نمرات American English File 2 مربوط به ترم های کتاب 2 شامل ترم های ذیل در ای بخش ارایه داده میشوند:

  • ترم فوق فشرده 2 / Intensive 2
  • بخش اول کتاب 2 / AEF 2A
  • بخش دوم کتاب 2 / AEF 2B
نمرات American English File 2

نمرات American English File 2

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

نمرات American English File 2

نمرات آزمون ترم 2A استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 31 خرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
75 24 10 9 12 11 9 خادمی 12239 1
70 25 10 9 7 12 7 جعفری 16290 2
85 22 13 15 15 10 10 حیدریان دارانی 17059 3
93 27 15 13 15 13 10 حسین یزدی 16734 4
74 21 11 6 14 12 10 تدین بیاتانی 12975 5
93 27 15 13 15 13 10 دهقانی 17227 6
71 27 10 11 10 10 3 غلامیان 16204 7
86 23 15 12 14 13 9 اسکندری 17216 8
79 27 11 6 14 12 9 اسدی شهری 17196 9
60 21 14 4 10 6 5 حاجی محمدی 16350 10
75 21 15 9 10 14 6 تیموری 16346 11
86 26 12 11 15 12 10 رحمتعلی 17108 12

نمرات آزمون نرم 2A استاد نامدار – تاریخ 27 خرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 27 14 12 13 12 10 فرجی 16622 1
79 24 14 11 13 9 8 طهماسبی 16538 2
83 25 13 12 12 12 9 عباسی 16539 3
86 27 13 12 12 12 10 خداکرمی 16941 4
86 28 15 12 14 11 6 خداکرمی 16940 5
88 27 15 12 12 13 9 کریمی 17096 6
87 27 13 12 14 12 9 محمودی 16911 7
89 28 15 13 11 13 9 افشاری 17243 8
90 26 15 11 14 14 10 سویزی 17200 9
75 24 11 10 11 10 9 باقریان 16955 10

نمرات آزمون ترم 2A استاد فتحی – تاریخ آزمون 20 خرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
78 24 14 8 12 12 8 شربت ملکی 17315
81 25 15 8 13 12 8 اولادی قادیکلائی 17144
85 27 14 11 15 9 9 کریمی محمدیه 10041
91 27 14 13 15 14 8 خالق پرست سرشکه 17222
70 23 14 6 11 7 9 ملکی آلوجه 16080
81 26 13 8 12 12 10 جعفرنژاد صدقیانی 16947
88 26 15 13 15 12 7 اسماعیلی خالکیاسری 17184
85 27 14 11 14 10 9 ارشادی 16451
77 25 15 6 11 12 8 حسینیان خسروشاهی 16492
76 22 15 6 11 13 9 صدراللهی 16964

نمرات آزمون ترم 2B استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 20 خرداد 1401

72 22 15 3 11 13 8 اسلامی پیله رود 15519
72 20 13 5 12 13 9 حیاتی 15518
80 22 15 10 11 13 9 پورشریفی 17111
81 19 15 11 15 13 8 شکیبافاخر 16437
73 18 13 10 14 12 6 السادات علی دوست 16170
77 21 13 9 12 14 8 خجسته اهوازی 17279
85 21 15 14 15 12 8 پریزان 16028
76 20 10 13 12 13 8 شیخی 16747
70 24 11 6 11 11 7 ملکی 16481
78 21 15 10 14 12 6 خسروانی فراهانی 16191
79 21 15 10 14 12 7 فیض آبادی 16192

نمرات آزمون ترم INT2 استاد نامدار – تاریخ آزمون 10 خرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي
80 23 12 10 14 13 8 عبدالوهابی
74 17 14 11 14 11 7 دستخط گشتی
79 24 10 9 14 13 9 جعفری
90 28 14 11 15 14 8 امین بیدختی
84 24 14 12 14 13 7 احمدی
76 18 12 11 13 14 8 شجاعی
81 23 12 11 14 12 9 علی میرزائی
90 26 15 11 15 14 9 اله یاری
95 28 14 13 15 15 10 رفیعی
92 27 15 12 15 13 10 فضل اللهی

