نمرات American English File 2 مربوط به ترم های کتاب 2 شامل ترم های ذیل در ای بخش ارایه داده میشوند:

  • ترم فوق فشرده 2 / Intensive 2
  • بخش اول کتاب 2 / AEF 2A
  • بخش دوم کتاب 2 / AEF 2B
نمرات American English File 2

نمرات American English File 2

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

نمرات American English File 2

نمرات آزمون Int 2 استاد رهبری – تاریخ آزمون 27 شهریور 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
92 27 15 14 12 15 9 غلامی 15797 1
77 19 15 12 10 12 9 بهلوئی دولت سرائی 15965 2
72 22 15 10 8 10 7 ناظری رنجبر 2064 3
88 26 15 12 12 15 8 قاسمی 15900 4
83 24 15 12 10 14 8 تقوی رنجبر 15873 5
73 21 15 12 9 11 5 صدرالدینی 15855 6
88 25 15 14 11 15 8 عنبرستانی 15569 7

نمرات آزمون ترم 2A استاد رجایی – تاریخ آزمون 23 شهریور 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 26 15 8 13 11 7 نوروزی 15768 1
70 23 10 9 10 12 6 سجادی سنجانی 15765 2
82 25 14 9 11 13 10 موسوی 15757 3
84 28 14 7 13 12 10 لوک زاده 15731 4
60 19 12 2 10 11 6 حمیدی منزه 15004 5
88 28 15 8 14 14 9 عالی نژاد 15702 6
86 27 15 9 12 13 10 لطفی 15671 7

نمرات آزمون ترم 2B استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 21 شهریور 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
81 25 14 10 10 14 8 توکلی 15357 3
80 21 14 12 10 14 9 ابراهیمی 15132 4
82 26 14 10 11 14 7 قدیمی 15345 5
80 25 13 8 9 15 10 آراسته 15163 7
81 22 15 9 11 14 10 عبدالعلی 14742 8
92 28 15 12 12 15 10 زنجیری 15738 9
92 30 15 11 12 14 10 واحدی احمر 15732 10
93 28 15 12 13 15 10 دلاور گلابه 15660 12
76 24 14 8 11 14 5 حیدری 15559 14
79 22 13 9 11 15 9 تمجیدی 15549 15

نمرات آزمون ترم int2 استاد صدیق – تاریخ آزمون 14 شهریور

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
89 27 13 14 11 14 10 معماری 15798 1
77 23 12 11 9 14 8 ابراهیمی 15276 2
91 27 14 14 13 14 9 امیری 15475 3
65 17 10 9 8 15 6 بیرانوند 15574 4
80 27 14 13 7 13 6 نظام آبادی 15371 5
87 29 14 11 13 12 8 ابراهیم پور 15517 6
74 24 9 9 9 15 8 مشتاقی 15770 7
88 28 13 13 10 14 10 ملکی 15460 8
87 28 14 14 8 15 8 عرفانی آزاد 15733 9
74 25 12 8 8 12 9 اخوان 15730 10
74 21 12 9 9 14 9 تاج الدین 15698 11
86 25 13 13 10 15 10 نیک خواه نسب 15659 12

نمرات آزمون INT2 استاد ابهری – تاریخ آزمون 6 شهریور 1400

1 1492 اميري 0 0 0 0 9 0 AB
2 1512 جمشيدي 0 0 0 0 10 0 AB
3 1522 جواهريان 0 0 0 0 9 0 AB
4 1485 دانشگر 8 13 12 10 12 17 72
5 1448 دهقانيان 7 12 15 13 15 25 87
6 1514 شاه بهرامي 9 13 15 14 15 28 94
7 1489 شعباني 10 13 13 12 13 25 86
8 1511 صالحي 7 13 15 10 14 23 82
9 1538 عطاالهي 9 14 15 12 15 26 91
10 1501 وحيدي اذر 8 12 14 12 15 24 85
11 1469 يعقوبي 8 13 15 13 15 26 90
12 1420 کاظميان 7 12 12 9 13 24 77

نمرات آزمون Int 2 استاد صادقی – تاریخ آزمون 16 مرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 27 13 13 13 12 7 سروری 15727 1
86 28 13 12 12 15 6 ایزدپناه 15709 2
84 25 14 9 12 14 10 سجادی 15684 3
82 28 13 9 9 14 9 شهسواری 15628 4
82 27 12 9 11 14 9 جواهر 15582 5
84 27 10 11 13 14 9 غفاری 15579 6
84 27 14 9 13 11 10 طهاماسبی 15540 7
82 25 13 9 10 15 10 مهر قاسمی 15489 8
65 20 11 6 8 14 6 حبشی زاده اصل 15447 9

