جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی

Admin
دیدگاه‌ها برای جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی بسته هستند

جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی

برای اطلاع از ساعت و روز دوره های آموزش زبان انگلیسی میتوانید به جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی رجوع کنید. این جدل ارایه دهنده زمانبندی دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی میباشد. این دوره ها همانند دوره های Pre-IELTS و Pre-TOEFL نیز میباشد.

در ایران کمبریج دوره های آموزش زبان انگلیسی به سه شکل کلی میباشند:

  • دوره های 2 الی 3 روز در هفته
  • دوره های تکروز آخر هفته
  • دوره های 5 روز در هفته

دوره های آموزش زبان انگلیسی دارای ویژگی های زیر میباشند:

  • دوره های آموزش بر اساس کتب American English File
  • آموزش کتاب های کمکی Vocab in use  و Grammar in use
  • آموزش توسط اساتید خبره و با تجربه
  • آموزش از مبتدیس تا پیشرفته

زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی

ایران کمبریج حتی برای عزیزانی که بسیار مبتدی میباشند نیز دوره های پیشنیاز مکالمه نیز برگزار میکند. در این بخش به ارایه زمانبندی برخی از کلاس های بهار 1397 اشاره خواهیم داشت:

نوع کلاس تاریخ تشکیل کلاس / حدود تشکیل کلاس روزها ساعت سطح
فشرده 31 فروردین 97 جمعه ها 14:30 الی 17:30 Pre-starter
فشرده 21 اردیبهشت 97 جمعه ها 14 الی 17 Pre-starter
فشرده 24 فروردین 97 جمعه 14:30 الی 19 starter
فوق فشرده 29 فروردین 97 5 روزاز شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 starter
فوق فشرده 16 اردیبهشت 97 5 روزاز شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Starter
فشرده 21 اردیبهشت 97 جمعه ها 9 الی 13:30 Starter
نیمه فشرده 16 اردیبهشت 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 Starter
نیمه فشرده 16 اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 Starter
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت 5 روز در هفته از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Starter
فوق فشرده 10 اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 1
فوق فشرده 28 فروردین 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 1
فوق فشرده اواسط اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 1
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 1
نیمه فشرده 1 اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 1A
نیمه فشرده 15  اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 1A
نیمه فشرده 16 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 1A
نیمه فشرده نیمه اول خرداد یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 1A
فشرده 7  اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 1A
فشرده 14  اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 1A
فشرده 24 فروردین 97 جمعه ها 10 الی 14:30 1B
نیمه فشرده 27 فروردین 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 1B
نیمه فشرده 22 فروردین 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 1B
فشرده 14 اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 1B
نیمه فشرده اواسط  اردیبهشت 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 1B
نیمه قشرده نیمه اول خرداد شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 1B
فشرده اواسط خرداد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 1B
فوق فشرده 1 اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 2
فوق فشرده 4 اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 2
فوق فشرده 11 اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 2
فوق فشرده 16 اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 2
فوق فشرده نیمه اول خرداد 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 2
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 15 الی 18 Intensive 2
نیمه فشرده اواسط  اردیبهشت 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 2A
نیمه فشرده اواسط  اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2A
فشرده 21 اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 2A
فشرده 24 فروردین 97 جمعه ها 10 الی 14:30 2A
نیمه فشرده 28 فروردین 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 2A
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 شنبه ، دو شنب ، چهارشنبه 19 الی 20:30 2A
فشرده نیمه دوم خرداد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 2A
فشرده 16 فروردین 97 پنج شنبه ها 9 الی 13:30 2B
نیمه فشرده 28 فروردین 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 2B
نیمه فشرده 1 اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2B
فشرده 7 اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 2B
نیمه فشرده 22 اردیبهشت شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 2B
نیمه فشرده 22 اردیبهشت شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 2B
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 2B
فشرده نیمه اول خر داد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 2B
فوق فشرده 26 فروردین 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 15 الی 18 Intensive 3
فوق فشرده 22 فروردین 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 3
فوق فشرده 26 فروردین 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 3
فوق فشرده اواسط اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30الی 20:30 Intensive 3
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 3
نیمه فشرده 28 فروردین 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3A
نیمه فشرده 3 اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 3A
فشرده 30 فروردین 97 پنج شنبه ها 9 الی 13:30 3A
فشرده 7  اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 3A
فشرده نیمه دوم خرداد97 جمعه ها 10 الی 14:30 3A
فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 پنجشنبه ها 9 الی 13:30 3A
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 3A
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3A
فشرده 7 اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 3B
نیمه فشرده 29 فروردین 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 3B
نیمه فشرده 3 اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 3B
نیمه فشرده 28 فروردین 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 3B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 3B
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 3B
فشرده نیمه اول خرداد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 3B
فشرده نیمه اول خرداد 97 پنجشنبه ها 9 الی 13:30 3B
فوق فشرده 29 فروردین 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 4
فوق فشرده 22 فروردین 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30دالی 20:30 Intensive 4
فوق فشرده اواسط اردیبهشت97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 4
فوق فشرده اواسط اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30دالی 20:30 Intensive 4
نیمه فشرده 28 فروردین 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 4A
نیمه فشرده اواخر فروردین 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 4A
فشرده 21 اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 4A
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 یکشنبه و سه شنبه  19 الی 21 4A
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 4A
فشرده نیمه اول خرداد 97 جمعه ها 10 الی 14:30 4A
نیمه فشرده نیمه اول خرداد 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 4A
نیمه فشرده 28 فروردین 97 یکشنبه و سه شنبه 19 الی 21 4B
نیمه فشرده 16 اردیبهشت 97 یکشنبه و سه شنبه 17 الی 19 4B
نیمه فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 17:30 الی 19 4B
فشرده 31 فروردین 97 جمعه ها 10 الی 14:30 4B
فشرده 7 اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 5A
نیمه فشرده 29 فروردین 97 شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه 19 الی 20:30 5B
فشرده اواسط اردیبهشت 97 جمعه ها 10 الی 14:30 5B
فوق فشرده نیمه اول اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 9 الی 12 Intensive 5
فوق فشرده نیمه دوم اردیبهشت 97 5 روز از شنبه تا 4 شنبه 17:30 الی 20:30 Intensive 5

برای اطلاعات بیشتر پیرامون جدول زمانبندی دوره های آموزش زبان انگلیسی میتوانید با 88854048 تماس حاصل نمایید.