نمرات American English File 2 مربوط به ترم های کتاب 2 شامل ترم های ذیل در ای بخش ارایه داده میشوند:

  • ترم فوق فشرده 2 / Intensive 2
  • بخش اول کتاب 2 / AEF 2A
  • بخش دوم کتاب 2 / AEF 2B
نمرات American English File 2

نمرات American English File 2

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

نمرات American English File 2

نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب 2 استاد حسینی پور – تاریخ آزمون 9 آذر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1791 آموزگار 8 14 14 13 13 22 84
2 1805 اسدي کاوان 8 13 14 11 15 23 84
3 986 اسلامي مسرور 7 13 14 10 12 19 75
4 1808 بهادري 9 13 14 12 15 26 89
5 1458 تاتلاري 7 12 12 10 15 20 76
6 1763 توکلي يرکي 8 12 15 12 15 19 81
7 1728 جماليان 10 15 12 10 15 25 87
8 1795 حاتمي 8 14 14 13 13 26 88
9 1773 رضائي 8 12 12 12 15 22 81
10 1455 فرزادي پور 6 12 3 9 13 20 63
11 1747 لطفي کوشالي 10 12 14 13 15 24 88
12 1793 مرعشي 8 14 15 12 15 27 91
13 1515 ولي زاده حاجي دهي 0 0 0 0 11 0 AB
14 1806 يادگار آذري 9 14 15 10 15 27 90

نمرات آزمون ترم 2A استاد مهدی رضایی – تاریخ آزمون 8 آذر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
50 18 10 2 7 4 9 وحدت دربند 15866 1
70 25 13 8 11 7 6 شجاعی 15802 2
86 25 15 13 12 13 8 کافی 16309 3
77 23 11 12 10 11 10 بهروزی فر 15662 4
62 19 10 11 9 7 6 اسدی 15598 5
77 24 15 10 13 8 7 ابراهیمیان استاد 15968 6
79 25 11 11 12 10 10 پورحمدانیان 15725 7
71 21 14 6 12 9 9 اله بخش 15596 8
90 28 12 13 14 13 10 اسلامی راد 16294 9
92 26 15 15 15 13 8 بائی 16291 10
52 16 8 2 9 11 6 عباسعلی 15807 11
AB 0 5 0 0 0 0 خسروانی فراهانی 16282 12
75 24 10 11 11 9 10 جوادی 15081 13

نمرات آزمون ترم 2B استاد نامدار – تاریخ آزمون 5 آذر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 25 11 9 14 15 9 پارسازاد 15040 1
89 26 15 9 15 15 9 جلالی فرد 15963 2
AB 0 10 0 0 0 0 حمیدی منزه 15004 3
82 25 13 6 13 15 10 موسوی 15757 4
86 25 14 11 14 13 9 مهاجرانی 16098 5
AB 0 9 0 0 0 0 خطیبی 5268 6

نمرات آزمون ترم 2B استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 5 آذر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
94 28 14 12 15 15 10 صبوری 16427
78 19 13 10 14 12 10 مقبول مذاهب 15808
86 27 13 12 14 12 8 نوائی لواسانی 16025
79 20 13 10 13 15 8 رستمی 16026
82 23 12 13 13 12 9 صالح 15858
91 28 13 13 14 14 9 طل 14805
91 24 14 14 15 14 10 احمدیان احمدآباد 16235
90 28 14 10 15 13 10 اسدی 16236
85 24 14 10 15 13 9 موسایی 16230
85 26 12 13 13 11 10 دلخوش فومنی 16017

نمرات آزمون ترم 2A استاد نظری – تاریخ آزمون 5 آذر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
83 27 14 8 13 12 9 قیاسی 15994
85 23 13 14 15 11 9 بحرانی 16393
83 25 15 9 15 11 8 ملارضا 16386
78 23 15 11 10 9 10 کوهستانی نژاد 15782
82 27 13 9 13 10 10 کوهستانی نژاد 15624
51 19 13 0 9 5 5 شاهین پور 14971
80 25 13 12 13 9 8 میر احمدی 15474
80 27 15 11 11 11 5 جلالی 15367
82 23 15 9 14 12 9 اصفهانی 15368
88 27 15 9 15 13 9 حمصی 15904
81 27 13 11 12 12 6 طلا 16062
72 26 10 10 12 10 4 باقری 16004
77 24 14 8 14 12 5 کامرانی فکور 11932

