جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی

زمانبندی کلاس ها

آموزشگاه زبان ایران کمبریج در این بخش به ارایه زمانبندی کلاس ها برای سهولت در کار تصمیم گیری و ثبت نام شما عزیزان می پردازد. در این بخش شما برخی از کلاس های زبان را مشاهده می کنید و روز و ساعت های آنها را نیز می بینید. اما نکته مهم این است که باید بدانید ظرفیت کلاس ها با توجه به ازدیاد تقاضا برای شما عزیزان قابل دیدن نمی باشد.

برای اطلاع از ظرفیت کلاس ها می توانید با آموزشگاه تماس حاصل نمایید و یا بشکل حضوری مراجعه نمایید.

چارت ترم های زبان انگلیسی ایران کمبریج

ترم بندی زبان انگلیسی ایران کمبریج

زمانبدی کلاس های زبان انگلیسی

لازم به ذکر است زمانبندی کلاس های زبان انگلیسی به 3 شکل می باشند:

  • فوق فشرده ( 5 روز در هفته )
  • فشرده ( آخر هفته )
  • نیمه فشرده ( 2 الی 3 روز در هفته )

زمان کلاس های زبان انگلیسی

  • کلاس های فوق فشرده به شکل 5 روز در هفته از شنبه تا چهارشنبه می باشند. شهریه هر ترم 300000 تومان است. در کل 4 ترم اصلی و یک ترم پایه ای می باشد. طول هر ترم 3 هفته است.
  • کلاس های فشرده به شکل تکروز فقط جمعه و یا فقط پنجشنبه می باشند. شهریه هر ترم 200000 تومان می باشد. طول هر جلسه 4.5 ساعت می باشد. طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد و یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد. طول هر ترم در حدود 1 ماه می باشد.
  • کلاس های نیمه فشرده زبان نیز هفته ای 2 الی 3 روز می باشد. شهریه این دوره ها ترمی 150000 تومان است. طول این دوره در مجموع 8 ترم می باشد و یک ترم پایه ای نیز در دوره وجود دارد. طول هر ترم در حدود 1 ماه می باشد.

جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی به شرح زیر میباشد:

کدکلاسنوع کلاستاریخ تشکیل کلاس / حدود تشکیل کلاسروزهاساعتسطح
1493*فشرده23شهریور  97جمعه ها14:30 الی 17:30Pre-starter
1494*فشرده22شهریور  97پنجشنبه ها17 الی 20Pre-starter
1529*فوق فشردهنیمه دوم شهریور 975 روزاز شنبه تا 4 شنبه17:30 الی 20:30starter
1533*فوق فشردهنیمه دوم مهر 975 روزاز شنبه تا 4 شنبه17:30 الی 20:30starter
1435*فوق فشرده14شهریور 975 روزاز شنبه تا 4 شنبه9 الی 12Starter
1532*فوق فشردهنیمه اول مهر975 روزاز شنبه تا 4 شنبه9 الی 12Starter
1534*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 19Starter
1479*نیمه فشرده27شهریور 97یکشنبه و سه شنبه19 الی 21Starter
1549*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97یکشنبه و سه شنبه17 الی 19Starter
1416*فشرده16شهریور97جمعه13:30 الی 9starter
1550*فشردهنیمه اول مهر97جمعه13:30 الی 9starter
1525*فشردهنیمه اول مهرپنجشنبه ها13:30 الی 9starter
1473*فوق فشرده25 شهریور 975 روز از شنبه تا 4 شنبه17:30 الی 20:30Intensive 1
1539*فوق فشردهنیمه اول مهر 975 روز از شنبه تا 4 شنبه17:30 الی 20:30Intensive 1
1553*فوق فشردهنیمه دوم مهر 975 روز از شنبه تا 4 شنبه17:30 الی 20:30Intensive 1
1552*فوق فشردهنیمه اول مهر 975 روز از شنبه تا 4 شنبه15الی 17:30Intensive 1
1523*فوق فشرده25 شهریور975 روز از شنبه تا 4 شنبه9 الی 12Intensive 1
1551*فوق فشردهنیمه اول مهر975 روز از شنبه تا 4 شنبه9 الی 12Intensive 1
1431*نیمه فشرده17شهریور 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه16:30 الی 181A
1437*نیمه فشردهنیمه دوم شهریور 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 171A
1541*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 171A
1555*نیمه فشردهنیمه دوم مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19 الی 20:301A
1554*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه16 الی 17:301A
1401*نیمه فشرده18شهریور 97یکشنبه و سه شنبه19 الی 211A
1489*نیمه فشردهنیمه دوم شهریور 97یکشنبه و سه شنبه17 الی 191A
1556*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97یکشنبه و سه شنبه17 الی 191A
1400*فشرده23 شهریور 97جمعه ها9 الی 13:301A
1547*فشردهنیمه اول مهر 97جمعه ها9 الی 13:301A
1535*فشردهنیمه اول مهر 97پنجشنبه ها9 الی 13:301A
1496*نیمه فشردهنیمه دوم شهریور 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 191B
1560*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 191B
1495*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19 الی 20:301B
1559*نیمه فشردهنیمه دوم مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه16 الی 17:301B
1561*نیمه فشردهنیمه دوم مهر 97یکشنبه و سه شنبه19 الی 211B
1441*نیمه فشرده25شهریور 97یکشنبه و سه شنبه19 الی 211B
1519*فشرده23 شهریور 97جمعه ها10 الی 14:301B
1562*فشردهنیمه دوم مهر 97جمعه ها9 الی 13:301B
1536*فوق فشردهنیمه اول مهر 975 روز از شنبه تا 4 شنبه9 الی 12Intensive 2
1510*فوق فشرده26 شهریور 975 روز از شنبه تا 4 شنبه9 الی 12Intensive 2
1516*فوق فشرده25 شهریور 975 روز از شنبه تا 4 شنبه17:30 الی 20:30Intensive 2
1557*فوق فشردهنیمه دوم مهر 975 روز از شنبه تا 4 شنبه17:30 الی 20:30Intensive 2
1558*فوق فشردهنیمه دوم مهر 975 روز از شنبه تا 4 شنبه15 الی 17:30Intensive 2
1545*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 192A
1498*نیمه فشرده2 مهر 97شنبه ، دو شنبه ، چهارشنبه19 الی 20:302A
1526*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97یکشنبه و سه شنبه17 الی 192A
1497*فشرده6 مهر 97جمعه ها9 الی 13:302A
1392*فشرده15شهریور 97پنجشنبه ها9 الی 13:302A
1410*نیمه فشرده17شهریور 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 192B
1567*نیمه فشردهنیمه دوم مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 192B
1445*نیمه فشردهنیمه دوم شهریورشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19 الی 20:302B
1565*نیمه فشردهنیمه اول مهرشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19 الی 20:302B
1357*نیمه فشرده18شهریور 97یکشنبه و سه شنبه19 الی 212B
1566*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97یکشنبه و سه شنبه17 الی 192B
1563*فشردهنیمه دوم مهرپنجشنبه ها9 الی 13:302B
1499*فشردهنیمه اول مهرجمعه ها10 الی 14:302B
1568*فشردهنیمه دوم مهرجمعه ها9 الی 13:302B
1477*فوق فشرده24 شهریور 975 روز از شنبه تا 4 شنبه9 الی 12Intensive 3
1569*فوق فشردهنیمه اول مهر 975 روز از شنبه تا 4 شنبه9 الی 12Intensive 3
1476*فوق فشرده24شهریور 975 روز از شنبه تا 4 شنبه17:30 الی 20:30Intensive 3
1543*فوق فشردهنیمه اول مهر 975 روز از شنبه تا 4 شنبه17:30 الی 20:30Intensive 3
1445*نیمه فشرده17شهریور 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19 الی 20:303A
1502*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19 الی 20:303A
1548*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 193A
1501*نیمه فشرده27 شهریور 97یکشنبه و سه شنبه17 الی 193A
1570*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97یکشنبه و سه شنبه17 الی 193A
1524*نیمه فشردهنیمه دوم مهر 97یکشنبه و سه شنبه21 الی 193A
1500*فشرده23شهریور 97جمعه ها10 الی 14:303A
1571*فشردهنیمه دوم مهر 97جمعه ها10 الی 14:303A
1504*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 193B
1572*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17 الی19:303B
1480*نیمه فشردهنیمه دوم شهریور 97یکشنبه و سه شنبه19 الی 213B
1449*نیمه فشرده27 شهریور 97یکشنبه و سه شنبه17 الی 193B
1503*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97یکشنبه و سه شنبه17 الی 193B
1505*فشردهنیمه اول مهر 97جمعه ها10 الی 14:303B
1537*فوق فشردهاواخرشهریور 975 روز از شنبه تا 4 شنبه17:30الی 20:30Intensive 4
1574*فوق فشردهنیمه اول مهر 975 روز از شنبه تا 4 شنبه17:30الی 20:30Intensive 4
1573*فوق فشردهنیمه اول مهر 975 روز از شنبه تا 4 شنبه9الی 12Intensive 4
1507*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه17:30 الی 194A
1454*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19الی 20:304A
1506*نیمه فشرده27 شهریور 97یکشنبه و سه شنبه 21 الی 194A
1452*فشرده23 شهریور 97جمعه ها10 الی 14:304A
1455*نیمه فشرده14شهریور 97شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه19الی 20:304B
1468*نیمه فشردهنیمه دوم شهریور 97یکشنبه و سه شنبه 17 الی 194B
1540*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97یکشنبه و سه شنبه 19 الی 214B
1456*فشرده23 شهریور 97جمعه ها10 الی 14:304B
1466*فوق فشردهنیمه اول مهر 975 روز از شنبه تا 4 شنبه9 الی 12Intensive 5
1530*فوق فشردهنیمه اول مهر 975 روز از شنبه تا 4 شنبه17:30الی 20:30Intensive 5
1508*نیمه فشردهنیمه اول مهر 97یکشنبه و سه شنبه 19 الی 215A
1490*فشردهنیمه اول مهر 97جمعه ها10 الی 14:305A
1509*فشردهنیمه اول مهر 97جمعه ها10 الی 14:305B

برای اطلاعات بیشتر پیرامون زمانبندی کلاس ها ی این دوره ها میتوانید با 88854048 تماس حاصل نمایید.