تاریخ های آزمون آیلتس سال 1402 | تاریخ آیلتس کل ایران

در این بخش به اعلام تاریخ های آزمون آیلتس سال 1402 می پردازیم:

 • بدلیل تاثیراتی که بیماری کرونا بر آزمون های زبان گذاشته است ، این تاریخ ها برای آزمون محدود تر شده است.
 • بنابراین تاریخ های مربوط آزمون های آکادمیک و جنرال را در این بخش به شما ارائه می دهیم.
 • شایان بذکر است دوره های تخصصی آموزش آیلتس در مجموعه ایران کمبریج با تنوع و کیفیت بسیار بالا در حال ارایه است.
 • بطوریکه این دوره ها با بهره مندی از مجرب ترین و بادانش ترین اساتید حال حاضر کشور در حال ارایه میباشد.
 • این مرکز با پیاده سازی متون نوین آموزش زبان ، این دوره ها را در عرض سه تا شش ماه از مبتدی تا کسب نمرات بالاتر از 7.5 آکادمیک ارایه خواهد نمود.

زمان بندی برگزاری آزمون آیلتس در سال 2023 در ایران به شکل زیر میباشد :

تاریخ های آزمون آیلتس سال 1402

 

نوع آزمون آیلتس

( آکادمیک/ جنرال/لایف اسکیلز)

تاریخ برگزاری مرکز برگزاری
آیلتس جنرال 14 فوریه مرکز آزمون عصر دین و دانش
آیلتس جنرال 14 فوریه مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 14 فوریه مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 17 فوریه مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس لایف اسکیلز 18 فوریه مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس لایف اسکیلز 19 فوریه مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 20 فوریه مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس جنرال 21 فوریه مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 21 فوریه مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس جنرال 23 فوریه مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 23 فوریه مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس جنرال 25 فوریه مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس آکادمیک 25 فوریه مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس آکادمیک 25 فوریه مرکز آزمون مشهد
آیلتس جنرال 25 فوریه مرکز آزمون مشهد
آیلتس آکادمیک 25 فوریه مرکز آزمون شیراز
آیلتس جنرال 25 فوریه مرکز آزمون شیراز
آیلتس آکادمیک 25 فوریه مرکز آزمون اهواز
آیلتس جنرال 25 فوریه مرکز آزمون اهواز

آیلتس آکادمیک

25 فوریه مرکز آزمون ساری
آیلتس جنرال 25 فوریه مرکز آزمون ساری
آیلتس آکادمیک 27 فوریه مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس آکادمیک 27 فوریه مرکز آزمون اصفهان
آیلتس جنرال 28 فوریه مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 28 فوریه مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس جنرال 2 مارس مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 2 مارس مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 4 مارس مرکز آزمون ایرسافام و پروشات و عصر دین و دانش
آیلتس آکادمیک 4 مارس مرکز آزمون مشهد
آیلتس آکادمیک 4 مارس مرکز آزمون شیراز
آیلتس لایف اسکیلز 5 مارس مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس لایف اسکیلز 5 مارس مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 7 مارس مرکز آزمون ایرسافام

آیلتس جنرال

 

7 مارس مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 9 مارس مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس جنرال 9 مارس مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 13 مارس مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس جنرال 13 مارس مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس آکادمیک 13 مارس مرکز آزمون اصفهان
آیلتس جنرال 13 مارس مرکز آزمون اصفهان
آیلتس آکادمیک 13 مارس مرکز آزمون تبریز
آیلتس جنرال 13 مارس مرکز آزمون تبریز
آیلتس آکادمیک 13 مارس مرکز آزمون کرمان
آیلتس جنرال 13 مارس مرکز آزمون کرمان
آیلتس آکادمیک 14 مارس مرکز آزمون ایراسافام
آیلتس جنرال 14 مارس مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 27 مارس مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس جنرال 27 مارس مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 4 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 6 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس جنرال 6 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 7 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس جنرال 7 آوریل مرکز آزمون ایرسافام

آیلتس لایف اسکیلز

9 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 10 آوریل مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس آکادمیک 10 آوریل مرکز آزمون اصفهان
آیلتس آکادمیک 11 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس جنرال 11 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 13 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس جنرال 13 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 17 آوریل مرکز آزمون ایرسافام و پروشات و عصر دین و دانش
آیلتس جنرال 17 آوریل مرکز آزمون ایرسافام و پروشات
آیلتس آکادمیک 17 آوریل مرکز آزمون مشهد
آیلتس جنرال 17 آوریل مرکز آزمون مشهد
آیلتس آکادمیک 17 آوریل مرکز آزمون شیراز
آیلتس جنرال 17 آوریل مرکز آزمون شیراز
آیلتس آکادمیک 17 آوریل مرکز آزمون اهواز
آیلتس جنرال 17 آوریل مرکز آزمون اهواز
آیلتس آکادمیک 17 آوریل مرکز آزمون رشت
آیلتس جنرال 17 آوریل مرکز آزمون رشت
آیلتس آکادمیک 18 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 20 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس جنرال 20 آوریل مرکز آزمون ایرسافام

آیلتس آکادمیک

24 آوریل مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس جنرال 24 آوریل مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس جنرال 24 آوریل مرکز آزمون اصفهان
آیلتس آکادمیک 24 آوریل مرکز آزمون اصفهان
آیلتس جنرال 24 آوریل مرکز آزمون ساری
آیلتس آکادمیک 24 آوریل مرکز آزمون ساری
آیلتس آکادمیک 25 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس جنرال 25 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 25 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس جنرال 27 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 27 آوریل مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 29 آوریل مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس آکادمیک 29 آوریل مرکز آزمون مشهد
آیلتس آکادمیک 29 آوریل مرکز آزمون شیراز
آیلتس لایف اسکیلز 7 می مرکز آزمون ایرسافام
آیلتس آکادمیک 8 می مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس آکادمیک 20 می مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش

آیلتس جنرال

20 می مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس آکادمیک 20 می مرکز آزمون شیراز
آیلتس جنرال 20 می مرکز آزمون شیراز
آیلتس آکادمیک 22 می مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس آکادمیک 29 می مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس جنرال 29 می مرکز آزمون ایرسافام و عصر دین و دانش
آیلتس آکادمیک 29 می مرکز آزمون اصفهان
آیلتس جنرال 29 می مرکز آزمون اصفهان
تاریخ های آزمون آیلتس سال 1402

تاریخ های آزمون آیلتس سال 1402

تا به اینجا تاریخ های مختلف آزمون آیلتس را برای شما عزیزان به اشتراک گذاشتیم.

امیدواریم با توجه به شهر مورد نظر و تاریخ های ارائه شده ، بهترین انتخاب را برای شرکت در آیلتس داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بروزتر در خصوص تاریخ های آزمون آیلتس سال 1402 میتوانید پیج اینستاگرام ایران کمبریج را دنبال فرمایید.

18 پاسخ
  • Admin گفته:

   سلام ، ایران و انگلستان سفارت فعالی متاسفانه ندارند.
   ولی این آموزش ها بصورت کاملا حرفه ای و طبق معیارهای مورد تایید سفارت ، در ایران کمبریج در حال ارایه میباشد.

   پاسخ
  • Admin گفته:

   سلام وقت بخیر
   دوره های این مرکز فقط برای گروه سنی بزرگسالان هست ، بالای 18 سال
   زبان انگلیسی و آلمانی بصورت کاملا متنوع و حرفه ایی ارایه میگردد.

   پاسخ
  • Admin گفته:

   سلام رقیه جان
   اعطاء ضمانتنامه کتبی صرفا در دوره های حصوصی امکانپذیر است.
   باید خدمت شما عرض کنیم که این ضمانتمنامه به شما این اطمینان را میدهد که بطور قطع به نمره دلخواه خواهید رسید ، و در صورت عدم نتیجه گیری مبلغ به شما عودت خواهد شد.
   نکته حائز اهمیت این است که دقیقا در دوره های گروهی نیز از همین مدرسین ، استفاده میگردد.

   پاسخ
  • Admin گفته:

   سلام
   تعیین سطح ها همه روزه بصورت رایگان و البته بشکل شفاهی از شما میتونه بعمل بیاد.
   برای انجام تعیین سطح باید از قبل وقت گرفته شود.
   تعیین سطح در تمامی شعب همه روزه حتی جمعه ها از ساعت 9 صبح تا 8 شب انجام خواهد پذیرفت.

   پاسخ
  • Admin گفته:

   سلام وقت بخیر
   عرض ادب
   ما نسبت به مباحث مرتبط به زبان در خدمت شما هستیم و هرگونه مشاوره ای بخواهید خدمت شما بصورت رایگان انجام میشه ، اما بحث های تخصصی و امور اخذ ویزا و این مسائل در حیطه کار ما نیست

   پاسخ
 1. زهره گفته:

  سلام من یک سال زمان دارم برای شرکت توی ازمون ایلس نمره 7/5
  میتونم خودمو برسونم به این نمره؟

  پاسخ
  • Admin گفته:

   سلام
   زمان شما بسیار مناسب هست برای رسیدن به این نمره ،
   این دوره ها بصورت کاملا تخصصی و جامع به شما ارایه خواهد شد ، و بصورت فوق فشرده شما را از سطح مبتدی ، در کمتر از شش ماه به این نمره خوب خواهد رساند.البته با پشتکار و همت خود شما که حتما بر این امر خطیر ، اشراف کامل دارید.

   پاسخ
 2. عماد گفته:

  سلام من میخوام ازمون ایلتس شرکت کنم اما نمیدونم باید جنرال شرکت کنم یا اکادمیک

  پاسخ
  • Admin گفته:

   سلام وقت بخیر
   تفاوت این آزمون ها بطور کلی در این مسئله است که : 1 ) اگر قصد ادامه تحصیل داشته باشید و این نمره در جهت فعالیت آکادمیک نیاز باشد ، قطعا باید آکادمیک آزمون بدهید.
   2) اما اگر قصد مهاجرت یا فعالیت های عمومی تر به این آزمون نیاز دارید ، میبایست آزمون جنرال را انجام دهید.
   البته برای این مسئله حتما باید از وکیل خود مشورت بگیرید.

   پاسخ
  • Admin گفته:

   سلام
   آزمون آیلتس همواره 250 دلار بوده و خواهد بود ، اما با تغییرات نرخ عرض در کشور ما در حال حاضر حدود 6 میلیون تومان هزینه خواهد داشت.ایران کمبریج مرکز برگزار کننده آزمون نیست

   پاسخ
 3. مهدی گفته:

  سلام خسته نباشید
  بعد از تعطیلات عید هم دوره آیلتس و آمادگی آیلتس برگزار میکنید ؟

  پاسخ
  • Admin گفته:

   سلام وفت بخیر
   بله این دوره ها بصورت کاملا حرفه ای و بصورت متنوع در حال ارایه میباشد و خواهد بود انشالله.
   برای ورود در این کلاس ها نیاز به تعیین سطح هست که همه روزه بصورت رایگان میتونه انجام بشه.
   88854207

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *