نمرات American English File 2

نمرات American English File 2 مربوط به ترم های کتاب 2 شامل ترم های ذیل در ای بخش ارایه داده میشوند:

  • ترم فوق فشرده 2 / Intensive 2
  • بخش اول کتاب 2 / AEF 2A
  • بخش دوم کتاب 2 / AEF 2B
نمرات American English File 2

نمرات American English File 2

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد رضوی – تاریخ آزمون 31 شهریور 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 981 بهرام نژاد 0 0 0 0 15 0 ab
2 651 روزبهاني 8 13 13 11 12 21 78
3 870 شعباني آذين 0 0 0 0 15 0 ab
4 983 صفريان 0 0 0 0 8 0 ab
5 984 علي مددي 8 13 13 11 12 20 77
6 982 قوامي 7 12 10 13 13 23 78
7 908 محمديان 0 0 0 0 10 0 ab
8 987 نصيري قيداري 6 14 13 11 13 22 79
9 930 نوروزي 9 14 14 13 12 25 87
10 937 واحدي 0 0 0 0 10 0 ab
11 916 يعقوبي جاني 9 13 11 14 10 23 80

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد رجایی – تاریخ آزمون 25 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي
79 12 14 9 11 7 26 افتاده
83 14 14 12 14 4 25 نژاد
70 10 14 9 12 5 20 مسکینی
78 14 13 12 13 3 23 نژاد
80 12 15 11 13 4 25 گراوند
88 14 14 13 13 8 26 بیاتی
81 12 15 13 13 4 24 قلی پور اسکوئی
86 14 15 12 14 4 27 قهرمانی
78 12 15 12 14 3 22 چیره
77 9 15 10 12 5 26 عباسقلی زاده
76 10 15 12 11 4 24 محمدی
73 11 15 11 11 2 23 غفورالحسینی
84 13 14 10 15 4 28 زمانی
75 10 15 9 12 8 21 طاهرخانی
79 9 15 9 14 5 27 مرادی

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد برات – تاریخ آزمون 24 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
74 8 15 9 14 10 18 دولت آبادی 14215 1
ab 0 14 0 0 0 0 یک کلام 14216 2
60 8 12 4 11 7 18 فرجی 14200 3
ab 0 12 0 0 0 0 فرجی 14199 4
85 13 14 14 13 5 26 اسکندرپور خرمی 13964 5
ab 0 14 0 0 0 0 صادقی 14145 6
60 3 11 5 12 7 22 نادری 13875 7
86 12 13 12 14 9 26 کردی 13804 8
83 13 15 10 14 8 23 غیاثیان 14000 9
91 15 15 11 13 10 27 حیدری 13989 10
78 13 14 8 13 9 21 مشعلچیان 14001 11
88 14 14 11 12 10 27 محمودوند 13869 12
89 13 15 12 14 10 25 غیاثیان 7479 13
86 13 14 11 14 10 24 روحی امینی 13990 14
72 10 13 10 13 6 20 معزی نژاد 13857 15

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد زادمهر – تاریخ آزمون 23 شهریور 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 997 اسمعيلي بکلوفرد 8 15 13 13 14 25 88
2 900 روحي 9 14 10 11 13 20 77
3 971 زارعي 10 14 14 11 14 28 91
4 910 سپهرنيا 0 0 0 0 5 0 ab
5 784 عسکري 5 13 5 10 4 23 60
6 890 غديري 4 12 13 11 7 19 66
7 992 غلامي 9 14 12 12 14 25 86
8 892 مخلصي 13 13 13 13 14 18 84
9 995 موثقي گرگري 9 15 12 13 14 25 88
10 754 نعمتي 6 12 12 10 13 17 70

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد برات – تاریخ آزمون 7 شهریور 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
96 14 15 15 15 10 27 شایق سبزوار 14167 1
71 13 12 7 13 7 19 طلوعی منش 10892 2
80 12 14 10 14 6 24 حسینی صفا 11308 3
77 12 14 8 13 6 24 وصال فرید 14102 4
93 13 14 15 15 9 27 کثیری 13914 5

نمرات ترم 2A استاد شوندی – تاریخ آزمون 7 شهریور 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 953 اميري سياوشاني 0 0 0 0 14 0 14
2 886 حيدريان 8 13 11 12 14 21 79
3 763 سلطان پور 0 0 0 0 14 0 14
4 836 عزتي 10 14 13 10 15 26 88
5 941 کوثری 9 14 14 12 15 27 91

نمرات ترم 2b استاد بخشی – تاریخ آزمون 28 مرداد 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 613 اصغري عليائي 8 13 15 15 15 25 91
2 349 اله داد 7 11 14 12 13 19 76
3 662 بسيده 6 13 13 14 15 24 85
4 607 پورابراهيم اهوازي 10 14 13 10 14 22 83
5 893 توکلي 10 14 15 15 15 26 95
6 651 روزبهاني 0 0 0 0 13 0 AB
7 310 سلطاني آذر 6 11 12 10 13 18 70
8 361 گودرزي 7 13 11 12 14 21 78