نمرات آزمون 2A استاد رجبی – تاریخ آزمون 11 مرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
63 20 11 5 6 11 10 جلیل نژاد اسبفروشانی 14517 1
82 23 13 12 11 13 10 شرفی 14834 2
65 17 12 6 11 13 6 طالبی 14604 3
84 25 15 10 11 14 9 زمانیان 15507 4
74 17 15 13 13 8 8 زمانی انباردان 7829 5
76 22 13 7 12 13 9 امیری 646 6
88 27 15 12 12 14 8 حسن زاده نعیمی 15452 7
62 17 15 3 13 6 8 شامی 14916 8
88 26 15 11 11 15 10 موسوی 15351 9

نمرات آرمون ترم 2B استاد رجبی – تاریخ آزمون 8 مرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 25 10 15 15 15 10 جعفری سارمی 15690 1
91 28 10 15 15 14 9 مقدسی 14923 2
82 23 12 11 14 15 7 بابائی فر 15019 3
91 26 12 15 15 15 8 اصل روستا 15600 4
88 26 12 12 14 14 10 علائی بوئینی 7534 5
89 24 12 14 15 15 9 شعله پاش 15211 6
70 26 10 10 14 0 10 ولی پور 15271 7
86 26 10 12 15 15 8 فرزین یار 15488 8
86 27 9 11 15 14 10 فقیه 15374 9

نمرات آزمون ترم INT2 استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 28 تیر

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
84 26 13 13 12 12 8 محمد 9026 1
65 23 13 3 9 10 7 صالحی یزدی 15342 2
82 24 13 13 10 12 10 جواهری 15314 3
73 22 12 8 10 13 8 یک کلام 14216 4
77 25 15 7 9 12 9 ضیائی 4963 5
90 28 15 13 11 14 9 برخورداری 15508 6
79 24 14 9 9 14 9 زند 15496 7
78 22 15 10 11 15 5 جراحی 15466 8
82 24 13 12 12 13 8 متقیان 15317 9

نمرات آزمون 2A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 27 تیر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
78 23 12 10 12 11 10 جلالی مریدانی 14829 1
86 26 12 12 12 14 10 نظری 14975 2
86 27 11 10 14 15 9 عبدالعلی 14742 3
84 22 12 13 13 15 9 خزائی اطهر 15467 4
80 24 13 7 12 14 10 توکلی 15357 6
90 27 15 12 14 14 8 قدیمی 15345 8
81 23 13 8 14 15 8 ساطع راد 15307 9
90 29 14 10 13 14 10 آراسته 15163 11
83 25 14 9 15 13 8 دنیادیده 15162 12
93 26 15 14 14 14 10 ابراهیمی 15132 14
67 21 13 8 9 7 10 علی زاده 14481 15

نمرات ترم Int2 استاد حسینی پور – تاریخ آزمون 19 تیر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1415 احساني سهي 8 15 13 12 15 26 89
2 1302 رضوي 3 13 10 11 15 20 72
3 1396 رنجبر 7 15 14 12 15 25 88
4 1402 سيف زاده يزدي 8 13 14 11 15 27 88
5 1363 شعباني 0 0 0 0 7 0 AB
6 1418 لطفي 9 13 12 12 15 18 79
7 1346 مرتضوي 8 13 10 13 15 23 82
8 1412 مصلحي 6 14 14 12 14 24 84
9 1371 همتي 0 0 0 0 7 0 AB
10 1369 کريمي فرد 4 13 10 11 15 22 75
11 1423 کفاش 0 0 0 0 9 0 AB

نمرات ترم 2b استاد ملکان – تاریخ آزمون 9 تیر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
73 26 15 11 14 0 7 اله بخش 15369 1
88 26 15 11 15 11 10 لاریبی 15280 2
73 20 14 8 12 12 7 عابسی 14984 3
72 23 12 6 11 11 9 خدابخشی 14354 4
86 28 15 6 15 14 8 قلعه نوئی 11758 5

نمرات 2B استاد رهبری – تاریخ آزمون 26 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
86 25 13 13 14 14 7 دوستی 14969 1
84 26 15 12 13 12 6 حاتمی مقدم 14276 2
80 23 15 6 13 15 8 احمدزادگان 14639 3
80 23 13 10 14 13 7 مهدی زاده کامو 14176 4
84 24 15 12 15 10 8 صیامی پیرعلیو 15279 5
86 24 15 9 14 15 9 مردانی 14268 6
94 28 15 14 15 13 9 رضائی دهخوارقانی 14939 7
88 26 15 11 14 14 8 اسداوغلی 14972 8
95 28 15 14 15 14 9 فدائی فر 14478 9
75 19 13 9 14 11 9 جهانگیری 497 10
70 14 14 11 13 14 4 موسوی 14104 11
83 23 13 9 14 15 9 جوکار برقی 14331 12

نمرات 2B استاد احمدیفر – تاریخ آزمون 21 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 27 15 13 15 14 6 زمانی کردشامی 14563 1
95 28 14 15 15 13 10 رمضانی 14612 2
88 24 15 14 15 12 8 رفیعیان 14549 3
89 24 15 15 13 14 8 رفیعیان اصفهانی 14548 4
89 24 15 14 15 15 6 مشفق 14966 5
85 24 15 13 14 13 6 ذکاوت 14221 6

نمرات ترم 2A استاد کشمیری – تاریخ آزمون 22 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
85 24 12 12 15 13 9 حاجی زاده 14446
94 27 15 15 15 13 9 مقدسی 14923
86 23 15 10 15 14 9 ولی پور 15271
53 16 10 6 11 7 3 طالبی 14604
86 25 15 8 15 14 9 شعله پاش 15211
86 24 12 11 15 15 9 اسلامی 14762
86 24 13 11 15 13 10 علی اکبرزاده تکیه 15026
85 22 15 12 15 13 8 بابائی فر 15019

نمرات ترم int2 استاد بخشی – تاریخ آزمون 22 خرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1228 اظهاري 5 14 11 12 15 22 79
2 1320 اکبريان قورقچي 10 14 14 12 14 21 85
3 1187 جعفري 8 14 12 13 15 21 83
4 1384 دانش منش 0 0 0 0 10 0 AB
5 1023 شکوري 6 12 14 12 12 16 72
6 1188 مرادصالح 9 14 14 14 15 25 91
7 1042 مردانه 8 14 15 11 14 27 89

نمرات ترم int2 استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 11 خرداد 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
70 24 14 3 9 14 6 خدابخشی 15240
60 20 12 5 6 12 5 فرامرزی میاندوآب 15206
88 25 15 11 13 15 9 نظیری خشه حیران 15176
78 22 13 12 10 14 7 رمضانعلی 15165
85 24 15 13 13 13 7 وحدتی 873
74 16 13 12 13 13 7 متقی 14943
80 23 11 11 14 13 8 مشگل گشا 15023
93 28 14 14 13 14 10 رضائی 15119

نمرات ترم INT 2 استاد بخشی – تاریخ آزمون 5 خرداد 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1326 آذري هشجين 7 14 15 12 15 25 88
2 1287 اسمعيل نژاد جناقرد 6 12 14 12 13 25 82
3 1311 انوار وکيل کندي 0 0 0 0 14 0 AB
4 1293 باورصاداحمدي 10 12 15 13 13 25 88
5 1231 بختياري 0 0 0 0 13 0 AB
6 1276 بياتي 8 13 14 12 15 24 86
7 1178 داداشي 4 11 4 7 13 21 60
8 1301 صادقي پيروز 8 12 13 13 15 21 82
9 1260 غفاري 7 10 14 11 10 13 65
10 1261 هاني لو 8 11 11 10 12 19 71

نمرات ترم 2A استاد ملکان – تاریخ آزمون اردیبهشت 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 22 14 12 13 13 3 ارژنگ 14585 1
73 23 12 12 13 9 4 جهانگیری 497 2
78 27 10 9 13 10 9 احمدزادگان 14639 3
82 23 13 13 12 12 9 حاتمی مقدم 14276 4
86 27 13 11 14 12 9 مردانی 14268 5
94 29 14 13 15 13 10 فدائی فر 14478 6
73 20 10 11 11 11 10 مهدی زاده کامو 14176 7
87 27 13 11 14 15 7 اسداوغلی 14972 8
75 26 12 10 13 14 0 دوستی 14969 9
86 25 14 12 15 11 9 احمدی 14941 10
82 25 14 8 15 11 9 احمدی 14940 11
84 26 13 14 10 11 10 رضائی دهخوارقانی 14939 12

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد حیدری – تاریخ آزمون فروردین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
87 24 13 13 12 15 10 حاجی ابراهیمی 7394
81 22 15 12 12 14 6 حسینی 14592
93 27 15 14 14 15 8 نقاشیان 15014
85 21 15 12 14 15 8 شمس 15003
85 24 15 10 13 13 10 کوهستانی 14845
66 16 14 5 11 13 7 حضوری 14900
88 24 15 10 14 15 10 وزیری 14793
84 22 15 12 14 12 9 حسینی 14911
93 26 15 12 15 15 10 جمشیدی 14676

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد رضایی – تاریخ آزمون فروردین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي نام کد پرونده
87 24 14 11 15 15 8 مقدم صبا 15039
90 29 15 13 13 13 7 صحرائی وشوشاد مریم 13168
91 26 15 11 15 15 9 شریفی عاشور آبادی حمیدرضا 15024
93 27 15 11 15 15 10 رستمی شیخا نگفشه محمد 13669
90 26 15 13 15 13 8 معمار زهرا 15011
79 22 14 14 13 9 7 ملک خانبانان حامد 14812
72 17 14 6 13 13 9 زمانیان باقری پارمیدا 14799
89 25 13 13 15 15 8 اویسی رویا 376
79 20 11 11 14 14 9 ریاض طوینه الحمید محمدباقر 14979
79 20 12 14 13 15 5 غلامی محبت 14498