نمرات آزمون ترم 2B – تاریخ آزمون 2 خرداد 1401

Total Mark Gr-Voc Activity Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
64 18 13 6 10 11 6 نیکخواه 16167 1
63 21 5 7 14 9 7 روح زنده 15410 2
87 23 14 12 15 13 10 محمدی 16887 3
85 23 14 10 15 13 10 زندیه 16878 4
74 22 11 11 9 14 7 صالحی 16079 5
91 26 15 11 15 14 10 رفیعی 16280 6
83 26 14 10 12 13 8 ترابی 16713 7
72 24 15 11 12 0 10 رعیتی 16279 8
89 24 15 12 14 15 9 محمدی 16544 9
81 21 15 10 13 14 8 مسگری 16238 10

نمرات آزمون ترم 2B استاد بخشی – تاریخ آزمون 4 خرداد 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1915 بهرامي 0 0 0 0 11 0 AB
2 1721 جهانديده 5 13 10 12 13 18 71
3 1993 خادم 0 0 0 0 5 0 AB
4 1615 شاه علي 0 0 0 0 7 0 AB
5 1911 ضياء آذري 7 15 13 10 14 25 84
6 1789 لاري 4 13 12 9 13 19 70
7 2032 محمدي 6 15 15 10 14 28 88
8 1544 مشهدي عباد 9 13 14 10 13 24 83
9 1817 ميرقاسمي 9 15 12 12 15 24 87

نمرات آزمون ترم INT2 استاد شوندی – تاریخ آزمون 31 اردیبهشت 1401

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 593 ابوالحسني 6 0 14 8 12 22 62
2 2019 اسلامي 8 10 12 10 14 23 77
3 1920 جبارزاده 10 5 15 11 15 14 70
4 2043 جوادي پور 9 14 14 11 13 25 86
5 2017 خادميان 8 8 11 9 14 25 75
6 1950 سراج الدين 6 11 11 8 14 22 72
7 1997 سعدي 6 10 15 10 14 24 79
8 1932 طباطبايي 0 0 0 0 10 0 AB
9 1961 عبدالهي 8 0 13 8 15 22 66
10 1775 عرفاني پويا 6 8 13 7 6 11 51
11 798 عنابستاني 9 14 15 10 15 25 88
12 1779 نادري 0 0 0 0 6 0 AB
13 2026 نيک پور 9 15 14 7 15 20 80
14 2016 وکيلي 7 13 11 9 15 24 79

نمرات آزمون ترم 2A استاد اسماعیلی – تاریخ آزمون 24 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
80 23 15 10 13 9 10 بابائی گرده 16891 1
72 23 14 4 12 11 8 مهدی پور 16892 2
60 16 11 6 12 9 6 اخلاق دوست 16577 3
70 15 14 10 12 10 9 کاشفی 17168 4
74 25 12 9 11 11 6 محمدزاده 16885 5
76 25 13 6 15 11 6 عرب 16884 6
88 28 15 7 14 14 10 نهامی 16918 7

نمرات آزمون ترم Int2 استاد نامدار – تاریخ آزمون 17 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
79 24 13 6 13 15 8 احمدیان 2572
86 26 14 10 14 15 7 بختی 17183
88 28 15 12 13 14 6 ناصری 16288
90 26 14 11 15 15 9 عسگری 10191
89 26 15 10 15 13 10 صفائی 17039
84 27 10 11 13 14 9 صیدی 17037
72 15 14 10 12 13 8 حیدری 16755
85 27 10 9 15 14 10 احمدی 17025
83 23 15 10 14 14 7 تقی خانی 17015
84 26 15 9 13 14 7 قریشی 17057
81 23 9 12 14 15 8 عزیزی 16933

نمرات آزمون ترم 2A استاد فتحی – تاریخ آزمون 17 اردیبهشت 1401

92 25 15 12 15 15 10 حاجیان 16549
74 18 14 12 14 11 5 فروغی 4643
93 27 15 14 14 14 9 نوشی بلاباد 16334
84 27 14 8 14 13 8 سامی 16562
92 26 15 12 15 14 10 میرزا رسولی 16564
94 28 14 14 15 13 10 ترابی 16796
92 27 15 14 14 14 8 وفائی 16557

نمرات آزمون ترم 2B استاد فتحی – تاریخ آزمون 16 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
AB 0 10 0 0 0 0 رومی 16745 1
92 29 14 9 15 15 10 اکبری احمدآباد 17164 2
94 30 12 13 15 15 9 هاشمی 16828 3
86 27 12 12 14 14 7 خیابانی سهزابی 3054 4
85 25 13 11 14 13 9 هاشمی پناه 16651 5
90 28 15 10 15 14 8 آقاسیان برم 16337 6

نمرات آزمون ترم 2A استاد خفائی پور – تاریخ آزمون 2 اردیبهشت 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
78 24 13 6 14 12 9 اسلامی 15519 1
77 21 15 9 15 11 6 حیاتی 15518 2
81 25 12 12 15 9 8 شکیبافاخر 16437 3
84 22 13 15 13 13 8 پریزان 16028 4
81 22 15 9 15 11 9 خسروانی 16191 5
88 27 12 14 13 13 9 ساریخانی 16391 6
72 19 12 12 15 10 4 السادات علی دوست 16170 7
76 24 15 9 14 9 5 فیض آبادی 16192 8
84 21 15 11 15 12 10 پورشریفی 17111 9
88 26 15 11 15 14 7 رحمانی زاده 17088 10
70 22 12 3 14 12 7 رستمی 16978 11

نمرات آزمون ترم 2B استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 31 فروردین 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
73 20 9 13 12 13 6 ولی پور 16517 1
83 24 13 11 12 15 8 عطاریان 16811 2
83 21 15 12 13 13 9 حاجی 16029 3
89 28 11 10 15 15 10 اصلی پور 16851 4
81 21 13 12 13 14 8 حبشی 15447 5
86 25 15 12 12 12 10 آقاجان 16472 6
78 21 14 8 13 13 9 جعفرنیا 14881 7
93 27 13 13 15 15 10 فتحی 11564 8
93 28 15 13 14 14 9 حاتمی 16782 9
88 24 13 12 15 15 9 داعی ناصری 16701 10

نمرات آزمون ترم INT2 استاد خانی – تاریخ آزمون 27 فروردین 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
90 26 14 13 13 15 9 مهبود 17070 1
78 20 12 13 15 12 6 نوروزی 16691 2
91 28 14 12 13 15 9 ناصری 17075 3
94 26 15 14 14 15 10 باقری 17073 4
93 27 15 12 15 14 10 باقری 17072 5
87 25 15 11 14 14 8 احمدی 17071 6
87 26 14 10 14 13 10 حیدری 17060 7

نمرات آزمون ترم 2B استاد فتحی زاده – تاریخ آزمون 26 فروردین 1401

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
82 24 14 12 13 11 8 سمنانی 17112 1
82 25 14 11 13 11 8 سرفرازیان 15801 2
75 20 13 11 12 10 9 سلیمانی راد 16377 3
74 20 13 12 12 8 9 زارعی 16075 4
71 20 13 5 11 12 10 زارعی 16074 5
83 21 15 10 15 12 10 میرزانژادفرد 16076 6
84 21 15 12 15 12 9 هاشمی 16020 7
84 24 15 9 14 13 9 صباغی 16018 8
73 22 12 4 13 13 9 قلائی 15999 9
87 22 15 13 14 15 8 سیدنجارحسینی 16058 10
90 28 14 13 15 11 9 بیوک آقازاده 16962 11
91 27 14 13 13 14 10 میوه ء 16599 12