نمرات American English File 2 مربوط به ترم های کتاب 2 شامل ترم های ذیل در ای بخش ارایه داده میشوند:

  • ترم فوق فشرده 2 / Intensive 2
  • بخش اول کتاب 2 / AEF 2A
  • بخش دوم کتاب 2 / AEF 2B
نمرات American English File 2

نمرات American English File 2

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

نمرات American English File 2

نمرات آزمون ترم 2B استاد رجایی – تاریخ آزمون 14 مرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 25 14 12 15 14 10 شفیعی 17667 1
92 29 15 12 14 14 8 فرجی 16622 2
77 21 15 10 12 12 7 صدراللهی 16964 3
74 21 14 9 13 11 6 طهماسبی 16538 4
95 28 15 12 15 15 10 افشاری 17243 5
83 25 15 12 12 12 7 عباسی 16539 6
85 28 14 10 13 12 8 سویزی 17200 7
86 21 15 13 15 14 8 محمودی 16911 8
95 28 15 13 14 15 10 کریمی 17096 9
88 28 15 12 11 15 7 حسین یزدی 16734 10
91 24 15 13 15 14 10 آهنج 17489 11
73 21 14 4 12 14 8 حسینیان 16492 12
83 24 14 11 14 13 7 ارشادی 16451 13
98 29 15 15 14 15 10 زبیدی ام 17456 14

نمرات آزمون ترم 2A استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 14 مرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 26 15 13 14 10 10 علی پور 17588 1
89 25 14 15 14 11 10 عرب محمدی 17223 2
92 26 14 15 15 12 10 شاه محمدی 17143 3
83 25 13 11 13 11 10 صراطی گرگری 17189 4
91 25 14 13 15 14 10 کاویانی دزکی 17282 5
87 26 13 12 14 12 10 احمدی 17253 6
88 27 14 13 14 11 9 زارعی 17201 7
79 20 14 12 12 11 10 نذیری 16707 8
89 27 14 12 14 12 10 آهنگ 17202 9
72 20 13 11 13 8 7 سالاریه 16735 10
87 27 14 14 13 10 9 مهرائی 7646 11

نمرات آزمون ترم 2A استاد مصیبی – تاریخ آزمون 7 مرداد 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 2085 احمدوند 10 12 10 10 12 22 76
2 2086 حيدري 7 15 12 13 12 27 86
3 2112 خاني 10 15 15 12 14 26 92
4 2087 دهقاني 8 14 13 13 12 22 82
5 2067 صلواتي 0 0 0 0 10 0 AB
6 1775 عرفاني پويا 5 12 11 9 13 20 70
7 2113 گلوي 8 14 13 13 14 28 90

نمرات آزمون ترم INT2 استاد رجایی – تاریخ آزمون 4 مرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
71 20 13 7 12 11 8 حسینی 17655 1
88 27 14 11 12 15 9 میرآخوری 17654 2
78 21 13 10 12 13 9 طهرانی 17652 3
91 27 15 9 15 15 10 پیرحیاتی 17651 4
86 25 15 10 15 14 7 داودی 17644 5
82 24 13 9 14 14 8 سلطنت پوری 17638 6
79 28 12 5 11 14 9 شمسی 17569 7
88 24 14 13 14 15 8 قاسمی 17547 8
84 23 15 12 14 14 6 تیموری راد 17404 9
60 16 11 6 10 11 6 دخیلی 17399 10
92 27 15 13 14 13 10 امیری 17384 11
91 26 15 12 15 14 9 قانی دهکردی 17298 12
93 27 14 12 15 15 10 بزرگ مهری 17493 13
90 27 13 11 15 15 9 عرفانیان 17474 14

نمرات آزمون ترم INT2 استاد مسیبی – تاریخ آزمون 25 تیر ماه 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 2079 آقائي 10 14 13 12 15 25 89
2 2090 خورسندي 10 13 15 12 14 24 88
3 1998 رضواني 0 0 0 0 13 0 AB
4 2094 سعيدي 0 0 0 0 2 0 AB
5 2005 فلاحتي 2 10 7 9 14 22 64
6 2095 محسني 8 12 15 12 15 26 88
7 2065 نيک روش 10 11 12 11 15 21 80
8 2034 هژبرافکن 7 13 15 11 14 18 78

نمرات آزمون 2A استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 22 تیرماه 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 24 15 7 15 14 7 رضوانی 17163 1
80 23 12 9 14 12 10 مرادی 16779 2
83 25 14 11 13 10 10 خراسانی 16835 3
87 27 15 12 13 12 8 مجاب زاده 17169 4
70 24 14 10 13 0 9 عابدی 17186 5
79 25 10 11 14 10 9 سلحشور 16266 6
85 26 11 12 14 13 9 حبیبی 17218 7
91 27 15 10 15 14 10 حدادهرندی 17429 8
85 24 14 11 15 11 10 صالحی 17406 9
91 26 15 12 15 14 9 باغبادی 17396 10
72 23 14 6 12 12 5 براتی 17385 11
83 24 13 11 14 14 7 بزرگی 17369 12

