نمرات American English File 2 مربوط به ترم های کتاب 2 شامل ترم های ذیل در ای بخش ارایه داده میشوند:

  • ترم فوق فشرده 2 / Intensive 2
  • بخش اول کتاب 2 / AEF 2A
  • بخش دوم کتاب 2 / AEF 2B
نمرات American English File 2

نمرات American English File 2

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

نمرات American English File 2

نمرات آزمون ترم 2A استاد ایزدیار – تاریخ آزمون 13 آذر 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 2403 بختياري 10 14 13 12 13 25 87
2 2269 جلالي فر 9 15 4 13 13 19 73
3 2380 جمالي 8 14 4 12 15 24 77
4 2330 روحاني 10 14 9 9 14 24 80
5 2311 عبدالهي 10 15 14 12 14 26 91
6 2355 قاسمي 10 15 12 12 15 28 92
7 2255 لشگري 9 14 9 12 12 26 82
8 2245 مراديان 9 15 13 13 12 28 90
9 2253 نايبي 9 12 0 11 12 26 70
10 2414 نصيري 0 0 0 0 3 0 AB

نمرات آزمون ترم 2A استاد سنجری – تاریخ آزمون 6 آذر 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
AB 0 7 0 0 0 0 حدادنژاد 17773 1
91 28 15 13 11 14 10 مهران زاده 18516 2
88 26 14 13 12 14 9 گزی 18513 3
81 23 12 12 10 14 10 نیک زاد 18508 4
88 26 14 12 12 14 10 ناصری 17899 5
85 25 12 12 12 14 10 حسین طلا 17781 6
82 26 12 13 11 10 10 همتی 14364 7
81 26 15 8 12 11 9 میرشفیعی 17883 8
75 23 13 10 12 9 8 حفیظ 18352 9
AB 0 12 0 0 0 0 اکبری 17775 10
87 25 15 11 12 14 10 احمدوند 17805 11

نمرات آزمون ترم فوق فشرده ۲ استاد سنجری – تاریخ آزمون  13  آذر 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي نام کد پرونده رديف
92 28 14 13 13 14 10 ناصری مهدیه 18614 1
83 26 11 12 11 13 10 نوروزی عطیه 18590 2
83 24 13 12 10 14 10 سرداری زهرا 18582 3
76 25 15 14 13 0 9 نظرزاده برنده آنیتا 18285 4
81 24 15 11 9 13 9 حیدری مریم 18236 5
76 19 15 13 13 9 7 تقی زاده محمد 18475 6
95 28 15 15 13 14 10 نعیمی الهام 18538 7
70 19 15 10 9 11 6 مجیدی فرشته 18271 8
78 26 11 11 9 12 9 رحیمی ابوالفضل 18501 9
83 25 15 12 10 13 8 اکبری شبنم 18495 10
55 16 11 9 9 3 7 بالاور مهدی 18096 11
82 29 10 13 10 14 6 ساداتی شیرین 18465 12

نمرات آزمون ترم فوق فشرده ۲ استاد ابهری – تاریخ آزمون  13  آذر 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
65 13 12 9 10 13 8 شایان 18067 1
72 22 5 12 12 12 9 نورانی 18522 2
85 24 12 11 15 14 9 شهابی 18521 3
79 27 11 9 13 10 9 پورحسینی 18244 5
73 24 10 6 11 14 8 عبدالوهاب 17953 6
70 20 10 11 12 11 6 قنوعی رستگار 17954 7
84 26 12 12 12 14 8 حسین زاده مقدم 17758 8
70 20 11 7 11 14 7 میرزائی 18093 9
85 22 15 12 14 14 8 صفری 17963 10
76 21 13 13 11 13 5 حسین زاده 18134 11
73 21 11 10 11 13 7 فیض رسان 18050 12
84 25 11 12 13 14 9 فیض رسان 18049 13
87 24 11 13 14 15 10 باباپیری 18503 14
92 25 15 14 15 14 9 سرابی نوبخت 18512 15

نمرات آزمون ترم 2B استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 9 آذر 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
ab 0 2 0 0 0 0 رحمت پناه 18045 1
79 24 15 8 10 13 9 رضوی 18044 2
89 26 15 12 12 14 10 حاجی قربانی 18036 3
87 28 15 11 13 14 6 دانش نیا 18437 4
91 27 15 13 14 13 9 فتحی 18518 5
92 27 15 13 14 14 9 محمدی 18517 6
94 27 15 15 15 12 10 حسنی 18505 7
ab 0 10 0 0 0 0 جباری 18156 8
94 27 15 13 15 14 10 علوی پویا 18073 9
95 29 15 13 14 14 10 شوقی نیا 18074 10
75 19 15 10 11 11 9 ساریخانی 18039 11
95 29 15 13 14 14 10 صنوبری 17932 12
88 27 15 11 14 12 9 نورمند 18452 13
ab 0 10 0 0 0 0 صفر عابد 18162 14
ab 0 1 0 0 0 0 موثق 18160 15

نمرات آزمون ترم INT2 استاد ریسمانباف – تاریخ آزمون 9 آذر 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 2406 اسلامي 0 0 0 0 10 0 AB
2 2288 باغکي 10 14 13 11 15 25 88
3 2374 بيگلري 8 13 11 13 15 21 81
4 2428 جديدي 9 14 15 12 14 23 87
5 2402 سيواريز 10 13 12 10 14 26 85
6 2354 شط زاده 10 15 15 12 15 25 92
7 2416 صادقزاده 9 14 13 11 15 25 87
8 2423 صيدي 10 15 15 13 15 26 94
9 2209 عطرباغکار 9 15 13 13 15 24 89
10 2305 فروغي 10 14 13 13 15 26 91
11 2454 مجدي پور 0 0 0 0 11 0 AB
12 2225 منزلي 0 0 0 0 12 0 AB
13 2479 مهام 9 14 13 9 13 23 81
14 2392 مهربان پسند 8 14 13 13 15 24 87
15 2338 نجفي 10 14 11 12 15 23 85
16 2436 نيازي 10 15 12 12 15 19 83
17 2399 کاوندي 10 13 13 13 15 24 88

نمرات آزمون ترم 2b استاد احمدی فر– تاریخ آزمون 26 آبان 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
92 28 15 13 12 14 10 کوشکی 18421 1
90 27 15 12 13 13 10 رضویان 17920 2
92 28 15 12 12 15 10 احیائی 17408 3
86 24 15 13 10 14 10 زمانی 17401 4
85 25 12 10 14 15 9 دلیریان 18371 5
79 22 14 9 10 15 9 دوست فاطمه 17452 6
80 29 15 13 14 0 9 ناظمی 17895 7

نمرات آزمون ترم int2 استاد رجایی – تاریخ آزمون 25 آبان 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 26 13 12 8 11 10 چنگیزی 18203 1
87 26 13 11 13 14 10 سرمدی 18446 2
ab 0 11 0 0 0 0 عظیمی 18443 3
91 27 14 13 13 14 10 باتو 18438 4
84 25 15 10 10 14 10 عبداللهی 18433 5
86 24 15 12 13 14 8 صادقی آذری 18434 6
86 23 15 13 12 14 9 خداوردی 11750 7
85 26 14 11 11 14 9 احمدیان 18070 8
17 0 14 0 0 0 3 کیا 18418 9
83 24 14 12 12 13 8 حاجیان 18403 10
86 27 15 10 12 12 10 ابن قاسم 18180 11
82 24 14 13 10 12 9 خدائیانی 18383 12
76 21 14 9 11 12 9 سلطانی 18097 13
83 24 14 11 11 14 9 اجاق 18041 14
92 26 15 12 14 15 10 شمس 18252 15
93 26 15 13 14 15 10 خانجانی 18217 16

نمرات آزمون ترم 2b استاد زادمهر– تاریخ آزمون 19 آبان 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 24 12 11 12 14 10 نوری گل خندان 14483 1
86 28 12 8 14 14 10 کاویان فر 18416 2
89 27 10 13 15 15 9 علی حسینی 17089 3
81 27 10 11 11 14 8 خانی 16927 4
81 27 12 11 9 14 8 ضرغامی 17506 5
80 26 12 6 12 14 10 قشقائی 17576 6
83 25 13 8 14 14 9 نیکوهمت 17465 7
88 26 13 11 14 14 10 شاطریان 17816 8
79 26 10 9 12 13 9 بیک دلو 17179 9
82 27 12 9 10 14 10 مخبری 18038 10
86 26 13 11 14 13 9 جوان مرد 17575 11
88 26 13 12 15 14 8 قربانی 18032 12
77 26 10 8 10 14 9 نذیری 16707 13
81 25 14 10 11 13 8 سالاریه 16735 14

نمرات آزمون ترم int2 استاد رجایی– تاریخ آزمون 18 آبان 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
86 27 14 7 14 15 9 بادامکی 18472 1
79 19 15 9 14 15 7 پروانه 18470 2
77 22 12 9 13 12 9 خلجی 18448 3
ab 0 8 0 0 0 0 دانش نیا 18437 4
86 27 13 12 13 12 9 میسوری 18425 5
79 22 15 8 13 14 7 فرزین فر 18415 6
88 26 15 10 13 15 9 مژدی 18390 7
91 27 14 12 14 14 10 عرب 17556 8
81 25 15 6 14 14 7 محمدعلی زاده تکاسی 17973 9
90 25 15 11 14 15 10 زنگوئی 17962 10
85 26 15 9 14 13 8 برنگی 18072 11
80 22 14 8 14 14 8 سید نعمتیان 18084 12
85 24 13 12 15 14 7 خالقی 18066 13
ab 0 8 0 0 0 0 علوی 18357 14
45 7 15 5 12 3 3 نعمانی 17769 15

