شکلهای فعل زبان فرانسوی

شکلهای فعل زبان فرانسوی | اشکال فعل ها در فرانسوی |

یاد گرفتن شکل های فعل زبان فرانسوی | شکلهای فعل زبان فرانسوی

قبل از همه چیز، فعل ها در 6 دسته قرار می‌گیرند. هر کدام از این دسته ها می‌توانند در زمان های مختلف صرف شوند. این دسته ها عبارتند از:

 1. L’indicatif(اخباری) که شامل زمان های رایج مورد استفاده برای بیان زبان فرانسوی گفتاری و نوشتاری می‌شود.
 2. Le conditionnel (شرطی) که زمانی استفاده می‌شود که یک شرط وجود داشته باشد.
 3. Le subjonctif(التزامی) که برای بیان عواطف/ قضاوت استفاده می‌شود و معمولا در عبارات پیرو بعد از que(that/which) معرفی می‌شود.
 4. L’impérati(امری) که برای بیان یک دستور استفاده می‌شود.
 5. L’infinitif(مصدر) که زمان عریان فعل است و بدون صرف می‌باشد.
 6. Le participe présent(اسم مصدر حال) که معادل ing در زبان انگلیسی است.

اکنون، اجازه دهید تا بگویم تصمیم ندارم که شما را با دسته ای از فعل های صرفی سر در گم کنم.

 • بلکه، تاکید من بر چگونگی استفاده از این شکل ها در هر کدام از زمان ها هستم.
 • ابتدا، اجازه دهید تا نگاه دقیق تری به شکل های این فعل ها بیندازیم.
 • این کار ممکن است طولانی باشد اما دقیق است
 • و زمانی معنا دارتر می‌شود که همراه با مثال بیان شوند.

شکلهای فعل زبان فرانسوی

 

زمان Indicatif 

شکل اخباری متشکل از موارد زیر است:

 • یک زمان حال
 • پنج شکل گذشته که استمراری هستند passé composé (گذشته ترکیبی)،
 • passé simple (simple past), plus-que-parfait (pluperfect) passé antérieur (anterior past).

 

زمان های Indicatif 

 • passé composé(compound past), passé simple (simple past)
 • plus-que-parfait (pluperfect) and passé antérieur (anterior past).
 • دو شکل آینده که عبارتند از futur (future) و futur antérieur (future anterior).

 زمان های شرطی

زمان شرطی شامل 3 زمان است

 • یک شکل حال
 • ابتدا گذشته یا passé première forme
 • ثانیا گذشته یا passé deuxième forme

شکلهای فعل زبان فرانسوی

آموزش زبان فرانسه در مرکز زبان ایران کمبریج با کادری بسیار با دانش و قدرتمند فرانسوی در حال ارایه میباشد.این مرکز با بهره مندی از نوین ترین متد آموزشی و استفاده برترین متریال آموزشی در حال برگزاری کلاس زبان فرانسه ، با تاکید بر مهارت مکالمه زبان فرانسه میباشد.

این دوره ها بصورت آکادمیک و در جهت آمادگی آزمونهای زبان فرانسوی در حال پیشرفت خواهد بود.

زمان های الزامی‌Subjonctif 

 • زمان الزامی‌شامل 4 زمان است
  و یک زمان مدت های طولانیست که در فرانسوی گفتاری استفاده نمی‌شود
 • (اما همچنان در مطالعات قدیمی‌تر یافت می‌شود).

یک زمان حال

سه زمان گذشته که عبارتند از parfait (pluperfect) imparfait (imperfect), passé (past) -que-parfait (pluperfect). مورد آخر در فرانسوی معاصر به ندرت استفاده می‌شود.

 • برای بررسی این که چگونه sunjonctif توسط فرانسه زبانان بومی‌استفاده می‌شود، فیلم زیر را مشاهده کنید.
 • در این فیلم توضیح داده شده است که فعل subjonctifاز محتوای یک اجرای زنده از کمدین معروف گاد الماله گرفته شده است.
 • وقتی که بین یک کتاب قدیمی‌خاک گرفته و یک کمدی زنده فرانسوی برای یادگیری زمان های پیچیده می‌خواهیم
 • یک انتخاب داشته باشیم می‌دانم کدام گزینه مناسب است.
 • درسهای فراوانی در این ویدئو وجود دارد و می‌توانید FluentU French YouTube channel. را دنبال کنید.
 • اگر در حال یادگیری زبان فرانسوی با فیلم هستید، FluentU.را چک کنید.
 • در FluentU فیلم های واقعی، فیلم های آهنگ دار،
 • فیلم های سینمایی، اخبار و مصاحبه ها را بگیرید
 • و آنها را به درسهای یادگیری زبان شخصی تبدیل کنید.
شکلهای فعل زبان فرانسوی

شکلهای فعل زبان فرانسوی

زمان Impératif 

این زمان دو شکل دارد:

