نمرات American English File 2 مربوط به ترم های کتاب 2 شامل ترم های ذیل در ای بخش ارایه داده میشوند:

  • ترم فوق فشرده 2 / Intensive 2
  • بخش اول کتاب 2 / AEF 2A
  • بخش دوم کتاب 2 / AEF 2B
نمرات American English File 2

نمرات American English File 2

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

نمرات American English File 2

نمرات آزمون ترم 2A استاد اسماعیلی – تاریخ آزمون 24 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 23 15 10 13 9 10 بابائی گرده 16891 1
72 23 14 4 12 11 8 مهدی پور 16892 2
60 16 11 6 12 9 6 اخلاق دوست 16577 3
70 15 14 10 12 10 9 کاشفی 17168 4
74 25 12 9 11 11 6 محمدزاده 16885 5
76 25 13 6 15 11 6 عرب 16884 6
88 28 15 7 14 14 10 نهامی 16918 7

نمرات آزمون ترم Int2 استاد نامدار – تاریخ آزمون 17 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
79 24 13 6 13 15 8 احمدیان 2572
86 26 14 10 14 15 7 بختی 17183
88 28 15 12 13 14 6 ناصری 16288
90 26 14 11 15 15 9 عسگری 10191
89 26 15 10 15 13 10 صفائی 17039
84 27 10 11 13 14 9 صیدی 17037
72 15 14 10 12 13 8 حیدری 16755
85 27 10 9 15 14 10 احمدی 17025
83 23 15 10 14 14 7 تقی خانی 17015
84 26 15 9 13 14 7 قریشی 17057
81 23 9 12 14 15 8 عزیزی 16933

نمرات آزمون ترم 2A استاد فتحی – تاریخ آزمون 17 اردیبهشت 1401

92 25 15 12 15 15 10 حاجیان 16549
74 18 14 12 14 11 5 فروغی 4643
93 27 15 14 14 14 9 نوشی بلاباد 16334
84 27 14 8 14 13 8 سامی 16562
92 26 15 12 15 14 10 میرزا رسولی 16564
94 28 14 14 15 13 10 ترابی 16796
92 27 15 14 14 14 8 وفائی 16557

نمرات آزمون ترم 2B استاد فتحی – تاریخ آزمون 16 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
AB 0 10 0 0 0 0 رومی 16745 1
92 29 14 9 15 15 10 اکبری احمدآباد 17164 2
94 30 12 13 15 15 9 هاشمی 16828 3
86 27 12 12 14 14 7 خیابانی سهزابی 3054 4
85 25 13 11 14 13 9 هاشمی پناه 16651 5
90 28 15 10 15 14 8 آقاسیان برم 16337 6

نمرات آزمون ترم 2A استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 2 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
78 24 13 6 14 12 9 اسلامی 15519 1
77 21 15 9 15 11 6 حیاتی 15518 2
81 25 12 12 15 9 8 شکیبافاخر 16437 3
84 22 13 15 13 13 8 پریزان 16028 4
81 22 15 9 15 11 9 خسروانی 16191 5
88 27 12 14 13 13 9 ساریخانی 16391 6
72 19 12 12 15 10 4 السادات علی دوست 16170 7
76 24 15 9 14 9 5 فیض آبادی 16192 8
84 21 15 11 15 12 10 پورشریفی 17111 9
88 26 15 11 15 14 7 رحمانی زاده 17088 10
70 22 12 3 14 12 7 رستمی 16978 11

نمرات آزمون ترم 2B استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 31 فروردین 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
73 20 9 13 12 13 6 ولی پور 16517 1
83 24 13 11 12 15 8 عطاریان 16811 2
83 21 15 12 13 13 9 حاجی 16029 3
89 28 11 10 15 15 10 اصلی پور 16851 4
81 21 13 12 13 14 8 حبشی 15447 5
86 25 15 12 12 12 10 آقاجان 16472 6
78 21 14 8 13 13 9 جعفرنیا 14881 7
93 27 13 13 15 15 10 فتحی 11564 8
93 28 15 13 14 14 9 حاتمی 16782 9
88 24 13 12 15 15 9 داعی ناصری 16701 10

