دستور زبان فرانسه برای مبتدیان | دستور زبان فرانسه

دستور زبان فرانسه برای مبتدیان در رابطه با استفاده از کلمات فرانسوی به روشی صحیح است تا افراد بتوانند منظور شما را درک کنند.

با مرور اجمالی یک فرهنگ لغت انگلیسی- فرانسوی، شما می‌توانید کلمات فرانسوی بسیار زیادی را بیاموزید

ولی برای معنا داشتن، لازم است تا قوانین دستور زبان فرانسوی را بدانید.

بعضی از این اصول عبارتند از جمع کردن اسم ها، اضافه کردن توصیف با جفت کردن صحیح صفت ها با اسم ها، و استفاده از افعال شبه ضمیری برای صحبت در مورد کارهای انجام شده برای شما یا کسی دیگر.

چگونگی جمع بستن اسم های فرانسوی ( دستور زبان فرانسه برای مبتدیان )

 

در دستور زبان فرانسه برای مبتدیان با اضافه کردن یک s یا x و یا با جایگزینی aux  به جای al، اسامی جمع بسازید.

با این وجود، در مورد اسامی خانوادگی و اسم هایی که به x، s یا z ختم می شوند، ساختن اسامی جمع، شکل متفاوتی دارد.

در دستور زبان فرانسوی، چگونگی تبدیل اسم مفرد به جمع به روش های زیر می‌باشد:

 • برای اکثر اسم ها، s به آخر آنها اضافه می‌کنید.

به عنوان مثال، résultat ( نتیجه) می شود résultats  (نتایج)؛ fleur(گل) تبدیل به  fleurs(گل ها) می شود.

 • اسم هایی که به au ختم می‌شوند، در حالت جمع x می گیرند.

به عنوان مثال: bateau (قایق) می‌شود bateaux (قایق ها)، و manteaux (پالتو) می‌شود  manteaux (پالتو ها).

 • اکثر اسم هایی که به ou ختم می شوند، در حالت جمع s می‌گیرند و برخیx می‌گیرند.

به عنوان مثال: chou (کلم) می شود choux (کلم ها) و bijou (سنگ جواهر) می شود bijoux (سنگ های جواهر).

 • اسم هایی که به al ختم می‌شوند، در حالت جمع al حذف شده و aux جایگزین آن می‌شود.

به عنوان مثال: journal (روزنامه) می‌شود journaux (روزنامه ها)؛  animal(حیوان) می‌شود animaux (حیوانات).

 • اسامی که در حالت مفرد به s، x یا z ختم می‌شوند، در حالت جمع تغییری نمی‌کنند؛ شما فقط حرف تعریف همراه اسم را تغییر می‌دهید.

به عنوان مثال: un Français  ( یک فرانسوی) des Français  ( فرانسوی ها) باقی می ماند و un virus  ( یک ویروس) des virus  (ویروس ها) باقی می‌ماند.

 • در زبان فرانسه، اسامی خانوادگی جمع بسته نمی‌شوند.

به عنوان مثال، The Martines که در زبان فرانسه s حذف شده ولی حرف تعریف باقی می‌ماند: Les Martin.

تطبیق صفات فرانسوی با اسم هایی که آنها را توصیف می‌کنند

 

آموزش دستور زبان فرانسه برای مبتدیان

دستور زبان فرانسه برای مبتدیان

در آموزش دستور زبان فرانسه برای مبتدیان، صفات باید هم جنسیت (مونث یا مذکر) و هم تعداد ( مفرد یا جمع) را در اسامی که تعریف می کنند، منعکس کنند. نگاهی بیاندازید:

جنسیت: تمام اسم های فرانسوی دارای جنسیت هستند.

 • اگر می‌خواهید یک اسم مذکر را توصیف کنید،مانند le vélo  (دوچرخه)، به یک صفت مذکر مانند le vélo noir  (دوچرخه سیاه) نیاز دارید.
 • اما اگر یک اسم مونث است مانند la voiture  (ماشین)، صفتی که به همراه اسم می‌آید نیز باید مونث باشد.
 • برای مثال، برای گفتن ماشین سیاه باید بگویید la voiture noire. (توجه داشته باشید که حالت مونث noir، یک e در آخر دارد.)

تعداد: یک اسم فرانسوی، بدون در نظر گرفتن جنسیت آن، می تواند مفرد یا جمع باشد وصفت هم باید با آن مطابقت داشته باشد.

 • برای چند دوچرخه سیاه، باید بگویید les vélos noirs.
 • برای توصیف چند ماشین سیاه، باید بگویید les voitures noires.( توجه داشته باشید که هر دو صفت در آخرs دارند.)
 • و اگر در مورد دوچرخه های سیاه و ماشین های سیاه باهم، صحبت می‌کنید، صفت مذکر و جمع خواهد بود: les vélos et les voitures noirs.

چند قانون کلی دستور زبان فرانسه برای مبتدیان

 

در زیر چند قانون کلی در مورد نحوه‌ی تغییر یک صفت مفرد مذکر برای تبدیل آن به مفرد مونث، آمده است:

 • رایج ترین روش برای ساختن یک صفت مونث، اضافه کردن یک e به آخر صفت مذکراست (که این شکل پیش فرض صفت در فرهنگ لغت فرانسوی است.)
 • برخی از صفات مفرد مذکر به e ختم می‌شوند. به این صفات، برای ساختن حالت مفرد مونث، یک e دیگر اضافه نمی‌کنیم، بلکه به همان حالت باقی می‌ماند.

به عنوان مثال، amiable (خوب)، calme (خونسرد) و utile ( مفید)، در مفرد مذکر و مفرد مونث، یک شکل دارند.

 • برای صفاتی که به یک مصوت + یک صامت ختم می‌شوند، قبل از اضافه کردن e صفت مونث، صامت را دوبار می‌نویسیم.

برای مثال، bon (خوب) می‌شود bonne، gros (چاق) می‌شود grosse، mignon( بانمک) می‌شود mignonne.

 • برای حالت مونث اکثر صفاتی که به eur و eux ختم می‌شوند، آخر کلمه را با euse جایگزین می‌کنیم.

برای مثال، amoureux (عاشق) می‌شود amoureuse، heueux (خوشحال) می‌شود heureuse، و affreux  (ستمگر) که می‌شود affreuse .

 • برای حالت مونث صفاتی که به teur ختم می‌شوند، آخر کلمه را با trice جایگزین می کنیم.

برای مثال، protecteur (محافظ) می‌شود protectrice، conservateur (محافظه کار) می شود conservatrice و غیره.

 • برای حالت مونث صفاتی که به er ختم می‌شوند، آخر کلمه را با ère  جایگزین می‌کنیم.

مثل تبدیل dernier (آخر) به  dernière، premier (اولین) به première، و cher  (گران) به chère.

 • برای حالت مونث اکثر صفاتی که به et ختم می‌شوند، آخر کلمه با ète جایگزین می‌شود.

برای مثال، discret ( با احتیاط) می شود discrète، complet (کامل) می‌شود complète، و secret می شود secrète.

 • برای حالت مونث صفاتی که به f ختم می‌شوند، f با ve جایگزین می شود.

مانند neuf ( جدید) که می شود neuve، و sportif  (ورزشی) که می‌شود sportive .

 • صفات ملیتی که به ain ختم می شوند مانند américain (آمریکایی) و mexicain (مکزیکی)، n آخر کلمه را دوبار تکرارنکنید، فقط یک e اضافه کنید.
 • برخی از صفات شکل کاملا بی قاعده ای دارند که از هیچ الگویی پیروی نمی‌کنند.

دستور زبان فرانسه برای مبتدیان

در زیر متداول ترین آنها را می‌بینید:

دراینجا چند قانون کلی برای تغییر صفت برای تبدیل آن به حالت جمع، آورده شده است:

 

مفرد مذکر مفرد مونث ترجمه انگلیسی
beau belle زیبا
blanc blanche سفید
faux fausse غلط
long longue دراز
nouveau nouvelle جدید
roux rousse مو قرمز
vieux vieille پیر

دستور زبان فرانسه برای مبتدیان

 • روش با قاعده ساخت حالت جمع یک صفت، افزودن یک s به شکل مذکر یا مونث آن است.

برای مثال، حالت جمع صفت مفرد مذکر vert (سبز) می‌شود verts، و حالت جمع صفت مفرد مونث verte (سبز) می شود vertes.

 • چنانچه خود صفت در حالت مفرد مذکر به s یا x ختم شود، دیگر برای ساخت شکل جمع، s دیگری نمی‌گیرد.

صفت به همان شکل باقی می ماند و شکل آن در مفرد مذکر و جمع مذکر یکسان است.

چند صفت از این نوع عبارتند از: épais (کلفت)، gris  (خاکستری)، و curieux (کنجکاو).

