نمرات American English File 2 مربوط به ترم های کتاب 2 شامل ترم های ذیل در ای بخش ارایه داده میشوند:

  • ترم فوق فشرده 2 / Intensive 2
  • بخش اول کتاب 2 / AEF 2A
  • بخش دوم کتاب 2 / AEF 2B
نمرات American English File 2

نمرات American English File 2

شما عزیزان میتوانید برای دیدن برنامه کلاسهای ترم آینده خود به قسمت زمانبندی کلاس های آموزش زبان انگلیسی مراجعه نمایید.

نمرات American English File 2

نمرات آزمون ترم 2B استاد نامدار – تاریخ آزمون 27 دی 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
64 19 7 9 9 13 7 بهروزی فر 15662
60 21 9 5 9 10 6 شجاعی 15802
73 22 10 12 9 13 7 جوادی 15081
84 25 11 14 12 13 9 بائی 16291
94 28 15 14 13 15 9 روجائی 16623
79 20 14 13 11 13 8 کافی 16309
80 26 15 12 11 12 4 ابراهیمیان استاد 15968
79 24 8 12 12 14 9 پنبه بر 15409
72 20 12 10 11 11 8 اله بخش 15596
89 26 14 13 11 15 10 آتشکار 16268

نمرات آزمون ترم 2A استاد اسماعیلی – تاریخ آزمون 25 دی 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
74 18 15 8 12 12 9 آغال 16008 1
60 8 13 4 12 14 9 حمیدی منزه 15004 2
80 23 14 10 13 12 8 داعی ناصری 16701 4
78 19 14 11 14 12 8 افشانی 16303 5
73 18 15 4 13 14 9 یادگاری 16630 6
73 18 13 10 11 12 9 یاری نورعلی 15443 7
86 23 14 13 12 15 9 زینال نزاد 15902 8
80 16 15 11 15 14 9 بابا احمدی 15570 9

نمرات آزمون ترم 2B استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 24 دی 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
78 20 15 8 14 11 10 میر احمدی 15474 1
93 28 15 12 13 15 10 روشن ضمیرپشکه 16753 2
78 25 15 8 13 12 5 کوهستانی نژاد 15624 3
73 20 15 12 13 7 6 کوهستانی نژاد 15782 4
90 27 15 9 15 15 9 زمردبخش آزاد 16733 5
83 25 15 7 13 13 10 حمصی 15904 6

نمرات آمون ترم 2A استاد خفایی پور– تاریخ آژمون 15 دی

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
74 25 13 6 12 9 9 آتش بیک فرد 2244
78 25 13 10 14 10 6 میوه ء 16599
70 20 14 7 10 10 9 روح زنده 15411
71 20 12 10 12 11 6 روح زنده 15410
64 16 14 9 12 8 5 دزفولی 16097
73 22 14 10 9 11 7 قیومی 16107
78 22 15 9 15 10 7 رضائی 15929
88 27 15 12 13 11 10 نیک مرام اصل 15838
92 27 13 14 15 13 10 گرجی 16559
87 23 15 13 15 12 9 عسگری 14952
86 28 12 10 14 13 9 جباری آسا 16550

نمرات آمون ترم 2A استاد نظری – تاریخ آژمون 17 دی

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
86 27 15 11 13 11 9 غلامحسینی 16278
92 27 15 13 14 14 9 پور کاویان 16277
77 26 13 8 11 12 7 بهرامی 16708
70 24 10 6 10 12 8 ملکی 16481
85 27 10 12 13 13 10 مهدیپوروریناب 16475
82 26 14 11 12 12 7 نجفعلی بیگی 16382
92 28 15 11 14 15 9 قوام آبادی 16209
82 25 13 10 13 13 8 شهریوری 16190
70 25 13 10 9 9 4 رحمانی 16354
88 25 14 12 14 14 9 تواضع 14917
88 28 15 11 12 12 10 رمضانی 2829
92 27 15 12 14 14 10 مظلوم زاده 2830
86 26 14 10 13 13 10 حیدری رفعت 16662
87 27 14 11 13 13 9 حسینی نهاد 15772
76 24 13 10 12 9 8 آتش هوش 10652

نمرات آزمون ترم INT2 استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 14 دی 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
88 26 15 12 11 14 10 حفظی 16766
88 24 14 14 14 13 9 خزائی 16763
81 23 15 10 12 12 9 میرزائی امجد 16761
83 25 15 13 11 13 6 شیرعلی 16760
93 26 15 13 14 15 10 قاسمی 16727
86 26 15 13 13 11 8 اسکندری 15445
96 29 15 13 15 14 10 مهران 16676
83 25 15 13 11 11 8 حکاکان 16162

نمرات آزمون ترم 2B استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 10 دی 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
88 25 14 12 14 15 8 تیوراد 16685 1
87 21 15 13 15 15 8 عباسی زیناب 8625 2
79 19 12 10 14 14 10 فرج پورمقدم 16214 3
91 26 15 12 15 14 9 احمدی پور 16237 4
85 25 15 10 15 12 8 گلپایگانی 16233 5
91 26 15 12 15 14 9 بخت یاری 16318 6
76 18 15 8 14 14 7 عالی پور 16210 7
92 27 15 13 14 14 9 دیور 16208 8
88 26 13 13 15 13 8 رحمانی پیرالقر 16583 9
89 23 15 12 15 15 9 عبادی زاده 16507 10

