نمرات American English File 2 مربوط به ترم های کتاب 2 شامل ترم های ذیل در ای بخش ارایه داده میشوند:

  • ترم فوق فشرده 2 / Intensive 2
  • بخش اول کتاب 2 / AEF 2A
  • بخش دوم کتاب 2 / AEF 2B
نمرات American English File 2

نمرات American English File 2

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

نمرات American English File 2

نمرات 2B استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 12 اسفند 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 26 15 12 14 12 6 بوالحسنی حصاری 14918 1
81 24 15 9 12 14 7 انجام 14913 2
72 22 15 6 10 12 7 خدادادی 11304 3
93 28 15 12 13 15 10 قربانی نژاد 14860 4
90 28 15 13 14 14 6 ازنیر 14654 5
82 24 15 10 10 14 9 میرعظیمی ترکی 14659 6
77 20 15 9 13 14 6 خوش رو کسمائی 14643 7
86 26 15 11 10 14 10 کرفسی دهکردی 14662 8
87 26 15 11 11 15 9 امیریان نائینی 14620 9
81 24 15 12 11 13 6 جعفری 14619 10

نمرات ترم 2A استاد مهدی رضایی – تاریخ آزمون 11 اسفند 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
91 27 15 12 14 13 10 قلعه نوئی فرهانی 11758 1
79 26 13 7 11 12 10 خدابخشی 14354 2
77 24 12 10 9 12 10 جوکار برقی 14331 3
80 23 14 13 9 12 9 موسوی 14104 4
82 25 13 10 10 14 10 پاشا 14263 5
83 26 14 10 11 12 10 رضازاده 14264 6
53 16 11 10 6 5 5 حکمت آزاد 14377 7

نمرات دوره فوق فشرده کتاب 2 استاد سنجری – تاریخ آزمون 29 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 24 15 10 14 15 7 حبیبی 14912 1
86 28 15 11 10 14 8 صادقی 14905 2
82 24 13 14 9 14 8 ثقفی 14902 3
78 24 15 12 9 10 8 دلنواز 14901 4
71 21 10 10 7 13 10 نصیری 12031 5
72 23 10 11 6 13 9 طاهری 14653 6
82 26 14 7 12 13 10 کیان راد 14800 7

نمرات ترم 2A  استاد رهبری – تاریخ آزمون 18 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
95 29 15 14 14 14 9 شاه حیدری پور 13969 1
88 25 15 14 10 14 10 گودرزنیا 14826 2
77 21 14 11 11 12 8 توکلی دهقی 13785 3
84 27 14 12 8 14 9 هاشمیان 14814 4
74 24 14 7 8 13 8 محقق 14595 5
83 26 14 10 9 14 10 حاتمی ورزنه 14811 6
82 24 12 12 11 13 10 شایسته فرد 12122 7
86 28 14 11 11 13 9 ایران نژاد 14439 8
90 26 15 12 12 15 10 شهرکی مقدم 14798 9
78 25 14 11 10 10 8 بیات 14472 10
80 25 14 10 10 13 8 هرمی 14787 11
87 25 14 13 11 15 9 جمالی نژاد 14400 12
84 27 12 12 9 14 10 اسکندری آذری 14733 13
82 25 14 12 10 13 8 نیک خواه عشقی 14731 14
83 29 12 10 8 14 10 انیسوررحمان 14723 15

نمرات ترم 2B استاد رضایی – تاریخ آزمون 18 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 26 14 9 11 14 8 رضاسلطانی 14587 1
70 24 9 9 7 13 8 خسروی 14103 2
78 21 15 10 11 13 8 بهرامی 14475 3
81 21 14 10 14 13 9 درویشیان 6855 4
80 21 14 8 14 14 9 قاسمی 13854 5
77 22 13 10 9 13 10 روح پرو باسمنج 14541 6
88 29 15 11 9 14 10 صادقی 14589 7
77 26 15 9 7 11 9 صدیق فراستی 13765 8
82 24 13 9 12 15 9 کیان زاد 14551 9
84 27 14 12 8 15 8 الیاسی 13995 10
88 27 15 11 11 15 9 لطیفی 13993 11

نمرات ترم 2A استاد حیدری – تاریخ آزمون 17 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 26 15 14 15 12 8 خاتمی 14828 1
77 22 15 6 14 14 6 جابری 14652 2
77 20 15 10 14 12 6 غلامی 13881 3
76 19 15 6 15 14 7 ابراهیمی 14616 4
86 25 15 8 14 14 10 اپرائی 14452 5
80 26 15 4 14 14 7 عزیزالهی 14291 6
77 24 8 10 13 14 8 کردجمشیدی 14048 7
95 28 15 12 15 15 10 اسفندی 14558 8
75 20 15 9 15 11 5 وطن نژاد 14573 9
51 17 13 0 13 5 3 حسینی 14603 10
92 26 15 11 15 15 10 حیدری دهکردی 14545 11
86 24 15 10 15 13 9 شاهین پور 14735 12
92 27 14 12 15 14 10 گردابی طرقی 11486 13
90 24 15 12 15 14 10 سلطان محمدی 11485 14

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 2 استاد بخشی – تاریخ آزمون 13 بهمن 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1048 جانفدائي 8 12 13 10 13 22 78
2 1175 حمزه نيا 7 12 13 11 13 22 78
3 1207 حياتي بهادراني 9 14 13 11 14 25 86
4 1162 صابري 10 14 15 10 13 27 89
5 1132 مشيري پور 10 12 14 12 14 25 87
6 1133 مشيري پور 10 13 14 12 14 25 88
7 1206 موسوي 9 13 14 13 12 25 86
8 1179 کريم 0 0 0 0 12 0 AB
9 1183 کويت وند حسين زاده 10 11 14 12 12 23 82

نمرات تر 2B استاد ملکان – تاریخ آزمون 3 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
60 20 10 4 11 12 3 جلالی 9045 1
80 21 13 11 15 13 7 قیاسی 14232 2
89 26 13 14 15 14 7 طاهائی رودسری 14231 3
83 23 13 12 13 13 9 بیگ زاده مولان 8676 4
76 17 12 10 15 15 7 بیات 14375 5
70 19 9 8 13 14 7 پرتوی 8675 6
84 25 14 9 15 13 8 افشاریان 14543 7
92 26 14 13 15 14 10 غنجی فشکی 14562 8
93 29 14 12 15 15 8 فهیمی 1899 9

نمرات ترم 2B استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 23 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 26 12 11 11 15 8 امین زاده 12480 1
78 23 11 10 10 15 9 امامی 11525 2
81 25 11 12 9 15 9 نظری پور 13961 3
76 21 11 11 10 15 8 هاشمی 13962 4
79 25 10 12 10 13 9 صباغ فرشی 13957 5

نمرات ترم INT 2 استاد رضایی – تاریخ آزمون 21 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 20 12 11 10 12 5 مرادی 14539 1
70 25 9 8 7 13 8 اله وردی آشتیانی 14637 2
70 25 10 8 8 10 9 آرام دوست 14427 3
70 25 9 6 10 13 7 برزنونی 14515 4
60 24 9 7 9 6 5 کاظمی کشه 14351 5
70 26 9 6 10 12 7 صفوی 14250 6
75 23 13 10 11 11 7 رستمی 14442 7
70 24 8 10 8 12 8 بهرامی بالاجاده 14349 8
80 26 12 10 12 12 8 فیضی 14707 9
70 24 13 5 10 9 9 جعفرزاده فکری 14649 10

نمرات ترم 2A استاد حشمتی – تاریخ 19 دی 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1157 جهانگيري 0 0 0 0 13 0 AB
2 795 خدادادي 9 11 11 12 12 22 77
3 1158 دهقاني زاده 0 0 0 0 10 0 AB
4 1025 زنديه 0 0 0 0 2 0 AB
5 967 محمديان صومعه 8 12 13 12 12 25 82
6 1024 مرادويسي 0 0 0 0 5 0 AB
7 938 يزدان بخش لنگرودي 0 0 0 0 15 0 AB
8 788 يزداني 9 12 12 11 14 24 82
9 787 يوسفي 9 13 14 10 14 25 85

نمرات ترم 2B استاد خادم – تاریخ آزمون 14 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
71 22 14 10 7 13 5 یارکه سلخوری 14294 1
60 19 13 5 7 10 6 طهماسبی 5384 2
70 23 14 5 10 12 6 لهراسبی 13834 3
60 22 5 7 8 11 7 حدادی فر 13947 4
72 19 13 8 10 13 9 پورغریب شاهی 13847 5
88 27 15 10 14 14 8 احدیانی 14198 6
70 23 14 7 9 11 6 فلاحی پیروز 14328 7
82 25 14 10 11 14 8 سیادت 13768 8
77 23 14 9 9 14 8 جعفری نیا 2426 9
96 29 15 14 15 13 10 فراهانی فرد 13994 10
74 25 14 7 9 13 6 حبیبی 14574 11
79 24 14 11 10 14 6 یادگاری 14569 12
84 25 14 8 13 14 10 رمضان پورویشکائی 14497 13

نمرات ترم INT 2 استاد سنجری – تاریخ آزمون 13 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 22 12 13 9 12 9 میرزائی 14470 1
85 26 14 11 11 13 10 باجلوند 14711 2
82 27 12 10 10 13 10 امجدی گوجکی 14503 3
82 25 13 7 13 14 10 جاملو 14565 4
82 26 13 10 9 15 9 مهدی نیاکلهودشتی 14300 5
79 23 12 8 13 15 8 قاسمی 10092 6
90 29 15 13 10 13 10 نورآذر برخو 14635 7
87 27 13 10 13 14 10 آقامحمدصادق 14634 8

نمرات ترم 2A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 9 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
86 26 15 13 11 12 9 کیانی آزاد 14664 1
90 26 15 13 12 14 10 کرفسی دهکردی 14662 2
87 27 15 13 10 12 10 میرعظیمی ترکی 14659 3
90 26 15 14 12 14 9 ازنیر 14654 4
79 23 15 9 11 11 10 خوش روکسمائی 14643 5
91 25 15 13 13 15 10 جعفری 14619 6
87 28 15 11 13 10 10 امیریان نائینی 14620 7

نمرات ترم 2A استاد رضایی – تاریخ آزمون 3 دی 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 25 13 9 13 13 9 خسروی 14103 1
76 21 14 12 10 10 9 درویشیان 6855 2
78 26 15 11 10 13 3 صدیق فراستی 13765 3
70 23 14 8 9 11 5 قاسمی 13854 4
90 27 14 11 14 15 9 صادقی 14589 5
91 27 15 13 13 14 9 الیاسی 13995 6
87 25 15 12 14 12 9 لطیفی 13993 7
90 26 15 13 13 14 9 کیان زاد 14551 8
87 25 15 10 15 12 10 روح پرو باسمنج 14541 9
84 25 15 11 12 13 8 بهرامی 14475 10
54 18 10 9 5 7 5 بیاتی 12424 11