نمرات آزمون ترم INT2 استاد خانی – تاریخ آزمون 27 فروردین 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 26 14 13 13 15 9 مهبود 17070 1
78 20 12 13 15 12 6 نوروزی 16691 2
91 28 14 12 13 15 9 ناصری 17075 3
94 26 15 14 14 15 10 باقری 17073 4
93 27 15 12 15 14 10 باقری 17072 5
87 25 15 11 14 14 8 احمدی 17071 6
87 26 14 10 14 13 10 حیدری 17060 7

نمرات آزمون ترم 2B استاد فتحی زاده – تاریخ آزمون 26 فروردین 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 24 14 12 13 11 8 سمنانی 17112 1
82 25 14 11 13 11 8 سرفرازیان 15801 2
75 20 13 11 12 10 9 سلیمانی راد 16377 3
74 20 13 12 12 8 9 زارعی 16075 4
71 20 13 5 11 12 10 زارعی 16074 5
83 21 15 10 15 12 10 میرزانژادفرد 16076 6
84 21 15 12 15 12 9 هاشمی 16020 7
84 24 15 9 14 13 9 صباغی 16018 8
73 22 12 4 13 13 9 قلائی 15999 9
87 22 15 13 14 15 8 سیدنجارحسینی 16058 10
90 28 14 13 15 11 9 بیوک آقازاده 16962 11
91 27 14 13 13 14 10 میوه ء 16599 12

نمرات آزمون ترم INT2 استاد نامدار – تاریخ آزمون 25 اسفند 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
72 17 13 12 10 12 8 بهرامیان 16834 1
84 23 14 12 11 14 10 مظفری 17050 2
86 26 12 12 12 14 10 ثقفی 17035 3
82 22 15 13 11 14 7 انتظامی 17023 4
76 18 15 11 10 14 8 عاملی 16896 5
72 22 15 5 10 14 6 افشاری 16597 6
79 24 13 11 10 14 7 ملکی 17016 7
78 25 13 7 11 12 10 احمدنیا 16900 8
85 23 14 13 12 14 9 مشعوف 16888 9
85 24 15 11 11 15 9 ایوانی 16921 10

نمرات آزمون ترم 2B استاد فتحی – تاریخ آزمون 25 اسفند 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 28 15 12 14 13 8 شیخ حسنی 17045 1
88 29 14 13 13 10 9 محمدزکی 17027 2
73 25 13 13 0 14 8 زینال نزاد 15902 3
77 25 14 9 10 10 9 یادگاری 16630 4
81 25 13 12 11 10 10 پازوکی 16866 5

نمرات آزمون ترم 2A استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 23 اسفند 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
81 27 10 10 12 12 10 توکلی 17022 1
88 27 15 12 11 13 10 محمدی 16887 2
65 22 10 7 11 5 10 زندیه 16878 3
82 24 13 12 12 11 10 نصیرالاسلامی 16990 4
70 20 15 6 11 8 10 نیکخواه 16167 5
84 26 14 12 11 11 10 جعفری 16972 6
74 17 15 13 10 9 10 نبوی 16954 7
82 28 11 8 11 14 10 ترابی 16713 8
81 23 13 10 12 13 10 شیخی 16747 10
75 23 12 6 12 12 10 صالحی 16079 11
87 26 15 10 13 13 10 رعیتی 16279 12
88 28 15 12 11 12 10 رفیعی 16280 13
74 17 15 10 11 11 10 مسگری 16238 14

نمرات آزمون ترم 2B استاد اسماعیلی – تاریح آزمون 20 اسفند 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
83 23 15 8 15 13 9 آتش هوش 10652 1
80 26 14 6 13 13 8 کبودی 15186 2
83 24 15 7 13 15 9 میرزائی 15229 3
73 21 14 7 14 8 9 حیدری رفعت 16662 4
91 26 14 12 15 15 9 مهدیپوروریناب 16475 5
82 22 15 11 13 14 7 نجفعلی بیگی 16382 6
78 26 14 3 13 13 9 حسینی نهاد 15772 7
83 24 14 10 15 11 9 شهریوری 16190 8
86 26 14 9 14 13 10 قوام آبادی 16209 9
92 27 15 12 14 14 10 غلامحسینی 16278 10
89 25 15 13 13 14 9 ریاضتی 16872 11
94 28 15 11 15 15 10 مفتاحی 16873 12