 • برای حالت جمع صفات مفرد مذکری که به al ختم می شوند، al از آخر کلمه حذف شده و با aux جایگزین می‌شود.

برای مثال، normal (عادی) در حالت جمع می‌‌شود normaux.

 • به صفات مفرد مذکری که به eau ختم می‌شوند، به جای s یک x اضافه می کنیم.

برای مثال، beau در حالت جمع می‌شود beaux، و nouveau (جدید) می‌شود nouveaux.

 • صفت مفرد مذکر tout (همه) در جمع مذکر می‌شود tous.

دستور زبان فرانسه برای مبتدیان

درک افعال شبه ضمیری زبان فرانسه

در دستور زبان فرانسه برای مبتدیان، افعالی که شبه ضمیری نامیده می‌شوند، از یک ضمیر اضافی استفاده می‌کنند.

این ضمایر اضافی، انعکاسی هستند، به این معنی که به طور معمول، فاعل فعل را منعکس می‌کند.

مانند آنچه کلمه oneself (خود شخص)  در زبان انگلیسی بر فعل انجام می دهد.  افعال در سه دسته قرار می گیرند:

 • افعال انعکاسی: کاری که توسط فاعل بر روی خودش انجام شده را بیان می‌کند،

مثل Je me regarde (من به خودم نگاه می کنم.)

 • افعال متقابل: نشان دهنده‌ی این است که دو فاعل جمله در حال انجام کاری با یکدیگر هستند.

مثلا جمله Ils se parlent (آنها با یکدیگر صحبت می کنند.)

 • افعال شبه ضمیری اصطلاحی: ضمیر اضافی در این جملات نه به خود و نه به دیگری اشاره دارد،

مانند Tu te souviens (تو به یاد می‌آوری.)

افعال شبه ضمیری را می‌توان از روی مصدرشان شناسایی کرد؛ در این افعال همیشه ضمیر se قبل ازمصدر قرار دارد، مانند se préparer (خود را آماده کردن).

در غیر این صورت، این افعال طوری صرف می‌شوند که انگار ضمیر انعکاسی ندارند.

تنها تفاوت موجود این است که شما ضمیر اضافه شده را نیز صرف می‌کنید.

دستور زبان فرانسه برای مبتدیان

در اینجا چگونگی مطابقت ضمایر انعکاسی با افعال جمله را می بینید :

 

فاعل ضمایر انعکاسی        ترجمه انگلیسی
je          me (بی صدا  h  قبل از حرف صدادار و یا ‘m) خودم
tu          te (بی صدا  h  قبل از حرف صدادار و یا ‘t) خودت
il/elle/on           se (بی صدا  h  قبل از حرف صدادار و یا ‘s) خودش
nous           nous خودمان
vous           vous خودتان
ils/elles           se بی صدا)  h  قبل از حرف صدادار و یا ‘s( خوشان

دستور زبان فرانسه برای مبتدیان

برای ساختن زمان حال یک فعل شبه ضمیری، فعل را مطابق با فاعل در زمان حال صرف کرده؛ سپس ضمیر انعکاسی را برای مطابقت با فاعل تغییر داده و آن را بلافاصله قبل از فعل قرار دهید.

در اینجا صرف فعل se laver در زمان حال به عنوان مثال آورده شده است:

 • Je me lave (من می شویم)
 • Tu te laves (تو (مفرد غیررسمی) می‌شویی)
 • Il/elle/on se lave (او می‌شوید)
 • Nous nous lavons (ما می‌شوییم)
 • Vous vous lavez (شما (حالت جمع و مفرد رسمی) می شویید)
 • Ils/ ells se lavent (آنها (مذکر ومونث) می شویند)

اگر جمله دو فعل داشته باشد (یکی صرف شدهو دیگری به حالت مصدر)

مثلا در جمله ی ” من می‌خواهم خودم را بشویم”  یا ” من خورم را خواهم شست”، شکل صحیح ضمیر انعکاسی قبل از مصدر قرار میگیرد، مانند: Je vais me laver.

برای مطالب بیشتر می توانید به مطالب بیشتر در وب سایت ایران کمبریج  و یا صفحه اینستاگرام ایران کمبریج مراجعه نمایید.

همچنین در کتابخانه مجازی ایران کمبریج نیز می توانید به مناسع و کتاب های آموزشی زبان فرانسه نیز دسترسی دشته باشید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + 12 =