آموزش حروف تعریف در زبان فرانسه

مقدمه‌ای بر آموزش حروف تعریف در زبان فرانسه با ایران کمبریج : حروف تعریف در زبان فرانسه گاهی اوقات برای زبان آموزان زبان گیج کننده‌است.

زیرا :

 • اولا در زبان فرانسه حروف تعریف باید با اسمی که آن را توصیف می‌کنند از نظر تعداد و جنس مطابقت داشته باشد .
 • ثانیا این حروف تعریف، مشابه حروف تعریف در سایر زبان ها نیستند.

به طور کلی، در زبان فرانسه قبل از هر اسم، حرف تعریف قرار می‌گیرد مگر آنکه سایر وابسته‌های اسمی

مثل صفت ملکی (mon, ton, etc)(مال من، مال تو و…)

یا ضمیر‌های اشاره (ce , cette, etc) (این) قبل از اسم قرار گرفته باشند.

زبان فرانسه دارای سه نوع حرف تعریف است:

 1. حرف تعریف معرفه
 2. حـرف تعریف نکره
 3. حرف تعریف بخشی

آموزش حروف تعریف در زبان فرانسه

حروف تعریف در زبان فرانسه

معرفه

نکره

بخشی

مذکر

le

un

du

مونث

la

une

de la

قبل از حرف صدادار

l’

un/une

de l’

جمع

les

des

des

 

آموزش حروف تعریف در زبان فرانسه

آموزش حروف تعریف در زبان فرانسه

نکته :

هنگامی که کلمات جدیدی را فرا می‌گیرید، لیستی از این کلمات به همراه حروف تعریف آنها را تهیه کنید.

این کار به شما کمک می‌کند در حین یادگیری کلمات جدید مونث و یا مذکر بودن اسامی را نیز فرا بگیرید.

این کار اهمیت زیادی دارد زیرا حروف تعریف در زبان فرانسه ( به علاوه‌ی صفت و ضمیر و هر چیز دیگر) باید با اسم از نظر جنس و تعداد هماهنگ باشند.

حروف تعریف معرفه در زبان فرانسه

حرف تعریف معرفه در زبان فرانسه معادل the در انگلیسی است.

چهار نوع حرف تعریف معرفه در زبان فرانسه وجود دارد:

 1. Le    مفرد مذکر
 2. La    مفرد مونث
 3. l’ مونث/مذکر قبل از حروف صدادار و h  بی صدا
 4. les   مونث/ مذکر جمع

به کار بردن حروف تعریف معرفه به سه موضوع بستگی دارد: جنسیت، تعداد و حرف اول اسم.

 • اگر اسم جمع است، از les استفاده کنید.
 • اگر اسم مفرد است و با یک حرف صدادار  یا h بی صدا شروع می‌شود، از l’ استفاده کنید
 • اگر اسم مفرد است و با صامت یا h صدادار شروع می‌شود، در صورت مذکر بودن اسم از le و در صورت مونث بودن از la استفاده کنید.

معنی و کاربرد حروف تعریف معرفه در زبان فرانسه

حروف تعریف معرفه بر اسم معین و مشخصی دلالت دارند.

Je vais à la banque. / I’m going to the bank.

من به بانک می‌روم

Voici le livre que j’ai lu. / Here is the book I read.

این کتابی است که من می‌خوانم.

حرف تعریف معرفه همچنین برای دلالت بر معنی کلیِِِ اسم به کار می‌رود.

این موضوع ممکن است گیج کننده باشد چون حروف تعریف معرفه بدین شکل در زبان انگلیسی کاربرد ندارند.

J’aime la glace. / I like ice cream.

من بستنی دوست دارم.

C’est la vie! / That’s life!

این زندگی است.

اختصار حروف تعریف معرفه

هنگامی که قبل از حروف تعریف معرفه حروف اضافه‌ای چون à  یا  deبیایند، حرف اضافه و حرف تعریف دذ هم ادغام می‌شوند و یک کلمه‌ی واحد را تشکیل می‌دهند.

حروف تعریف نکره در زبان فرانسه

در زبان فرانسه حرف تعریف مفرد نکره (a-an )معادل one در زبان انگلیسی است. و حالت جمع آن (des) معادل some است.

سه نوع حرف تعریف نکره در زبان انگلیسی وجود دارد:

 1. un     مذکر
 2. une    مونث
 3. des    مونث/مذکر جمع

توجه داشته باشید که حرف تعریف جمع نکره برای تمامی اسامی یکسان است در حالی که حرف تعریف مفرد نکره برای مذکر و مونث متفاوت است.

آموزش حروف تعریف در زبان فرانسه

معنی و کاربرد حروف تعریف نکره در زبان فرانسه

حرف تعریف نکره برای دلالت به شخص یا شی غیر مشخص به کار می‌رود:

 J’ai trouvé un livre. / I found a book.

–     من کتابی پیدا کردم.

 Il veut une pomme. / He wants an apple.

–     او یک سیب می‌خواهد.

همچنین حرف تعریف نکره می تواند تنها به یک چیز اشاره کند.

Il y a un étudiant dans la salle. / There is one student in the room.

–     یک دانش آموز در کلاس است.

J’ai une sœur. / I have one sister.

–     من یک خواهر دارم.

حرف تعریف جمع نکره به معنی some (مقداری) است:

J’ai acheté des pommes. / I bought some apples.

– من مقداری سیب خریدم.

Veux-tu acheter des livres? / Do you want to buy some books?

–     می‌خواهی تعدادی کتاب بخری؟

بر خلاف زبان انگلیسی، در زبان فرانسه هرگاه به شغل یا مذهب کسی اشاره می‌کنیم از حروف تعریف نکره استفاده نمی‌کنیم:

Je suis professeur. / I am a teacher.

