آموزش کلمات آزمون HSK 2

آموزش کلمات آزمون HSK 2 | آزمون سطح HSK2

آموزش کلمات آزمون  HSK 2 :

 

  • اگر از زبان آموزان زبان چینی هستید در این بخش به شما کمک می کنیم به HSK 2 با موفقیت دست یابید.
  • در این بخش یک لیست 300 کلمه ای ارائه شده است که برای گرفتن HSK 2 مورد نیاز است.
  • HSK  زبان چینی یک تست استاندارد زبان چینی می باشد.
  • سطح 2 این آزمون دومین سطح پایه ای این آزمون می باشد.
  • نمره بندی این آزمون از 1 تا 6 می باشد.

 

  • در این جدول 150 لغتی که نیاز است برای HSK 2 بدانید ارائه شده است.
  • برای این سطح نیاز است HSK  سطح 1 که خود دارای یک جدول 150 کلمه ای ست را نیز دانید.
  • در ادامه شما را دعوت می کنیم که این لغات را بیاموزید.
  • ترجمه و نوشتار و تلفظ این کلمات نیز در این جدول ارائه شده اند.

 

آموزش کلمات آزمون HSK 2

 

150 کلمه ای که برای گرفتن گرفتن اچ اس کی 2 بدانید + 150 لغت مربوط به آزمون سطح 1

 

کلمه Pinyin / پینینگ نقش ترجمه
ba کمکی (پیشنهاد دادن)
bái صفت سفید
bǎi اعداد صد
帮助 bāng zhù فعل کمک کردن
حرف اضافه مقایسه کردن با
bié adفعل do not
zhǎng صفت دراز
唱歌 chàng gē فعل آواز خواندن
chū فعل بیرون رفتن
穿 chuān فعل پوشیدن
chuán اسم قایق
دسته بندی کننده زمان
cóng حرف اضافه از
cuò صفت غلط                             ( آموزش کلمات آزمون HSK 2 )

打篮球

dǎ lán qiú عبارات بسکتبال بازی کردن
大家 dà jiā ضمیر همه
但是 dàn shì حرف اضافه اما
dào فعل رسیدن
کمکی (حرف قیدی)
děi کمکی (حرف قیدی)
děng فعل صبر کردن
弟弟 dì di اسم برادر کوچکتر
第一 dì yī اعداد اولین
duì صفت درست
duì حرف اضافه towards
房间 fáng jiān اسم اتاق                         ( آموزش کلمات آزمون HSK 2 )

非常

fēi cháng adفعل خیلی
分钟 fēn zhōng اسم دقیقه
服务员 fú wù yuán اسم پیش خدمت
gāo صفت بلند
告诉 gào sù فعل گفتن
哥哥 gē ge اسم برادر بزرگتر
gěi فعل دادن
公共汽车 gōng gòng qì chē اسم اتوبوس
公斤 gōng jīn دسته بندی کننده کیلوگرم
公司 gōng sī اسم شرکت
guì صفت گران
guò کمکی (زمان کامل)
huán adفعل هنوز                       ( آموزش کلمات آزمون HSK 2 )
孩子 hái zi اسم کودک
好吃 hǎo chī صفت لذیذ
hào اسم عدد
hēi صفت مشکی
hóng صفت قرمز
欢迎 huān yíng فعل خوش آمد گویی
回答 huí dá فعل پاسخ دادن
机场 jī chǎng اسم فرودگاه
鸡蛋 jī dàn اسم تخم مرغ
jiàn کلمه ای برای سنجش لباس
教室 jiào shì اسم کلاس                            ( آموزش کلمات آزمون HSK 2 )
姐姐 jiě jie اسم خواهر بزرگتر
介绍 jiè shào فعل معرفی کردن
jìn فعل وارد شدن
jìn صفت بستن
jiù adفعل فقط
觉得 jué de فعل فکر کردن
咖啡 kā fēi اسم قهوه
开始 kāi shǐ فعل شروع کردن
考试
kǎo shì اسم آزمون
可能 kě néng فعل ممکن بودن
可以 kě yǐ فعل توانستن
اسم درس
kuài صفت سریع
快乐 kuài lè صفت خوشحال                  ( آموزش کلمات آزمون HSK 2 )
lèi صفت خسته
حرف اضافه از
liǎng اعداد 2
اسم جاده
旅游 lǚ yóu فعل سفر کردن
màn صفت آهسته
máng صفت شلوغ
měi proاسم هر
妹妹 mèi mei اسم خواهر کوچکتر
男人 nán rén اسم مرد
nín ضمیر شما
牛奶 niú nǎi اسم شیر
女人 nǚ rén اسم زن
旁边 páng biān اسم کنار
跑步 pǎo bù فعل دویدن
便宜 pián yi صفت ارزان                     ( آموزش کلمات آزمون HSK 2 )
piào اسم بلیط
漂亮 piào liang صفت زیبا
妻子 qī zi اسم همسر (زن)
起床 qǐ chuáng فعل بلند شدن از خواب
qiān اعداد هزار
qíng صفت آفتابی
去年 qù nián اسم پارسال
ràng فعل اجازه دادن
上班 shàng bān فعل سر کار رفتن
身体 shēn tǐ اسم بدن ، سلامتی
生病 shēng bìng فعل مریض شدن
生日 shēng rì اسم تولد
时间 shí jiān اسم زمان
事情 shì qing اسم موضوع
手表 shǒu biǎo اسم ساعت                   ( آموزش کلمات آزمون HSK 2 )
sòng فعل دادن ، فرستادن
所以 suǒ yǐ حرف اضافه بنابراین
ضمیر این
踢足球 tī zú qiú فعل فوتبال بازی کردن
اسم سوال
跳舞 tiào wǔ فعل رقصیدن
wài اسم بیرون
wán فعل بازی کردن
wán فعل تمام شدن
晚上 wǎn shang اسم غروب ، عصر
wèi هی
为什么 wèi shén me چرا
wèn فعل سوال پرسیدن
问题 wèn tí اسم سوال                     ( آموزش کلمات آزمون HSK 2 )
西瓜 xī guā اسم هندوانه
希望 xī wàng فعل آرزو کردن ، امید داشتن
فعل شستن
xiàng preposition بسوی
小时 xiǎo shí اسم ساعت
xiào فعل لبخند زدن
xīn صفت جدید
xìng اسم نام خانوادگی
休息 xiū xi فعل استراحت کردن
xuě اسم برف
颜色 yán sè اسم رنگ
眼睛 yǎn jing اسم چشم
羊肉 yáng ròu اسم گوسفند
yào اسم دارو
yào فعل خواستن
adفعل همچنین
已经 yǐ jing adفعل هنوز
一起 yī qǐ adفعل باهم
意思 yì si اسم معنا
yīn صفت ابری
因为 yīn wèi حرف اضافه زیرا                    ( آموزش کلمات آزمون HSK 2 )
游泳 yóu yǒng فعل شنا کردن
右边 yòu bian اسم سمت راست
اسم ماهی
yuán classifier یوان
yuǎn صفت دور
运动 yùn dòng فعل ورزش کردن
zài adفعل دوباره
早上 zǎo shang اسم صبح
zhāng classifier تکه
丈夫 zhàng fu اسم شوهر
zhǎo فعل دنبال چیزی گشتن
zhuó کمکی (زمان استمراری)
zhēn adفعل واقعا               ( آموزش کلمات آزمون HSK 2 )
正在 zhèng zài adفعل اکنون
知道 zhī dào فعل دانستن
准备 zhǔn bèi فعل آماده کردن
自行车 zì xíng chē اسم دوچرخه
zǒu فعل پیاده روی کردن
zuì adفعل اغلب
左边 zuǒ bian اسم سمت چپ

 

 

برای یادگیری و ارتقای سطح خود در آزمون HSK می توانید به مطالب مربوط به کسب نمرات بالا تر نیز بپردازید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *