جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران کمبریج در این بخش به ارایه جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی برای سهولت در کار تصمیم گیری و ثبت نام شما عزیزان می پردازد.

 • در این بخش شما برخی از کلاس های زبان را مشاهده می کنید و روز و ساعت های آنها را نیز می بینید.
 • اما نکته مهم این است که باید بدانید ظرفیت کلاس ها با توجه به ازدیاد تقاضا برای شما عزیزان قابل دیدن نمی باشد.
 • برای اطلاع از ظرفیت کلاس ها می توانید با آموزشگاه تماس حاصل نمایید و یا بشکل حضوری مراجعه نمایید.

 

جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی

جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی

قابل توجه : تمامی دوره ها درهر دو شعبه مجموعه ایران کمبریج ، هر یکهفته تا ده روز یکبار اجرا میگردد.شما از هر زمانی که بخواهید در این کلاسها شرکت کنید ، پس از ثبت نام، نهایتا یک هفته منتظر شروع دوره خود خواهید ماند.

 

جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی

 

لازم به ذکر است زمانبندی کلاس های زبان انگلیسی حضوری با 4 حالت کلی در حال ارایه است :

 1. فوق فشرده ( 5 روز در هفته – از شنبه تا 4 شنبه )
 2. دوره های فشرده تکروز  ( آخر هفته – پنج شنبه ها یا فقط جمعه ها )
 3. ترم های نیمه فشرده ( 2 روز در هفته – یکشنبه ها و سه شنبه ها)
 4. ترم های فشرده 3 روز در هفته ( روزهای زوج )

 

زمان کلاس های زبان انگلیسی

 

 • کلاس های فوق فشرده به شکل 5 روز در هفته اجرا میگردد
 • روزهای برگزاری دوره ، از شنبه تا چهارشنبه می باشد.
 • شهریه هر ترم 1.500.000 تومان در سال 1401 است.
 • در کل 4 ترم سه هفته ای اصلی و یک ترم پایه ای را شامل میشود
 • طول هر ترم تنها 3 هفته و 3 روز است.
 • هر ترم شامل 36 جلسه ، 90 دقیقه ای میباشد.

 

 • کلاس های فشرده به شکل تکروز فقط جمعه و یا فقط پنجشنبه می باشند.
 • شهریه هر ترم 900.000 تومان درسال 1401 می باشد.
 • طول هر جلسه 4.5 ساعت می باشد.
 • طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد
 • و یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد.
 • طول هر ترم در حدود 1 ماه ونیم خواهد بود.
 • هر ترم 18 جلسه ، 90 دقیقه ای را شامل خواهد شد.

 

 • کلاس های نیمه فشرده زبان نیز هفته ای 2 یا 3 روز می باشد.
 • شهریه این دوره ها ترمی 750.000 تومان در سال 1401 است.
 • طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد
 • و یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد.
 • طول هر ترم  6 هفته می باشد.
 • هر ترم شامل 18 جلسه 90 دقیقه است.

 

جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی به شرح زیر میباشد:

کدکلاس نوع کلاس تاریخ تشکیل کلاس / حدود تشکیل کلاس روزها ساعت سطح
1493*
فشرده
23شهریور  1401 جمعه ها 14:30 الی 17:30 Pre-starter
1494* فشرده 22شهریور  1401 پنجشنبه ها 17 الی 20 Pre-starter
1529*
فوق فشرده
نیمه دوم شهریور 1401 5 روزاز شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 starter
1533* فوق فشرده نیمه دوم مهر 1401 5 روزاز شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 starter
1435* فوق فشرده 14شهریور 1401 5 روزاز شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Starter
1532* فوق فشرده نیمه اول مهر 1401 5 روزاز شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Starter
1534*
نیمه فشرده
نیمه اول مهر 1401 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 Starter
1479* نیمه فشرده 27شهریور 1401 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 Starter
1549* نیمه فشرده نیمه اول مهر 1401 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 Starter
1416*
فشرده
16شهریور 1401 جمعه 13:30 الی 9 starter
1550* فشرده نیمه اول مهر 1401 جمعه 13:30 الی 9 starter
1525* فشرده نیمه اول مهر پنجشنبه ها 13:30 الی 9 starter
1473*
فوق فشرده
25 شهریور 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 1
1539* فوق فشرده نیمه اول مهر 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 1
1553* فوق فشرده نیمه دوم مهر 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 1
1552* فوق فشرده نیمه اول مهر 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 15الی 17:30 Intensive 1
1523* فوق فشرده 25 شهریور 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 1
1551* فوق فشرده نیمه اول مهر 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 1
1431*
نیمه فشرده
17شهریور شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 16:30 الی 18 1A
1437* نیمه فشرده نیمه دوم شهریور شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 17 1A
1541* نیمه فشرده نیمه اول مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 17 1A
1555* نیمه فشرده نیمه دوم مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 1A
1554* نیمه فشرده نیمه اول مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 16 الی 17:30 1A
1401* نیمه فشرده 18شهریور یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 1A
1489* نیمه فشرده نیمه دوم شهریور یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 1A
1556* نیمه فشرده نیمه اول مهر یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 1A
1400*
فشرده
23 شهریور جمعه ها 9 الی 13:30 1A
1547* فشرده نیمه اول مهر جمعه ها 9 الی 13:30 1A
1535* فشرده نیمه اول مهر پنجشنبه ها 9 الی 13:30 1A
1496*
نیمه فشرده
نیمه دوم شهریور شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 1B
1560* نیمه فشرده نیمه اول مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 1B
1495* نیمه فشرده نیمه اول مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 1B
1559* نیمه فشرده نیمه دوم مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 16 الی 17:30 1B
1561* نیمه فشرده نیمه دوم مهر یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 1B
1441* نیمه فشرده 25شهریور یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 1B
1519*
فشرده
23 شهریور جمعه ها 10 الی 14:30 1B
1562* فشرده نیمه دوم مهر جمعه ها 9 الی 13:30 1B
1536*
فوق
فشرده
نیمه اول مهر 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 2
1510* فوق فشرده 26 شهریور 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 2
1516* فوق فشرده 25 شهریور 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 2
1557* فوق فشرده نیمه دوم مهر 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 2
1558* فوق فشرده نیمه دوم مهر 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 15 الی 17:30 Intensive 2
1545* نیمه فشرده نیمه اول مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2A
1498*
نیمه
فشرده
2 مهر شنبه ، دو شنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 2A
1526* نیمه فشرده نیمه اول مهر یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 2A
1497*
فشرده
6 مهر جمعه ها 9 الی 13:30 2A
1392* فشرده 15شهریور پنجشنبه ها 9 الی 13:30 2A
1410*
نیمه فشرده
17شهریور شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2B
1567* نیمه فشرده نیمه دوم مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2B
1445* نیمه فشرده نیمه دوم شهریور شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 2B
1565* نیمه فشرده نیمه اول مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 2B
1357* نیمه فشرده 18شهریور یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 2B
1566* نیمه فشرده نیمه اول مهر یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 2B
1563*
فشرده
نیمه دوم مهر پنجشنبه ها 9 الی 13:30 2B
1499* فشرده نیمه اول مهر جمعه ها 10 الی 14:30 2B
1568* فشرده نیمه دوم مهر جمعه ها 9 الی 13:30 2B
1477*
فوق فشرده
24 شهریور 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 3
1569* فوق فشرده نیمه اول مهر 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 3
1476* فوق فشرده 24شهریور 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 3
1543* فوق فشرده نیمه اول مهر 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 3
1445*
نیمه فشرده
17شهریور شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 3A
1502* نیمه فشرده نیمه اول مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 3A
1548* نیمه فشرده نیمه اول مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 3A
1501* نیمه فشرده 27 شهریور یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3A
1570* نیمه فشرده نیمه اول مهر یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3A
1524* نیمه فشرده نیمه دوم مهر یکشنبه و سه شنبه 21 الی 19 3A
1500*
فشرده
23شهریور جمعه ها 10 الی 14:30 3A
1571* فشرده نیمه دوم مهر جمعه ها 10 الی 14:30 3A
1504* نیمه فشرده نیمه اول مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 3B
1572* نیمه فشرده نیمه اول مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17 الی19:30 3B
1480* نیمه فشرده نیمه دوم شهریور یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 3B
1449* نیمه فشرده 27 شهریور یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3B
1503*
نیمه فشرده
نیمه اول مهر یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3B
1505* فشرده نیمه اول مهر جمعه ها 10 الی 14:30 3B
1537* فوق فشرده اواخرشهریور 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30الی 20:30 Intensive 4
1574* فوق فشرده نیمه اول مهر 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30الی 20:30 Intensive 4
1573*
فوق فشرده
نیمه اول مهر 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9الی 12 Intensive 4
1507* نیمه فشرده نیمه اول مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 4A
1454* نیمه فشرده نیمه اول مهر شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19الی 20:30 4A
1506* نیمه فشرده 27 شهریور یکشنبه و سه شنبه  21 الی 19 4A
1452* فشرده 23 شهریور جمعه ها 10 الی 14:30 4A
1455* نیمه فشرده 14شهریور شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19الی 20:30 4B
1468* نیمه فشرده نیمه دوم شهریور یکشنبه و سه شنبه  17 الی 19 4B
1540* نیمه فشرده نیمه اول مهر یکشنبه و سه شنبه  19 الی 21 4B
1456*
فشرده
23 شهریور جمعه ها 10 الی 14:30 4B
1466* فوق فشرده نیمه اول مهر 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 5
1530* فوق فشرده نیمه اول مهر 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30الی 20:30 Intensive 5
1508* نیمه فشرده نیمه اول مهر یکشنبه و سه شنبه  19 الی 21 5A
1490* فشرده نیمه اول مهر جمعه ها 10 الی 14:30 5A
1509* فشرده نیمه اول مهر جمعه ها 10 الی 14:30 5B

 

 

برای اطلاعات بیشتر پیرامون زمانبندی کلاس ها ی این دوره ها میتوانید با 88854048 تماس حاصل نمایید.