نمرات آزمون ترم 2B استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 3 آذر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
91 25 15 11 15 15 10 ناصری فرد 16033 1
85 24 15 11 13 15 7 صفری دهنوی 9317 2
88 27 15 10 13 14 9 احمدی 16032 3
85 25 15 10 14 14 7 خوئینی 15433 4

نمرات آزمون ترم Int2 استاد ریسمانباف – تاریخ آزمون 29 آبان 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 18 15 10 14 11 8 صالحی مزده 16491 1
44 20 15 0 9 0 0 مرتضوی 16255 2
75 21 12 10 9 13 10 علی اصغری شفیعی 16476 3
71 19 15 11 11 6 9 میرباقری 16468 4
78 26 2 10 12 15 13 زمدنی 16225 5
86 24 15 9 15 14 9 زل مستخاصه 16434 6
70 21 15 9 15 1 9 نره ئی 16409 7
73 17 15 10 9 13 9 ایمان زاده فرد 15341 8
89 24 15 12 14 15 9 نجفی قدوسی 15506 9
84 20 15 13 14 14 8 شیرپور 15964 10
91 25 15 13 15 13 10 عابدی 16321 11

نمرات آزمون ترم 2A استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 28 آبان 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
76 27 15 12 0 13 9 کابوسیان 16320 1
92 28 15 12 15 13 9 بخت یاری 16318 2
81 21 15 11 15 9 10 تدین 12975 3
87 28 15 7 14 14 9 منوچهری 16270 4
95 28 15 12 15 15 10 احمدی پور 16237 5
86 26 15 11 15 10 9 گلپایگانی 16233 6
91 26 15 12 15 14 9 فرج پورمقدم 16214 7
72 22 12 10 12 8 8 شکری 15354 8
82 22 15 13 14 11 7 عالی پور 16210 9
90 27 14 11 14 14 10 دیور 16208 10
85 24 15 13 14 12 7 عباسی 8625 11
83 26 14 11 13 10 9 شوقی 16109 12
86 24 13 12 13 14 10 جلیلوند 16090 13

نمرات آزمون ترم 2B استاد نامدار – تاریخ آزمون 26 آبان 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 28 14 11 15 14 8 یزدانی پور 15878 1
73 19 13 9 14 12 6 مولائی 15885 2
ab 0 15 0 0 0 0 قاسمی 15972 3
88 26 14 9 15 15 9 حقیقت 15941 4
86 26 14 10 14 12 10 پولادی 16326 5
90 27 15 9 14 15 10 مشفق 15952 6
89 26 13 11 14 15 10 لطفی 15671 7
93 26 15 13 15 14 10 عالی نژاد 15702 8
90 29 10 11 15 15 10 لوک زاده 15731 9
83 23 13 10 14 14 9 نوروزی 15768 10
76 22 14 8 12 11 9 سجادی 15765 11
ab 0 11 0 0 0 0 صادقی 16064 12

نمرات آزمون ترم 2A استاد رضایی – تاریخ آزمون 25 آبان 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي
94 26 15 14 15 14 10 آتشکار
92 28 15 11 15 14 9 صادقی شاکر
87 24 14 13 14 13 9 کمال
91 28 15 12 15 13 8 موذنی
84 25 14 9 14 13 9 اخلاق دوست
63 17 13 6 14 6 7 معزی
84 26 13 11 14 12 8 باقریان
77 21 11 10 13 12 10 نیکبخت
72 26 13 4 14 12 3 میرزائی
81 23 12 13 14 13 6 عسگری
91 28 14 13 14 14 8 نامدار