نمرات آزمون ترم 2b استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 18 آبان 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
ab 0 9 0 0 0 0 صالحی سروستانی 18301 1
ab 0 2 0 0 0 0 قوکاسیان 18280 2
92 27 15 11 15 14 10 حقیقی 17636 3
80 23 13 10 14 13 7 آذر 17295 4
83 24 11 11 13 14 10 جام سحر 17257 5
76 20 14 7 14 14 7 کاشفی منصور 17392 6
ab 0 2 0 0 0 0 شمس نیا 17640 7
ab 0 2 0 0 0 0 رضائی 18111 8
92 27 15 12 14 15 9 سلطانی حسن کیاده 17286 9

نمرات آزمون ترم 2a استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 14 آبان 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
ab 0 6 0 0 0 0 مرادی فر 18322 1
77 23 11 10 10 14 9 رستگارزاده 17318 2
83 26 15 8 14 14 6 حسینی 18283 3
83 24 12 11 12 14 10 اطمینانی 17799 4
ab 0 2 0 0 0 0 اقبالی 17743 5
94 27 15 13 14 15 10 افشارفرد 17659 6
80 24 13 10 11 13 9 آقاجان پور کنگر 18213 7
94 27 15 13 14 15 10 بالازاده 18198 8
84 28 12 10 12 14 8 رحمن پور کپته 17629 9
90 28 12 14 12 14 10 دیوسالار 18144 10
96 29 15 14 14 15 9 سمیعی 18083 11
54 12 10 11 9 7 5 نوری 16655 12
93 28 15 14 13 13 10 معتمدیان 18069 13

نمرات آزمون ترم int2 استاد حسینی پور – تاریخ آزمون 11 آبان 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 2221 اسلامي 8 11 15 11 14 18 77
2 2194 اشراقي 7 12 12 9 14 16 70
3 2350 پوروش 5 12 11 12 13 17 70
4 2124 جلالي 8 11 11 5 13 12 60
5 2119 حميدي 0 0 0 0 2 0 AB
6 2125 زارع 10 14 10 5 13 19 71
7 2108 سيدعلي 7 12 14 11 15 24 83
8 2321 شايسته فر 6 11 10 8 15 22 72
9 2178 عنبري 5 12 14 11 14 20 76
10 2307 فرجي مطلق 9 12 12 11 14 20 78
11 2122 قرائي 8 11 12 7 14 25 77
12 2213 گرجي 9 14 15 11 15 25 89
13 2366 مختاري 10 13 13 12 15 25 88
14 2319 مشايخي 0 0 0 0 12 0 AB
15 2349 موسويان 7 13 15 10 15 24 84
16 2254 نبي لو 6 11 11 11 13 20 72
17 2159 کريمي 0 0 0 0 10 0 AB

نمرات آزمون ترم فوق فشرده 2 استاد نامدار – تاریخ آزمون 12 آبان 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
85 23 13 12 14 14 9 پورشیخی 18035 1
74 21 8 12 14 12 7 بینافر 18349 2
77 22 12 11 11 13 8 حیدری 18331 3
91 27 15 12 14 14 9 فلاحی 18330 4
89 25 12 13 15 14 10 یوسف زاده 18309 5
85 24 11 13 14 14 9 جوشقانی 18288 6
ab 0 2 0 0 0 0 حدادنژاد 17773 7
76 25 13 10 14 7 7 آئینی 4644 8
90 27 14 13 14 12 10 حاجی محمد 18249 9
ab 0 8 0 0 0 0 ایزدشناسان 18239 10
ab 0 12 0 0 0 0 جلیلی 18240 11
83 25 13 12 12 15 6 منصورپور 18031 12
96 28 15 13 15 15 10 باباحیدری 18163 13
82 22 13 11 14 13 9 پارسائی خصال 17590 14

نمرات آرمون ترم 2A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 1 آبان 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
77 22 15 10 14 8 8 جعفرحاجی 17696 1
82 22 15 10 14 13 8 کهن سال 17582 2
71 18 15 9 13 8 8 ل کسائی 17395 3
77 25 15 6 12 9 10 جعفری 18081 4
79 25 15 4 13 12 10 پودینه 18080 5
91 27 15 12 14 13 10 کولیوند 18077 6
93 26 15 14 14 14 10 اردانی زاده 17533 7
AB 0 12 0 0 0 0 عادل پور 17992 8
93 26 15 13 15 14 10 صادق نژاد 17477 9
91 25 15 13 15 13 10 کرم یارمطهر 17991 10
91 28 15 10 15 13 10 تیموریان 17849 11
90 26 15 12 13 14 10 محمدیاری 17761 12