نمرات آزمون ترم 2A استاد خفایی پور – تاریخ آزمون 8 دی 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
81 26 15 8 15 7 10 چزانی شراهی 16548 1
91 27 15 12 15 12 10 ساکی 16512 2
76 20 14 13 14 7 8 بیگلری 16009 3
74 21 14 8 9 14 8 عماددین 16504 4
88 26 15 13 14 12 8 امانی 16479 5
74 20 13 9 13 11 8 دستی 16207 6
82 28 12 7 13 12 10 جمال پور 16457 7
77 21 14 12 15 9 6 مهرابی 15532 8
91 28 15 12 13 13 10 فتحی 15531 9
61 22 10 6 7 8 8 زاهدی 12761 10
75 22 13 8 10 12 10 بیاتی 15613 11
60 21 12 8 12 4 3 محمدی 12053 12

نمرات آزمون ترم INT2 استاد حسینی پور – تاریخ آزمون 8 دی 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1599 احمدي قاجار 7 12 7 6 12 11 55
2 1827 اميري فرد 0 0 0 0 11 0 AB
3 1849 اکبري سهي 9 12 14 11 15 25 86
4 1649 خسرواني نيا 10 12 13 13 14 23 85
5 1839 روتيوندغياثوند 7 12 13 13 13 23 81
6 1819 زعفراني آقباش 8 12 11 12 13 21 77
7 1690 سلطان مرادي 4 10 12 11 15 20 72
8 1848 شعبان پور 9 13 13 13 15 26 89
9 1846 غضنفري 9 12 14 10 15 28 88
10 1697 فرخ منش 10 12 15 14 13 25 89
11 1606 فرضي 0 0 0 0 4 0 AB
12 1841 فلاح 10 13 15 13 14 26 91
13 1675 قزل باشي 9 12 13 11 15 18 78
14 1835 معيني 9 12 13 11 14 21 80
15 1727 ميرشجاعي 9 12 14 12 15 26 88

نمرات آزمون ترم 2A استاد احمدیفر – تاریخ آزمون 3 دی

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
94 28 15 13 15 13 10 حسین زاده 16615 1
86 26 14 13 14 11 8 نصیری اصل 15581 2
82 27 14 5 15 11 10 جمالی ایلخچی 2313 3
87 22 15 13 15 14 8 قاسمی 16596 4
88 25 15 12 15 12 9 محمدی 16595 5
85 25 14 11 13 12 10 بیرانوند 15574 6
93 28 14 12 15 14 10 صراف مهربان 16228 7
90 28 13 11 14 14 10 رازقی 16524 8
87 25 15 12 15 11 9 دهری 16510 9
93 26 14 14 15 14 10 زندی 16459 10
93 28 14 12 15 14 10 خزاعی 14376 11

نمرات ترم 2b استاد صادقی – 30 آذر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
95 28 15 13 15 14 10 امینی 16110
70 21 9 10 13 12 5 موسوی 16022
70 20 9 12 13 13 3 موسوی 16021
87 25 14 11 14 15 8 سعیدا 16055
99 30 15 14 15 15 10 پیشنماز لیل آبادی 15988
95 29 15 13 15 13 10 اسکندری 16014
70 24 8 11 11 13 3 مجیدی خامنه 16069
90 29 10 13 15 14 9 نان بده 16070

نمرات آزمون ترم 2A استاد سلطان محمدی – تاریخ آزمون 28  آذر 1400

رديف شماره پرونده نام خانوادگي Listening Speaking Reading Writing Class Activity Grammar & Vocab total mark
1 1629 آريا پور 10 14 15 12 13 28 92
2 1757 جهانشاهلو 5 13 12 14 13 26 83
3 1778 حورمند 10 13 14 12 14 26 89
4 1756 حيدري 9 13 12 14 13 27 88
5 1762 حيدري پور 9 14 13 14 13 25 88
6 1784 رستمي 9 13 12 8 12 24 78
7 1601 رضوان مدني 9 13 9 11 14 23 79
8 1658 شاه نوري 10 14 12 14 14 27 91
9 1596 شکري مطلق 0 0 0 0 10 0 AB
10 1597 عليخاني دهقي 9 14 15 12 15 26 91
11 1545 فتحي 10 15 13 14 13 27 92
12 1620 قادري 0 0 0 0 5 0 AB

نمرات آزمون ترم INT2 استاد رجایی – تاریخ آزمون 23 آذر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده
61 17 15 5 11 11 2 خیرجوی محمدی 16054
83 22 14 12 13 12 10 عبداللهی مقدم 16639
88 27 13 11 13 14 10 خدمتی 16614
90 28 15 11 13 13 10 آل بویه 16433
70 19 13 8 12 12 6 علی نوری 15860
89 26 14 13 13 13 10 فهمیده کلاته ئی 16420
87 25 12 12 13 15 10 موسوی 16519
72 23 15 5 14 12 3 شیردل 16352
89 26 15 12 15 12 9 گلپاشا 16381
89 26 15 11 15 15 7 طیبی 16361

نمرات آزمون ترم INT 2 استاد ریسمان باف – تاریخ آزمون 24 آذر 1400

Total Mark Gr-Voc Activity  Classy Writing Speaking Reading Listening نام خانوادگي کد پرونده رديف
81 24 15 8 14 12 8 پورطهماسبی 12198 1
78 23 15 11 14 11 4 زارع مظلوم 16325 3
95 27 15 14 15 14 10 احمدی 16610 4
83 19 15 12 14 14 9 خدادادی 16328 5
78 22 15 8 12 12 9 چمنی 16338 6
91 27 15 13 15 15 6 افراشته 16603 7
82 21 15 11 14 14 7 مرادی ارشد 15962 8
88 25 15 11 15 14 8 بیات 16370 9
81 22 15 10 15 12 7 بیات 16371 10
84 27 15 11 14 15 2 محتشمی 16584 11
85 25 15 11 15 11 8 خدیو 16358 12
85 25 13 12 14 14 7 احمدی نجل 16531 14
90 26 15 12 14 14 9 طلاوری 16523 15