نمرات آزمون ترم Int2 استاد رضایی – تاریخ آزمون 25 آبان

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
76 21 12 11 13 13 6 حبیبی 16395
92 25 15 13 15 15 9 موسوی 15925
80 26 12 10 11 13 8 موتمن 15587
79 20 15 10 15 11 8 پورجمالی نودهی 16072
77 23 12 9 11 14 8 خضری 15950
90 27 15 12 15 13 8 شیخی 16060
81 26 15 11 11 13 5 ایزدی فر 16040
80 24 15 8 12 12 9 صادقی 15977
70 18 11 11 11 13 6 قاسمی پور 15985

نمرات آزمون ترم Int2 استاد حسینی پور – تاریخ آزمون 15 آبان

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1692 اخلاقي 0 0 0 0 9 0 AB
2 1696 تسليم بخش 7 11 13 11 13 22 77
3 1699 تفکري عبد 0 0 0 0 9 0 AB
4 1512 جمشيدي 7 10 6 12 13 12 60
5 1644 حميداوي 8 15 15 13 15 25 91
6 1679 داستانيان 9 14 15 10 13 27 88
7 1650 رضائي 6 11 13 12 11 18 71
8 1678 زحمت کش 10 14 14 12 15 25 90
9 1706 سحرخيز لنگرودي 10 14 15 11 15 24 89
10 1707 سحرخيزلنگرودي 7 14 11 13 15 24 84
11 1660 علي پناه 9 14 13 13 15 26 90
12 1680 عليزاده 9 13 14 12 15 23 86
13 1665 محرمي يامچلو 7 15 15 11 15 22 85
14 1579 هوشيار برسجين 8 10 13 13 15 21 80
15 1687 وهابي 8 9 14 10 14 25 80

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد رجایی – تاریخ آزمون 12 آبان 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
83 24 14 11 12 12 10 مهری 11590
88 24 14 13 14 15 8 صالحی 16254
80 22 14 10 11 14 9 آریائی 6773
90 27 15 12 14 15 7 شکرچی 16223
78 20 15 6 12 15 10 چاوشی ثمرین 15895
84 22 14 12 12 15 9 نظیری راد 15754
78 23 15 9 12 13 6 علی آبادی 15951
84 23 15 12 14 14 6 ابراهیم زاده 15852
79 23 13 12 10 12 9 اخوه 15830
74 22 12 10 11 11 8 طالب 6542
74 21 14 10 8 12 9 طغرائی 15891
87 26 15 10 13 14 9 اعیان منش راد 15934
89 26 15 12 13 14 9 دورچهره کهنه سری 15935
77 22 15 7 12 14 7 افضلی جامی 16202

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد رجایی – تاریخ آزمون 12 آبان 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
61 15 13 8 12 7 6 حاجی حسینی 16308
81 24 12 12 11 13 9 اصیل منش 16289
70 19 14 8 11 13 5 اکبری 16283
77 22 13 12 10 14 6 فخری ناکیاشری 16281
89 26 15 11 14 14 9 خالقی اصل 16264
92 26 15 13 13 15 10 وحدت نیا 16262
85 22 15 11 13 14 10 عطری نژاد 16253
70 20 12 9 13 12 4 بزاغانی 16239
79 23 13 14 11 11 7 هاشمی پناه 15828

نمرات آزمون ترم 2A استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 4 آبان 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
93 29 15 12 14 14 9 امینی 16110
91 27 15 12 13 14 10 نان بده 16070
77 21 14 7 13 12 10 مجیدی خامنه 16069
87 25 15 10 14 14 9 سعیدا 16055
89 27 15 10 14 13 10 ناصری فرد 16033
70 20 12 8 10 12 8 موسوی 16022
77 23 12 10 11 12 9 موسوی 16021
92 28 15 12 14 15 8 اسکندری 16014
89 28 15 10 14 14 8 مستقیمی 16005
91 27 14 12 13 15 10 پیشنماز لیل آبادی 15988
83 27 14 9 13 14 6 بازمانی 15927
70 20 10 8 11 13 8 بینش 15523