نمرات آزمون ترم Int2 استاد شوندی – تاریخ آزمون 11 اسفند 1400

رديف شماره پرونده نام نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1850 عليرضا ابرقويي 0 0 0 0 9 0 AB
2 1843 مريم الشتري 0 0 0 0 11 0 AB
3 1847 شيما بيدقي 7 12 14 10 14 23 80
4 1934 آرش پوررضا 9 13 15 13 15 27 92
5 1655 هانيه دانش تبار 0 0 0 0 9 0 AB
6 1897 آرين صمدزاده 7 12 14 10 14 19 76
7 1862 فاطمه فکري 6 10 11 9 14 15 65
8 1892 فاطمه قنبري 7 11 11 12 13 16 70
9 1943 حميد محمدعلي زاده 0 0 0 0 9 0 AB
10 1956 زهرا معتمدي 9 12 13 10 14 24 82
11 1960 عرفان ملکي 7 9 11 9 14 13 63
12 1837 معصومه سادات مکي ابادي 8 11 13 13 15 23 83
13 1814 محمود نجفي 6 13 12 11 13 11 66

نمرات آزمون ترم 2B استاد فتحی – تاریخ آزمون 9 اسفند 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
79 26 15 8 13 11 6 رحمانی 16354 1
89 24 15 12 15 14 9 بابا احمدی 15570 3
84 22 15 10 15 14 8 رضائی 15929 4
92 28 15 12 14 14 9 گرجی 16559 5
ab 0 13 0 0 0 0 قیومی 16107 8
91 24 15 12 15 15 10 نیک مرام 15838 10
78 22 13 10 13 12 8 دستی 16207 11
ab 0 15 0 0 0 0 عسگری 14952 12

نمرات آزمون ترم 2A استاد قاسمی – تاریخ آزمون 7 اسفند 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1915 بهرامي 4 13 9 13 15 21 75
2 1721 جهانديده 8 13 11 12 15 17 76
3 1667 روحي 0 0 0 0 9 0 AB
4 1615 شاه علي 10 12 11 13 15 24 85
5 1911 ضياء آذري 10 12 14 12 15 27 90
6 1921 غلماني 0 0 0 0 8 0 AB
7 1789 لاري 7 12 12 12 15 22 80
8 1544 مشهدي 10 13 11 13 15 27 89
9 1817 ميرقاسمي 9 12 11 14 15 28 89

نمرات آزمون ترم 2A استاد نظری – تاریخ آزمون 6 اسفند 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 20 13 12 11 14 10 رحمتی 16568 1
90 25 15 13 15 13 9 آقاسیان 16337 2
89 27 13 13 13 14 9 رومی 16745 3
70 25 10 5 11 11 8 اسدی 16743 4
83 25 11 13 12 13 9 هاشمی پناه 16651 5
87 25 14 13 12 14 9 خیابانی 3054 6
94 29 15 12 14 15 9 هاشمی 16828 7

نمرات آزمون ترم 2B استاد فتحی – تاریخ آزمون 1 اسفند 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening – Listening Speaking – Speaking Reading – Reading Writing – Writing Class Activity – Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1629 آريا پور 8 14 15 11 13 27 88
2 1757 جهانشاهلو 7 11 13 11 14 24 80
3 1919 حسينعلي 8 11 15 9 13 24 80
4 1756 حيدري 7 13 14 13 14 22 83
5 1762 حيدري پور 9 12 14 12 13 22 82
6 1784 رستمي 6 12 13 6 13 22 72
7 1601 رضوان مدني 0 0 0 0 13 0 ab
8 1926 رمضاني 7 14 15 10 15 26 87
9 1658 شاه نوري 0 0 0 0 15 0 ab
10 1597 عليخاني 8 15 15 11 15 26 90
11 1545 فتحي 10 13 14 12 15 25 89
12 1927 مظلوم زاده 9 14 15 12 15 26 91
13 1912 نصيري 8 15 15 11 15 28 92

