 12 9 29 منصوری مری 14295 4
91 15 15 12 11 9 29 حیدری 13724 5
86 14 15 11 12 8 26 رحیم پور 13760 6
90 14 15 14 10 7 30 جهانگیری 14219 7
93 15 15 13 12 10 28 پاکرخ فرد 14175 8
ab 0 5 0 0 0 0 زالی قره لر 14171 9

نمرات ترم 1a استاد رضایی – تاریخ آزمون 17 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
84 10 15 10 15 8 26 مهروانی 14094 1
81 11 15 13 14 5 23 اخمدی 14069 2
ab 0 10 0 0 0 0 علی محمدی 14055 3
73 10 15 10 14 6 18 موسوی 14054 4
ab 0 10 0 0 0 0 کریمی 12893 5
86 15 10 12 14 8 27 غفاری 13998 6
97 14 15 14 15 10 29 سبزه 13999 7

نمرات ترم فوق فشرده 1 استاد حیدری -د تاریخ آزمون 15 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده
81 10 15 14 11 5 26 ابراهیمی 14230
91 14 15 15 11 7 29 کرمانی 13088
81 13 15 14 10 4 25 گرجی رینه 14172
76 10 15 11 7 8 25 صبائی 14212
90 15 15 13 13 7 27 احمدی 14211
ab 0 13 0 0 0 0 صحرائیان 14192
88 10 15 15 12 7 29 پاک نژاد 14182
91 12 15 15 15 9 25 یزدان پور 14141
76 8 15 13 10 6 24 گرجی رینه 14134
95 13 15 15 15 9 28 بساکی 14121
ab 0 15 0 0 0 0 حسینی 14042

نمرات ترم 1a استاد سلطانی – تاریخ آزمون 14 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 12 14 5 10 7 22 محسن زاده کوهساره 11269 1
ab 0 13 0 0 0 0 باقری 14154 2
86 14 14 12 10 10 26 کردجمشیدی 14048 3
ab 0 12 0 0 0 0 علی کرمی 13984 4
84 14 15 5 13 10 27 عطائی 13982 5

نمرات ترم 1b استاد خادم – تاریخ آزمون 10 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 13 13 10 12 10 24 مهابادیان 14079 1
AB 0 2 0 0 0 0 غرنفلی 14037 2
87 13 14 13 12 10 25 سیدی 14016 3
88 12 14 12 13 9 28 ملکی 14015 4
78 11 10 11 15 8 23 جانی 12529 5
72 9 14 9 11 8 21 نصیری 12031 6
82 14 14 11 7 8 28 سلطان 11485 7
94 12 14 14 15 10 29 گردابی 11486 8
AB 0 12 0 0 0 0 نیکبخت 13972 9
88 15 14 12 10 10 27 جعفری 2426 10
88 14 14 10 14 10 26 هاشمی 13962 11
91 13 15 13 13 10 27 نظری پور 13961 12
86 14 15 13 10 7 27 صباغ 13957 13