نمرات American English File 2 مربوط به ترم های کتاب 2 شامل ترم های ذیل در ای بخش ارایه داده میشوند:

  • ترم فوق فشرده 2 / Intensive 2
  • بخش اول کتاب 2 / AEF 2A
  • بخش دوم کتاب 2 / AEF 2B
نمرات American English File 2

نمرات American English File 2

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

نمرات American English File 2

نمرات ترم 2B استاد مهدی رضایی – تاریخ آزمون 7 آبان 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي نام کد پرونده رديف
93 13 14 13 15 10 28 سیفی امیر رضا 5778 1
70 12 14 8 8 7 21 تاراسی فرشته 14429 2
86 10 14 11 14 10 27 مهرعلی تبار صمد 14421 3
89 13 14 11 14 9 28 خسروی متین 14023 4
75 10 14 8 14 6 23 آقائی اکبر 2850 5
70 10 12 9 10 6 23 تدین میلاد 12975 6
90 15 14 13 14 10 24 براری مائده 14047 7
82 9 13 11 15 10 24 حمیدیان نادر 12064 8
80 10 15 10 15 7 23 مردانی بهاره 11709 9
83 12 14 11 13 8 25 سلیمان نژاد امیرحسین 13693 10
89 14 13 13 15 8 26 محسنی سهیل 13901 11
77 10 14 8 15 9 21 شایگانی مجید 12300 12

نمرات ترم 2B استاد حشمتی – تاریخ آزمون 9 آبان 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1028 احمديان 7 12 12 13 15 20 79
2 953 اميري 8 13 13 13 15 24 86
3 886 حيدريان 8 11 14 11 14 15 73
4 1074 روشن 0 0 0 0 12 0 AB
5 836 عزتي 0 0 0 0 14 0 AB
6 1037 ماستري 7 13 14 13 14 23 84
7 1050 هادي 8 13 13 13 14 20 81
8 941 کوثري 0 0 0 0 12 0 AB

نمرات ترم 2A استاد مهدی رضایی – تاریخ آزمون 6 آبان 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
AB 0 2 0 0 0 0 پورمهابادیان 14079 1
64 9 10 9 6 10 20 نصیری 12031 2
89 12 13 11 15 10 28 امامی 11525 3
79 10 15 11 12 9 22 جعفری نیا 2426 4
AB 0 3 0 0 0 0 زاهدی 12761 5
88 11 15 11 14 10 27 صباغ 13957 6
90 11 14 12 15 10 28 نظری پور 13961 7
87 10 14 12 15 10 26 هاشمی 13962 8
91 12 15 13 15 9 27 منصوری 13440 9
81 13 15 10 11 7 25 یارکه 14294 10
77 10 15 11 10 8 23 علی نقی 14261 11

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد رضوی – تاریخ آزمون 3 آبان 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1067 احمدي 0 0 0 0 14 0 AB
2 1057 جليلي 9 14 13 12 14 24 86
3 1046 حکيم زاده 8 11 14 11 14 24 82
4 1063 دوستي 9 13 15 13 14 25 89
5 1079 صبوري 10 15 13 14 15 26 93
6 1041 علي فرد 8 13 11 12 13 19 76
7 1053 فصاحت 10 13 15 12 14 24 88
8 1018 واقفي 0 0 0 0 10 0 AB

نمرات ترم 2A استاد خانم رضایی – تاریخ آزمون 27 مهرم ماه 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي رديف
79 15 11 10 11 7 25 حدادی فر 1
87 13 13 12 14 9 26  نیا 2
85 13 15 12 13 6 26 امین زاده 3
76 13 13 10 12 10 18 سیادت 4
83 15 15 13 10 9 21 اسدی 5
85 15 15 12 11 9 23 نوری 6
83 13 15 11 14 8 22 پیروز 7
87 14 15 14 13 7 24 سیدی 8
80 15 15 9 14 1 26 احدیانی 9
89 15 15 11 14 10 24 پورغریب 10

نمرات American English File 2

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد رجایی – تاریخ آزمون 23 مهرماه 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 14 15 11 13 8 27 ملکی 14521 1
77 15 15 8 14 6 19 نوری 14483 2
80 11 15 14 14 7 19 عباسی 14476 3
87 15 15 13 12 8 24 زرین کاسه 14428 4
81 14 12 8 14 8 25 کاظمی 14407 5
92 15 15 12 15 10 25 خادمی 14397 6
78 14 15 10 12 8 19 قادری 14382 7
81 13 15 9 12 9 23 ملکی 14015 8
ab 0 2 0 0 0 0 صفری 14346 9
73 13 15 6 13 7 19 یزدان پور 14141 10
73 13 13 8 12 5 22 گرجی 14172 11
70 11 15 10 11 7 16 گرجی 14134 12
76 13 12 11 12 8 20 کرمیان 14005 13
78 13 12 12 12 8 21 قلیچی 14305 14
85 13 14 10 15 10 23 کریم زاده 14292 15

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد رجایی – تاریخ آزمون 8 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
81 14 12 9 15 9 22 سروری 3584 1
89 14 13 12 14 9 27 شریفی ایلخچی 14360 2
70 14 12 7 11 6 20 صبائی بناب 14212 3
86 15 14 11 11 10 25 احمدی 14211 4
76 13 13 8 14 9 19 سرمدی 13934 5
71 13 14 9 10 8 17 شمس 3365 6
93 15 15 12 14 9 28 اسکندری 14320 7
80 14 14 9 12 7 24 عظیمی 13501 8
ab 0 12 0 0 0 0 میرزامحمدتفرشی 14030 9
ab 0 11 0 0 0 0 اقا محمد صادق 13160 10
74 0 15 12 12 9 26 شکوفه 14304 11
94 15 15 13 15 9 27 بلی کوهی 14046 12
87 15 15 11 13 7 26 نوری نجفی 7025 13

نمرات ترم 2b استاد رجایی – تاریخ آزمون 5 مهر 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
79 12 14 9 14 5 25 مظلوم قلعه بالا 12753 1
78 10 14 9 15 7 23 امیری 10497 2
87 12 15 13 13 10 24 رحیمی 14073 3
62 8 12 4 12 8 18 یعقوبی 7024 4
76 12 12 9 14 7 22 مستوری 12004 5
83 12 15 10 14 7 25 اسمعیلی مهیاری 11207 6
ab 0 9 0 0 0 0 قیصری 11792 7
72 8 14 10 11 8 21 محمدپور کلهری 9683 8
62 9 11 4 11 9 18 جلالی 9045 9
89 14 15 10 14 9 27 کریمی نسب 14194 10
92 14 14 13 14 10 27 سیامی ننینی 14173 11
87 12 14 11 14 9 27 صفری بلیلی 12814 12
ab 0 12 0 0 0 0 دارائی 14155 13
ab 0 9 0 0 0 0 فردوس جاه 14113 14
89 14 15 12 13 8 27 کردستانی 14111 15

نمرات American English File 2

نمرات ترم 2a استاد ملکان – تاریخ آزمون 5 مهر

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 13 14 11 14 9 24 نعیمی 13958 1
87 14 13 12 15 8 25 خواجه احمدی 7014 2
83 15 13 13 13 9 20 هدایتی 13956 3
ab 0 3 0 0 0 0 فیروزبخت 11060 4
86 15 12 13 14 8 24 مقدسی 12370 5
75 15 12 10 12 8 18 حیدری تجن 12371 6
70 13 11 12 9 6 19 غمامی 13021 7
76 13 11 12 8 9 23 عبداللهی 12253 8
97 15 15 14 15 9 29 فراهانی فرد 13994 9
63 12 8 9 8 8 18 ملکی 12320 10
83 14 13 12 11 10 23 عبدالمحمدپور بناب 14166 11
88 13 13 14 13 9 26 دارائی 14165 12
96 15 15 15 15 9 27 عظیمی دوست 14147 13
73 13 11 9 9 8 23 اله بخشی 13178 14

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد رضوی – تاریخ آزمون 31 شهریور 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 981 بهرام نژاد 0 0 0 0 15 0 ab
2 651 روزبهاني 8 13 13 11 12 21 78
3 870 شعباني آذين 0 0 0 0 15 0 ab
4 983 صفريان 0 0 0 0 8 0 ab
5 984 علي مددي 8 13 13 11 12 20 77
6 982 قوامي 7 12 10 13 13 23 78
7 908 محمديان 0 0 0 0 10 0 ab
8 987 نصيري قيداري 6 14 13 11 13 22 79
9 930 نوروزي 9 14 14 13 12 25 87
10 937 واحدي 0 0 0 0 10 0 ab
11 916 يعقوبي جاني 9 13 11 14 10 23 80

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد رجایی – تاریخ آزمون 25 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي
79 12 14 9 11 7 26 افتاده
83 14 14 12 14 4 25 نژاد
70 10 14 9 12 5 20 مسکینی
78 14 13 12 13 3 23 نژاد
80 12 15 11 13 4 25 گراوند
88 14 14 13 13 8 26 بیاتی
81 12 15 13 13 4 24 قلی پور اسکوئی
86 14 15 12 14 4 27 قهرمانی
78 12 15 12 14 3 22 چیره
77 9 15 10 12 5 26 عباسقلی زاده
76 10 15 12 11 4 24 محمدی
73 11 15 11 11 2 23 غفورالحسینی
84 13 14 10 15 4 28 زمانی
75 10 15 9 12 8 21 طاهرخانی
79 9 15 9 14 5 27 مرادی

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد برات – تاریخ آزمون 24 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
74 8 15 9 14 10 18 دولت آبادی 14215 1
ab 0 14 0 0 0 0 یک کلام 14216 2
60 8 12 4 11 7 18 فرجی 14200 3
ab 0 12 0 0 0 0 فرجی 14199 4
85 13 14 14 13 5 26 اسکندرپور خرمی 13964 5
ab 0 14 0 0 0 0 صادقی 14145 6
60 3 11 5 12 7 22 نادری 13875 7
86 12 13 12 14 9 26 کردی 13804 8
83 13 15 10 14 8 23 غیاثیان 14000 9
91 15 15 11 13 10 27 حیدری 13989 10
78 13 14 8 13 9 21 مشعلچیان 14001 11
88 14 14 11 12 10 27 محمودوند 13869 12
89 13 15 12 14 10 25 غیاثیان 7479 13
86 13 14 11 14 10 24 روحی امینی 13990 14
72 10 13 10 13 6 20 معزی نژاد 13857 15