نمرات ترم 2B استاد رضایی – تاریخ آزمون فروردین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
73 20 12 9 12 12 8 شایسته فرد 12122 1
78 24 12 9 15 11 7 جمالی نژاد 14400 2
74 24 7 13 14 9 7 اسکندری آذری 14733 3
80 22 11 13 13 14 7 نیک خواه عشقی 14731 4
88 24 15 12 14 15 8 هاشمیان 14814 5
85 30 12 10 12 14 7 هرمی 14787 6
95 29 15 13 15 15 8 شاه حیدری پور 13969 7
82 23 15 10 13 14 7 حاتمی ورزنه 14811 8
91 27 15 11 15 14 9 ایران نژاد 14439 9
78 24 13 9 12 13 7 بیات 14472 10

نمرات ترم 2B استاد احمدی فر – تاریخ آزمون فرورین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
70 21 14 6 13 10 6 اله بخشی 13178 1
90 27 15 13 15 13 7 خاتمی 14828 2
81 23 14 12 13 10 9 شاهین پور 14735 3
79 20 15 12 14 11 7 وطن نژاد 14573 4
87 23 15 13 15 14 7 حیدری دهکردی 14545 5
88 26 15 10 15 15 7 علیمرادی بجدنی 14872 6

نمرات American English File 2

نمرات ترم 2A  استاد ملکان – تاریخ آزمون 20 فروردین 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
81 24 13 10 13 12 9 زمانی کردشامی 14563 1
91 28 15 11 14 14 9 رفیعیان 14549 2
88 26 15 12 14 14 7 رفیعیان اصفهانی 14548 3
96 28 15 13 15 15 10 مشفق 14966 4
90 27 15 12 14 13 9 رمضانی 14612 5
70 17 14 8 12 11 8 محبی 14041 8
74 22 14 9 12 10 7 محبی 14040 9
56 18 10 6 8 7 7 رضائی 14599 10
87 26 15 12 13 12 9 ذکاوت 14221 14
81 24 13 15 12 9 8 ابراهیمی ورگورانی 14343 15

نمرات ترم فوق فشرده کتاب 2 استاد حسینی پور – تاریخ آزمون 25 اسفند 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1275 اسداللهي 7 14 15 11 13 24 84
2 1249 جلالي اصل 8 13 13 11 14 23 82
3 1223 شباباني 6 12 13 12 12 20 75
4 1194 فيروزي 6 12 12 10 14 18 72
5 1244 قديمي 10 14 15 13 15 26 93
6 1235 گودرزپور 9 13 14 12 13 23 84
7 1250 همتي 8 13 14 11 15 26 87
8 1270 کاظمي کشه 6 12 14 11 11 18 72

نمرات 2B استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 12 اسفند 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 26 15 12 14 12 6 بوالحسنی حصاری 14918 1
81 24 15 9 12 14 7 انجام 14913 2
72 22 15 6 10 12 7 خدادادی 11304 3
93 28 15 12 13 15 10 قربانی نژاد 14860 4
90 28 15 13 14 14 6 ازنیر 14654 5
82 24 15 10 10 14 9 میرعظیمی ترکی 14659 6
77 20 15 9 13 14 6 خوش رو کسمائی 14643 7
86 26 15 11 10 14 10 کرفسی دهکردی 14662 8
87 26 15 11 11 15 9 امیریان نائینی 14620 9
81 24 15 12 11 13 6 جعفری 14619 10

نمرات American English File 2

نمرات ترم 2A استاد مهدی رضایی – تاریخ آزمون 11 اسفند 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
91 27 15 12 14 13 10 قلعه نوئی فرهانی 11758 1
79 26 13 7 11 12 10 خدابخشی 14354 2
77 24 12 10 9 12 10 جوکار برقی 14331 3
80 23 14 13 9 12 9 موسوی 14104 4
82 25 13 10 10 14 10 پاشا 14263 5
83 26 14 10 11 12 10 رضازاده 14264 6
53 16 11 10 6 5 5 حکمت آزاد 14377 7

نمرات دوره فوق فشرده کتاب 2 استاد سنجری – تاریخ آزمون 29 بهمن 99

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 24 15 10 14 15 7 حبیبی 14912 1
86 28 15 11 10 14 8 صادقی 14905 2
82 24 13 14 9 14 8 ثقفی 14902 3
78 24 15 12 9 10 8 دلنواز 14901 4
71 21 10 10 7 13 10 نصیری 12031 5
72 23 10 11 6 13 9 طاهری 14653 6
82 26 14 7 12 13 10 کیان راد 14800 7