نمرات ترم 2 فوق فشرده استاد نصیری – تاریخ آزمون 28 مرداد 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
78 9 14 11 12 10 22 نژاد 13933 1
78 9 13 12 14 8 22 کلهر 14083 2
70 6 15 10 13 9 17 نعمت زاده 12661 3
91 14 15 14 13 10 25 قلی پور 14067 4
89 12 15 12 15 10 25 بیاتی 14058 5
80 14 15 8 12 8 23 احمدی 11070 6
84 10 14 13 12 10 25 نژاد 10176 7
ab 0 11 0 0 0 0 کیانی 6719 8
91 15 15 11 15 10 25 افتاده 14025 9
88 11 15 11 15 10 26 گراوند 13944 10
ab 0 1 0 0 0 0 صادق پور 13941 11

نمرات ترم 2a استاد نصیری – تاریخ آزمون 28 مرداد 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 8 15 10 14 10 26 خسروی 14023 1
84 11 15 10 14 7 27 حمیدیان 12064 2
86 8 15 12 14 10 27 مردانی 11709 3
ab 0 13 0 0 0 0 یوسفیان 13908 4
79 10 15 9 12 9 24 شایگانی 12300 5
ab 0 14 0 0 0 0 نوروزی قهی 12843 6
70 8 13 8 11 8 22 تدین بیاتانی 12975 7

نمرات ترم 2b استاد نصیری – تاریخ آزمون 28 مرداد 99

Total Mark Speaking Activity  Classy Writing Reading Listening Gr-Voc نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 12 13 11 13 9 24 جعفری 12175 1
89 13 15 10 14 9 28 حسن چوکامی 13509 2
81 11 10 10 15 10 25 اکبری 12774 3
AB 0 5 0 0 0 0 رجبی 11123 4
80 15 15 8 13 6 23 ویسی 10689 5
AB 0 5 0 0 0 0 مومن پور سفیدداربن 11282 6
91 14 15 12 14 9 27 شیخی 12854 7
82 14 13 11 14 8 22 حاتمی نیا 12392 8
82 13 15 10 13 8 23 سالار مقدم بایگی 12295 9
88 15 11 13 15 7 27 رفائی 10527 10
89 13 14 11 15 10 26 یغمائی آشور 12785 11
67 12 10 3 12 8 22 شیرمحمدی 12308 12
82 13 14 9 15 8 23 غلامی فشارکی 12903 13

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد حسینیپور – تاریخ آزمون 27 مرداد 99

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 872 افتخاري 8 12 15 12 15 22 84
2 947 رستگار 0 0 0 0 15 0 ab
3 936 قدسي 8 13 13 13 14 22 83
4 919 قراگوزلو 9 12 15 14 15 26 91
5 839 محقق راد 0 0 0 0 2 0 ab
6 921 مشهدبان کوچکسرايي 9 12 15 12 15 22 85
7 944 هشترودي 0 0 0 0 14 0 ab

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد مهدیپور – تاریخ آزمون 11 مرداد 99

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 593 علي ابوالحسني جبلي 0 0 0 0 2 0 ab
2 906 ليلا بادپا 9 12 13 12 13 24 83
3 901 سماء زاهدي باران 10 13 14 13 14 24 88
4 907 پريسا مرداني 10 14 13 10 12 23 82
5 911 دانيال مقدم سراي 7 12 13 7 12 20 71
6 914 محمد ميران فشندي 6 10 15 10 12 17 70
7 884 غزل نعيم آبادي 9 14 12 12 13 25 85
8 882 فرناز نوري خشه حيران 9 13 15 13 14 26 90

نمرات ترم 2a استاد حشمتی – تاریخ آزمون 2 مرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
12489 کرامتی نژاد AB
11810 نجفی 86
12847 ربیعی AB
11930 کمالی 94
12914 صانعی 73
12827 حسینی AB
12753 مظلوم قلعه بالا 86
13501 عظیمی 77
13532 میرزایی AB
13534 علی جانی 46

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد رجایی – تاریخ آزمون 2 مرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
12980 مسکینی 74
13936 کاظملوشیخی fail
13937 حیدری 85
12756 صالحی 76
11452 عباسقلی زاده 87
11674 حقگو fail
12651 چیره 85
13876 طاهرخانی 84
13874 صبوری نژاد 88
13868 زمانی 89
13856 نوروزی هریس 87
9772 مرادی 81
6698 رجبعلی 79
11774 حسینی 79
11518 غفورالحسینی 81
13790 محمدی 87

نمرات ترم فوق فشرده 2 استاد رضوی – تاریخ آزمون 2 مرداد 99

کد پرونده نام خانوادگی نمره
11581 کمندانی 60
13884 بغدادی 86
13878 محجوب 70
13202 مختاری 70
13482 سلمانی 70
13128 فراهانی 10
12877 اکبری 37
12658 نوحی تهرانی 81

American English File 2