نمرات آزمون INT2 استاد ابهری – تاریخ آزمون 11 تیر ماه 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
84 24 11 13 13 13 10 مکری 17523 1
83 24 11 10 15 15 8 نجفی 17522 2
84 28 11 13 12 12 8 قاسمی 17520 3
91 28 12 12 14 15 10 مقدسی 17487 4
81 24 13 9 15 12 8 کریمی 17480 5
85 24 13 12 13 13 10 اله ویرنلو 17473 6
88 27 10 12 15 14 10 براهیمی 17469 7
83 26 10 11 13 14 9 شتی 17468 8
88 27 14 8 14 15 10 زارع 17462 9
85 26 11 12 14 15 7 عباسی 17459 10
88 27 14 11 15 13 8 جلیلی 17380 11
76 23 8 11 13 14 7 تاج پور 8912 12
90 28 13 11 15 15 8 مهرائی 17309 13

نمرات آزمون 2B استاد ریسمانباف – تاریخ آزمون 8 تیرماه 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 30 14 12 13 15 10 رجب نژاد 17443 1
87 26 12 12 14 13 10 مرادی 17438 2
78 22 15 11 9 11 10 بابائی 16891 3
86 25 15 12 12 12 10 حاجیان 16549 4
91 28 13 10 15 15 10 نظری 17381 5
60 21 12 4 2 13 8 فروغی 4643 6
76 24 13 8 10 12 9 میرزارسولی 16564 7
87 25 14 10 15 13 10 نوشی بلاباد 16334 8
90 25 14 13 13 15 10 ترابی 16796 9

نمرات آزمون ترم 2A استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 31 خرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 24 10 9 12 11 9 خادمی 12239 1
70 25 10 9 7 12 7 جعفری 16290 2
85 22 13 15 15 10 10 حیدریان دارانی 17059 3
93 27 15 13 15 13 10 حسین یزدی 16734 4
74 21 11 6 14 12 10 تدین بیاتانی 12975 5
93 27 15 13 15 13 10 دهقانی 17227 6
71 27 10 11 10 10 3 غلامیان 16204 7
86 23 15 12 14 13 9 اسکندری 17216 8
79 27 11 6 14 12 9 اسدی شهری 17196 9
60 21 14 4 10 6 5 حاجی محمدی 16350 10
75 21 15 9 10 14 6 تیموری 16346 11
86 26 12 11 15 12 10 رحمتعلی 17108 12

نمرات آزمون نرم 2A استاد نامدار – تاریخ 27 خرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 27 14 12 13 12 10 فرجی 16622 1
79 24 14 11 13 9 8 طهماسبی 16538 2
83 25 13 12 12 12 9 عباسی 16539 3
86 27 13 12 12 12 10 خداکرمی 16941 4
86 28 15 12 14 11 6 خداکرمی 16940 5
88 27 15 12 12 13 9 کریمی 17096 6
87 27 13 12 14 12 9 محمودی 16911 7
89 28 15 13 11 13 9 افشاری 17243 8
90 26 15 11 14 14 10 سویزی 17200 9
75 24 11 10 11 10 9 باقریان 16955 10

نمرات آزمون ترم 2A استاد فتحی – تاریخ آزمون 20 خرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
78 24 14 8 12 12 8 شربت ملکی 17315
81 25 15 8 13 12 8 اولادی قادیکلائی 17144
85 27 14 11 15 9 9 کریمی محمدیه 10041
91 27 14 13 15 14 8 خالق پرست سرشکه 17222
70 23 14 6 11 7 9 ملکی آلوجه 16080
81 26 13 8 12 12 10 جعفرنژاد صدقیانی 16947
88 26 15 13 15 12 7 اسماعیلی خالکیاسری 17184
85 27 14 11 14 10 9 ارشادی 16451
77 25 15 6 11 12 8 حسینیان خسروشاهی 16492
76 22 15 6 11 13 9 صدراللهی 16964

نمرات آزمون ترم 2B استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 20 خرداد 1401

72 22 15 3 11 13 8 اسلامی پیله رود 15519
72 20 13 5 12 13 9 حیاتی 15518
80 22 15 10 11 13 9 پورشریفی 17111
81 19 15 11 15 13 8 شکیبافاخر 16437
73 18 13 10 14 12 6 السادات علی دوست 16170
77 21 13 9 12 14 8 خجسته اهوازی 17279
85 21 15 14 15 12 8 پریزان 16028
76 20 10 13 12 13 8 شیخی 16747
70 24 11 6 11 11 7 ملکی 16481
78 21 15 10 14 12 6 خسروانی فراهانی 16191
79 21 15 10 14 12 7 فیض آبادی 16192

نمرات آزمون ترم INT2 استاد نامدار – تاریخ آزمون 10 خرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي
80 23 12 10 14 13 8 عبدالوهابی
74 17 14 11 14 11 7 دستخط گشتی
79 24 10 9 14 13 9 جعفری
90 28 14 11 15 14 8 امین بیدختی
84 24 14 12 14 13 7 احمدی
76 18 12 11 13 14 8 شجاعی
81 23 12 11 14 12 9 علی میرزائی
90 26 15 11 15 14 9 اله یاری
95 28 14 13 15 15 10 رفیعی
92 27 15 12 15 13 10 فضل اللهی