نمرات آزمون ترم 2b استاد رضائی – تاریخ آزمون 29 بهمن 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي رديف
77 24 13 9 14 13 4 دهقانی 1
84 22 14 12 13 14 9 قاسمی 2
86 26 14 10 14 14 8 چزانی شراهی 3
79 23 12 12 13 12 7 محمدی 4
83 27 13 7 13 14 9 نصیری اصل 5
82 22 13 11 13 15 8 بیرانوند 6
83 20 13 12 15 14 9 قیاسی 7
90 26 14 13 13 14 10 صراف مهربان 8
91 28 13 12 15 14 9 رازقی 9
89 24 14 12 15 15 9 حورمند 10
82 22 12 13 13 13 9 بحرانی 11
89 24 14 12 15 14 10 جمالی ایلخچی 12

نمرات آزمون ترم 2A استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 25 بهمن 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 27 13 10 14 14 10 اصلی پور 16851 1
65 23 13 2 13 12 2 عطاریان 16811 2
88 23 15 12 15 13 10 حبشی 15447 3
76 22 15 9 13 11 6 جعفرنیا 14881 4
83 25 15 10 14 11 8 آقاجان 16472 5
89 26 15 13 15 11 9 حاجی رضا 16029 6
78 24 13 8 14 11 8 سرفرازیان 15801 7
83 23 15 9 14 13 9 فردی پور 16444 8
94 28 15 14 14 13 10 حاتمی 16782 9
90 28 15 12 15 11 9 محمدی 16544 10
89 28 15 10 14 12 10 فتحی 11564 11

نمرات آزمون ترم 2B استاد خفایی پور – تاریخ آزمون25 بهمن 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي رديف
88 26 15 13 14 12 8 شیرخانی 1
73 20 15 8 9 12 9 بیاتی 2
90 25 15 13 14 13 10 فتحی 3
83 25 15 8 14 14 7 حقیقی 4
73 20 14 9 12 11 7 بابائی مطلق 5
90 26 15 13 15 14 7 ساکی 6

نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب 2 – استاد رضایی – تاریخ آزمون 23 بهمن 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي رديف
79 22 13 13 13 11 7 اسلامی 1
90 27 14 13 12 15 9 امینی 2
87 25 15 12 13 12 10 طاهرنژاد 3
93 26 15 13 14 15 10 امین زاده 4
87 24 15 10 14 15 9 بوالحسنی 5
81 22 13 13 10 15 8 قلعه نوی 6
74 20 13 10 11 12 8 رهمدانی 7
81 23 13 13 10 12 10 بازگیر 8
74 21 13 10 10 13 7 احمدی 9
86 25 14 14 11 13 9 قلندری 10
77 21 13 12 10 14 7 مافی 11
82 23 15 13 11 11 9 ذاکری فر 12

نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب 2 – استاد رجایی – تاریخ آزمون 20 بهمن 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي رديف
73 21 14 12 9 12 5 خیرجوی محمدی 1
70 19 12 6 10 15 8 سعیدی 2
88 26 15 11 14 14 8 امین 3
76 23 15 10 9 12 7 موذنی طرقی 4
76 22 15 9 11 10 9 خسروی 5
70 22 12 11 9 14 2 حسنی 6
76 20 12 12 11 12 9 جوزی 7
60 22 14 2 10 8 4 محسن زاده ربانی 8
90 25 15 13 13 14 10 سلطانی 9
87 26 15 13 13 14 6 محمودزاده وظیفه 10
79 22 14 8 12 14 9 جلیل زاده خاتونی 11
14 0 14 0 0 0 0 محمدی 12
91 26 15 12 14 14 10 کیوان نیا 13

نمرات آزمون ترم فوق فشرده کتاب 2 استاد شوندی – تاریخ آزمون 11 بهمن 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1901 اميري 0 0 0 0 13 0 AB
2 1923 حسيني 7 12 14 11 13 19 76
3 1854 شفقتي 7 13 14 11 15 26 86
4 1794 شفيع زاده 6 15 10 13 14 20 78
5 1277 عسگري 0 0 0 0 6 0 AB
6 1913 علي بيگي 8 15 14 10 15 23 85
7 1900 مافي 7 11 13 10 12 23 76
8 1896 مرادي 8 14 15 10 14 23 84