من معلم هستم

Il va être médecin. / He’s going to be a doctor.

او قصد دارد به دکتر مراجعه کند.

در ساختار منفی حروف تعریف نکره به de تبدیل می‌شوند که به معنی “(not) any” (هیچی) است.

J’ai une pomme. / Je n’ai pas de pommes.

I have an apple. / I don’t have any apples.

من یک سیب دارم/ من هیچ سیبی ندارم.

حروف تعریف بخشی معادل some و any در زبان انگلیسی هستند.

چهار نوع حرف تعریف بخشی در زبان فرانسه وجود دارد:

 1. du       مفرد مذکر
 2. de la    مفردمونث
 3. de l’     جمع مذکر/مونث یا قبل از حرف صدادار یا h بی‌صدا
 4. des      جمع مذکر/مونث

استفاده از حروف تعریف بخشی به سه مسئله بستگی دارد: جنسیت، تعداد و حرف اول اسم.

 • اگر اسم جمع است از des استفاده کنید.
 • اگـر اسم مفرد است و با یک حرف صدادار  یا h بی‌صدا شروع می‌شود، از de l’ استفاده کنید
 • اگر اسم مفرد است و با صامت یا h صدادار شروع می شود، در صورت مذکر بودن اسم از du و در صورت مونث بودن از de la استفاده کنید.

معنی و کاربرد حروف تعریف بخشی در زبان فرانسه

حروف تعریف بخشی به میزان نامشخصی از هر چیز، معمولا غذا و نوشیدنی، دلالت دارند و معولا در زبان انگلیسی حذف می‌شوند.

Avez-vous bu du thé? / Did you drink some tea?

آیا کمی چای نوشیدی؟

J’ai mangé de la salade hier. / I ate salad yesterday.

من دیروز سالاد خوردم.

Nous allons prendre de la glace. / We’re going to have some ice cream.

قصد داریم کمی بستنی بخوریم

بعد از قید مقدار، از de به جای حروف تعریف بخشی استفاده کنید.

Il y a beaucoup de thé. / There is a lot of tea.

 مقدار زیادی چای موجود است.

J’ai moins de glace que Thierry. / I have less ice cream than Thierry.

نسبت به تیری، من بستنی کمتری دارم.

در ساختار منفی حروف تعریف بخشی به de تبدیل می شوند که به معنی “(not) any” (هیچی) است.

J’ai mangé de la soupe. / Je n’ai pas mangé de soupe.
I ate some soup. / I didn’t eat any soup.

من هیچی سوپ نخوردم.

گاهی حروف تعریف ممکن است در زبان فرانسه یکسان به نظر برسند اما آنها هیچگاه قابل جابه‌جایی با یکدیگر نیستند.

در قسمت زیر، می‌آموزید که چه زمانی و چرا باید از هرکدام استفاده کنید:

به طور کلی حرف تعریف معرفه دلالت بر یک موضوع خاص دارد.

J’ai mangé le gâteau. / I ate the cake (the whole thing, or the specific cake that we were just talking about).

 • من کیک را خوردم (کل یک چیز یا همان کیکِ خاص که ما فقط در مورد آن صحبت می کردیم).

J’aime les films. / I like movies (in general) or I like the movies (that we just saw).

 • من فیلم‌ها (به طور کلی) را دوست دارم یا  این فیلم‌ها را دوست دارم (که تازه دیدیم).

حروف تعریف نکره

حروف تعریف نکره تنها به یک چیز دلالت می‌کنند و ساده‌ترین حرف تعریف در زبان فرانسه است.

می‌توان به طور قطع پیش بینی‌کرد که شما هرچه به زبان فرانسه بگویید از a و an (که معادل one در زبان انگلیسی است) استفاده خواهیدکرد؛

مگر آنکه در مورد شغل کسی صحبت کنید که در این صورت به حرف تعریف نکره احتیاجی نیست.

 J’ai mangé un gâteau. / I ate one cake (there were five, and I ate one of them).

من یک کیک خوردم. ( در آنجا 5 کیک بود و من یکی از آنها را خوردم.)

Je veux voir un film. / I want to see a movie.

می خواهم فیلم ببینم.

حرف تعریف بخشی

از حرف تعریف بخشی معمولاً هنگام بحث در مورد غذا خوردن یا نوشیدن استفاده می‌شود.

زیرا معمولاً هر شخص فقط مقداری کره، پنیر و غیره می‌خورد، نه همه ی آن را.

J’ai mangé du gâteau. / I ate some cake (one slice, or a few bites).

 • من مقداری کیک خوردم (یک یا چند تکه).

– Je cherche de l’eau. / I’m looking for some water .

 • من کمی آب می‌خواهم.

حروف تعریف بخشی در مقایسه با حروف تعریف نکره

حرف تعریف بخشی نشان می‌دهد که مقدار نامعین یا غیر قابل شمارش است.

هنگامی که مقدار معین/ قابل شمارش است، از حروف تعریف نکره (یا شماره) استفاده کنید:

Il a mangé du gâteau. / He ate some cake.

 • او مقداری کیک خورد.

Il a mangé un gâteau. / He ate a cake.

 • او کیک خورد.

در این بخش به آموزش حروف تعریف در زبان فرانسه پرداختیم. امیدواریم این مبحث بسیار حایز اهمیت برای شما سفاف سازی شده باشد.

 

برای استفاده از دیگر منابع می توانید به کتابخانه مجازی ایران کمبریج نیز مراجعه نمایید.

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر نیز میتوانید با صفحه اینستاگرام ایران کمبریج و یا با شماره 88854048 در ارتباط باشید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 15 =