تفاوت انگلیسی امریکایی و بریتانیایی

تفاوت انگلیسی امریکایی و بریتانیایی

در این بخش به میزان تفاوت انگلیسی امریکایی و بریتانیایی میپردازیم . تفاوت های انواع لهجه ها در زبان انگلیسی تنها مربوط به لهجه نمیباشد. این تفاوت ها شامل موارد زیر نیز میباشد:

  • لهجه / Accent
  • هجا / Spelling
  • لغات / Vocabulary
  • دستور زبان / Grammar

در این بخش به ارایه مثالهایی در هر یک از این بخش ها میپردازیم.

تفاوت لهجه زبان امریکن و بریتیش

با توجه به تنوع لهجه افراد در هر دو نوع لهجه امریکایی و بریتانیایی ، اعلام تفاوات های کلی کمی سخت میشود. مثلا یک فرد نیویورکی و یک فرد تگزاسی هر دو امریکایی هستند ولی لهجه های بسیار متفاوتی دارند. این موضوع در لهجه بریتانیایی در منچستر ، گلاسکو و لندن نیز صادق میباشد.

از معروف ترین تفاوت ها بین لهجه American و British تلفط حرف r میباشد. در امریکایی حرف r تلفظ میشود در حالیکه در بریتانیایی این حرف تنها در ابتدای کلمه تلفظ میشود.

تفاوت هجا و نوشتار کلمات در امریکایی و بریتانیایی

در ادامه به ارایه چند کلمه که دارای تفاوت در نوشتار میباشند در این دو لهجه اشاره میکنیم:

British English American English
Colour Color
Behaviour Behavior
Theatre Theater
Metre Meter
Organise Organize
Travelled Traveled

همانطور که میبینید دیکته برخی کلمات به عنوان مثال در این جدول به شما ارایه داده شده است. در آزمون هایی همانند آیلتس میبایست دقت زیادی به این تفاوت ها داشته باشید.

تفاوت زبان انگلیسی امریکایی و بریتانیایی در لغات و واژگان

در استفاده از لغات نیز این دو نوع انگلیسی میتوانند با هم متفاوت باشند. در ادامه این تفاوت ها را در جدولی به شما عزیزان ارایه میدهیم.

British English American English
Flat Apartment
University College
Holiday Vacation
Crisps Chips
Chips (French) Fries
The cinema The movies
Trainers Sneakers
Jumper Sweater
Postbox Mailbox
Football Soccer
Biscuit Cookie

تفاوت در ساختار های گرامری

تفاوت های ریزی در گرامر انگلیسی امریکایی و انگلیسی بریتانیایی وجود دارد. در ادامه به این تفاوت ها اشاره خواهیم کرد.

  • تفاوت در حروف اضافه
British English American English
I’m going to a party at the weekend. I’m going to a party on the weekend.
What are you doing at Christmas? What are you doing on Christmas?
Monday toFriday. Monday through Friday.
It’s different from/to the others. It’s different from/than the others.
  • تفاوت در استفاده از زمان حال کامل و گذشته ساده

در زبان امریکایی برای بیان کاری که اخیرا انجام شده است از فعل گذشته استفاده میکنند. این در حالیست که در زبان بریتانیایی در این شرایط از زمان حال کامل استفاده میکنند.

British English American English
I’ve eaten too much. I ate too much.
I’ve been to the shop. I went to the store.
Have you got the newspaper? Did you get the newspaper?
  • تفاوت در شکل سوم فعل

در زبان بریتانیایی مدت هاست که برای فعل Get در حالت شکل سوم از Got استفاده میکنند. این در حالیست که در امریکایی همچنان از واژه Gotten استفاده میشود.

  • نوع استفاده از فعل مفرد و یا جمع برای برخی فاعل ها

برای اسامی که حالت جمع دارند ، مانند تیم ، دولت ، کمیته و … ، در بریتانیایی فعل جمع و در امریکایی فعل مفرد بکار میرود.

  • فعل های با قاعده و بی قاعده

برخی افعال بی قاعده در زبان انگلیسی در نوع امریکایی آن به افعال با قاعده تبدیل شده اند:

استفاده از Dreamed بجای Dreamt

استفاده از Learned بجای Learnt

این انواع از فعل ها تنها به این دو نوع محدود نمیشوند.

آموزشگاه زبان ایران کمبریج در این بخش به ارایه برخی از تفاوت انگلیسی امریکایی و بریتانیایی اشاره داشت. امیدواریم مطلب فوق برای شما مفید واقع شده باشد.