 • یک شکل حال
 • یک شکل گذشته

زمان های Infinitif 

فقط دو شکل گذشته در اینجا وجود دارد

 • یک شکل حال
 • یک شکل گذشته
 • برای اینکه مطالب را به صورت ساده بیان کنیم،
 • شکل های حال را برای این دو حالت در این پست در نظر می‌گیریم
 • بخش های کوچک : چه زمانی از هر کدام ازفعل ها استفاده کنیم
 • چه موقع از زمان های Indicatif استفاده می‌کنیم
 • زمانی که به زبان فرانسوی صحبت می‌کنید آنچه که می‌شنوید
 • بیشتر شامل فعل های وجه اخباری هستند.
 • در اینجا چند مثال از عبارات ساده از طریق زمان های مختلف اخباری آورده شده است.
 • اجازه دهید تا جمله I’m eating a baguette” را در زمان های مختلف بگوئیم:

در ادامه، چگونگی تغییر فعل در زمان های مختلف به صورت اخباری بیان شده است.

شکلهای فعل زبان فرانسوی

The présent of the indicative:

Je mange une baguette.
(I’m eating a baguette.)

The imparfait:

Je mangeais une baguette quand elle a appelé.
(I was eating a baguette when she called.)

The passé composé:

J’ai mangé une baguette.
(I ate a baguette.)

The passé simple:

Je mangeai une baguette.
(I ate a baguette.)

در واقع شما از این زمان در هنگام صحبت کردن با یک نفر استفاده نمی‌کنید بلکه از زمان passé composé استفاده می‌کنید، اما می‌توانید این زمان را در رمان یا داستان ببینید.

The plus-que-parfait: 

Si seulement j’avais mangé une baguette je n’aurais pas faim maintenant !
(If only I had eaten a baguette, I wouldn’t be hungry now!)

The passé antérieur (معادلplus-que-parfait که در ادبیات مشاهده می‌شود)

Si seulement j’eus mangé une baguette…
(If only I had eaten a baguette…)

The futur:

Je mangerai une baguette en arrivant à Paris.
(I will eat a baguette upon arrival in Paris.)

The futur antérieur:

Quand j’aurai mangé une baguette, je me sentirai mieux.
(When I [will] have eaten a baguette, I’ll feel better.)

 

چه موقع از زمان های شرطی استفاده می‌کنیم

شکلهای فعل زبان فرانسوی

حال شرطی

Je mangerais une baguette si je pouvais.
(I would eat a baguette if I could.)

The passé première forme (شکل گذشته شرطی اول )

J’aurais mangé une baguette si tu en avais acheté.
(I would have eaten a baguette if you had bought some.)

The passé deuxième forme (شکل گذشته شرطی دوم) که در فرانسوی رایج دیگر استفاده نمی‌شود

J’eusse mangé la baguette si j’eus eu assez de sous.
(I would have eaten a baguette if I had had enough money.)

چه موقع از زمان الزامی‌استفاده می‌شود

 • با توجه به سطح شنیداری فرانسوی و مهارت های گفتاری،
 • ممکن است قبلا از این زمان استفاده کرده/ نکرده باشید،
 • اما شایان ذکر است که در تمام زمان های فرانسوی استفاده می‌شود.

زمان حال التزامی

Il faut que je mange une baguette.
(It is necessary that I eat a baguette.)

 • آسان است؟ این زمان دقیقا شبیه زمان حال اخباری مدیر می‌باشد.
 • خبر خوب این است که صرف زمان حال برای افعال دارای –er در حالت التزامی‌کار ساده ای است.
 • اما، چون مطمئن هستم که می‌توانید تصور کنید،
 • مطالب زیادی برای این وجه التزامی‌در مقایسه با مشاهده اولیه وجود دارد.

شکلهای فعل زبان فرانسوی

گذشته التزامی

TheMon père doute que j’aie mangé une baguette.
(My dad doubts that I ate a baguette.)

در حال حاضر، ای دو مورد معدود هستند.

التزام استمراری

Il fallait que je mangeasse une baguette.
(It was necessary that I eat a baguette.)

 • امروزه، بسیاری از افراد “Il fallait que je mange une baguette.” را استفاده می‌کنند.
 • تمام زمانی که برای فکر کردن بر روی صرف فعل التزام صرفه جویی می‌شود
 • می‌تواند برای خوردن باگت استفاده شود که برد برای همه است.

The plus-que-parfait of the subjunctive:

Il ne pensait pas que j’eusse mangé la baguette.
(He didn’t think I had eaten the baguette.)

 • شما این دو زمان را در گفتگوهای خیابانی فرانسه نمی‌شنوید، اما در رمان ها و شعرها این زمان را خواهید دید.

شکلهای فعل زبان فرانسوی

چه زمان از فعل امری استفاده می‌شود

Mange une baguette ! (Eat a baguette!) (tu form)

Mangez une baguette ! (Eat a baguette!) (vous form)

Mangeons une baguette ! (Let’s eat a baguette!)

چه زمانی از فعل های امری استفاده می‌کنیم

J’ai envie de manger une baguette.
(I feel like eating a baguette.)

 

 

ایران کمبریج بر اساس کسب نتایج بسیار درخشان در حال حاضر بعنوان بهترین آموزشگاه زبان نزد مخاطبین معرفی گشته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *